Főooldal
Munkarend 2023/24

Munkarend 2023/24

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

037878

 

MUNKATERV

2023/2024. tanév

 

 

 

 

Készítette:

      

 1. Bódis Zoltán

          igazgató

 

 

Debrecen, 2023.08.31.

 

 

Jóváhagyta:   

 

                                                                                              

                                                                                                      Palánki Ferenc
                                                                                    Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
                                                                                                     megyéspüspöke

 

Debrecen, 2023. 08.31.

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

BEVEZETŐ

HELYZETELEMZÉS

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK

AZ ISKOLAI DIÁKLÉTSZÁM

AZ INFORMÁCIÓK ÁTADÁSÁNAK RENDSZERE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV / tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

A 2023/2024. TANÉV KIEMELT FELADATAI

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV

HITÉLETI MUNKATERV

ÉRETTSÉGI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

ALSÓS HUMÁN-REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

FELSŐS HUMÁN-MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERV

FELSŐS REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A GIMNÁZIUMI HUMÁN-MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A GIMNÁZIUMI REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

KOLLÉGIUMI MUNKATERV

SZENT GYÖRGY TAGÓVODA MUNKATERV

MEGTESTESÜLÉS TAGÓVODA MUNKATERV

 

 

 

 

 

BEVEZETŐ

 

A munkaterv jogszabályi háttere

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. ) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
 • 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet számú melléklet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
 • 137/2018. (VII.25) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet módosításáról
 • Kollégiumi nevelés országos alapprogramja
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. ) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. ) EMMI rendelet
 • A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. ) EMMI rendelet
 • A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet
 • A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet

 

 

HELYZETELEMZÉS

 

A NEVELŐ OKTATÓ MUNKA KÖRÜLMÉNYEI

 

TÁRGYI FELTÉTELEINK BŐVÍTÉSEK, ÁTALAKÍTÁSOK

Intézményünk az idei tanévet a tavaly megújult főépületben kezdheti el, az általános iskolai épületrészben egy teremátalakítással mind a 12 osztály elfér egy épületen belül, kijavították a régi épület főcsatorna hibáját.

 

 

Megoldandó problémák:

 

Az energiaválság miatt tovább kell folytatni a takarékossági terv végrehajtását.

A Megtestesülés óvoda kerítésének véglegesítése.

 

Épületállomány:

GIMNÁZIUM:

44 TEREM

EBBŐL:

CSAK OSZTÁLYTEREM: 22 DB

SZAKTANTERMEK:

FIZIKAI ELŐADÓ           1.DB

BIOLÓGIA-KÉMIA ELŐADÓ      1 DB

ÉNEK-ZENE     1 DB

INFORMATIKA              4 DB

NYELVI LABOR             1 DB

TORNATEREM 2 DB

EGYÉB: 11 DB

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA:

 

FELSŐ TAGOZAT: 8

TEREM ALSÓ TAGOZAT: 12

TEREM CSOPORTSZOBA: 4+4

 

SZENT GYÖRGY TAGÓVODA

 

4 CSOPORTSZOBA + KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK

 

MEGTESTESÜLÉS TAGÓVODA

 

4 CSOPORTSZOBA + KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK

 

KOLLÉGIUM:

24 HÁLÓ

5 TANULÓSZOBA

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK

 

A nevelői létszám alakulása:

 

GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA:

4 FŐ VEZETŐ

83 FŐ (+ 4 FŐ TARTÓSAN TÁVOL)

9 FŐ NOKS

SZENT GYÖRGY TAGÓVODA

8 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

7 FŐ NOKS

MEGTESTESÜLÉS TAGÓVODA

1 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

3 FŐ NOKS

KOLLÉGIUM:

1 FŐ VEZETŐ

7 FŐ KOLLÉGIUMI NEVELŐ

3 FŐ NOKS (+1 FŐ TARTÓS TÁVOLLÉT)

 

A pedagógus munkát közvetlenül segítők létszáma

 

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő dolgozók 16 fő
Iskolatitkár 3 fő
Kollégiumi titkár 1 fő
Pedagógiai asszisztens 2 fő
Főállású könyvtáros 1 fő
Laboráns 2 fő
Kollégiumi ápoló 1 fő
Rendszergazda 2 fő
Dajka 10 fő

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi, pszichológiai feladatok, SNI-ellátás

 

Iskolapszichológus (teljes állás) 1 fő
Gyermekvédelmi felelős (5 órában) 1 fő
Fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus (óraadó) 1 fő
Szomatopedagógus (óraadó) 1 fő
Tiflopedagógus (óraadó – még nincs ellátva) 1 fő

 

 

 

Munkaközösségek

 

Intézményünkben az alábbi munkaközösség működnek:

 

 1. általános iskolai alsós humán munkaközösség. Vezető: Bundáné Takács Brigitta
 2. általános iskolai alsós reál munkaközösség. Vezető: Csombordiné Dienes Bernadett
 3. általános iskolai felsős reál munkaközösség Vezető: Jászai Mária
 4. általános iskolai felsős humán munkaközösség Vezető: Czoller Viktória
 5. gimnáziumi humán munkaközösség. Vezető: dr. Kelemen Erzsébet
 6. gimnáziumi reál munkaközösség. Vezető: Sziráki László
 7. osztályfőnöki munkaközösség. Vezető: Danyi Dorottya
 8. idegen nyelvi munkaközösség. Vezető: Bordán Zsuzsa
 9. érettségi tantárgyak munkaközössége. Vezető: Baranyáné Milbik Erzsébet
 10. hitéleti munkaközösség. Vezető: Feketéné Nagy Magdolna

 

 

 

 

 

AZ ISKOLAI DIÁKLÉTSZÁM

 

Az iskolai tanulók száma a 2023/2024 tanévben: 961 fő

 

1A 26  
1B 23  
1C 23  
2A 26  
2B 24  
2C 26  
3A 27  
3B 28  
3C 25  
4A 27  
4B 26  
4C 26 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A 30  
5B 31  
6A 27  
6B 30  
7A 31  
7B 26  
8A 27  
8B 20 222
    529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A 30  
9B 26  
9C 25  
9S 25  
10A 23  
10B 20  
10C 28  
10S 22  
11A 32  
11B 33  
11C 28  
11S 33  
12A 36  
12B 36  
12C 35 432

 

 

Az iskolai átlaglétszámok jellemzői

 

 

Osztályok: 2023/2024 33 osztály  2023/2024 35 osztály

 

Iskolai átlag: 29,6 fő 27,45 fő
Általános iskolai átlag: 27,15 fő 26,45 fő
Általános iskola 1-4. átlag: 26,5 fő (23) 25,58 fő
Általános iskola 5-8. átlag: 29,3 fő (23) 27,75 fő
Gimnáziumi átlag: 31,47 fő (28) 28,8 fő

 

 

Az osztályonkénti áltaglétszám azt előző évekhez képest enyhe csökkenést mutat.

 

Az átlaglétszámok minden esetben nagyobbak, mint a Köznevelési Törvény 4. sz. melléklete szerinti átlaglétszámok (zárójelben).

 

 

 1. AZ ISKOLAI DOKUMENTUMOK MEGÚJULÁSA

 

Az intézményben bekövetkező infrastrukturális, illetve személyi változások miatt az iskolai dokumentumok felülvizsgálata és átalakítása megtörtént, és a további változásokat folyamatosan adminisztráljuk az intézményben. Legfontosabb változás az új pedagógus életpálya előírások, illetve az új NAT esetén az oktatással kapcsolatos változások nyomonkövetése.

 

 1. KIEMELT FELADATAINK A 2023/2024. TANÉVBEN

 

 1. A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős:Farkas-UrbinBenadett

Bánki András (Netfit)

Bordán Zsuzsa (angol kompetencia)

Lajmán Gréta (természettudományos kompetencia) (o rszágos kompetenciamérés)

Gyermán György (tehetségmérés – felkérésre)

 

 1. A minőségbiztosítással kapcsolatos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Benadett igazgató-helyettes

 

 1. Közös rendezvények megvalósítása egyházmegyei testvériskolákkal

Határidő: folyamatos

Felelős: Lajmán Gréta, Farkas-Urbin Benadett igazgató-helyettes

 

 1. A házirendben meghatározottak következetes betartatása

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán igazgató

 

 1. A kollégium szabadidős tevékenységi körének szélesítése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Daróczi Zoltán tagigazgató.

 

 1. A leendő diákok sikeres beiskolázásának megtervezése → intézkedési terv készítése és megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán igazgató, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett ig.h

 

 1. A diákközgyűlés tapasztalatainak, kéréseinek átgondolása, a lehetőségek felkutatása.

Határidő: folyamatos

Felelős: Debreczeniné Simon Klaudia DÖK-segítő

 

 1. A tervezett versenyek sikeres lebonyolítása

Határidő: folyamatos

Felelős: Zombor Márta és Farkas-Urbin Benadett ig.h., munkaközösség-vezetők

 

 1. A tanítási órák védelme

 

lehetőség szerint a különböző rendezvények, orvosi vizsgálatok a reggeli és délutáni órákban, a felsősöknél a 6. és 7. órában történjenek, vagy a rövidített órák rendszerével valósuljanak meg. Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán igazgató, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett ig.h

 

 1. Diákönkormányzati nap

Határidő: 03.19.

Felelős: Lajmán Gréta ig.h., Vékásné Balla Eszter, DÖK segítő

 

 1. Pályázatok megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán igazgató, Lajmán Gréta pályázati felelős, pályázati megvalósítók

 

 1. Az általános iskolákkal és óvodákkal való kapcsolattartás erősítése –

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Bernadett, Zombor Márta és Lajmán Gréta ig.h, Bundáné Takács Brigitta

 

 1. Iskolai hagyományaink megrendezése fontos feladatunk:

Az éves ütemterv szerinti rendben

Határidő: folyamatos

Felelős: Danyi Dorottya osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnökök és az iskola minden pedagógusa

 

 

 1. Intézkedési terv a leendő diákok beiskolázásához

 

1. KIR-feltöltés, felvételi információk nyilvánosságra hozása dr. Bódis Zoltán
2. Nyílt nap gimnázium (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
  Nyílt nap általános iskola (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
3. Írásbeli felvételi (központi) Pótírásbeli felvételi dr. Bódis Zoltán, Farkas-Urbin Benadett
4. Szóbeli felvételi dr. Bódis Zoltán, Zombor Márta
5. A felvételi eredményeinek kihirdetése dr. Bódis Zoltán
6. Pótfelvételi hirdetése dr. Bódis Zoltán
7. Beiratkozás (központi) dr. Bódis Zoltán
 1. Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások megtartásával csökkenteni kívánjuk a tanulók lemorzsolódását – kompetencia és tehetségfejlesztő órák keretében.

Határidő: folyamatos

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 1. Kisérettségi vizsgák előkészítése és lebonyolítása

Határidő: folyamatos

Felelős: munkaközösség-vezetők, Farkas-Urbin Benadett

 

 1. Osztály lelkigyakorlatok megszervezése

Határidő: folyamatos

Felelős: iskolai lelki vezető

 

 1. Osztálykirándulások megszervezése

Határidő: folyamatos

Felelős: osztályfőnökök

 

 1. Közösségi szolgálat megszervezése.

Határidő: folyamatos

Felelős: osztályfőnökök

 

AZ INFORMÁCIÓK ÁTADÁSÁNAK RENDSZERE

 

Információt adó Informálás tárgya Információt kapó Időgyakoriság Informálás módja Keletkező

dokumentum

Folyamat

ellenőrzése

             
Igazgató 1.        Szakmai munka

·                           éves

munkaterv

·                           éves                munka értékelése

·                           középtávú

terv (ped. program)

·                           SZMSZ (az iskola                      szervezeti működtetése)

·                           munkaköri leírás

·                           humánpolitika

2.        Intézmény működtetése

·                           tárgyi,

személyi          feltételek biztosítása

3.        A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

Minden

dolgozó

 

 

 

 

 

Minden

dolgozó

 

Minden dolgozó Minden dolgozó Minden dolgozó

Folyamatos

 

 

 

 

 

 

Folyamatos

 

Folyamatos Folyamatos

 

Írásban Írásban Írásban Írásban

 

Írásban Írásban Szóban Szóban

 

Szóban Írásban

 

Munkaterv Beszámoló Ped. Program SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag Leltárkönyv

 

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés                        a fenntartó részéről
  4.         Az SZM működése          
  5.         Az                     iskola

gazdálkodása

         

 

Igazgató- helyettesek Intézményegység- vezetők Napi munka szervezése Meghatározott munkaközösségek                                  szakmai irányítása

Beiskolázás

Iskolai            pályaválasztási munka irányítása Továbbképzések szervezése Tanulmányi            versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az    iskolai         adminisztráció irányítása

Minden

dolgozó

Folyamatos Szóban, írásban Helyettesítő napló

 

Havi programok, tanulók nyilvántartása

 

Versenyeredmények összesítése

Igazgató
Minőségbiztosítási

munkacsoport

1.            A      minőségbiztosítási rendszer működtetése

2.      A pedagógus értékelési rendszer működtetése

Minden

dolgozó

Folyamatos Írásban, szóban, beszámoló,

faliújság

A minőségbiztosí-tás dokumentumai, munkajelentések Igazgató
Munkaközösség- vezetők 1.      Éves       munkaterv készítése

 

2.                 Beszámolók készítése

3.                 Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.                 Tanulmányi versenyek             szervezése, dokumentálása

5.                 Saját munkaközösségen            belül

javaslattétel tantárgyfelosztásra

Mk. tagjai Iskola vezetősége

 

 

 

 

 

Nevelő- testület

Évente

 

Félévente

Havonta Folyamatos Évente

Félévi, év végi értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek dokumentumai

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

  6.         Módszertani

tapasztalatok átadása

         
Pedagógusok 1.      Szakmai

továbbképzés

2.      Szakmai munka

Nevelő- testület Féléves Szóban   Igazgató- helyettesek
DÖK

segítő pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.                 Felnőtt ügylet

 

3.                 Tanár-diák            közötti kapcsolattartás

4.                 Intézményi médiumok működtetése

5.                 Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi Féléves Folyamatos Faliújság

 

Ügyeleti táblázat Szóban

A DÖK éves munkaterve Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Igazgató- helyettesek

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

Tantárgyfelosztás ismertetése Tankönyvek osztása Javítóvizsgák lebonyolítása

Az órarend elkészítése

 

szaktanárok

 

igazgató tankönyvfelelős igazgató-helyettesek

megbízott tanár

 

munkaközösség- vezetők, igazgató-helyettes

 

igazgató, fenntartó igazgató igazgató

igazgató

   

Javítóvizsgák záradékolása, dokumentálása

 

Javítóvizsgák eredményeinek beírása a bizonyítványba és törzslapba

 

Normatíva Ellenőrzések

 

szaktanárok munkaközösség – vezetők igazgató-helyettes

 

osztályfőnökök,

 

igazgató igazgató-helyettesek

 

igazgató igazgató

   

Naplók, szakköri naplók megnyitása Szakmai programok elkészítése

 

osztályfőnökök szaktanárok

 

igazgató-helyettesek munkaközösség- vezetők

  Tanulói létszám ellenőrzése, nyilvántartások elkészítése, változások jelentése  

iskolatitkár, igazgató-helyettesek

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

IX.

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Bizonyítványok összegyűjtése, leadása, raktározása

 

osztályfőnökök igazgató-helyettesek

 

osztályfőnökök, iskolatitkár, munkaközösség-vezető

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető, igazgató-helyettes igazgató-helyettesek

 

igazgató, igazgató- helyettesek

  Tanmenetek elkészítése szaktanárok, munkaközösség- vezetők,  
  Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása DÖK vezető munkaközösség-vezetők, igazgató

 

igazgató, igazgató- helyettesek

  Tűzvédelmi riadó megtartása tűzvédelmi felelős  
   

Normatíva Ellenőrzések Központi mérések előkészítése

 

gazdasági vezető, igazgató- helyettes

 

igazgató-helyettes

 

igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

X.

Teremdekoráció ellenőrzése Osztálystatisztikák, iskolastatisztika elkészítése Új tözslapok kitöltése

 

 

 

Óralátogatások

 

 

Az óraadó és részmunkaidős tanárok munkájának ellenőrzése

osztályfőnökök

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes

 

iskolatitkár, új osztályfőnökök

 

 

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

igazgató-helyettes igazgató

 

igazgató

 

igazgató-helyettes igazgató

 

 

 

igazgató

 

 

 

XI.

Óralátogatások Szakkörök látogatása

Az általános iskolák tájékoztatása az induló képzésekről

igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

 

igazgató-helyettes

igazgató

 

munkaközösség- vezető igazgató

 

igazgató

   

Pályaválasztási dokumentumok beszerzése

 

végzős osztályfőnökök

 

igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

XII.

 

Bukáspapírok kiosztása

 

A kollégiumi csoportok munkájának ellenőrzése Óralátogatások

 

A következő tanév tankönyvszükségletének felmérése

 

szaktanárok, osztályfőnökök kollégiumi vezető

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

 

tankönyvfelelős, munkaközösségvezetők, szaktanárok

 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető igazgató

igazgató

 

 

igazgató

 

 

I.

 

Az I. félévi osztályzatok lezárása A félévi értesítők kiosztása

 

szaktanár,osztályfőnökök osztályfőnökök

 

igazgató-helyettesek igazgató-helyettesek

 

 

 

II.

Az I. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Továbbtanulási adatlapok kitöltése, aláíratása, postázása

Érettségire jelentkezés

 

 

 

Óralátogatások

munkaközösség- vezetők

 

érintett osztályfőnökök, iskolatitkár

 

 

 

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

igazgató

 

 

igazgató-helyettes igazgató

 

 

 

 

igazgató

 

 

       
III. Szent József-nap megrendezése

 

 

Óralátogatások

érintett osztályfőnökök

 

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

igazgató

 

 

igazgató

 

 

IG.

Az országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Óralátogatások

 

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

mérés-értékelés munkaközösség- vezető

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

 

 

munkaközösség-vezető

igazgató

 

 

 

 

igazgató

 

 

V.

Szakkörök/fakultációk látogatása Óralátogatások

 

 

Idegennyelvi mérés

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

osztályfőnökök, igazgató-helyettes munkaközösség- vezetők

 

mérés-értékelés munkaközösség- vezető

helyi mérésvezető

igazgató

 

 

 

igazgató

 

 

  A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítése

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

igazgató

 

igazgató

  Naplók, bizonyítványok, törzslap hitelesítése  

igazgató-helyettesek osztályfőnökök

 

igazgató

VI. Év végi statisztikák elkészítése  

osztályfőnökök

 
  Év végi leltározás, selejtezés  

szaktanárok

 

igazgató-helyettesek

      igazgató-helyettes
   

Érettségi vizsga

 

osztályfőnökök szaktanárok

 

igazgató-helyettes igazgató

   

Normatíva Ellenőrzése

 

igazgató-helyettes

 
      igazgató

 

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák vezetése
 • helyettesítési naplók vezetése, jelentés továbbítása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • tornacipő használata
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, ebédlő, tantermek)
 • tantermek tisztasága, rendje

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV / tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Hónap Tanügyigazgatás Gazdálkodás Technikai (takarító) személyzet
 

VIII.

    Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele. Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

dr. Bódis Zoltán igazgató

 

 

IX.

 

A személyi anyagok aktuális rendbetétele.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

 

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

 

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h. Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

  A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése:  
  Danyi Dorottya tk. felelős  
  Nagy

Henrietta                              gazdaságvezető

 

 

 

 

X.

A tanulói nyilvántartás ellenőrzése. Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és

Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Az őszi szünet alatt nagytakarítás. Felelős: konyha: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett ig.h. Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

 

 

XI.

A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Az éves – kiadás bevétel ellenőrzése. Dologi maradvány elköltése.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

 

 

XII.

A diákigazolványok rendelésének, kezelésének és nyilvántartásoknak az ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

A téli szünet alatt nagytakarítás. Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett ig.h. Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

 

 

I.

A könyvvizsgálói ellenőrzés előkészítése és lebonyolítása

dr. Bódis Zoltán igazgató

Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Nagy Henrietta gazdaságvezető

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

  A jegyzőkönyvek iktatási rendjének ellenőrzése.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

   
 

 

II.

A jelenléti ívek vezetésének, lefűzésének ellenőrzése.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

III.

A    bizonyítvány    –       nyomtatványok vezetésének ellenőrzése.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az 1. negyedévi gazdálkodás (kiadás – bevétel) ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

A tavaszi szünet alatt nagytakarítás. Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető
 

 

IV.

Az intézményi leltár számítógépes nyilvántartásának ellenőrzése

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

V.

A szabadságolási ütemterv ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h. Nagy Henrietta gazdaságvezető kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

VI.

Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

A 2. negyedévi gazdálkodás ellenőrzése. A dologi felhasználás, (betervezett) beszerzésének előkészítése, ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető

A felújítási munkálatok előtti „rend” kialakításának ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett ig.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók mk.vezetők igazgató-helyettesek

 

 

A felújítási munkálatok ellenőrzése. Felelős: dr. Bódis Zoltán igazgató

Farkas-Urbin Benadett ig.h.

 

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős:

Farkas-Urbin Benadett ig.h.

mk.vezetők

Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az új tanév karbantartási munkálatainak előkészítése, (beszerzése), megtervezése, ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

gazdaságvezető dr. Bódis Zoltán igazgató

A nyári szünetben nagytakarítás. Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

A tanév aktuális, naptári lebontása elérhető itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/gimnazium/a-tanev-helyi-rendje

 

 

A 2023/2024. TANÉV KIEMELT FELADATAI

 

Szervezési-vezetési terület

 

Az intézmény pedagógusaival és tanulóival kapcsolatosan számos szervezési feladat adódik, ezek közül kiemelt figyelmet fordítunk a tanév során:

 • az intézményi és pedagógus teljesítményértékelés folyamatának előkészítése
 • a fluktuáció csökkentése tekintetében igyekszünk megfelelő alternatívát nyújtani a jó képességű tanulóknak a évfolyamon
 • a hatékony fejlesztő munka érdekében a BTMN-es, és SNI-s tanulók támogatása
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának további csökkentése
 • a tanulóink családjaival való kapcsolattartás erősítése.
 • az sportegyesületekkel való kapcsolattartás eredményességének növelése.
 • a 2023/2024-ben esedékes országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések sikeres lebonyolítása.
 • a pedagógus minősítésben résztvevő kollégák munkájának segítése.
 • továbbá külső partnerek bevonása a programok szervezésébe, a feltételek javításába.
 • beiskolázás előkészítése

 

Oktatási terület

Az intézményünk nagy hangsúlyt helyez az alábbi feladatokra:

 

 • a diákok hatékony ismeretszerző képességének fejlesztésére.
 • a sportoló, vagy egészségügyi okból egyéni tanrendes diákok egyéni tanrendjének megszervezésére.
 • a digitális tanrend tapasztalatai alapján tanulóink önálló tanulás képességének fejlesztésére.
 • a differenciált óravezetésre, az egyéni fejlesztés hatékonyságának, az elvárások színvonalának növelésére.
 • tanulói aktivitás növelésére az órákon.
 • a munkafegyelem fenntartására.
 • adminisztrációs fegyelem javítására, a dokumentumok naprakész, pontos vezetésére, új adatszolgáltatási

dokumentumok elkészítésére.

 • reflexiók bejegyzésére
 • a digitális adminisztrációs rendszer teljes körű alkalmazására a szülőkkel való kommunikáció elősegítése érdekében.

 

Nevelési terület

 

Az intézményünk fókuszába a nevelési területen az alábbi feladatok esnek:

 • a tanulók délutánjának hatékony, motiváló erejű megszervezése az érdeklődés, tehetség jegyében.
 • a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, kiemelten kezelve az emberi, erkölcsi értékek felismerését és a tiszteletére nevelést.
 • A környezettudatosságunk javítása, fejlesztése, amelyben megjelenik az igényes külső és az igényes környezet elvárása
 • a koncentráló képesség fejlesztése.
 • egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek feltárása, beépítése a

mindennapokba.

 • az iskolai fegyelem növelése.
 • módszertani kultúra fejlesztése, különösen az általános iskolai képzés felső tagozatán.

 

A célok megvalósításához elvégzendő feladatok, elvárt eredmények

Feladat Elvárt eredmény
önértékelési feladatok elvégzése a kijelölt pedagógusok eredményes önértékelése, sikeres minősítések
a     tanítás-tanulás    színvonalának    növelése, vonzó tartalmak megjelenítése; alternatívák

felajánlása

sikeres tanulóink „megtartása” a 7- 8.

évfolyamon

a BTMN-es, SNI-s tanulók támogatása hatékony fejlesztés
pályázatok figyelemmel kísérése; külső partnerhálózat felépítése tárgyi feltételek javítása
szülők bevonása a programok szervezésébe, különösen az általános iskolában -iskolai            programok          színvonalának növekedése

-szülőkkel való szorosabb, együttműködőbb kapcsolat kialakulása

egyéni tanrend biztosítása a tanulás hatékonyságának növekedése, a

szervező munka koordinálása

differenciált óravezetés hatékony fejlesztés
a diákok aktivizálása tanórákon hatékony fejlesztés
fegyelmezett, pontos adminisztrálás kielégítő adatszolgáltatás
reflexiók bejegyzése a          tudatos        oktató-nevelő    munka

színvonalának emelkedése

hatékony napközi, önálló tanulás szervezése tantárgyi átlagok és továbbtanulási mutatók javulása
viselkedéskultúra javítása az      iskola    légkörének,    hatékonyságának javulása
környezeti       kultúra javítása      a tanulók

műveivel        és      a   meglévő        környezet megóvásával

 

folyamatosan nívós környezet

a kompetencia méréseken alapuló cselekvési terv kidolgozása javuló mutatók

 

 

 

OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV

 

 

Helyzetelemzés

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Minden osztály kapott saját (nem szaktanterem is egyben) osztálytermet, IKT-val felszerelve. A korosztályokat sikerült elkülöníteni (alsó tagozat a 19.sz alatt, felsősök a 17. sz. alatti új folyosón).

A 17. sz. alatti épületben a pici termek nehezítik a mozgásos játékokat, ennek orvoslására osztályfőnöki órákon a dísztermet, alkalmanként a tornaszobát is használhatjuk.

Ökoiskolaként vállaltuk, hogy kiemelten figyelünk a termek növényesítésére, dekorálására, tisztaságára, szelektív szemetesek használatára, utóbbiban van segítségre szükségünk.

Az iskolarádió technikai alapjai kiépültek, a felsős folyosót kell még elérnünk.

A könyvtár egyre több programmal és kölcsönözhető könyvvel várja a diákokat.

Szülőkkel, vendégekkel, diákokkal való beszélgetéshez a tanári folyosón vannak ülőhelyek.

 

 1. Személyi Feltételeink

      Osztályfőnökök listája a mellékletben.

      Osztályfőnökhelyettesek kinevezése egyre nehezebb, idén az egy évfolyamon dolgozó osztályfőnökök fokozottabb együttműködését, a tapasztaltabbak vezető, mentori szerepét kérjük, és évfolyamhelyettesek kijelölését próbáljuk.

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

Folyamatosan aktualizáljuk az érvényben lévő házirendet, pedagógiai programot, igazgató úrral együtt kialakítottuk az éves rendet, a fegyelmező intézkedések rendszerét, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat, az Arisona szoba szabályzatát..

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

Az iskolánkba érkező családok és diákok hit felé terelgetése, a liturgiákon méltó, értő viselkedés tanítása.

Az iskolai fegyelmi és neveltségi problémák növekedtével kiemelt feladat a fegyelmezés megújítása.

Ünnepek osztályonkénti feldolgozása, műsorok készítése, kulturális programok felajánlása.

Ökoiskolai munkaterv kidolgozása és zöldülés.

Osztályszentek és imaélet gondozása, osztálymisék, lelkigyakorlatok.

Közösségépítés, személyiségbontogatás iskolai kereteken belül és kívül.

Ifjúsági segítő, pszichológus és ifjúságvédelmi felelős segítségével is lelkigondozás.

Tanulássegítés, fejlesztő pedagógus kolléganők szaktudását is felhasználva.

Közösségi szolgálat szervezése, a felelős kolléga megkeresése, utánkövetés, az osztályfőnökök szerepe hangsúlyozódik.

A DÖK munkájának kiterjesztése.

Tanári imák, lelki órák és lelkigyakorlatok szervezése, tanári rekreáció iskolán kívüli formái, a „közösen építés” attitűdjének alakítása.

Az alsós, felsős és gimnáziumi osztályok és munkaközösségek összehangolása, az egység erősítése.

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezető

1.       Éves munkaterv készítése

2.       Beszámolók készítése

3.       Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.       Szupervízió kis csoportokban

5.       Osztályfőnöki körlevél (programok, inspiráció, szakirodalom)

6.       Munkaközösségen belül javaslattétel új osztályfőnökökre és helyettesekre

7.       Módszertani tapasztalatok átadása

Munkaközösség tagjai

 

Évente

Félévente

alkalmanként

alkalmanként

hetente

 

folyamatosan

 

Félévi, év végi

értekezlet, „belső képzési” alkalmak

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

Írásban,

szóban

Szóban

 

Szóban

 

Munkaterv

Beszámolók

 

 

Levelek

 

 

 

Jegyzőkönyv,

jegyzetek

Igazgató

 

 

 

Munkaközösség vezetői ellenőrzési rend, 2023/2024. tanév

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

osztályfőnökök

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség- vezetők

 

 

Igazgató

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

osztályfőnökök,

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

munkaközösség-vezető

 

Igazgató-h,

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

 

X.

 

Szakórák, programok látogatása

 

 

 

 

munkaközösség-vezető, osztályfőnökök

 

 

 

 

Igazgató és helyettesek,

munkaközösség- vezető

 

XI.  

Szakórák, programok és szakkörök látogatása

 

 

munkaközösség-vezető, osztályfőnökök

 

Igazgató és helyettesek,

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukásértesítők kiosztása

 

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség- vezető

 

III.  

Szent József nap szervezése, rendezése

 

 

osztályfőnökök,

munkaközösség- vezetők,

 

 

Igazgató

 

IG.  

A 2023/2024. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

 

munkaközösség-vezetők,

mérési megbízott,

 

 

munkaközösség-vezetők, Igazgató-helyettesek

 

Igazgató

 

 

Igazgató

 

V.

 

 

osztályfőnöki órák és negyedórák és programok látogatása

 

Országos kompetencia-mérés

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

mérésvezető, Igazgató-helyettesek

 

Igazgató

 

 

Igazgató

VI.  

Az év tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,

a következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

 

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség- vezetők, Igazgató-helyettesek

 

 

Igazgató

 

Igazgató

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • hiányzások (igazolt és igazolatlan), együttműködésben a családsegítő munkatársával
 • közösségi órák ütemezése, adminisztrálása
 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme, tantermek tisztasága, rendje, otthonossága
 • ügyelet ellátása, óraközi szünetek rendje
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság
  BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2023/2024. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

 

Hónap

Tanügyigazgatás
VIII. Dokumentumok ellenőrzése (törzslap, beírási napló, iskolai napló, bizonyítvány)
IX. A személyi anyagok aktualizálása, osztályok és csoportok névsora a naplóba.

Felelős: osztályfőnökök, e-napló adminisztrátora, iskolatitkár

A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése: Danyi Dorottya tankönyvfelelős

Osztálytermi leltár

Szent Imre és Útravaló pályázatokhoz adminisztrációja, ajánlások – osztályfőnökök, mk-vezető

Osztályfőnöki tanmenetek, felelőse: mk- vezető

X. A tanulói nyilvántartás frissítése folyamatosan, napra készen

Felelős: iskolatitkár

XI. A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint folyamatosan

Felelős: gazdasági ügyintéző

XII. Hiányzások és közösségi szolgálatos órák összesítése

Felelős: minden osztályfőnök

Lelkigyakorlatok szervezése, programja: minden osztályfőnökök az iskolalelkésszel együttműködve

I. Középiskolai felvételi jelentkezések, felelősei: 8. osztályos osztályfőnökök

Félévi értesítők, osztályfőnöki jelentések

Felelős: minden osztályfőnök, mk- vezető

II. Érettségire és felvételire jelentkezés, felelőse: végzős osztályfőnökök, iskolatitkár
III. Nagy Gergő- díj és Rátky- pályázatok

minden osztályfőnök, mk-vezető

IG. végzősök bizonyítványa, felelősek az osztályfőnökök
V. Óralátogatások, felelőse: mk-vezető

Tanulmányi kirándulás programja, költségei, felelőse: osztályfőnökök, mk-vezető

VI. Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása

Felelős: osztályfőnökök, naplóadminisztrátor, vezetőség., iskolatitkár

VII. A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

Felelős: adminisztratív dolgozók, mk.vezetők, igazgató-helyettesek

VIII. A pótvizsga rendjének előkészítése

Felelős: igazgató-helyettesek, mk.vezetők, iskolatitkár

 

 

 

A Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

osztályfőnöki munkaközösségének ütemterve

a 2023/2024. tanévre

 

Folyamatos feladatok a munkaközösség – vezető részére:

 

            – ünnepségek szervezésének kísérése

– pályázatok működtetése (Szent Imre, Útravaló, Rátky, Balesetmentes Iskola program, tervezői gondolkodás, ökoiskola)

            – kapcsolattartás az iskolarendőrrel (börtönlátogatás, előadások)

            – kapcsolattartás a pályaválasztási tanácsadóval, a Forrással, a Fehér Bot Alapítvánnyal, Debreceni Máltai Csoporttal

            – kulturális programok ajánlása osztályfőnököknek (színház, osztálytermi színház, bábszínház, mozi, kiállítás, filharmónia)

            – kapcsolattartás a Vojtina Bábszínházzal és a Csokonai Színházzal – színházi nevelési program

            – családsegítő bevonása az osztályok életébe

            – KatPed továbbképzések népszerűsítése, részvétel

– szakmai képzésen részt vevő és/vagy más szakos kollégák (tehetséggondozás, fejlesztés, informatika) tudásmegosztó alkalmainak szervezése

– osztályok és tanárok lelkigyakorlatának inspirálása

– tanulmányi kirándulások alakulásának követése

– tanári imaalkalmak szervezése

– iskolai szülői munkaközösség számára (akár online) programok szervezése

– a CSÉN- és FÉK órák megalapozása, munkacsoport létrehozása

– problémamegoldó osztálykonferenciák szervezése

– balesetmentes iskolai program alkalmainak szervezése, vezetése

– ökoiskolai programok megvalósításának ösztönzése

– tervezői gondolkodás gyakoroltatásának lehetőségét szervezni, vezetni

– jelenléti és digitális oktatásban alkalmazható tanulási stratégiák megismerése, megismertetése

 

 

Céljaink, feladataink aktuálisan, folyamatosan:

 

            – pedagógiai egységünk erősítése, egységes nevelési elvek, bár nem egységes módszerek

– a módszerekben a folyamatos megújulás inspirálása

            – összehangolt munka az osztályközösségekkel (testvérosztályok, évfolyamos együttműködés), a vezetőséggel

            – családi háttér térképezése, védelem

– jól működő, stabil értékrendű, elfogadó osztályközösségek alakítása

– hatékony konfliktuskezelés és kommunikáció működtetése, tanulása

– egészséges életmód szokássá alakítása, káros szenvedélyek következményeinek mérlegelése, környezettudatos lét

– munkára nevelés, alkotókedv alakítása

– együttműködés, élő kapcsolat: szülőkkel, kollégiumi nevelővel és szaktanárokkal, családsegítővel, diákönkormányzattal, iskolarendőrrel, védőnővel, öregdiákokkal és más meghívott vendégekkel

– testvériskolai kapcsolatok ápolása (Szepsi, Nagykároly, Nagyvárad), új kapcsolatok keresése

– szülői találkozók (családi napok, előadások, színházlátogatás, kirándulás) szervezése

 

– havonként különösen:

 

augusztus javító vizsgák, kerecsen-nap, tankönyvosztás

Osztályfőnökök szakmai napja

szeptember Veni Sancte

nyakkendőavatás: végzős osztályok, DD; Szent Kereszt felmagasztalása – osztályimák,

osztálytermi színházi előadások 5. és 12. évfolyamon

Magyar Dráma napja

Autómentes világnap (öko)

Szent Imre, Útravaló pályázatok

Szülőértekezletek

Szülői munkaközösség alakulása

Élelmiszerpazarlás elleni küzdelem (öko), A magyar népmese napja (alsós)

október Szalagtűző

Állatvédelmi témahét – (öko)

Tanulásmódszertani felmérés (online kérdőív) és tanácsadás

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése – szupervízió, együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel

Nagymarosi Ifj. Találkozó: LG

október 6. – 8. A

közösségi szolgálat nyitó szentmiséje, Magyarok Nagyasszonya

72 óra kompromisszum nélkül (öko)

osztálymisék rendje

’56-os emlékezés 8. B

fogadóórák

november filharmónia 1.

színházlátogatás

osztályos lelkinapok

teremtésvédelmi napok

december adventi gyertyagyújtások, kézműves vásárok (alsós – felsős osztályok, DÖK)

adventi köszöntő tanároknak és Mikulásváró

Szeplőtelen Fogantatás, szentmise – osztályos

Rorate

Szülői munkaközösség találkozója

bukásértesítők

pályaorientációs nap

iskolai karácsonyváró: drámakör, osztályos karácsonyvárók

tanári adventi vándorlás

január vízkereszt

Víz napja nálunk (öko)

Magyar Kultúra napja – 10. S

osztályozó és félévi konf., értesítők kiosztása

február Gyertyaszentelő – osztályos mise

Félévi értesítők

színházi nevelési program

Szülőértekezlet

kommunista diktatúra áldozatai 10. B

hamvazószerda

farsang, nagyböjti lelki út – 5. B és DÖK

március Belső képzés

Pénz7- témahét

színházlátogatás szülőkkel

’48-as ünnepség drámakör és 10. A

Szent József nap szervezése, előadás Szent Józsefről: 5. A és B

Méhek napja nálunk (öko)

Gyümölcsoltó Boldogasszony – osztályos mise

Teremtésvédelmi témahét nálunk (öko)

Tanári lelki alkalom szervezése

április Fenntarthatósági témahét (öko)

nagyböjti lelki nap

Belső képzés

tanári lelkigyakorlat

filharmónia 2.

Fogadóórák, bukásértesítők

Holokauszt áldozataira emlékező – 9. B

május végzős osztályozó értekezlet

ballagás: 11. és 12. évf.

június tanulmányi kirándulások

nemzeti összetartozás napja: 6. évfolyam, 10. B

sport/DÖK-nap

osztályozó konferencia

Te Deum, bizonyítványosztás, 8.osok ünneplése

érettségi vizsgák

beiratkozás

július évértékelő foglalkozások

tanári lelkigyakorlat

évzáró konferencia

 

 

 

terem osztály osztályfőnök
Ú102 6. A Puskás- Czoller Viktória
Ú103 8. A Kocsis Zsófia
Ú104 7. A Jászai Mária
Ú105 8. B Danyi Dorottya
Ú106 5. A Beck Martina
Ú107 6. B Vékásné Balla Eszter
Ú108 7. B Orensteinné Emődi Izabella
Ú109 5. B Bodrogvári- Csikó Attila
21 11. A Bordán Zsuzsa
103 9. A Emberné Csontos Afrodité
104 9. C Debreczeniné Simon Klaudia
106 9. S Villás Attila
114 9. B Sziráki László
115 11. B Baranyáné Milbik Erzsébet
119 11. S Bánki András
120 11. C Böjtiné Tóth Henrietta
203 10. A Sápy Cecília
204 10. B Medve József
206 10. C Szűcs Lászlóné
208 10. S dr. Gáti Magdolna Virág
216 12. B Pappné Dalanics Gabriella
220 12. A Vass Gabriella
221 12. C Lakatosné Virág Gabriella

 

1 2. A Sin Angelika
2 4. B Milotai-Legény Renáta
3 2. B Tófalusiné Pusztai Enikő
4 3. B Nagyné Kiss Melinda
5 3. A Bundáné Takács Brigitta
6 4. A Almási Enikő
7 1. B Fejesné Satkovics Lívia
8 1. A Juhászné Hüse Anikó
9 4. C Kosina Krisztina
10 2. C Kovácsné Papp Ágnes
11 3. C Máté-Léner Gabriella
12 1. C Szabó Nikoletta

 

Osztályfőnök-helyettesek

 

 1. A Bodó Balázs
 2. B Lakatos Eszter
 3. A Szászné Mikus Anna
 4. B Kocsis S. Márk
 5. A Kozsup István
 6. B Szabolcsi-Nagy Szilvia
 7. A Bihari- Kiss Fruzsina
 8. B Bihari- Kiss Fruzsina

 

 1. A Mikuska Imola
 2. B Lajmán Gréta

9.C Harangozó Boglárka

 1. S dr. Kelemen Erzsébet

 

 1. A Farkas- Urbin Bernadett
 2. B Bejger Tibor
 3. C Gyermán György
 4. S Sziráki László

 

 1. A Drabbant Bertics Ida, Szűcs Zsolt

11.B Pintér József

11.C Kozsup István

 1. S Jóga András

 

 1. A Rajta Kasia
 2. B Drabbant Bertics Ida
 3. C Aszalós-Kiss Angelika, Kocsis Márk

 

 

HITÉLETI MUNKATERV

 

 

Személyi Feltételeink:

Papp László iskolalelkész

 

Munkaközösségünk tagjai:

 

Vékásné Balla Eszter

Medve József

Feketéné Nagy Magdolna

 

 

betanító kollégák:

 

Sziklai Dávid (római katolikus hittan)

Mike Ervin (római katolikus hittan)

Urbán Evariszt (görögkatolikus hittan)

Zolcsák Miklós (görögkatolikus hittan)

Szilágyi Gáborné (görögkatolikus hittan)

Baráth Enikő (református hittan)

Szabó Anna Boglárka  (református hittan)

Baráthné Szalánczi Tímea (református hittan

Kubinyiné Mikó Ágnes (református hittan)

 

 

 

Kiemelt Feladataink a  2023/2024.  tanévben

 

 • Tantárgyi vizsga (kisérettségi) 10. évfolyamon
 • Tematikus imanapok
 • Iskolai hittanverseny
 • Osztályszintű lelkigyakorlatok, lelkinapok

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • Tanévnyitó szentmise előkészítése
 • Munkaterv elkészítése
 

 

munkaközösség vezető

 

 

igazgató,

igazgatóhelyettes

IX.
 • Tanévnyitó szentmise
 • Tanmenetek leadása

 

Papp László

osztályfőnökök

hittantanárok

 

 

igazgató,

igazgatóhelyettes

 

 

X. ·         Rózsafüzér imádkozás osztályonként

·         Imaszándékok gyűjtése

·         Csatlakozás az „Egymillió gyermek imája a békéért”

·         Imaest a tiszta szerelemért

Hittantanárok, osztályfőnökök

 

Hittantanárok, osztályfőnökök

Hittantanárok

 

Hittantanárok

igazgató,

igazgatóhelyettes

 

 

 

 

XI. ·         Mindenszentek ünnepe

·         FAVÉT

·         Szent Erzsébet ünnepe

 

Hittantanárok, osztályfőnökök

osztályfőnökök

hittantanárok

 

 

 

igazgató,

igazgatóhelyettes

XII. ·         Advent kezdete, adventi koszorúk megáldása, első gyertyagyújtás

·         Tantárgyivizsga           10.évfolyam

·         Adventi Lelki Nap osztályonként

·         Bűnbánati alkalmak a gimnáziumban

·         Adventi gyertyagyújtás

·         Osztálykarácsony

 

Papp László, hittantanárok

 

 

Papp László

hittantanárok

 

hittantanárok

 

osztályfőnök, hittantanárok

 

 

 

 

igazgató,

igazgatóhelyettes

 

 

igazgató,

igazgatóhelyettes

 

I. ·         Házszentelés

·           Egyházmegyei Szavalóverseny Debreceni kerületi forduló

·           Ökumenikus Imahét

Papp László

hitantanárok

 

Feketéné Nagy Magdolna

 

 

Hittantanárok

 

 

igazgató

igazgatóhelyettes

II.
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

·         „Gyógyulás napja” imanap

·         Hamvazószerda, Nagyböjt kezdete, hamvazkodás

Hittantanárok

 

Hittantanárok

Papp László, hittantanárok

 

igazgató

igazgatóhelyettes

 

 

igazgató

igazgatóhelyettes

 

III. ·         Bűnbánati alkalmak osztályonként a gimnáziumban

·         Keresztúti ájtatosság

 • Nagyböjti lelkinap
 • Szent József nap
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

(Görögkatolikus liturgia)

  Hittantanárok

 

 

Hittantanárok, osztályfőnökök

Hittantanárok, osztályfőnökök

Osztályfőnökök, hittantanárok

Görögkatolikus atyák

Hittantanárok, osztályfőnökök

 

 

igazgató

igazgatóhelyettes

 

 

 

IG.
 • Házi hittanverseny évfolyamonként
 • Húsvéti örömút imádkozása osztályonként

 

Hittantanárok

 

Hittantanárok

 
V.
 • Urunk mennybemenetelének ünnepe, (szentmise, zsolozsma)
 •  Egyházmegyei gyereknap Harangodon (3-8. évfolyam)
 • Pünkösdi készület osztályonként             
Papp László, hittantanárok

 

 

 

 

Hittantanárok, osztályfőnökök

 

Hittantanárok

igazgató,

igazgatóhelyettes

VI.
 • Te Deum
Papp László, hittantanárok, osztályfőnökök igazgató,

igazgatóhelyettes

 

 

ÉRETTSÉGI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Rendelkezésünkre áll:

Az iskola tantermei, melyek közül előnyben részesítjük az interaktív táblás termeket.

 

 1. Személyi Feltételeink

 

A nevelői létszám alakulása: 

 

 

Magyar nyelv és irodalom:

 

Dr. Bódis Zoltán igazgató

Farkas-Urbin Bernadett igazgató-helyettes

Dr. Gáti Magdolna Virág

Dr. Kelemen Erzsébet

Guti Veronika

Lakatos Eszter

Puskás-Czoller Viktória

Szűcs László Csabáné

Vékásné Balla Eszter

Történelem:

 

Kocsis Sándor Márk

Medve József

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Pintér József

 

 

Matematika:

 

Aszalós-Kiss Angelika,

Baranyáné Milbik Erzsébet,

Beck Martina,

Bihari-Kiss Fruzsina,

Daróczi Zoltán,

Gyermán György,

Jászai Mária,

Kása Emese

Lajmán Gréta,

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, ezzel együtt figyeljük az érettségivel kapcsolatos változásokat.

 

A kerettantervnek megfelelően elkészített helyi tantervhez illeszkedő tanmenetek készítése.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

Bemeneti mérések megszervezése és kiértékelése

            Felelősök: valamennyi szaktanár, igazgató helyettes

 

Fakultációk, szakkörök szervezése, tehetségfejlesztés, korrepetáció, lemaradók felzárkóztatása

            Felelősök: valamennyi szaktanár

 

A tanév folyamán meghirdetett tanulmányi versenyek, pályázatok kiválasztása, tehetségfejlesztés

            Felelősök: valamennyi szaktanár, aktuálisan meghirdetett versenyekre jelentkező diákok felkészítő tanárai

 

Külső szakmai támogatókkal való kapcsolat tartása, látogatások megszervezése és lebonyolítása

            Felelősök: szaktanár

 

Nyílt nap(ok)on szakórát látogató vendégek fogadása

            Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

A felvételi eljárásban való részvétel, írásbeli dolgozatok javítása, szóbeli vizsgák értékelése

            Felelősök: valamennyi szaktanár

 

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás

            Felelősök: valamennyi kolléga

 

Szent József nap szervezésében való részvétel az iskola keretein belül

            Felelősök: valamennyi kolléga

 

Kimeneti mérések megszervezése és kiértékelése

            Felelősök: valamennyi szaktanár, igazgató helyettes, kiemelten a mérést szervezők

 

Tantárgyi vizsgák 

Felelős: a csoportban, az osztályban tanító szaktanár.

 

Érettségi vizsgák (2024. május – június)

            Felelősök: a csoportban, az osztályban tanító szaktanárok.

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Javítóvizsgák szervezése, vizsgáztatás

 

Munkaközösségi munkatervek összeállítása, leadása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

 

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Tantárgyi vizsgák témaköreinek felülvizsgálata, pontosítása, kihírdetése

 

Bemeneti mérések előkészítése, lebonyolítása

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

munkaközösség-vezető

 

 

igazgató

munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető, 

 

 

X.

Óralátogatások

 

A szóbeli érettségi tételek átdolgozása, ellenőrzése

munkaközösség-vezetők igazgató helyettesek

igazgató

 

 

XI.

Óralátogatások

 

Szakkörök látogatása

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

igazgató

igazgató helyettesek

 

munkaközösség-vezető 

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása 

 

 1. féléves tantárgyi vizsgák (10. évfolyam hittan)

 

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

munkaközösség-vezető

 

 

I.

 1. féléves tantárgyi vizsgák (11. évfolyam angol)

 

a féléves munka értékelése

szaktanárok, munkaközösség- vezetők, ig.h munkaközösség- vezetők,

igazgató

II. a II. féléves tantárgyi vizsgák témaköreinek felülvizsgálata, pontosítása, kihírdetése szaktanárok munkaközösség- vezetők,

igazgató

 

III.

Szent József nap megrendezése munkaközösség- vezetők, ig.h

 

igazgató

 

 

IG.

 

A 2023/2024. tanév országos mérés eredményeinek értékelése

 

Tantárgyi vizsga előkészítése, lebonyolítása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

igazgató

 

 

V.

 

 

Szakkörök látogatása

 

Kimeneti mérések szervezées és lebonyolítása

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

 

munkaközösség-vezető

igazgató

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Naplók, szakköri naplók lezárása

 

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

 

munkaközösség-vezetők

 

munkaközösség-vezetők

 

igazgató

 

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

 

2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.      Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND

2023/2024. TANÉV

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • energiatakarékosság betartása

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

érettségi tantárgyak munkaközösségének ütemterve

a 2023/2024. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

A javítóvizsga megszervezése és lebonyolítása

 

Alakuló értekezlet

 

Éves terv elkészítése

 

Tanmenetek előkészítése

 

Szintfelmérő dolgozat összeállítása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

igazgató

 

IX.

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

Versenynaptár összeállítása

 

Jelentkezés versenyekre

 

Iskolán kívüli előadások keresése

 

Szakirányú továbbtanulás támogatása

 

Szakkörök,fakultációk beindítása

 

Jelentkezés az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető,

igazgató

 

 

X.

 

Munkaközösségi megbeszélés – érettségi rendszer, törvényi változások

 

Versenyfelkészítés

 

Projektek, kiállítások, a DE programjainak látogatása

 

Az első féléves tantárgyi vizsga témaköreinek kijelölése (okt. 15-ig)

10. évfolyam-hittan

11. évfolyam-idegen nyelv

 

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

 

szaktanárok

 

 

igazgató

 

igazgató-helyettes

 

 

igazgató-helyettes

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Továbbtanulást, pályaválasztást segítő programok szervezése

 

Lemaradók kiemelt segítése

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető 

igazgató

igazgató-helyettes

 

 

XII.

 

 

Munkaközösségi megbeszélés – az érettségi rendszerrel kapcsolatos legfrissebb információk

 

Óralátogatások

 

Tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

 

Tanulmányi eredmények áttekintése, bukás értesítő

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

igazgató

igazgató-helyettes

munkaközösség-vezető

 

 

I.

 

A féléves munka értékelése

 

Központi írásbeli felvételi dolgozatok javítása 

 

Az első féléves tantárgyi vizsga megszervezése és lebonyolítása (jan. 2., 3. hete)

10. évfolyam-hittan

11. évfolyam-idegen nyelv

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

igazgató

 

 

II.

 

Szóbeli felvételi vizsga

 

Munkaközösségi megbeszélés

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

igazgató

igazgató-helyettes

munkaközösség-vezető

 

 

III.

 

KIT-en való részvétel (A pontos időpont függvényében)

 

Szent József nap megrendezésében részvétel

 

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

b) Digitális Témahét

 

A második féléves tantárgyi vizsga témaköreinek kijelölése (márc. 15-ig)

9. évfolyam-matematika

10. évfolyam-történelem

11. évfolyam-magyar irodalom

 

Érettségi vizsga tematikájának közzététele

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

igazgató

munkaközösség-vezető

 

IG.

 

c) Fenntarthatósági Témahét

 

2024. március 4.-június 3. később meghatározott ütemezés szerint  a kimeneti mérés lebonyolítása 4., 5., 6., 7. 8., 9., 10., 11. évfolyam

 

Lemaradók kiemelt segítése

 

Év végi tantárgyi, próbaérettségi vizsgák előkészítése

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

V.

 

 

Tanórák látogatása

 

Írásbeli érettségi vizsgák

 

A második féléves tantárgyi vizsgák megszervezése és lebonyolítása

9. évfolyam-matematika

10. évfolyam-történelem

11. évfolyam-magyar irodalom

 

 

Év végi tantárgyi eredmények értékelése,

 bukásértesítők

 

Szóbeli érettségi tételek ellenőrzése

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

helyi mérésvezető

 

 

igazgató

igazgató-helyettes

munkaközösség-vezető,

 

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Szóbeli érettségi vizsgák

 

Tanári továbbképzések nyomon követése

 

A következő évi célok, kitűzések előkészítés

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

igazgató

igazgató-helyettes

 

 

 

 

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

Helyzetelemzés

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Az évfolyamokon felső tagozattól kezdve sávos rendszerben folyik a nyelvoktatás. A főépületben és az új szárnyban tantermeinkben rendelkezésünkre állnak digitális táblák, projektorok. Az általános iskola alsó tagozatának otthont adó épület csoportszobáiban – ahol a nyelvi órák nagy része zajlik – még nem biztosított a digitális felületek elérése. Ezekben a termekben a hagyományos CD-lejátszók és USB kimenettel rendelkező lejátszók segítik a diákok hallott szöveg értésének fejlesztését. A tavalyi tanév során adományként az iskolai könyvtárba több tucat angol nyelvű könyv érkezett, a könnyített olvasmányok példányait is sikerült bővítenünk angol olvasási versenyen való sikeres részvételnek köszönhetően. Az egykori idegen nyelvi labor jelenleg osztályteremként funkcionál.

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

Angol nyelv: Almási Enikő, Balázsiné Máté Anita, Bordán Zsuzsa, Emberné Csontos Afrodité, Drabbant-Bertics Ida, Erfán Zsófia, Harangozó Boglárka, Bihari-Kiss Fruzsina, Majoros Krisztina, Orensteinné Emődi Izabella, Rajta Katarzyna, Székely Petra, Tóthné Suhanesz Judit

Francia nyelv: Oláhné Csoma Ildikó

Német nyelv: dr. Bódis Zoltán, Puskás-Czoller Viktória, dr. Gáti Magdolna Virág, Mikuska Imola Anita, Sziráki László, Kissné Szűcs Anikó – kisbabájával otthon

Olasz nyelv: Vass Gabriella

Anyanyelvi lektor: Alexandra Nicole Ritacco

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

Munkaközösség vezetőként feladatom a folyamatosan változó törvények, szabályok nyomon követése, rögzítése az iskolai dokumentumokban, az iskola honlapján, továbbá az aktualitások továbbítása az érintett kollégák felé. Az 2020-as NAT alapján készített tanmenetek ellenőrzése. A pedagógiai program idegen nyelvekre vonatkozó részének felülvizsgálata.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

1.) B2-es nyelvvizsgák propagálása a diákok körében. Ehhez kapcsolódó teendők:

tájékoztatás – osztályfőnökök, szülői értekezletek, szaktanárok

nyelvvizsgára való felkészítés szakórákon

                        – sikeres nyelvvizsgák adatbázisának működtetése

                        nyelvvizsga előadások szervezése (Euroexam)

                        – próbavizsgák szervezése (LanguageCert)

                        – LangCert és Euroexam nyelvvizsgaközpontokkal való kapcsolattartás

                        -diákok nevezése nyelvvizsgaversenyeken

            Felelősök: a munkaközösség tagjai

2.) Közép- és emelt szintű vizsgákra, előrehozott érettségi vizsgákra való készítés:

            -szakórákon

            -az előrehozott érettségi vizsgákhoz kapcsolódó osztályozóvizsgák lebonyolítása, jelentkezés ellenőrzése.

Felelősök: a munkaközösség tagjai, érettségi mk vezető

 

3.) Érettségi vizsgák és előrehozott érettségi vizsgák szervezése az új törvényi előírásoknak megfelelően

 

4.) Országos célnyelvi mérés a kéttannyelvű általános iskolai részen (6. évfolyam és 8. évfolyam), kompetencia mérések.

Felelősök: intézményvezető helyettes, a 6. és 8. osztályban tanító angol szakos kollégák, munkaközösség-vezető

 

5.) Tehetséggondozás és felzárkóztatás szakórákon.

                        Felelősök: munkaközösség tagjai

 

6.) Nyílt napokon szakórát látogató vendégek fogadása

Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

7.) Versenyek:

Kiemelt feladatunk a két tanítási nyelvű osztályok/csoportok diákjait minél több angol nyelvi versenyen indítani.

– külső versenyfigyelő, versenynaptár létrehozása, majd versenyfelkészítés és versenyeken való részvétel és szervezés.

8.) Iskolai nyelvi programok, rendezvények az éves rend különböző pontjain (pl. Thanksgiving party, az adventi időszakban, a DÖK nap, Szent József nap vagy farsang alkalmával) diáksereg motiválása céljából.

 

1-4. évfolyam: Christmas Party

3-4. évfolyam „Spelling Bee” Competition

 4-6. évfolyam Story Telling Competition

-6-8. évfolyam: Egyházmegyei nyelvi verseny

5-6. évfolyam: Santa Contest

7-8. évfolyam: St. Patrick’s Day

9-10. évfolyam: Thanksgiving Day

Felelősök: munkaközösség tagjai, idegen nyelvi lektor

9.) A második idegen nyelv választását segítő rendezvények:

            Francia Nyelvhét

            Cuciniamo in Italiano

La Befana, vízkereszt olasz módra

Advent in Deutschland

            Felelősök: munkaközösség tagjai, második idegen nyelvet oktató kollégák

 

10.) Félévente egy alkalom: „ami nekem működött…”: jógyakorlatok megosztása a munkaközösségen belül

            Felelősök: munkaközösség tagjai

 

12.) Óralátogatás helyett: tanuljunk egymástól!

            Felelősök: munkaközösség vezető + tagok

 

13.) Erasmus pályázat

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

 

Munkaközösség-

vezetők

8.      Éves munkaterv készítése

 

 

9.      Beszámolók készítése

10.  Munkaközösségi foglalkozások tartása

11.  Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

12.  Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

13.  Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Mk. tagjai

Mk. tagjai

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

főigazgató

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2023/2024. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, konzultációk

Munkaközösségi értekezletek

(alsó tagozat, kéttannyelvű osztályok, gimnázium)

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

Idegen nyelvi lektorral való szakmai együttműködés, kapcsolattartás

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

főigazgató, fenntartó

 

főigazgató

 

IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szintfelmérés, csoportbeosztások

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

előrehozott érettségi jelentkezések, osztályozóvizsgák

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

Euroexam nyelvvizsga előadás

 

 

szaktanárok

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

intézményvezető-helyettesek

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

munkaközösség vezető

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség-vezető, érettségi mk vezet

munkaközösség-vezető, f

őigazgató

 

 

főigazgató

 

munkaközösség vezető

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

munkaközösség-vezetők

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

főigazgató

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

 

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

I.

 

Félévi eredmények zárása

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

II.  

Érettségi-, és előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés

 

Kisérettségi vizsga angol nyelvből (11. évfolyam)

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

 

munkaközösség-vezetők, intézményvezető helyettesek

 

 

főigazgató

 

 

IV.

 

Szakkörök látogatása

 

Előrehozott érettségi vizsgákhoz szükséges osztáyozóvizsgák

 

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

V.

 

 

Országos kompetencia mérés, célnyelvi mérés (2024. március 4.- 2024. június 3. között)

 

Német szakkörösök bemutatkozó napja

 

munkaközösség-vezető,

Intézményvezető helyettes

 

szaktanárok

 

főigazgató

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

 

VI.

Szóbeli vizsga a kéttannyelvű felsős évfolyamok számára (5.-8. évfolyam)

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezetők

 

 

munkaközösség-vezetők

 

főigazgató

 

 

főigazgató

 

 

főigazgató

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • a tanórai fegyelem
 • óraközi szünetek rendje (folyosók, tantermek)
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • tantermek tisztasága, rendje

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

idegen nyelvi munkaközösség ütemterve

a 2023/2024. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozóvizsgákra idegen nyelvekből, konzultációk

 

Munkaközösségi értekezletek

(alsó tagozat, kéttannyelvű osztályok, gimnázium)

 

Szakmai programok, az éves terv elkészítése

 

Új idegen nyelvi lektor fogadása

 

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

főigazgató

 

főigazgató

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Szintfelmérés, nyelvi csoportok kialakítása

 

Őszi előrehozott érettségihez kapcsolódó feladatok, osztályozóvizsgák

 

Tanmenetek elkészítése

 

Szakkörök, tehetséggondozó-, felzárkóztató- és fejlesztő csoportok, faktok beindítása az erre biztosított órakeret függvényében

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető,

főigazgató

 

főigazgató

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

, intézményvezető helyettes

 

X.

Nyelvvizsgát bemutató gyakorlati foglalkozás

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

Munkaközösségi megbeszélés

 

Erasmus pályázat

 

munkaközösségvezető

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

idegen-nyelvi munkaközösség tagjai

 

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, intézményvezető-helyettesek

munkaközösségvezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

főigazgató

 

XI.

 

Óralátogatások

 

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Thanksgiving Party

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

amerikai nyelvi lektor, szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető

főigazgató

 

intézményvezető-helyettes

 

munkaközösség-vezető

 

 

XII.

 

 

 Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Christmas Party and the Santa Contest

 

 

Adventi népszokások

 

Munkaközösségi megbeszélés – jógyakorlatok megosztása

 

Óralátoagtás

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

angolos kollégák, idegen nyelvi lektor, általános iskolai angol szakos kollégák

 

második idegen nyelvet tanító kollégák

 

szaktanárok

 

 

szaktanár

 

 

intézményvezető-helyettes

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

I.

La Befana, azaz Vízkereszt olasz módra

 

Kisérettségi vizsga angol nyelvből a 11. évfolyam számára

 

A féléves munka értékelése

 

olaszos kolléga

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

főigazgató

 

II.

Spelling Bee Competition

 

 

Story telling competition

 

 

Egyházmegyei nyelviverseny

 

Francia Nyelvhét

 

Óralátogatások

 

általános iskolai angol szakos kollégák, idegen nyelvi lektor

 

általános iskolai angol szakos kollégák, idegen nyelvi lektor

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

francia szakos kolléganő

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

általános iskolai intézményegységvezető

 

munkaközösség-vezető

 

főigazgató

 

munkaközösség vezető

 

munkaközösség vezető

 

 

III.

Saint Patrick’s Day

 

Szent József nap megrendezése

                     Cuciniano di Itliano!

 

Óralátogatások

 

szaktanárok, idegen nyelvi lektor

 

szaktanárok, mk vezető

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

IV.

 

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségizőknek

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, főigazgató

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

V.

 

 

Óralátogatások

 

Írásbeli érettségik idegen nyelvből

 

 

Országos Kompetencia-mérés és célnyelvi mérés angol nyelvből

 

Év végi szóbeli vizsga a kéttannyelvű osztályok részére (5.-8. évfolyam)

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

 

szaktanárok, idegen nyelvi lektor

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

 

 

munkaközösség-vezető,

intézményvezető

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Szóbeli érettségik idegen nyelvből

 

Nyelvvizsgák számának, tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

 

A következő évi célok, kitűzések előkészítése

 

munkaközösség-vezetők

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, szaktanárok

 

föigazgató

 

 

föigazgató

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes, intézményvezető

 

 

 

ALSÓS HUMÁN-REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

Helyzetelemzés

 A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 1. Tárgyi feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 12 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • 4 csoportszoba az angol nyelv és a hittanórák csoport bontásához 
 1. Személyi feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

Juhászné Hüse Anikó (1.a osztályfőnök)

Balázsiné Máté Anita (1. a osztályfőnök helyettes)

Fejesné Satkovics Lívia (1.b osztályfőnök) 

Zara Melinda (1.b osztályfőnök helyettes)

Szabó Nikoletta (1.c osztályfőnök)

Berta-Gólya Gerda (1.c osztályfőnök helyettes)

Sin Angelika (2.a osztályfőnök)

Majoros Krisztina (2.a osztályfőnök helyettes)

Tófalusiné Pusztai Enikő (2.b osztályfőnök helyettes)

Virga Zsófia (2.b osztályfőnök helyettes)

Kovácsné Papp Ágnes (2.c osztályfőnök)

Erfán Zsófia (2.c osztályfőnök helyettes)

Bundáné Takács Brigitta (3.a osztályfőnök)

Csombordiné Dienes Bernadett (3.a osztályfőnök helyettes)

Nagyné Kiss Melinda (3.b osztályfőnök)

Csoknyainé Papp Emőke (3.b osztályfőnök helyettes)

Máté-Léner Gabriella (3.c osztályfőnök)

Feketéné Nagy Magdolna (3.c osztályfőnök helyettes)

Almási Enikó (4.a osztályfőnök)

Ivánku Szilvia (4.a osztályfőnök helyettes)

Milotai-Legény Renáta (4.b osztályfőnök)

Vórincsák Sándor (4.b osztályfőnök helyettes)

Kosina Krisztina (4.c osztályfőnök)

Vincze Attila (4.c osztályfőnök helyettes)

 

Betanító kollégák:

Alexandra Nicole Ritacco (angol lektor)

Papp László atya (római hittan)

Szilágyi Gáborné (görög hittan)

Pálfi Karolina (református hittan)

Baráth Enikő (református hittan)

Kubinyiné Mikó Ágnes (református)

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az elektronikus napló-KRÉTA folyamatos vezetése
 • Házirend
 • Pedagógiai Program

 

 1. Kiemelt Feladataink a  2023/2024.  tanévben
 • Beiskolázás (Iskolakóstolgató, nyílt napok)
 • Osztály és iskolai szintű programok megvalósítása
 • Osztályszintű Lelki napok, Családi misék 
 • Iskolai, városi, egyházmegyei versenyek szervezése, lebonyolítása
 • Mérések

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium

Alsós munkaközösség ütemterve

a 2023/2024. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • tantermek, folyosó dekorálása
 • elsősök fogadása (Varázsceruza nap)
 • munkaterv elkészítése
 • a reggeli és délutáni ügyeleti rend megszervezése
tanítók

elsős tanítók

                    Bundáné Takács Brigitta

            Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség vezetők

 

igazgató, ig.h.

IX.
 • tanévnyitó
 • Nyakkendő avató
 • tanmenetek leadása
 • szülői értekezletek
 • levelezős

versenyek beindítása

 • Népmese napja
Bundáné Takács Brigitta, Papp László atya

elsős tanítók

tanítók

osztályfőnökök 

Bundáné Takács Brigitta

Kovácsné Papp Ágnes

munkaközösség vezetők, igazgató, ig.h.

mk. vezetők

igazgató, ig.h.

munkaközösség vezetők

X.
 • Zene Világnapja
 • Aradi Vértanúk okt.6.
 • 1956-os forradalom megemlékezés
 • Állatvédelmi témahét
 • Műveleti sebességmérés
 

osztályfőnökök

 

matematika tanítók

Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség vezetők

 

munkaközösség vezetők

XI.
 • fogadóórák
 • Iskolakóstolgató  
 • városi szavalóverseny óvodásoknak         

 

                                                                                

osztályfőnökök, tanítók

tanítók, testnevelők, 

Bundáné Takács Brigitta

Cs           Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség vezetők

igazgató, ig.h.

XII.
 • Mikulás
 • Advent, Betlehem
 • adventi vásár
 • osztálykarácsonyok
 • Családi mise
osztályfőnökök

 

                        osztályfőnökök, tanítók

        Papp László, Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezetők

 

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

I.
 • féléves jegyek áttekintése
 • Nyílt napok a leendő első osztályosoknak
 • felvételi elbeszélgetés leendő első osztályosoknak
tanítók, osztályfőnökök

leendő elsős osztályfőnökök

testnevelők

Bundáné Takács Brigitta, 

 Csombordiné Dienes Bernadett

tanítók, testnevelők

munkaközösség vezetők

munkaközösség vezetők

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

II.
 • 2. félév tervezése
 • Farsang
 • szülői értekezletek
tanítók, munkaközösség vezetők

osztályfőnökök, tanítók

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség vezetők

igazgató, ig.h.

III. 
 • 1848.március 15.
 • ,,A könyvek szárnyán az egész világot beutazhatod”-olvasás csapatverseny 1-4. évfolyam
 • A víz világnapja
 • Szent József nap-Apák napja
3. évfolyam

Bundáné Takács Brigitta

 

                     osztályfőnökök

munkaközösség vezetők

igazgató, ig.h.

 

munkaközösség vezetők

munkaközösség vezetők

IG.
 • A költészet napja
 • A Föld napja (Fenntarthatósági témahét keretében)
 • fogadóórák
 • lelki-napok, Húsvét
 • Házi matematika verseny                                    
                   osztályfőnökök              

 

  osztályfőnökök, tanítók

Papp László, hitoktatók, tanítók

Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség vezetők

      

 

      igazgató, ig.h.

V.
 • Madarak, fák napja-rajzverseny
 • anyák napja
 • gyereknap
 • Műveleti sebességmérés
Kosina Krisztina

                  osztályfőnökök

osztályfőnökök, tanítók

Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség vezetők
VI.
 • Pedagógus nap
 • Nemzeti összetartozás

napja

 • osztálykirándulás
 • év végi jegyek áttekintése
 • tanévzáró
osztályfőnökök

Sin Angelika

 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök, tanítók

Papp László atya, 

Bundáné Takács Brigitta 

Csombordiné Dienes Bernadett

munkaközösség- vezetők

munkaközösség- vezetők

 

igazgató, ig.h.       

igazgató, ig.h.

munkaközösség- vezetők

igazgató, ig.h.

 

 

FELSŐS HUMÁN-MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERV

 

 

 1. A felső tagozatos humán-művészeti munkaközösség tagjai

 

A 2023/2024. tanévben első alkalommal alakult meg a felsős humán-művészeti munkaközösség. A munkaközösség a magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret, dráma, ének-zene, valamint rajz és vizuális kultúra tantárgyak gondozását fogja össze a felső tagozaton, összesen 8 osztályban: 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a és 8.b. A történelem tantárgyat 7.a és 8.a osztályokban a kéttannyelvű képzésben tanuló diákok angol nyelven tanulják. Az intézményhez, ezáltal a humán-művészeti munkaközösséghez az idei tanévben két új kolléga csatlakozott: szeretettel köszöntjük Bejger Tibort és Lakatos Esztert.

 

A munkaközösség tagjai Tanított tantárgyak
Bécsiné Kléri Ágota könyvtárostanár
Beck Martina Kinga matematika, testnevelés, pompon (moderntánc)
Bejger Tibor magyar, történelem, hon- és népismeret
Guti Veronika magyar nyelv és irodalom
Harangozó Boglárka történelem, angol nyelv
Kocsis Zsófia ének-zene
Lakatosné Virág Gabriella rajz és vizuális kultúra
Lakatos Eszter magyar nyelv és irodalom, etika
Dr. Pappné Dalanics Gabriella történelem, földrajz
Puskás-Czoller Viktória magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Szűcs László Csabáné magyar nyelv és irodalom
Vékásné Balla Eszter magyar nyelv és irodalom, hittan, tánc és dráma

 

A felső tagozaton a humán-művészeti munkaközösség profiljába illeszkedve az alábbi szakkörök működnek:

 

Tehetséggondozó szakkörök
Beck Martina Kinga pompon (moderntánc)
Lakatos Eszter tehetséggondozás, központi felvételi előkészítő
Kocsis Zsófia énekkar
Vékásné Balla Eszter dráma

 

 1. Éves feladatok

 

Feladat Felelős Megjegyzés
munkaterv összeállítása Puskás-Czoller Viktória szept. 17.
tanmenetek összeállítása minden munkaközösségi tag szept. 30.
munkaközösségi ülések Puskás-Czoller Viktória kisebb, azonos szaktárgyat tanítók gyűlése is
óralátogatások és konzultációk Puskás-Czoller Viktória évente legalább egyszer, egyeztetett időpontban, nyílt workshop-jelleggel
egyházi életben való folyamatos részvétel minden munkaközösségi tag egyházmegyei versenyeken való részvétel, hitéleti nevelés a szaktárgyi órákon is
versenyek, pályázatok minden munkaközösségi tag, koordinátor: Puskás-Czoller Viktória l. lentebb
kompetenciamérés, középiskolai felvételi intézmény, Lakatos Eszter cél: a nyolcadikos tanulók számára

vonzóvá tenni a saját gimnáziumi képzésünket

kulturális nevelés: könyvtárlátogatás, színházi előadás, zenei koncert,

múzeum, osztálytermi színház, rendhagyó tanórák stb.

szaktanárok és osztályfőnökök újdonság, hogy az idei tanévtől vásárolunk a felső tagozat minden osztályában

színházbérletet

szülőkkel való kapcsolattartás minden munkaközösségi tag fogadóórák kijelölése
tanévközi, félévi és évvégi értékelés minden munkaközösségi tag a Krétát rendszeresen vezetjük, hetente óra-, kéthetente jegybeírások rendezése, értékelés a Pedagógia Program

alapján

Szent József Tehetségnap mindenki, koordinátor:

5. évfolyam

énekes, hangszeres, prózamondó, versmondó, vizuális és egyéb szekció
Nyáresti zsongás Kocsis Zsófia tanévzárás
Jeles napok minden munkaközösségi tag l. lentebb
év végi munkaközösségi beszámolók minden munkaközösségi tag június

 

 • Jeles napok és témahetek

 

 • Az olvasás napja (szeptember )
 • A magyar dráma napja (szeptember 21.)
 • A népmese napja (szeptember )
 • A zene világnapja (október 1.)
 • A magyar festészet napja (október )
 • A magyar nyelv napja (november )
 • A magyar kórusok napja (december )
 • A magyar kultúra napja (január )
 • Pénz7 (március )
 • Szent József Tehetségnap (március )
 • A magyar költészet napja (április )
 • Fenntarthatósági témahét, Föld napja (április )
 • Nemzetközi táncnap (április )
 • Egyházzenei nap (május )

A lista nem tartalmazza azokat a nemzeti és egyházi ünnepnapokat, amelyeket az iskolában kiemelten és központilag ünneplünk. A jeles napokról a szakórákon emlékezünk meg egy-egy irodalmi vagy képzőművészeti alkotás segítségével, valamint a folyosók dekorálásával, rádióműsorral, performansszal.

 

 

 1. Versenyek

 

 

Név Jelentkezési határidő Versenykiírás
Tudásbajnokság 2023. szeptember 20. https://bendeguzakademia.hu/

tudasbajnoksag/versenyfelhivas/

Meseíró és -illusztrációs pályázat (6. évfolyamig) 2023. szeptember 22. házi verseny
„Levelező versenyek” (olvasás, történelem) 2023. október 15. https://levelezoversenyek.hu
Szép magyar beszéd 2023. december (házi forduló) https://kazinczy-alapitvany.hu/
Szövegértésverseny 2024. február házi verseny
Szent Anna Székesegyház énekversenye 2024. nagyböjt https://szentannaplebania. dnyem.hu/
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 2024. április (házi forduló) https://simonyi.kre.hu/
További versenykiírások https://www.katped.hu/

tanulmanyi-es-sportversenyek-palyazatok https://tanulmanyiversenyek.hu/

 

 1. A munkaközösség alakuló ülésén felmerült kérések

 

 • Boomwhackers (ritmushangszer): az ének-zene órákon a furulyaoktatás egyes osztályokban sikeres és kedvelt, néhány osztályban viszont nehezen sajátítják el a tanulók a hangszer használatát. Erre kínál alternatívát az alábbi ritmushangszer, ami a készségfejlesztésen túl látványos, modern, továbbá a szociális kompetenciákat is erősíti. Emellett a felső tagozaton és a gimnáziumi képzésben egyaránt és hosszútávon használható, egyszeri beruházást igényel, így a középiskolai humán-művészeti munkaközösség is támogatja az ötletet – ezért ez a kérés abban a munkatervben szintén Ára: 60.000 Ft.

 

 • Projektnapok: felvetődött az igény, hogy a felsős diákok a humán-művészeti tanulmányaikhoz kapcsolódva vegyenek részt Az idei   tanévben a 6. évfolyam Egerbe kirándul az Egri csillagok című regény feldolgozása kapcsán. Az ötödikesek számára számháborút javaslunk a Hármashegyen A Pál utcai fiúk című regény és a tavalyi jó gyakorlat alapján. A 7-8. évfolyamokon egyelőre zajlik az ötletelés.

Melléklet 1.

Óralátogatási jegyzőkönyv

 

Óralátogató neve: Tantárgy:
Órát tartó pedagógus neve: Tananyag:
Osztály: Időpont:

Értékskála: 5= kiemelkedő, 4=jó, 3=átlagos, 2= gyenge, 1= Nem megfelelő

 1. Célok, feladatok megvalósítása
1. 1. Az óra tananyaga időarányosan megegyezik a tantervvel és a tanmenettel  
1. 2. A tananyag feldolgozás során a meglévő taneszközök használata rendszeres  
1. 3. Az óra feladatai alkalmasak az egyéni képességfejlesztésre  
1. 4. A tanítási óra kellően előkészített és szervezett (óravázlat, szemléltetés)  
1. 5. A tanítási óra célja megvalósult  

 

 1. Tanulásirányítás
2. 1. A pedagógus kérdései szakszerűek, érthetőek.  
2. 2. Az órán érvényesül a tanár irányító szerepe  
2. 3. A tanulói tevékenykedtetés változatos, érdekes  
2. 4. A tanítási módszerek, munkaformák megfelelnek az óra céljának, anyagának  
2. 5. A szemléltetőeszközök használata szakszerű és eredményes  

 

 1. Motiválás
3. 1. A tanár fel tudja kelteni a tanulók érdeklődését  
3. 2. A tanár pozitív élmények biztosításával ösztönzi a tanulókat  
3. 3. Az óra légköre bátorító, segítő  
3. 4. A tanár-diák kommunikációban jellemző a tanár moderátori szerepvállalása  
3. 5. A feladatok tartalma, jellege segíti a figyelem fenntartását, és a koncentrációt  

 

 1. A tanóra felépítése, időarányai
4. 1. A tervezett tananyag megfelel a tanulók felkészültségének  
4. 2. A tanítási módszerek megválasztása megfelel a tananyag tartalmának  
4. 3. A tanóra időbeosztása segíti a feladatok eredményes elvégzését  
4. 4. A tanulói munkaformák megfelelnek a feladatoknak és az életkori sajátosságoknak  
4. 5. A tanóra végén a tanulók eljutottak az új ismeretek rendszerezéséhez és rögzítéséhez  

 

 1. Munkakultúra
5. 1. A tanulók önállóak a feladatok elvégzésében  
5. 2. A tanulók fegyelmezettek az órán  
5. 3. A tanulók többsége aktívan vesz részt az órán  
5. 4. Jellemző az egyénre szabott segítségnyújtás  
5. 5. A füzetvezetés esztétikus, tartalma áttekinthető  

 

 1. Ellenőrzés, értékelés
6. 1. Az értékelésnél a tanár tiszteletben tartja a tanulói személyiséget  
6. 2. A tanár folyamatosan ellenőrzi, értékeli a tanulók munkáját.  
6. 3. Az egyénre szabott értékelés jellemzi az órát  
6. 4. Az értékelés ösztönző, bátorító  
6. 5. Jellemző az órán a nyugodt, őszinte légkör  

 

Témacsoportos értékelés

Témakör/ Elért átlag  
1. Célok, feladatok megvalósítása: 4. A tanítási óra felépítése, időarányai:
2. Tanulásirányítás: 5. Munkakultúra:
3. Motiválás: 6. Ellenőrzés. Értékelés:

 

 

FELSŐS REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 8 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • több csoportszoba az angol nyelv és a hittan órák csoportbontásához
 • 1 tornaterem, tornacsarnok, műfüves pálya, aszfalt pálya

 

 1. Személyi Feltételeink

 

Osztályfőnökök:

BECK MARTINA KINGA 5.A

Bodrogvári- Csikó Attila 5.B

Czoller Viktória 6.a

Vékásné balla eszter 6.b

Jászai mária 7.A

Orensteinné Emődi izabella 7.b

kocsia Zsófia 8.A

danyi Dorottya 8.b

 

Munkaközösségünk tagjai:

Jászai Mária munkaközösségvezető, matematika, technika, o.fő

Beck Martina matematika

Gyermán György digitális kultúra

Szászné Mikus Anna kémia, fizika

Kozsup István fizika

Danyi Dorottya biológia, o.fő

Dr. Pappné Dalanics Gabriella földrajz

Orensteinné Emődi Izabella o.fő

Bodrogvári Csikó Attila, természettudomány, testnevelés, o.fő

Zombor Márta Erzsébet technika

Bánki András testnevelés

Bodó Balázs testnevelés

Kaszás Péter testnevelés

Villás Attila testnevelés

és az összes kolléga, aki napköziben vagy ebédeltetésben érintett

 

 

 

 

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az KRÉTA elektronikus napló folyamatos vezetése
 • Folyamatosan aktualizáljuk az érvényben lévő házirendet, digitális oktatási rendet, pedagógiai programot, igazgató úrral együtt kialakítottuk az éves rendet, a fegyelmező intézkedések rendszerét, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat

 

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024.  tanévben

 

 • Továbbtanulás átgondolása ( hogyan tartsuk itt a gyerekeket)
 • Felsős arculat kialakítása
 • Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás
 • Magatartásproblémák kezelése a házirend szerint
 • Mérések beindítása
 • A fenntarthatóság jegyében energiatakarékosság
 • Családi misék, lelki élet
 • Versenyek szervezése, versenyekre nevezés
 • Témahetekbe bekapcsolódás : Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét, Pénz7

 

 

Ütemterv a 2023/2024. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII. ·         tantermek dekorálása

·         Kerecsen nap

·         munkaterv elkészítése

 

 

osztályfőnökök

Jászai Mária

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

IX. ·         tanévnyitó

·         tanmenetek leadása

·         szülői értekezletek

·         nyakkendőavatás

·         levelezős

versenyek beindítása

·         Népmese napja

 

 

 

szaktanárok

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

X. ·         Zene Világnapja

·         Állatok Világnapja

 

·         Aradi Vértanúk okt.6.

·         1956-os forradalom megemlékezés

·         mérések beindítása

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

XI. ·         fogadóórák

·         Egészségtudatos nap

·         óralátogatások

osztályfőnökök, szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető
XII. ·         Mikulás

·         Advent

·         Christmas party

·         Roráté misék

·         Kézműveskedés tanárokkal

 

osztályfőnökök

szaktanárok

munkaközösség-vezető
I. ·         féléves jegyek áttekintése

·         Vízkereszt, házszentelés

·         A magyar kultúra napja

·         Dugonics matem.verseny

osztályfőnökök,szaktanárok

Papp László atya

szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

II. ·         2. félév tervezése

·         farsang

·         szülői értekezletek

 munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

III. ·         Hamvazószerda

·         1848.március 15.

·         Gyümölcsoltó Boldogasszony

·         A víz világnapja

·         Szent József nap

·         Kulturális tehetség nap

 

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető
IV. ·         Digitális témahét

·         Holocaust áldozatainak emléknapja

·         A költészet napja, Olvasási házi verseny

·         A Föld napja

·         Fenntarthatósági témahét

 

munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

V. ·         Madarak, fák napja-rajzverseny

·         Anyák napja

·         Nyelvi mérés

·         Kompetencia mérés

·         Nyáresti zsongás

 

                              osztályfőnökök

szaktanárok

Kocsis Zsófia, Jászai Mária, Vékásné B. Eszter

munkaközösség-vezető

 

 

ig., mk.vez.

VI. ·         Pedagógus nap

·         Nemzeti összetartozás

napja

·         osztálykirándulás

·         év végi jegyek áttekintése

·         tanévzáró

 

 

osztályfőnökök

                             szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

 

 

 

A GIMNÁZIUMI HUMÁN-MŰVÉSZETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

 

 

Munkaközösségi tagok (18 fő):

Dr. Bódis Zoltán főigazgató

Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes

Bécsiné Kléri Ágota

Bejger Tibor

Guti Veronika

Dr. Gáti Magdolna Virág

Harangozó Boglárka

Jóga András

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető

Kocsis Márk

Kocsis Zsófia

Lakatos Eszter

Lakatosné Virág Gabriella

Medve József

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Pintér József

Puskás-Czoller Viktória

Szűcs László Csabáné

Vékásné Balla Eszter

 

 

 • HELYZETELEMZÉS

Humán erőforrások alakulása

A humán-művészeti munkaközösségünk létszáma az új tanévben változott. Tőkés Dániel kolléga ment el az iskolánkból. Reméljük, hogy megtalálta a helyét. A Jóisten segítse! Az új kollégákat, Lakatos Esztert, Bejge Tibort és Jóga Andrást, valamint az iskolai gyakorlatról már jól ismert Kocsis Márk tanár urat pedig szeretettel köszöntjük!

 

 • Tárgyi, gazdasági feltételek, munkakörülmények
 • Nagy öröm, hogy az elmúlt években újabb és újabb épületrésszel gazdagodott, bővült az intézményünk: ez segíti az oktató-, nevelő- és képzőmunkánkat.

 

PEDAGÓGIAI, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Év eleji feladat:

 • Az új munkaközösség megalakítása. Hiszen az elmúlt tanévben emberi erőforrások munkaközösség néven és szervezésben működtünk.
 • Év eleji munkaközösségi megbeszélés, kollégák felkérése a feladatok végzésére, az éves terv egyeztetése: 2023. augusztus 30-án.
 • A 2020-as Nat bevezetése a negyedik, a nyolcadik és a tizenkettedik évfolyamokon is. (Érettségi: az új Nat szerint!)
 • A tanmenetek elkészítése. Határidő: szeptember 30.
 • Kis- és nagyérettségik megbeszélése.
 • Kisérettségi: magyar, 11. évfolyam: 2024 áprilisában/májusában
 1. történelem, 10. évfolyam: 2024 májusában
 • Érettségi: az először vizsgáztató (vagy vizsgáztatás előtt álló) kollégáknak szakmai segítségnyújtás, műhelymunka: történelemből: 2023 szeptemberében; magyar nyelv és irodalomból 2023 októberében.
 • A Kréta-rendszer működtetése: tájékozódunk a feladatokról, a Kréta felépítéséről a rendszer hatékony működtetése érdekében (lásd: főigazgató úr videót is küldött az e-napló kezeléséről). Év közben: a tanórák, az osztályzatok és hiányzók beírása, valamint a munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részének a vezetése (32 óra).
 • Figyelünk az új csengetési rendre!
 • Munkaalkalmassági vizsgálatra való bejelentkezés

 

Összefüggő féléves szakmai gyakorlat az iskolánkban

 • A Debreceni Egyetem egyéves szakmai gyakorlatra immár évek óta küld hallgatókat az intézményünkbe. A kistanárok gyakorlati és elméleti vezetését az iskolánkból kijelölt mentortanárok és konzulensek végzik. Az új tanévben a munkaközösségünkből három kolléga kapott megbízatást egy történelem–testnevelés, történelem–német és egy angol–etika szakos gyakornok szakmai irányítására.

 

Név Szakpár Mentortanár Konzulens
Holló Henrik Márk történelem–testnevelés Medve József Sápy Cecília
Dankó Nikoletta Erika történelem–német Pintér József Sziráki László
Mózes Éva angol–etika Rajta Katarzyna Mária Vékásné Balla Eszter

 

Versenyek szervezése

A KaPI által kiírt pályázatokon/versenyeken részt kívánunk venni.

 

Még az idén (2023-ban) tart a Csokonai- (250), Petőfi- (200) és Madách-emlékév (200), illetve a Himnusz (200) születése kapcsán a Kölcsey-megemlékezés.

2024-ben: 450 éve született Szenczi Molnár Albert;120 évvel ezelőtt elhunyt: Jókai Mór; 450 évvel ezelőtt elhunyt: Heltai Gáspár.

 

„Pietaset litterae” címmel városi és egyházmegyei verseny megrendezése az iskolánkban.

Szervező és felelős szaktanár: Dr. Gáti Magdolna Virág

 

Örökségünk ’48 történelmi verseny

Felelős: Pintér József

 

Gloria Victis történelmi verseny

Felelős: Pintér József

 

„Erdélyország” történelmi verseny

Felelős: Pintér József

 

Kazinczy szépkiejtési verseny

Felelős: Szűcs Lászlóné

 

Implom József helyesírási verseny

Felelős: Lakatos Eszter és Szűcs Lászlóné

 

Vers- és prózaíró verseny

Felelős: Dr. Kelemen Erzsébet

 

Képversíró verseny

Felelős: Dr. Kelemen Erzsébet

 

Aktívan bekapcsolódunk a KIT újabb eseményébe.

Jelentkezés az OKTV-re.

 

Az oktató-, nevelő- és képzőmunkához kapcsolódó programok, egyéb szervezése

 

Szent József-napok/esték

A korábbi évek hagyományához szeretnénk visszatérni, és a nagy múltú Szent József-estéket ismét visszavezetni az iskolánk életébe. Neves előadók meghívásával a keresztény-nemzeti identitást kívánjuk erősíteni a ránk bízottakban, a tanítványainkban. Ennek finanszírozását (útiköltség, tiszteletdíj) szeretnénk kérni a Fenntartónktól.

Szervező: Medve József

 

A színjátszókör működtetése

Felelős: Vékásné Balla Eszter

 

A Papp Tibor-kiállítóterem működtetése

Tárlatvezetések

Megemlékezés Papp Tiborról, a költő születésnapján, április 2-án.

Felelős: Dr. Kelemen Erzsébet

 

Bekapcsolódunk a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett diákkonferencia regényeket feldolgozó programjába.

Felelős: Vékásné Balla Eszter

 

A költészet napja alkalmából a Déri Múzeum által szervezett programon is részt kívánunk venni.

Felelősök: a munkaközösség magyartanárai

 

Rendhagyó irodalom- és rajzórák tartása (múzeumban, könyvtárban, az iskolai kiállítótermünkben stb.)

Élménypedagógiai órák folytatása

Könyvtárlátogatások és könyvtárhasználati órák

 

Differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás

Tehetségfejlesztés:

Az új tanévben:

 • A vers- és prózaírókat Kelemen Erzsébet ösztönzi újabb és újabb alkotásokra.
 • A zenei talentumokkal, a zenészekkel Bódis Zoltán főigazgató úr és Kocsis Zsófia tanárnő foglalkozik.
 • Énekkar vezetése: Kocsis Zsófia
 • Furulyaoktatás: Kocsis Zsófia
 • Rajzszakkört a tehetséges és rajzolni szerető tanulóknak Lakatosné Virág Gabriella tart
 • Retorikai képzés: Gáti Magdolna Virág
 • Az emelt történelemoktatást Pintér József
 • A színjátszókört koordinálja, vezeti: Vékásné Balla Eszter

 

Tehetséggondozó műhelycsoport működése.

Résztvevők: Kocsis Zsófia, Lakatosné Virág Gabriella, Vékásné Balla Eszter

 

Pedagógusok továbbképzése

Figyelemmel kísérjük a KaPI által meghirdetett szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket.

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MŰHELYMUNKÁK

 • Magyar: Vékásné Balla Eszter bemutatóórája (2024 tavaszán)
 • Az újtípusú érettségiről: szeptember–október, 2024. február

 

 • PEDAGÓGIAI, SZAKMAI KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG
 • Testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

Medve József és Pintér József tanár úr segítségével újabb intézményekkel a testvériskola-kapcsolat kiépítése

 

 • ÓRALÁTOGATÁSOK

(Bejelentés, előzetes egyeztetés alapján)

A korábbi gyakorlatok szerint: havonta kétszer óralátogatás.

Medve József szakértő és mentortanár a történelemtanárok munkáját segíti. Tanár úr a szakértelmével a tanfelügyelet előtt álló kollégáknak is tanácsot ad.

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető és szaktanácsadó a kollégák órájának látogatásán túl a kollégák szakmai tevékenységét is segíti.

 • Tervezett óralátogatások:
Hónap Feladat
 

 

IX.

Munkaterv összeállítása

Felelős: munkaközösség-vezető

Tanmenetek elkészítése

szeptember 30-ig.

Felelősök: szaktanárok

 

 

X.

Konzultációk,

kollégák segítése

Felelős:

munkaközösség-vezető

 

Óralátogatások:

Lakatos Eszter

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Bejger Tibor

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető és

Medve József szakértő

 

 

 

XI.

Óralátogatások:

Puskás-Czoller Viktória

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Guti Veronika

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

Óralátogatások:

Bejger Tibor

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Kocsis Márk

Az órát látogatja: munkaközösség-vezető és Pintér József mentortanár

 

 

 

I.

Óralátogatások:

Lakatosné Virág Gabriella

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Kocsis Zsófia

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

II.

Óralátogatások:

Bejger Tibor

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Guti Veronika

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Puskás-Czoller Viktória

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

III.

Óralátogatások:

Lakatos Eszter

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Vékásné Balla Eszter

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Dr. Gáti Magdolna Virág

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

IV.

Óralátogatások:

Bejger Tibor

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető és

Medve József szakértő

 

Szűcs Lászlóné

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető és Medve József mentortanár

 

 

 

V.

Óralátogatások:

Kocsis Márk

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

és Pintér József mentortanár

 

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

VI.

Osztálynaplók, törzslapok rendezése

Felelősök: szaktanárok

VII.  
 

 

VIII.

A pótvizsga rendjének és az     

új tanév feladatainak

előkészítése

   

 

 • MINŐSÍTÉS

A 2022-2023. évi pedagógus-minősítés: folyamatban.

 

 • PAPP TIBOR KIÁLLÍTÓTEREM

A vendégiskolák és látogatók fogadását, a tárlatvezetést dr. Kelemen Erzsébet végzi. De a humán munkaközösség tagjai az új tanévben is igyekeznek kihasználni a kiállítóterem atmoszféráját, szellemi kincseit (humán tagozatos órák tartása a teremben, rendhagyó irodalomórák).

 

KÉRÉSEK: versenyek, előadói estek, tanítási eszközök finanszírozása

 1. Az ének-zene oktatásához: ütős- és ritmushangszerek beszerzése (boomwhackers-szett). Egy osztálynyi tanuló számára: 60.000 Ft. Szaktanár: Kocsis Zsófia
 2. A Magyar Zene Háza látogatásához (a jutalomkiránduláshoz) kiegészítő összeg: 60.000 Ft. Szervező és felelős szaktanár: Kocsis Zsófia
 3. „Pietas et litterae” címmel a városi és egyházmegyei retorikai verseny megszervezéséhez és lebonyolításához: 100.000 Ft. Szervező és felelős szaktanár: Dr. Gáti Magdolna Virág
 4. Szent József-esték újraindítása (előadói tiszteletdíj és útiköltség biztosítása). Szervező és felelős szaktanár: Medve József

 

 

A GIMNÁZIUMI REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

A tavalyi tanévhez képest ismét változás állt be a munkaközösséghez tartozó tantárgyak tekintetében. A gimnáziumi reál tantárgyakhoz soroljuk – a klasszikus biológia, földrajz, kémia és fizika mellet – most már a digitális kultúrát/informatikát illetve a matematikát is. Ez jelentős mértékben megnövelte a munkaközösség létszámát is, valamint módosult, bővült a feladatok mennyisége, jellege is.

További változás, hogy a vizuális kultúra és az ének-zene sem része már a unkaközösségnek, ezek a tantárgyak a gimnáziumi humán és művészeti munkaközösségbe kerültek át.

A tantárgyak nagyobb hányada talán kisebb jelentőségűnek tűnhet, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a legtöbben innen választják ötödik (esetleg hatodik) érettségi tantárgyaikat, valamint a továbbtanulás szempontjából is sokaknak ezekre a tantárgyakra van szükségük.

A munkaközösséghez tartozó tantárgyakat két csoportba soroltam

A, Gimnáziumi reál tantárgyak

B, Testnevelés

 

A, REÁL TANTÁRGYAK

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Rendelkezésünkre áll:

fizika – matematika előadó (14-es terem) interaktív táblával

kémia – biológia előadó (109-es terem) interaktív táblával

fizikaszertár, kémia szertár, biológiaszertár

informatikai szaktantermek számítógépekkel

a tantermek legtöbbje rendelkezik digitális táblával

 

Szükség lenne egy földrajzi szertárra, mivel a térképek és egyéb segédeszközök tárolása a tanáriban illetve annak melléküregében történik meg.

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

      Szakos ellátottság:

 

Minden tantárgyat minden osztályban szakos kolléga tanít. ezt a mai világban csak a jó iskolák mondhatják el magukról!

Viszonylag új tantárgy a természettudomány a 11. évfolyamon

 

            Gyermán György: matematika-fizika-digitális kultúra

            Lakatosné Virág Gabriella: földrajz-vizuális kultúra

            Kozsup István: fizika-kémia

            Lajmán Gréta: matematika-kémia

            Bordán Zsuzsa: angol-biológia

            Danyi Dorottya: biológia-latin

            Sziráki László: földrajz-német

            Dr. Pappné Dalanics Gabriella: történelem-földrajz

Szabó-Sütő Henrietta: matematika-fizika szakos – anyai örömök miatt jelenleg otthon van

Szászné Mikus Anna: biológia-kémia

Bodrogvári-Csikó Attila: biológia-testnevelés

Aszalós-Kiss Angelika: matematika-angol

Baranyáné Milbik Erzsébet: matematika

Beck Martina: matematika

Bihari-Kiss Fruzsina: angol-matematika

Böjtiné Tóth Henrietta: digitális kultúra

 1. Debreczeniné Simon Klaudia: digitális kultúra

Kása Emese: matematika

Málnás Szilárd Konrád: digitális kultúra

Márta László: földrajz

Daróczi Zoltán: matematika

 

           

     

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A belső vizsgarendünk felülvizsgálása.

Az elektronikus napló folyamatos vezetése. Ez lesz a második tanév, hogy a KRÉTA naplót használja az iskola..

Az új NAT felmenő rendszerben történő megfelelő alkalmazása, helyi tanterv aktualizálása.

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.

Beiskolázással kapcsolatos rendezvények szervezése

Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.

Szent József nap szervezése.

KIT-en való részvétel.

Aktuális pályázatok figyelése.

Versenyeken, pályázatokon való részvétel.

A kéttannyelvű osztályok munkájának nyomon követése.

Környezettudatos nevelés hatásfokának növelése.

Kisebb kirándulások, természetjárás szervezése.

Kapcsolattartás: NI, Agrár Egyetem, Műszaki Kar, AGORA

Leltárak rendszerezése, frissítése.

Eredményes érettségi vizsgák megszerzése.

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

14.   Éves munkaterv készítése

 

 

15.   Beszámolók készítése

 

 

 

 

16.   Munkaközösségi foglalkozások tartása

 

 

17.   Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

 

 

 

18.   Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

19.   Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Szaktanárok

mk.vezetők

 

 

Szaktanárok

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

 

Kb. két havonta

 

Folyamatos

 

Évente

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

Írásban

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2023/2024. TANÉV

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

 

 

munkaközösség- vezetők

 

igazgató

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

 

 

 

Szakkörök látogatása

 

 

szaktanárok

 

 

 

szaktanárok

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

igazgató

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

munkaközösség- vezetők, ig.h

 

igazgató

 

 

 

 

IV.

A 2022/2023. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

Tantárgyi vizsga előkészítése

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

igazgató

 

igazgató

 

 

 

V.

 

Szakkörök látogatása

 

 

 

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • elektronikus napló ellenőrzése
 • szünetekben történő felügyeletek

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2023/2024. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

Hónap Tanügyigazgatás
 

 

IX.

szaktantermi, tantermi gondok, feladatok tisztázása

felelős: szaktanárok

 

 

X.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

XI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

XII.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

I.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

II.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

III.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

IV.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

V.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

VI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              igazgatóhelyettesek

 

 

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős:

igazgató, igazgatóhelyettesek. mk.vezetők, iskolatitkár           

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

gimnáziumi reál tantárgyak és testnevelés munkaközösség ütemterve

a 2023/2024. tanévre

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
IX. Ember és környezete, kapcsolatunk a természettel feladatokért felelősek az adott szak tanárai munkaközösség- vezető
X. Beiskolázási rendezvényen való részvétel

AGORA programjainak látogatása

szaktanárok

szaktanárok

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

XI. Aktuális rendezvényeken, programokon való részvétel

 

szaktanárok munkaközösség- vezető
XII. NI Akadémia programjainak látogatása szaktanárok munkaközösség- vezető
I. A féléves jegyek áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
II. 2. félév tervezése szaktanárok munkaközösség- vezető
III. Érettségi tematikák, témakörök közzététele szaktanárok munkaközösség- vezető
IV. A tanulmányi eredmények áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
V. Az évzárás előkészítése szaktanárok munkaközösség- vezető
VIII. Felkészítés a javítóvizsgára

 

szaktanárok munkaközösség- vezető

 

 

 

 

B, TESTNEVELÉS

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

        17,80×26,70m-es tornaterem térelválasztóval,

12×25m-es tornaterem,

20×40m-es műfüves labdarúgó pálya,
1×60m2-es kondicionáló terem,

szabadtéri kondicionáló park,

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

 

 1. TESTNEVELÉS:

Bánki András

Bodrogvári-Csikó Attila

Bodó Balázs

Jóga András

Kaszás Péter

Sápy Cecília

            Vincze Attila

Villás Attila

Vórincsák Sándor

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata. A korábban elfogadott Pedagógiai program, illetve a később megújított SZMSZ és házirend képezi az új tanév megszervezésének az alapját. Képzési rendszerünk folyamatos változásban van.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

 

A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések, adminisztrációs feladatok elvégzése.
Határidő: Központilag előírt időszak
Felelős: testnevelők

Versenyeztetés, MDSZ, versenyek, KIDS versenyek (amennyiben lehetőség lesz rá). Határidő: folyamatos
Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:

Bodrogvári-Csikó Attila: röplabda
Bánki András, Kaszás Péter: akrobatika

            Sápy Cecília: floorball (nagyok)

            Jóga András: kézilabda

            Daróczi Zoltán: röplabda;

            Vincze Attila: floorball és röplabda (alsós)

            Beck Martina: táncaerobik

Vórincsák Sándor: atlétika, kosárlabda

Iskolai sportrendezvények szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:

Szakkörök.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

 

2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések tartása

4.      Tantárgyi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Munkaközösségen belüli javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Kb. két havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2023/2024. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, baleset-megelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Felmentések, (orvosi, du. testnevelés órák)

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető,

igazgató h.

 

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető,

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Versenyeztetési feladatok, nevezések (atlétika, labdajátékok, csapatsportágak),

szaktárgyi továbbképzések

 

 

munkaközösség- vezető, testnevelők

 

Igazgató h.

munkaközösség- vezető,

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

Nevezések úszás, kézilabda, labdarúgás, röplabda sportágakból

 

Munkaközösség-vezető igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Szaktárgyi jegyek, felmérések

Sportszerek karbantartása

Nyílt napok, bemutató órák

 

testnevelők

 

munkaközösség- vezető

 

I. Netfit, I. félév zárása

Felmentések aktualizálása a II. félévre

Továbbképzésekre jelentkezések

munkaközösség- vezető,

 

Igazgató h.

 

 

 

 

II-III.

Érettségire történő jelentkezések, sportversenyek, iskolai bajnokság (labdarúgás, röplabda, atlétika, úszás, stb.) Szt. József nap sportversenyei testnevelők

munkaközösség-vezető

 

 

Igazgató h.

 

 

 

IV-V.

 

Sportkörök látogatása

csatlakozás városi sportrendezvényekhez

 

Netfit, adatok feldolgozása

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,
Érettségi biztosítása

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezető

testnevelők

munkaközösség – vezető

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák megtartása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • a diák és felnőtt ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • sportfelszerelések használata
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, iskolai udvar, kondicionáló park)
 • tornaterem, pálya tisztasága, rendje
 • sportszerek, sporteszközök állapota
 • elsősegélynyújtás alapvető eszközei
 • tisztálkodás, személyi higiénia
 • vagyonvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2023/2024. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Testnevelés munkaközösség

 

Hónap tanügyi, tantervi feladatok megvalósulás ellenőrzés
 

VIII.

Tanév előkészítése Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele. Felelős: ig.h.

munkaközösség-vezető

 

 

IX.

Éves leltár elkészítése, sporteszközök ellenőrzése, selejtezés

Felelős: testnevelők

A tantervi dokumentumok elkészítése, versenyeztetési terv
Felelős: testnevelők

Jegyzőkönyv elkészítése.

 

 

 

 

Elektronikus levelezés formájában.

Kijelölt időpont szerinti ellenőrzés.

 

 

 

 

 

X.

Orvosi felmentések,

du. testnevelés órák alóli felmentések, sportági nevezések, szalagtűző ünnepség próbáinak biztosítása, tornaterem berendezése, kipakolása

Elektronikus rendszer szerint, és

papíron

–          testnevelők

Testnevelők, saját csoportjaikban, és a

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

Sportkörök látogatása, Project nap

Sportudvar rendjének kialakítása, takarítási feladatok

Óralátogatások

Papír alapú nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

sportmezek mosása, technikai dolgozók mozgósítása

testnevelők, osztályfőnökök

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

Sportversenyek, rendezvények biztosítása, sportági nevezések, versenyeztetési feladatok, városi, megyei karácsonyi versenyek nevezési lapok kitöltése, hitelesítési folyamat

felszerelések kiadás és visszavétele

sportmezek mosása

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

I.

Sportszerek karbantartása, felmérések előkészítése, biztosítása, Netfit elkezdése, I. félév zárása, dokumentumok, beszámolók elkészítése, Project nap Papír alapú és elektronikus nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

II.

Sportfoglalkozások, iskolai bajnokságok szervezése, új nevezések, versenyeztetési feladatok, rendezvények biztosítása

 

sportszerek biztosítása,

nevezési lapok elkészítése,

sportszerek leltári számbavétele, kiadott sportszerek és mezek visszavétele

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

III.

Szent József napi rendezvények, KIT, szabadidős és egyéb mezei, utcai futóversenyek Rendezői feladatok aktualizálása

sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése,

nevezések, felszerelések, biztosítása

 

 

 

 

IV.

Városi sportversenyekhez csatlakozás, takarítási, szertárrendezési feladatok Nevezések összegyűjtése

sportmezek mosása,

sportszerek felújítása

testnevelők
 

 

V.

Iskolai és osztályszintű kirándulások szervezése, támogatása, Érettségi folyamatának és a felmérések lebonyolításának biztosítása

 

Tornatermi és szertár rend kialakítása, sportszerek biztosítása, technikai segítség biztosítása,

technikai dolgozók mozgósítása

felelős testnevelők,

munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

VI.

Osztálynaplók, jegyek, hiányzások, beszámolók, osztálykirándulás, érettségi biztosítása E-napló, törzskönyvek, bizonyítványok, tornaterem, sportudvar rendjének kialakítása Iskolavezetés,

testnevelői munkaközösség

 

 

VIII.

Kapcsolatfelvétel az osztályozóvizsgásokkal, pótvizsgázókkal  

 

 

iskolatitkár,

intézményvezetés

 

 

 

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

tárgyi feltételeink

 

 

A tavalyi tanévben kialakított vagy áthelyezett helyiségek beváltak, az első emeleten a fiúk, a második emeleten a lányok laknak a kollégiumban. Nagy öröm számunkra, hogy a teakonyhákba sikerült alig használt konyhabútorokat szerezni, ami igényesebbe tetté a teakonyhákat, a diákok is jobban magukénak érzik a helyiségeket, jobban vigyáznak a rendre és eszközökre is.

A földszinten találhatóak a kollégium hivatalos helyiségei (vezetői iroda, titkárság) illetve a kápolna. Illetve egy koedukált társalgó , ahol a nemek közötti társas kapcsolatok kialakulásának megvannak a megfelelő keretei. Ezen kívül itt sok diákprogram valósul meg, főleg a DÖK kezdeményezésére. A földszinten jelenleg két betegszoba áll rendelkezésre. A porta, védőnő szobája, vizesblokkok maradtak a régi helyükön.

 Az első emeleten 14 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha,1 technikai személyzeti öltöző, a második emeleten 13 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha, 1 technikai személyzeti öltöző, 1 könyvtár áll rendelkezésre.

Pince szinten hőközpont („karbantartó műhely”) és egy félig használaton kívüli rész található. Ez a rész új bejárat létesítésével valódi karbantartó műhellyé alakítható, vagy egyéb közösségi célra használható. Pl.: Itt tartja Zolcsák Miklós atya az ikon festő szakkört.

Nyáron az eszközbeszerzések, karbantartási feladatok nem valósultak meg, ezeknek a pótlása folyamatban van. A rendszeres dugulás elhárítására is megtörténtek a megfelelő lépések. Köszönjük a Fenntartó eddigi támogatásait, amelyekkel a kollégiumot egyre otthonosabbá, modernebbé tehetjük.

Itt említem meg, hogy a padlás ürítése folyamatos, a katasztrófa védelem már nem kifogásolhatja a padlás állapotát.

 

 

Személyi Feltételeink

 

A nevelői létszám alakulása: 1 fő kollégiumvezető, 7 fő nevelőtanár (3 prefekta, 4 prefektus),

Munkánkat segítik még: 1 fő kollégiumi titkár, 1 fő kollégiumi ápoló, 1 fő portás, 3 fő takarító

 

beosztás név
kollégium vezető Daróczi Zoltán
prefekta Zakuczki Sára
prefekta Balázs Éva
prefekta Magyar Barbara
prefekta
prefektus Bécsi Géza
prefektus Csáki József Gedeon
prefektus Fekete Tibor
prefektus Szűcs Zsolt
kollégiumi titkár Fekete Judit
kollégiumi ápoló Fegyveres Éva
portás Hutóczki László
takarítónő Balogh Tiborné
takarítónő Pócsi Jánosné
takarítónő Virágos Péterné

 

 

  A személyi állomány között jó az együttműködés. Nézeteltérések, konfliktusok is voltak, de megbeszélésekkel orvosolódtak a problémák.

 

 

 

Diáklétszám alakulása: A kollégistáink 7 csoportba vannak beosztva: 3 lány és 4 fiú csoport.

 

2021. 09. 01.  Szent Józsefes külsős összesen
FIÚK 37 52 89
LÁNYOK 18 51 69
ÖSSZESEN 55 103 158
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 8 fő  
Családjában három vagy több gyermeket nevelnek: 44 fő  
Tartósan beteg: 7 fő  
HH: 4 fő  
HHH: 2 fő  
SNI: 1 fő  
BTMN: 2 fő  
         

 

 

 

A kollégium alapdokumentumok megújulása

 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően a digitális napló bevezetése az idei tanévben megvalósul. Papíralapú naplók, az ügyeleti napló, kollégiumi törzskönyv maradt. A KRÉTA rendszerrel folyamatosan ismerkedünk, remélem biztonságosan tudjuk majd kezelni és használni, azt már látjuk, hogy vannak hiányosságai a rendszernek a kollégium szempontjából. Idén a három éves ciklusnak megfelelően a kollégium dokumentumait felülvizsgáltuk, aktualizáltuk. Továbbra is vezetjük a digitális táblázatokat, statisztikákat, hogy minél több információ álljon rendelkezésre és mindenkinek elérhetőek legyenek a szükséges adatok. Illetve ezek a táblázatok a gyorsabb adatszolgáltatást is segítik.

 

 

 

Kiemelt Feladataink a 2023/2024. Tanévben

 

Ebben a tanévben is igyekszek minéltöbb időben figyelni a kollégiumi életet, az ott folyó munkát, munkálatokat, pedagógiai folyamatokat. Segíteni a kollégákat munkájukban. A tavalyi tanévben nagyon sok jó dolgot, tartalmas programokat, minőségi pedagógiai munkát láttam. Ezeket továbbra is elvárom kollégáimtól. Nyitott vagyok az új ötletekre, módszerekre, programokra. Persze lesznek nehézségek is.

A kollégium fő célja az eredményes felkészülés segítése, koordinálása a következő napi tanórákra, és a katolikus értékekre, értékrendre nevelés. Az utóbbinál nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis a külsős kollégisták nem az egyházi kollégium miatt választanak, hanem egyszerűen nincs máshol hely. Saját diákjaink között is vannak szép számmal, akik nem ilyen értékrend szerint éltek/élnek. Továbbra is nagy reményeket fűzünk Pap László atyához, akitől azt várjuk, hogy segítsen, irányítson, tanítson bennünket annak érdekében, hogy az egyházi, katolikus nevelésben minél sikeresebbek lehessünk. Az elmúlt tanévben bevezetésre kerültek a kiscsoportos lelki órácskák, nagyon sikeres kezdeményezés volt a diákok körében. Továbbra is nagy az igény az egyéni lelki gondozásra. Folytatjuk az együtt imádkozásokat, elmélkedéseket. Rendszeresen tartjuk a lelki perceket, a lelki félórákat.  A kápolna remek lehetőséget teremtett fiúknak, lányoknak, az imádságos lelkület kialakítására, elmélyítésére.

Fokozottan figyelünk a higiéniás előírások betartására, betartatására. Az elkülönítő helyiségek rendelkezésre állnak.

Igyekezetünk, hogy minél hamarabb alakuljon ki a közösséghez tartozás pozitív élménye csoport és kollégiumi szinten egyaránt, sikeresnek mondható. Az egymás elfogadása, a konfliktusok megbeszélése, az egymásra utaltság, kölcsönös segítségnyújtás, tolerancia fogalmak, továbbra s mindennapjaink része kell, hogy legyen.

Nagyon fontos, hogy az elmúlt tanévben a tanulmányokban bekövetkezett javulás tovább folytatódjon. Folyamatos a tanulás segítése, a korrepetálások, a kikérdezések, a különböző tanulási módszerek átadása.

 

 

Tematikus csoportfoglalkozások

 

TÉMAKÖR 1–8. 9. évfolyam, 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13–14. évfolyam
évfolyam 9./N évfolyam,
  9./Kny. évfolyam,
  9./Ny. évfolyam
A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1
Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 2 1 1
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 1 2 2 2 1 2
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 1 1
A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3
Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 2
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 2 1 1
Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 2
Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2
Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 2 3 3
Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1
Összesen 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra

Kötelezően szabadon választott foglalkozások

2023/2024

 

 

prefekta/prefektus foglalkozás neve időpont

(20:00-20:45)

egy mondat a tevékenységről max. létszám
Balázs Éva „Irodalmi műhely” hétfő beszélgetés általatok hozott versekről, dalszövegekről, novellákról, regényekről – kreatív írás 15 fő
Balázs Éva „Zumbaparty” csütörtök vidám hangulatú mozgás: „táncos torna” a 202. teremben, YouTube videóösszeállítások használatával. 10 fő

(a hely szűke miatt)

Bécsi Géza

 

Történelem és közélet szerda … ami nincs benne a tankönyvekben. 20 fő
Csáki Gedeon Légfegyveres pontlövész-szakkör kedd Megismerkedünk a sport elméletével majd gyakorlatával is. 12 fő
Csáki Gedeon

 

Társasjáték csütörtök Különböző társasjátékok megismerése; játék. 15 fő
Csáki Gedeon

 

Napjaink etikai kihívásai

 

„Ami tegnap utópia volt, holnap realitás lehet.”

 

hétfő a)etika és környezetvédelem

b)mesterséges intelligencia, világűrkutatás

c)pihenés, szórakozás és rekreáció; munkaerkölcs; etika a kibertérben; szerelem és szexualitás

d)politika és jog; bioetikai kihívások

15 fő
Csáki Gedeon A vallások világa – világvallások szerda a)Ősi, természeti vallások

b)A zsidó vallás

c)Az iszlám

d)Hinduizmus

e)Buddhizmus

e)Távol-keleti vallások

f)Modern spirituális irányzatok

15 fő
Fekete Tibor

 

Röplabda szerda A labdajáték tanulása és meccsek a tornateremben. 24 fő
Magyar Barbara

 

Történelem érettségi felkészítő hétfő Áttekintjük a 2024-től életbe lépő változásokat, és a feltételeknek megfelelően megtanuljuk megoldani a feladatokat. Nem csak végzősöknek. 15 fő
Magyar Barbara Filmklub kedd elgondolkodtató, kikapcsolódást nyújtó filmek és interjúk 15 fő
Szűcs Zsolt

 

Kosárlabda kedd A labdajáték tanulása és meccsek a tornateremben. 25 fő
Zakuczki Sára Lányfoci kedd Ismerkedés a foci világával, hogy a miénk lehessen az összes koli kupa! 15 fő

 

Zakuczki Sára Tollaslabda

 

hétfő Tollaslabda párban vagy csapatban. Kellemes testmozgás együtt. 15 fő
Zakuczki Sára Zeneklub csütörtök Kellemes együtt zenélés virtuális tűz körül. Hozd el kedvenc dalaid és ha van, hangszered! Adjuk elő közösen! 15 fő

 

 

 

 

 

2023/2024. TANÉV ÉVES ÜTEMTERVE

 

 

 

 
Hónap  Program Program felelős 
Szeptember Csoportok, szobák beosztása prefekták, prefektusok
  Beköltözés, Ismerkedős játék új kollégistáknak      prefekták, prefektusok
  Házirend, tűzvédelem ismertetése prefekták, prefektusok
     Csoportok megismerkedése, diákok adatainak felvétele, egyeztetése, igazolások, iratok begyűjtése prefekták, prefektusok
  Kollégiumvezetői évnyitó, havi lelki félóra a kollégisták számára Daróczi Zoltán, Pap László atya
       Kollégiumi Diákönkormányzat megalakulása Balázs Éva
  Színházlátogatás kéthavonta Magyar Barbara
  Tűzriadó gyakorlása Daróczi Zoltán
  Gyónási lehetőség, beszélgetés Pap László atya
  Gulyás Kupa Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
Október   Rózsafüzér imádság hetente prefekták, prefektusok
      Kötelezően szabadon választható foglalkozások         beindítása

 

prefekták, prefektusok
      Fiatalok kupája, Balásházy Kupa Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
  Havi lelki félóra Daróczi Zoltán, Pap László atya
  Korosztályos csoportok játékos ismerkedése Balázs Éva
  Kollégiumi verébavató DÖK
  72 óra kompromisszumok nélkül prefekták, prefektusok
November   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Halottak napjáról és Mindenszentekről megemlékezés

 

prefekták, prefektusok
  Advent kezdete, kollégium díszítése Pap László atya prefekták, prefektusok
  FAVÉD Nyíregyháza  
December   Mikulás a kollégiumban prefekták, prefektusok
  Karácsonyi hangverseny, betlehemezés Fekete Tibor, Bécsi Géza
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Kézműves foglalkozás prefekták, prefektusok
 Január  Kollégiumi gyűlés. Félév értékelése Daróczi Zoltán prefekták, prefektusok
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Házszentelés, vízkereszt Pap László atya, Daróczi Zoltán
 Február  Gyertyaszentelés, Balázs áldás Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Farsangi díszítés, álarc, totó prefekták, prefektusok
  Házi bajnokságok szervezése prefektusok
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Házi légpuskalövészet verseny Bécsi Géza, Csáki Gedeon
  Katolikus Bál  
Március  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Nagyböjt kezdete Hamvazó Szerda, hamvazkodás Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Nőnap prefektusok, Darócz Zoltán
  Gyümölcsoltó boldog asszony prefekták, prefektusok
       Március 15 prefekták, prefektusok
  Szent József  ” kollégiumi hét” programjai prefekták, prefektusok
  Kolimpia Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
Április   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Húsvéti készülődés, kézműveskedés prefekták, prefektusok
  Hadisírgondozás Csáki Gedeon
      Végzősök búcsúztatója, ballagás prefekták, prefektusok
     
Május   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Gulyás – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
   Galopp – napok  Fekete –Bécsi – Szűcs
   Deák – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
  Egyházmegyei gyermeknap  
  KÖVET Kisvárda  
 Június Évzáró nyárindító koncert Fekete Tibor
  Év értékelés Daróczi Zoltán, prefekták, prefektusok
     

 

 

 

 

Kollégiumi ünnepek

 • Veni Sancte
 • október 6-ai megemlékezés
 • 1956-os megemlékezés
 • Advent köszöntő mise, adventi koszorúk megáldása, rekollekció
 • Vízkereszt, házszentelés
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe – balázsolás
 • Farsang
 • Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjára
 • A magyar kultúra napja
 • 1848. március 15.-ei megemlékezés
 • Szent József- nap
 • Húsvét
 • Áldozócsütörtök
 • Nemzeti összetartozás napja
 • Tedeum

 

Információk átadási rendszere

Információt

adó

Informálás tárgya Információt

kapó

Időgyakoriság Informálás

módja

Keletkező

dokumentum

Folyamat ellenőrzése
Intézményegység-vezető 1.  Szakmai munka

–      éves munkaterv

–      éves munka értékelése

–      középtávú terv (ped. program)

–      SZMSZ (az iskola szervezeti működtetése)

–      munkaköri leírás

–      humánpolitika

2.  Intézmény működtetése

–      tárgyi, személyi feltételek biztosítása

3.  A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

 

4.  Az SZM működése

 

5.  Az iskola gazdálkodása

Minden dolgozó

 

 

 

 

 

 

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos

 

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Írásban

Írásban

Írásban

Írásban

 

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

 

Szóban

 

Írásban

 

Munkaterv

Beszámoló

Ped. Program

SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag

Leltárkönyv

 

 

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről
  Napi munka szervezése

Beiskolázás

kollégium pályaválasztási munka irányítása

Továbbképzések szervezése

Tanulmányi versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az kollégiumi adminisztráció irányítása

Minden dolgozó Folyamatos Szóban,

írásban

 

Havi programok,

tanulók

nyilvántartása

 

 

Versenyeredmények

összesítése

Intézményegység-vezető
Pedagógusok 1.      Szakmai továbbképzés

Szakmai munka

Nevelő-

testület

Féléves Szóban   Intézményegység-vezető
DÖK

segítő

pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.      Felnőtt ügylet

 

3.      Tanár-diák közötti kapcsolattartás

4.      Intézményi médiumok működtetése

20.  Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi

 

Féléves

 

Folyamatos

Faliújság

 

Ügyeleti

táblázat

Szóban

A DÖK éves

munkaterve

Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Intézményegység-vezető
                   

 

 

SZENT GYÖRGY TAGÓVODA MUNKATERV

 

 1. A munkaterv jogszabályi háttere

 

A Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményegységeként az éves munkaterv a Szent György Tagóvoda hivatalos dokumentuma. A hatályos jogszabályok figyelembevételével az óvoda Pedagógiai Programja alapján tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a határidők és felelősök megjelölésével.

 

A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe

 

 • 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
 • 137/2018. (VII.25) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet módosításáról
 • évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről és módosítása 2015. IX. törvény 229/2012 (VIII.28)
 • évi LII-törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 401/2023. (VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról
 • 403/2023. (VIII.) kormányrendelet egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet és módosításai
 • EMMI rendelet a 2022/2023-es tanév rendjéről
 • 326/2013 (VIII.30) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről.
 • OH TÁMOP Pedagógusképzés támogatása – Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez.
 • OH-TÁMOP Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. Országos tanfelügyelet.

 

A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:

 • Óvodai nevelés országos alapprogramja
 • az óvoda Pedagógiai Programja
 • éves munkaterv
 • SZMSZ
 • házirend
 • munkaköri leírások
 • jogszabályi változások

    

 1. pedagógiai munka feltélrendszere

II.1. Személyi feltételek

 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírások szerint:

 • csoportonként 2 főiskolát végzett óvodapedagógus
 • csoportonként 1 képesített dajka
 • az egész óvodára 1 képesített konyhás dajka
 • 3 csoport lévén  egy pedagógiai asszisztens

Óvodánkban minden dolgozó azon munkálkodik, hogy óvodánk jól, és hatékonyan működjön.

 

II.2. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER

Óvodánk tárgyi felszereltsége kiemelkedő.

 Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését. Felszereltségünk megfelelő a gyermek változó testméreteinek. Egészségük megőrzése érdekében biztonságos, a baleset-megelőzését szolgáló eszközöket használunk.

Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk. A szakmai munka színvonalának szinten tartása és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk és keressük a lehetőségeket arra, hogy intézményünk tárgyi feltételeit folyamatosan bővíthessük.

 

III. 2023/2024. NEVELÉSI ÉV RENDJE

III.1. A nevelési év időtartama

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztériuma.

 • A nevelési év: 2023. szeptember 1- 2024. augusztus 31.
 • Szorgalmi időszak: 2023. szeptember 1- 2024. május 31.
 • / a szorgalmi időszakban a beszoktatás feladatai is nagyon fontosak, korcsoportoknak megfelelően kialakítva /
 • Nyári életrend: 2024. június 1 – 2024. augusztus 31.
 • Új gyermek fogadása: 2023. szeptember 1-től folyamatosan
 • A pedagógiai programban megfogalmazott külön tevékenységeket: 2023. október 1. – 2024. május 31. között tartjuk.
 • A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat: 2024. május 31-ig tartjuk.

 

 

 

III.2. Óvodánk nyitva tartása:

 

Hétfőtől- péntekig: 630-1730– ig.

Reggeli ügyelet: 630-700 összevont csoportban.

Délutáni ügyelet: 1630-1700 összevont csoportban.

 

Az iskolai szünetek részben befolyásolják óvodánk nyitva tartását.

Az iskolai szünetek alatt (őszi, tavaszi, nyári), illetve nagyobb hiányzások esetén, az óvoda zavartalan működését biztosítva, a takarékosságot és az észszerűséget figyelembe véve, ha azt a csoportlétszámok indokolják, csoportösszevonásra kerülhet sor.

Rendkívüli esetben, ha a csoportlétszámok indokolják, a törvényi szabályozást figyelembe véve a csoportlétszámot illetően, csoport összevonásra kerülhet sor, az óvodapedagógusok előzetes véleményét figyelembe véve, melyről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli szünet a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

Új gyermek beíratása: a fenntartó által jóváhagyott időszakban. Várhatóan 2024. április 20. és május 20. között.

Új gyermek átvétele más óvodából a nevelési év folyamán lehetséges, ha arra a csoport létszám lehetőséget ad.

A nyári zárva tartás ideje: tervezetten július hónap.

Az óvoda nyári zárva tartásáról az intézmény vezetőivel egyeztetve a fenntartó dönt.

Ebben az időben történik a felújítás, karbantartás, nagytakarítás.  Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15-ig szülőket értesítjük a szülői megbeszélések során, illetve a csoportszobák öltözőiben faliújságokra kifüggesztve, valamint a zárt csoportokon keresztül.

 

III.3. Óvodánkban dolgozók munkarendje:

 

Óvodapedagógusok: heti 32 óra csoportban eltöltött munkaidő. A váltás hétfői napokon történik.

Intézményegység vezető: heti 24 óra csoportban eltöltött munkaidő.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményegység- vezető munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 60%

24 óra/hét

heti 40%

36 óra/hét

teljes munkaidő Nevelési-gondozási feladatok ellátása

az Őzike csoportban.

vezetői feladatok, munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás, KIR adatszolgáltatás, ellenőrzési, értékelési feladatok, értekezletek, stb. pedagógusi feladatok ellátása.

 

Óvodapedagógusok munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 80%

32 óra/hét

heti 20%

8 óra/hét

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

teljes munkaidő A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységekre kell fordítani. (Hétfőtől-csütörtökig 6,5 óra; pénteken 6 óra) A nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, eseti helyettesítés, kötetlen egyéb szakmai feladat

 

Részmunkaidős óvodapedagógus munkaideje heti 10 óra, munkarendje egyeztetés alapján.

Pedagógiai asszisztens munkaideje heti 40 óra ebből napi 7 óra gyermekek között a fennmaradó 1 óra pedig előkészletekre.

A reggeles óvodapedagógus: 700-1350

A délutános óvodapedagógus: 1010-1700

 A záros óvodapedagógus: 1040-1730.

Dajka munkatársak munkaideje heti 40 óra, hétfőtől péntekig heti váltásban dolgoznak.

A gondnok/udvaros heti 40 óra.

Óvodatitkár heti 40 óra

 

  konyhás délelőttős délutános
dajka 700-1550 800-1620 950-1800
gondnok 600-1420    
óvodatitkár 800-1620    

 

A munkaidő beosztásán, változtatásán a munkaidő keretet figyelembe véve, az aktuális helyzethez igazodva az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető helyettesítése:

 Az óvodavezetőt szabadsága és betegsége vagy tartós távolléte alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az arra kijelölt óvodapedagógus helyettesíti.

 

Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje:

 

 • A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő helyettesíti vagy a pedagógiai asszisztens
 • A távollét bejelentése betegség, vagy egyéb hirtelen felmerülő esetet kivéve legalább a hiányzást megelőző két nap.
 • Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt helyettesítővel (pedagógiai asszisztenssel) pótoljuk a kieső pedagógus munkavégzését.
 • A túlmunka vagy helyettesítés elrendelése az intézményvezető rendeli el, az intézményegység-vezető tájékoztatását figyelembe véve.
 • Csoportösszevonás csak az intézményegység-vezető engedélyével történhet.

 

 

 IV.PEDAGÓGIAI TERV

 

IV.1. A 2023/2024. év jelmondata

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek”

 (Mt 25, 40b)

IV.2. CSOPORTBEOSZTÁSOK

CSOPORT megnevezés beírt

létszám

ÓVODAPEDAGÓGUSOK Pedagógiai asszisztens DAJKA
Őzike 26 Mézesné Makó Zsuzsa

Rehó Bianka

Aszalós Sándorné (heti 10 óra)

Novák Eszter

 

Papp-Krizsán Rita

Nagy Jánosné

Pillangó 26 Bardócz Brigitta

Gilányi Flóra

  Horváth Sándorné
Méhecske 26 Kovács Gergő Györgyné

Szabó-Orosz Ágnes

  Németiné Somogyi Tímea
Halacska 26 Harangi Gabriella

Dr. Váradiné Kovács Olívia

  Papp Erika

 

V.1. A nevelési év feladatai

Vallásos és erkölcsi nevelés

„Óvodánkban a hitélet gyakorlása, a hitre nevelés az egész óvodai életet átható feladat. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát, s rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. Mindezt a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkörben tapasztalhatják meg, amihez szükség van az óvodapedagógusok és a család együttműködésére, egymás felé a megfelelő bizalomra.

Célunk a családnevelés erősítése; a család és óvoda együttműködésének elősegítése, erősítése a gyermekek összehangolt minél sokoldalúbb nevelése érdekében. Ehhez a kölcsönös bizalomra, segítségnyújtásra van szükség. Tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését. Segítjük őket a keresztény nevelés értelmezésében.

Nem vállalhatjuk át a családi nevelés feladatainak megoldását, de szakmai tudásunkkal, tapasztalataink megosztásával segíthetjük a gyermekek fejlődését. A kapcsolatok kialakításában vállaljuk a kezdeményező szerepet.

  Nagyon sok múlik azon, milyen értékeket képvisel, közvetít a pedagógus, milyen környezetben nevelkedik a gyermek. A gyermek személyiségének alakulásában fontos szerepe van a családnak, meghatározó, milyen nevelési hatások érik. a megfelelő módon kialakított szokások, viselkedési formák megkönnyítik a gyermek beilleszkedését a közösségbe.

Óvodánkban most szeptemberben kezdődik a nevelési év és igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. A vallás-erkölcsi nevelés terén az óvodapedagógusok elhivatottak, nyitottak az újításokra, így a KETT módszer alapjaival szeretnénk megismerkedni külső szakemberek segítségével.”

 Illetve a családokkal való együttműködés kiépítése, mélyítése még fontosabb a mai életünkben.

Cél:

 • Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése.
 • Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak megismertetése az ünnepek segítségével.
 • A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati-szakmai munkában való megjelenítse.

 

 

Feladataink:

 • Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése, felismertetni, hogy Isten személyesen szeret mindannyiunkat.
 • A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül).
 • Napi elcsendesedések bensőségessé tételével Isten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket.
 • A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása.
 • A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása.
 • A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve: a nagyszülők példáját előtérbe helyezve, a sok segítségüket megköszönni.
 • Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal.
 • A munkatársak heti közös imádsággal törekedjenek egymás hitét erősíteni.
 • Az új munkatársak minél sokoldalúbb segítése, hogy jól érezzék magukat a munkaközösségben.

 

V.2. Fő tevékenységek

Szeptember

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
09.08            

Kisasszony Napja

Szűz Mária Születése (Kisboldog asszony) –  

Óvodai tevékenység

Óvoda lelkész A honlapon, facebook-on való hír és fénykép tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.16 A takarítás világnapja   Óvodai tevékenység Szülők, dolgozók A honlapon, facebook-on való hír és fénykép tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.30.

(09.25-29)

 

Népmese napja

(Magyar és nemzetközi mesék megismerése)

Hazaszeretet, néphagyományok őrzése.  

 

Óvodai tevékenység

  A honlapon, facebook-on való hír és fényképek. óvodapedagógusok

 

Október

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
10.01

10.03

Az idősek világnapja Családi délután a nagyszülőkkel Óvodai tevékenység Nagyszülők A honlapon, facebook-on való hír és fényképek óvodapedagógusok,

az óvoda dolgozói

10.05 Állatok világnapja- Meseelőadás

 

Megemlékezés assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjéről  

 

 

 

 

Óvodai tevékenység

  A honlapon, facebook-on való hír és fényképek óvodapedagógusok,

 

10.04. Termésáldás

Kiállítás szervezése a gyűjtött termésekből készített tárgyakból

Rózsafűzér készítése terményekből

Hálaadás a termések bőségéért.

 

A természet megáldása.

Rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Óvodai tevékenység Óvoda lelkész

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

November

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
11.01

(11.02)

Halottak napja Mindenszentek napja Beszélgetés       óvodapedagógusok
11.10

(11.15.)

Szent Márton megemlékezés Szent Márton személye, története. Mécsesekkel Átvonulás a templomba   Óvoda lelkész A honlapon, Facebook-on való hír és fényképek  

óvodapedagógusok

11.18 Szent Erzsébet

(karitatív feladatok)

A szolgáló szentek megismerése Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése   A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

 

11.30. Adventi koszorúkészítés és annak megáldás az óvodában. A készülődés, várakozás jelképének megjelenítése.

Közösségépítés

Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Óvoda lelkész, Szülők A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

SZMK

 

 

December

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- Egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.10.

 

 

Szent Miklós megemlékezés

Mikulás ünnepség (ajándékozás)

Karitatív tevékenység – Mikulás gyárba ajándék,

 

Vasárnap közös részvétel a szentmisén, találkozás Szent Miklóssal, együtt az egyházközség tagjaival Szülők, egyházközség tagjai A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, egyházközségi képviselőtestület tagjai
12.04. I. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.11 II. gyertyagyújtás Lelki felkészülés az ünnepre.   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.13 Szent Luca napja Luca napi búza ültetése   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.14-15 Mézeskalácssütés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése Ajándékozás Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.15 Karácsonyfa díszítés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.18 III.-IV. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

Január

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
01.02.

(01.08)

Vízkereszt Hitélet gyakorlása   Óvoda lelkész   Az óvoda pedagógusai
01.12. Házszentelés-Óvodaszentelés Az óvoda szentelése emlékezés G.M.B. látogatására a kis Jézusnál. Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

Február

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony A lelki vezető megszenteli a gyermekek gyertyáit   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.05 Balázsáldás A lelki vezető megáldja a gyermekeket   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.08. Farsang Gyermekünnep Jelmezes bemutató  

 

 A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.14 Hamvazószerda A lelki vezető meghinti hamuval a gyermekeket   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

 

Március

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
03.08 A nők világnapja A nők iránti szeretetre nevelés     Ajándék készítés óvodapedagógusok
03.14. Március 15. Hazaszeretetre nevelés        A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
03.18-22 Apák napja Ünnepi műsor és köszöntés a csoportokba Az apák tiszteletére és szeretetére nevelés.

Szent József – Jézus nevelőapja

Szent család

  Óvoda lelkész szülői segítség A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
03.22. A víz világnapja A környezet védelmére való nevelés   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

 

Április

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
04.01 Húsvéthétfő Jézus halálának és feltámadásának ünnepe        
04.02. Locsolkodás az óvodában a csoportokban Néphagyományok ápolása   Gyermekek, dolgozók A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.03 Ételszentelés Hitélet gyakorlása   Óvodai lelkész, az óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.07

(04.08)

Az egészség világnapja Az egészség védelmére nevelés   Gyermekek, dolgozók, meghívott vendégek A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.11 Nevelés mentes munkanap     Óvodai szakmai nap Egyeken    
04.22-23. Óvodai beiratkozás   Az intézmény

minden egységébe plakátok kihelyezése, Facebook megosztás

intézményvezető, szülők plakátok, hirdetések kihelyezése, a

városban és környező településeken

tagintézményvezető
04.22 Föld napja. A teremtett világ szépségének erősítése. Környezetvédelem. Az egész intézmény szépítése gyermekek, óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  Az óvoda dolgozói

 

Május

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
05.10 Madarak és Fák napja Környezettudatos nevelés   gyermekek, óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
05.11 Anyák napja a nagycsoportokban Megemlékezés, ajándékműsor mennyei és földi édesanyánknak. Szülők Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
05.20

 

Pünkösdi családi nap Közösségépítés

(óvoda-család)

 

  Szülők

Gyermekek

Pedagógusok

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok, SZMK
05.27-31 Ballagás

 

Búcsú az óvodától Szülők

Gyermekek

Pedagógusok

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek

 

tagintézményvezető

óvodapedagógusok

SZMK

 

 

Június

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
06.02 Pedagógus nap  Intézmény pedagógusainak közösségének közös ünnepsége Közös ünnep Összes dolgozó   tagintézményvezető,
06. Évzáró szent mise     Szülők, gyerekek, óvoda Lelkész    
06. Csoportkirándulások Közösségépítés   Szülők, gyerekek, óvoda Lelkész    

 

 

 1. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK
S. Esemény-téma Felelős Időpont
1. Intézményi alakuló értekezlet Intézmény vezetői 2023. augusztus 16.
2. Egyházmegyei tanévnyitó Egyházmegye 2023. augusztus 25.
3. Óvodai nyitó értekezlet tagintézmény vezető 2023. szeptember 6.
7. Félévi nevelési értekezlet tagintézmény vezető 2024. február
8. Tanévzáró értekezlet intézmény vezetői 2024. június
9. Nevelőtestületi kirándulás, zarándoklat intézmény vezetősége,

gazdaság vezető

2024. június
10. Évzáró értekezlet Intézmény vezetői 2024.június

 

VI.1. Nevelés nélküli munkanapok

Egy évben öt nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeket a nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra használunk fel. A nevelőtestület minden tagja részt vesz az értekezleteken, helyi továbbképzések alkalmain. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

A nevelés nélküli munkanapokról a szülők tájékoztatása legalább 7 nappal előtte.

 

Időpontjai:

Időpont Téma Feladat Felelős
2023. 10.27  

Dolgozói lelkigyakorlat -Nyírbátor

Lelki élet  

Lelkivezető, int.egységvezető

2024. 04.11 az egyházmegyei fenntartású

óvodák munkatársainak találkozója

„egy közösséghez tartozunk, egy a célunk” egyházmegye óvodáinak vezetői
       
       
2024. 08.23  Egyházmegyei tanévnyitó

 

Az új nevelési évre lelkiekben is meg kell erősödnünk Intézményvezető, int. egység vezető

 

 

A pedagógiai munkát segítők megbeszélései:

 • Munkaidő beosztás, évkezdéssel kapcsolatos aktualitások, feladatok elosztása
 • Kiemelt feladatok
 • Felmerülő problémák megbeszélése
 • A nevelőtestületi értekezletet követően aktuális feladatok megbeszélése

 

VI.3. BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

Belső képzések:

 • a betervezett feladatokkal kapcsolatos képzések
 • a megszerzett tudás átadása.
 • tapasztalatokról képzésen részt vevő kolléga beszámolót tart a nevelőtestület részére.
 • Az óvodán belül fontos a tudás szabad áramlása.
 • Korlátai, technikai akadályai nincsenek.

 

VI.4. ÉRTEKEZLETEK

 

S.sz. TÉMA, FELADAT FELELŐS IDŐPONT
1. Munkarend pontosítása, változások beépítése. tagintézmény vezető 2023.augusztus 28.
2. Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére   2023. szeptember
3. A 2023/2024-es nevelési év kiemelt feladatainak és rendezvényeinek ismertetése. tagintézmény vezető 2023. szeptember
5. A nevelési év első részének értékelése, további feladatok tagintézmény vezető 2024. január 2. hete
6. A munkarend beválása. Korrekciók.

A következő időszak feladatai.

tagintézmény vezető 2024. február 2. hete
7. Felkészülés az aktuális feladatokra.

 

intézményegység vezető folyamatos
8. Év végi rendezvények segítése.

Éves tapasztalatok összegyűjtése

intézményegység vezető 2024. április 3. hete
9. A nyári karbantartás, nagytakarítás előkészítése tagintézmény vezető 2024. június 3. hete

 

 

VII. ELLENŐRZÉSI TERV

 

S. Téma/feladat Felelős Határidő
1. Belépéshez szükséges dokumentumok-, eü kiskönyv ellenőrzése Nagy Henrietta 2023. szeptember 2.
2. Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése:
2023/2024-es nevelési év naplójának megnyitása
Tagintézmény vezető  

2023. szeptember

3. Felvételi-mulasztási napló megnyitása Tagintézmény vezető 2023. szeptember 2.
4. Gyermekvédelmi felelős részére adatok megadása Tagintézmény vezető 2023. szeptember
5. Féléves tervezés, statisztikai adatok, naplóvezetés Tagintézmény vezető 2023. szeptember
6. Gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentumok ellenőrzése Tagintézmény vezető 2023. november 3. hét
7. Féléves értékelés, tovább haladás tervezése

Statisztikai adatok

Tagintézmény vezető 2024. február
8. A felvételi mulasztási naplók naprakész vezetése Tagintézmény vezető 2024. január
9. II. Félév értékelésének ellenőrzés Tagintézmény vezető 2024. május
10. Éves időszakos értékelés Tagintézmény vezető 2024 június 15.

 

VII.2. Csoportokban végzett ellenőrzés

 • Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, a csoportban végzett munkájának ellenőrzése a megfigyelési szempontok alapján.
 • A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (a napirend és a heti rend szerint), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett tevékenységek megfigyelése.
 • A pedagógus mindennapi munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata
S. Csoportlátogatások Pillangó

 

Katica Méhecske Időpont felelős
1. Gyermekekkel megismertetendő biztonsági szabályok /udvari, épületben / ismertetése, alkalmazása  

óvped.

óvped. óvped.  

2023. 09.

Mézesné Makó Zsuzsa
2. Beszoktatás módszerei, eredményessége óvped. óvped. óvped. 2023. 09-11. hó Mézesné Makó Zsuzsa
4. Szervezett tevékenységek, /Motiváció, szemléltetés, eszközhasználat/ óvped.

 

óvped. óvped. 2023. 10. hótól folyamatosan Mézesné Makó Zsuzsa
  Külső ellenőrzések          
1. Intézmény vezetőjének saját terve alapján       folyamatos Dr. Bódis Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési terv:

 

Új intézményegység lévén, az idei nevelési évben a költségvetésből nem tervezünk nagyobb fejlesztéseket. A nyári szünetben tisztasági festés.

 

Szülői segítségből:

 • tisztasági felszerelések biztosítása egész nevelési évben
 • gyümölcs – zöldség adományok az egészséges életmód segítésére

 

CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

 

Felelős: a nevelőtestület tagjai

 

Folyamatos tevékenység

 • Kapcsolattatás a Pedagógiai Szakszolgálatok és az óvoda között.
 • Folyamatos tájékozódás a családok helyzetéről.
 • A szülők bátorítása az óvodai életbe történő bekapcsolódásra.
 • Honlap működtetése: információk az óvodai nevelésről, az óvoda életéről.
 • A szülők időbeni tájékoztatása az óvodai élet eseményeiről.
 • Pontos és megbízható információ nyújtása a gyermekek haladásáról /évente 2-szer, pedagógiai mérési-értékelési rendszer/.
 • Nyílt ünnepek szervezés.
 • Közös munka, és egyéb tevékenységek szervezése: kirándulás, sportolás stb.
 • A gyermekek szakemberhez juttatásának segítése /szakorvos, logopédus, pszichológus, stb./.
 • A gyermekvédelmi felelős koordinációs munkája.
 • A gyermekkirándulás segítése /alapítványi támogatás/.
 • Egészségfejlesztő – felvilágosító előadások (gyermekorvos, védőnő)

 

Kapcsolattartás szervezett formái:

1. Óvodavezetői fogadóóra Egyeztetés alapján
 

2.

 

Óvodapedagógusok

Napi informális beszélgetés

–          igény esetén

–          Nyílt ünnepek

–          Szülői értekezletek

–          fogadóóra

–          zárt csoportban

–          e-mailben

 

 

TISZTASÁGI SZEMLÉK

Tisztasági szemlét havi rendszerességgel a hónap első péntekén tartjuk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során kerül sor. Amennyiben szükséges, az óvónői és a dajkai értekezleten is sort kerítünk az értékelésre, a javaslatok megfogalmazására.

 

A tisztasági szemlék vezetőjét minden alkalommal egy dajka és egy óvónő segíti az értékelésben. Az óvónő és a dajka személye minden hónapban változik.

 

A szemle kiemelt területe Időpont
Átfogó szemle Szeptember
A melegítő konyha és helységei Október
Játéktárolók, szertárak, tornaterem November
Főbejárat, folyosók, csoportszobák December
Öltözők, mosdók, folyosók Január
Fejlesztő szoba, orvosi szoba, szertárak Február
Csoportszobák, tornaterem Március
Mosdók, egyéb kiszolgáló helyiségek Április
Textíliák, dajkai öltöző, mosoda Április
Játéktárolók, csoportszobák Május
Iroda helyiségek, könyvtár, tornaterem Június
Átfogó szemle Július
Udvar, kazánház +intézményi bejárás Augusztus

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

 

   Őzike csoport 5 éves korosztály IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2023. szeptember utolsó hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február
  Pillangó csoport 3 és 6 éves korosztály  
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése

2023. szeptember utolsó hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február
  Méhecske csoport 3-4 éves korosztály  
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2023. szeptember utolsó hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február
  Halacska csoport 4 éves korosztály  
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2023. szeptember utolsó hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február

 

 • A helyes napirend és életrend fontossága.
 • A környezettudatos nevelés alapozásának fontossága.
 • A só szobás terápia jelentősége.
 • Mozgásgazdag életvitel megismertetése, egészségfejlesztés
 • Az egészséges táplálkozás jelentősége

 

Elsősorban a szülői értekezleten.

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEZLETEK

IDŐPONT FELADAT/TÉMA
2023. szeptember 2. hete A 2022/2023-es év feladatainak ismertetése. Cselekvési program megbeszélése, tisztségviselő választás.

A munkaterv elfogadása.

2023. november A nevelési év első felének áttekintése, ünnepek, rendezvények előkészítése, /advent, mikulás, karácsony/.
2024. február Az első félév eredményei, hiányosságai.

A második félév feladati.

Az óvoda féléves beszámolójának ismertetése.

A második félév aktuális eseményeire való felkészülés.

2024. május Az év végi rendezvények előkészítése.

A gyermeki jogok érvényesülésének áttekintése.

 

MEGTESTESÜLÉS TAGÓVODA MUNKATERV

 

 

 1. A munkaterv jogszabályi háttere

 

A Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményegységeként az éves munkaterv a Megtestesülés Tagóvoda hivatalos dokumentuma. A hatályos jogszabályok figyelembevételével az óvoda Pedagógiai Programja alapján tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a határidők és felelősök megjelölésével.

 

A munkaterv elkészítésekor az alábbi törvényeket és rendeleteket vettük figyelembe

 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról
 • 363/2012 (XII. 17.) kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról és annak módosításáról szóló a 137/2018. (VII. 25.) kormányrendelet
 • évi LII- törvény a pedagógusok új életpályájáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról – 2023. december 31-ig
 • 401/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról – 2024. január 01-től
 • 402/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 403/2023. (VIII. 30.) kormányrendelet egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról, valamint az ide vonatkozó módosítások
 • évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról.
 • 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
 • 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről
 • A fenntartó helyi rendeletei, határozatai
 • Az óvoda szabályozó dokumentumai:
  • Alapító okirat,
  • Az óvoda pedagógiai programja
  • Szervezeti és Működési Szabályzat,
  • Házirend,

A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók:

 • Óvodai nevelés országos alapprogramja
 • az óvoda Pedagógiai Programja
 • éves munkaterv
 • SZMSZ
 • házirend
 • munkaköri leírások
 • jogszabályi változások

    

 1. pedagógiai munka feltélrendszere

II.1. Személyi feltételek

 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírások szerint:

 • csoportonként 2 főiskolát végzett óvodapedagógus
 • csoportonként 1 képesített dajka
 • az egész óvodára 1 képesített konyhás dajka
 • 3 csoport lévén  egy pedagógiai asszisztens

Óvodánkban minden dolgozó azon munkálkodik, hogy óvodánk jól, és hatékonyan működjön.

 

II.2. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER

Óvodánk tárgyi felszereltsége kiemelkedő.

 Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését. Felszereltségünk megfelelő a gyermek változó testméreteinek. Egészségük megőrzése érdekében biztonságos, a baleset-megelőzését szolgáló eszközöket használunk.

Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk. A szakmai munka színvonalának szinten tartása és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk és keressük a lehetőségeket arra, hogy intézményünk tárgyi feltételeit folyamatosan bővíthessük.

 

III. 2023/2024. NEVELÉSI ÉV RENDJE

III.1. A nevelési év időtartama

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztériuma.

 • A nevelési év: 2023. szeptember 1- 2024. augusztus 31.
 • Szorgalmi időszak: 2023. szeptember 1- 2024. május 31.
 • / a szorgalmi időszakban a beszoktatás feladatai is nagyon fontosak, korcsoportoknak megfelelően kialakítva /
 • Nyári életrend: 2024. június 1 – 2024. augusztus 31.
 • Új gyermek fogadása: 2023. szeptember 1-től folyamatosan
 • A pedagógiai programban megfogalmazott külön tevékenységeket: 2023. október 1. – 2024. május 31. között tartjuk.
 • A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat: 2024. május 31-ig tartjuk.

 

 

III.2. Óvodánk nyitvatartása:

 

Hétfőtől- péntekig: 630-1730– ig.

Reggeli ügyelet: 630-700 összevont csoportban.

Délutáni ügyelet: 1630-1700 összevont csoportban.

 

Az iskolai szünetek részben befolyásolják óvodánk nyitva tartását.

Az iskolai szünetek alatt (őszi, tavaszi, nyári), illetve nagyobb hiányzások esetén, az óvoda zavartalan működését biztosítva, a takarékosságot és az észszerűséget figyelembe véve, ha azt a csoportlétszámok indokolják, csoportösszevonásra kerülhet sor.

Rendkívüli esetben, ha a csoportlétszámok indokolják, a törvényi szabályozást figyelembe véve a csoportlétszámot illetően, csoport összevonásra kerülhet sor, az óvodapedagógusok előzetes véleményét figyelembe véve, melyről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli szünet a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

Új gyermek beíratása: a fenntartó által jóváhagyott időszakban. Várhatóan 2024. április 20. és május 20. között.

Új gyermek átvétele más óvodából a nevelési év folyamán lehetséges, ha arra a csoport létszám lehetőséget ad.

A nyári zárva tartás ideje: tervezetten július hónap.

Az óvoda nyári zárva tartásáról az intézmény vezetőivel egyeztetve a fenntartó dönt.

Ebben az időben történik a felújítás, karbantartás, nagytakarítás.  Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15-ig szülőket értesítjük a szülői megbeszélések során, illetve a csoportszobák öltözőiben faliújságokra kifüggesztve, valamint a zárt csoportokon keresztül.

 

III.3. Óvodánkban dolgozók munkarendje:

 

Óvodapedagógusok: heti 32 óra csoportban eltöltött munkaidő. A váltás hétfői napokon történik.

A gyakornok

Intézményegység vezető: heti 24 óra csoportban eltöltött munkaidő.

 

Intézményegység- vezető munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 60%

24 óra/hét

heti 40%

36 óra/hét

teljes munkaidő Nevelési-gondozási feladatok ellátása

a Pillangó csoportban.

vezetői feladatok, munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás, KIR adatszolgáltatás, ellenőrzési, értékelési feladatok, értekezletek, stb. pedagógusi feladatok ellátása.

 

Óvodapedagógusok munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 80%

32 óra/hét

heti 20%

8 óra/hét

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

teljes munkaidő A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységekre kell fordítani. (Hétfőtől-csütörtökig 6,5 óra; pénteken 6 óra) A nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, eseti helyettesítés, kötetlen egyéb szakmai feladat

 

Részmunkaidős óvodapedagógus munkaideje heti 10 óra, munkarendje egyeztetés alapján.

Pedagógiai asszisztens munkaideje heti 40 óra ebből napi 7 óra gyermekek között a fennmaradó 1 óra pedig előkészletekre.

A reggeles óvodapedagógus: 7.00-13.50

A délutános óvodapedagógus: 9.40-16.30

 A záros óvodapedagógus: 1040-1730.

Dajka munkatársak munkaideje heti 40 óra, hétfőtől péntekig heti váltásban dolgoznak.

A gondnok/udvaros heti 40 óra.

  nyitós délelőttős délután
dajka 630-1450 8.00-14.20 910-1730
gondnok 600-1420    
       

 

A munkaidő beosztásán, változtatásán a munkaidő keretet figyelembe véve, az aktuális helyzethez igazodva az óvodavezető dönt.

 

 

Az óvodavezető helyettesítése:

 Az óvodavezetőt szabadsága és betegsége vagy tartós távolléte alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az arra kijelölt óvodapedagógus helyettesíti.

 

 

 

Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje:

 

 • A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő helyettesíti vagy a pedagógiai asszisztens
 • A távollét bejelentése betegség, vagy egyéb hirtelen felmerülő esetet kivéve legalább a hiányzást megelőző két nap.
 • Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt helyettesítővel (pedagógiai asszisztenssel) pótoljuk a kieső pedagógus munkavégzését.
 • A túlmunka vagy helyettesítés elrendelése az intézményvezető rendeli el, az intézményegység-vezető tájékoztatását figyelembe véve.
 • Csoportösszevonás csak az intézményegység-vezető engedélyével történhet.

 

 IV.PEDAGÓGIAI TERV

 

IV.1. A 2023/2024. év jelmondata

És minden gyermekedet az Úr tanítja; és nagy lesz gyermekeid békéje.

                                                                                        (Ézsaiás 54:13)

 

IV.2. CSOPORTBEOSZTÁSOK

CSOPORT megnevezés beírt

létszám

ÓVODAPEDAGÓGUSOK Pedagógiai asszisztens DAJKA
Pillangó 20 Szűcs Mónika

Andrási Márta

Kovácsné Elek Margó (heti 10 órában helyettesíti a vezetőt)

Kozlok-Suba Réka

 

Nagy Mónika Erzsébet

Lévai Anita

 

Katica 22 Sütőné Karsa Tímea Judit

Szűcs-Héra Zsófia

  Patakiné Szoták Ildikó
Méhecske 23 Vargáné Dobos Mónika

Kopcsáné Nagy Éva Róza

  Gyömrő-Molnár Mónika Ágnes

 

V.1. A nevelési év feladatai

Vallásos és erkölcsi nevelés

„Óvodánkban a hitélet gyakorlása, a hitre nevelés az egész óvodai életet átható feladat. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát, s rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. Mindezt a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott légkörben tapasztalhatják meg, amihez szükség van az óvodapedagógusok és a család együttműködésére, egymás felé a megfelelő bizalomra.

Célunk a családnevelés erősítése; a család és óvoda együttműködésének elősegítése, erősítése a gyermekek összehangolt minél sokoldalúbb nevelése érdekében. Ehhez a kölcsönös bizalomra, segítségnyújtásra van szükség. Tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését. Segítjük őket a keresztény nevelés értelmezésében.

Nem vállalhatjuk át a családi nevelés feladatainak megoldását, de szakmai tudásunkkal, tapasztalataink megosztásával segíthetjük a gyermekek fejlődését. A kapcsolatok kialakításában vállaljuk a kezdeményező szerepet.

  Nagyon sok múlik azon, milyen értékeket képvisel, közvetít a pedagógus, milyen környezetben nevelkedik a gyermek. A gyermek személyiségének alakulásában fontos szerepe van a családnak, meghatározó, milyen nevelési hatások érik. a megfelelő módon kialakított szokások, viselkedési formák megkönnyítik a gyermek beilleszkedését a közösségbe.

Óvodánkban most szeptemberben kezdődik a nevelési év és igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. A vallás-erkölcsi nevelés terén az óvodapedagógusok elhivatottak, nyitottak az újításokra, így a KETT módszer alapjaival szeretnénk megismerkedni külső szakemberek segítségével.”

 Illetve a családokkal való együttműködés kiépítése, mélyítése még fontosabb a mai életünkben.

 

 

 

Cél:

 • Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése.
 • Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak megismertetése az ünnepek segítségével.
 • A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati-szakmai munkában való megjelenítse.

 

 

Feladataink:

 • Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése, felismertetni, hogy Isten személyesen szeret mindannyiunkat.
 • A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül).
 • Napi elcsendesedések bensőségessé tételével Isten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket.
 • A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása.
 • A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása.
 • A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve: a nagyszülők példáját előtérbe helyezve, a sok segítségüket megköszönni.
 • Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal.
 • A munkatársak heti közös imádsággal törekedjenek egymás hitét erősíteni.
 • Az új munkatársak minél sokoldalúbb segítése, hogy jól érezzék magukat a munkaközösségben.

V.2. Fő tevékenységek

Szeptember

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
09.08            

Kisasszony Napja

Szűz Mária Születése (Kisboldog asszony) –  

Óvodai tevékenység

Óvoda lelkész A honlapon, facebook-on való hír és fénykép tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.16 A takarítás világnapja   Óvodai tevékenység Szülők, dolgozók A honlapon, facebook-on való hír és fénykép tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.17 Tanévnyitó Szentmise          
09.25 Szülői értekezlet     Pillangó csoport   tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.26 Szülői értekezlet     Méhecske csoport   tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.27 Szülői értekezlet     Katica csoport   tagintézményvezető, óvodapedagógusok
09.29 Szőlőpréselés, szüreti mulatság Néphagyományok őrzése, rácsodálkozás a teremtett világra.

 

 

 

 

 

Óvodai tevékenység

  A honlapon, facebook-on való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, (gyűjtőmunka)
09.30.

(10.02)

 

Népmese napja

(Magyar és nemzetközi mesék megismerése)

Hazaszeretet, néphagyományok őrzése.  

 

Óvodai tevékenység

  A honlapon, facebook-on való hír és fényképek. óvodapedagógusok

 

Október

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
10.01

10.03

Az idősek világnapja Családi délután a nagyszülőkkel Óvodai tevékenység Nagyszülők A honlapon, facebook-on való hír és fényképek óvodapedagógusok,

az óvoda dolgozói

10.04 Állatok világnapja

 

Isten teremtette az állatokat is, az ember gondoskodik róla.

Megemlékezés assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjéről

 

 

 

 

 

Óvodai tevékenység

  A honlapon, facebook-on való hír és fényképek óvodapedagógusok,

 

10.05. Termésáldás

Kiállítás szervezése a gyűjtött termésekből készített tárgyakból

Rózsafűzér készítése terményekből

Hálaadás a termések bőségéért.

 

A természet megáldása.

Rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Óvodai tevékenység Óvoda lelkész

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
10.12,13,14,15 72 óra kompromisszum

nélkül 

  Társadalmi munka az óvoda környékén     Az óvoda dolgozói
10.27 Nevelés mentes munkanap Lelki gyakorlat        

 

 

November

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
11.01

(11.02)

Halottak napja Mindenszentek napja Beszélgetés       óvodapedagógusok
11.09

(11.16)

Szent Márton megemlékezés Szent Márton személye, története. Mécsesekkel Átvonulás a templomba   Óvoda lelkész A honlapon, Facebook-on való hír és fényképek  

óvodapedagógusok

11.18 Szent Erzsébet

(karitatív feladatok)

A szolgáló szentek megismerése Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése   A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

 

 

December

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- Egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.01 Adventi koszorúkészítés és annak megáldás az óvodában. A készülődés, várakozás jelképének megjelenítése.

Közösségépítés

Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Óvoda lelkész, Szülők A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

SZMK

12.01-12.05.

 

Mikulás hét

 

Szent Miklós megemlékezés

Mikulás ünnepség (ajándékozás)

Karitatív tevékenység – Mikulás gyárba ajándék,

 

Vasárnap közös részvétel a szentmisén, találkozás Szent Miklóssal, együtt az egyházközség tagjaival Szülők, egyházközség tagjai A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, egyházközségi képviselőtestület tagjai
12.04. I. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.11 II. gyertyagyújtás Lelki felkészülés az ünnepre.   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.13 Szent Luca napja Luca napi búza ültetése   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.14-15 Mézeskalácssütés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése Ajándékozás Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.15 Karácsonyfa díszítés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.18 III.-IV. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

Január

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
01.02.

(01.08)

Vízkereszt Hitélet gyakorlása   Óvoda lelkész   Az óvoda pedagógusai
01.12. Óvodaszentelés Az óvoda szentelése emlékezés G.M.B. látogatására a kis Jézusnál. Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

Február

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony A lelki vezető megszenteli a gyermekek gyertyáit   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.05 Balázsáldás A lelki vezető megáldja a gyermekeket   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.08. Farsang Gyermekünnep Jelmezes bemutató  

 

 A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
02.14 Hamvazószerda A lelki vezető meghinti hamuval a gyermekeket   Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói

 

 

Március

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
03.08 A nők világnapja A nők iránti szeretetre nevelés     Ajándék készítés óvodapedagógusok
03.14. Március 15. Hazaszeretetre nevelés        A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
03.18-22 Apák napja Ünnepi műsor és köszöntés a csoportokba Az apák tiszteletére és szeretetére nevelés.

Szent József – Jézus nevelőapja

Szent család

  Óvoda lelkész szülői segítség A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
03.22. A víz világnapja A környezet védelmére való nevelés   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok

 

Április

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
04.01 Húsvéthétfő Jézus halálának és feltámadásának ünnepe        
04.02. Locsolkodás az óvodában a csoportokban Néphagyományok ápolása   Gyermekek, dolgozók A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.03 Ételszentelés Hitélet gyakorlása   Óvodai lelkész, az óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.07

(04.08)

Az egészség világnapja Az egészség védelmére nevelés   Gyermekek, dolgozók, meghívott vendégek A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
04.12 Nevelés mentes munkanap Szakmai továbbképzés Egyeken        
04.22-23. Óvodai beiratkozás   Az intézmény

minden egységébe plakátok kihelyezése, Facebook megosztás

intézményvezető, szülők plakátok, hirdetések kihelyezése, a

városban és környező településeken

tagintézményvezető
04.22 Föld napja. A teremtett világ szépségének erősítése. Környezetvédelem. Az egész intézmény szépítése gyermekek, óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  Az óvoda dolgozói

Május

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
05.10 Madarak és Fák napja Környezettudatos nevelés   gyermekek, óvoda dolgozói A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
05.11 Anyák napja a nagycsoportokban Megemlékezés, ajándékműsor mennyei és földi édesanyánknak. Szülők Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
05.20

(05.21)

A méhek világnapja Környezettudatos nevelés   Gyermeke, pedagógusok, vendég A honlapon, Facebookon való hír és fényképek óvodapedagógusok
05.27-31 Csoportkirándulások

gyermeknap az óvodában

Közösségépítés

(óvoda-család)

A teremtett és épített világ szépségei)

Szülők

Gyermekek

Pedagógusok

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek

 

tagintézményvezető

óvodapedagógusok

SZMK

 

 

 

 

Június

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
06.02 Pedagógus nap  Intézmény pedagógusainak közösségének közös ünnepsége Közös ünnep Összes dolgozó   tagintézményvezető,
06. Évzáró szent mise     Szülők, gyerekek, óvoda Lelkész    
  Családi nap Együtt lenni jó!   szülők, az intézmény vezetői   tagintézményvezető, óvodapedagógusok

 

 

 1. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK
S. Esemény-téma Felelős Időpont
1. Intézményi alakuló értekezlet Intézmény vezetői 2023. augusztus 16.
2. Egyházmegyei tanévnyitó Egyházmegye 2023. augusztus 25.
3. Óvodai nyitó értekezlet tagintézmény vezető 2023. szeptember 14.
7. Félévi nevelési értekezlet tagintézmény vezető 2024. február
8. Tanévzáró értekezlet intézmény vezetői 2024. június
9. Nevelőtestületi kirándulás, zarándoklat intézmény vezetősége,

gazdaság vezető

2024. június
10. Évzáró értekezlet Intézmény vezetői 2024.június

 

VI.1. Nevelés nélküli munkanapok

Egy évben öt nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeket a nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra használunk fel. A nevelőtestület minden tagja részt vesz az értekezleteken, helyi továbbképzések alkalmain. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

A nevelés nélküli munkanapokról a szülők tájékoztatása legalább 7 nappal előtte.

 

Időpontjai:

Időpont Téma Feladat Felelős
2023.10.27 Lelki gyakorlat    
2024.03.28 Lelki gyakorlat    
2024.04.12 az egyházmegyei fenntartású

óvodák munkatársainak találkozója

„egy közösséghez tartozunk, egy a célunk” egyházmegye óvodáinak vezetői
2024.06.07

 

Dolgozói kirándulás    
2024.08.23 Lelki gyakorlat.

 

Az új nevelési évre lelkiekben is meg kell erősödnünk Intézményvezető, int. egység vezető

 

A pedagógiai munkát segítők megbeszélései:

 • Munkaidő beosztás, évkezdéssel kapcsolatos aktualitások, feladatok elosztása
 • Kiemelt feladatok
 • Felmerülő problémák megbeszélése
 • A nevelőtestületi értekezletet követően aktuális feladatok megbeszélése

 

VI.3. BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

Belső képzések:

 • a betervezett feladatokkal kapcsolatos képzések
 • a megszerzett tudás átadása.
 • tapasztalatokról képzésen részt vevő kolléga beszámolót tart a nevelőtestület részére.
 • Az óvodán belül fontos a tudás szabad áramlása.
 • Korlátai, technikai akadályai nincsenek.

 

VI.4. ÉRTEKEZLETEK

 

S.sz. TÉMA, FELADAT FELELŐS IDŐPONT
1. Munkarend pontosítása, változások beépítése. tagintézmény vezető 2023.augusztus 28.
2. Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére   2023. szeptember
3. A 2023/2024-es nevelési év kiemelt feladatainak és rendezvényeinek ismertetése. tagintézmény vezető 2023. szeptember
5. A nevelési év első részének értékelése, további feladatok tagintézmény vezető 2024. január 2. hete
6. A munkarend beválása. Korrekciók.

A következő időszak feladatai.

tagintézmény vezető 2024. február 2. hete
7. Felkészülés az aktuális feladatokra.

 

intézményegység vezető folyamatos
8. Év végi rendezvények segítése.

Éves tapasztalatok összegyűjtése

intézményegység vezető 2024. április 3. hete
9. A nyári karbantartás, nagytakarítás előkészítése tagintézmény vezető 2024. június 3. hete

 

 

 

VII. ELLENŐRZÉSI TERV

 

S. Téma/feladat Felelős Határidő
1. Belépéshez szükséges dokumentumok-, eü kiskönyv ellenőrzése Nagy Henrietta 2023. szeptember 2.
2. Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése:
2023/2024-es nevelési év naplójának megnyitása
Tagintézmény vezető  

2023. szeptember

3. Felvételi-mulasztási napló megnyitása Tagintézmény vezető 2023. szeptember 2.
4. Gyermekvédelmi felelős részére adatok megadása Tagintézmény vezető 2023. szeptember
5. Féléves tervezés, statisztikai adatok, naplóvezetés Tagintézmény vezető 2023. szeptember
6. Gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentumok ellenőrzése Tagintézmény vezető 2023. november 3. hét
7. Féléves értékelés, tovább haladás tervezése

Statisztikai adatok

Tagintézmény vezető 2024. február
8. A felvételi mulasztási naplók naprakész vezetése Tagintézmény vezető 2024. január
9. II. Félév értékelésének ellenőrzés Tagintézmény vezető 2024. május
10. Éves időszakos értékelés Tagintézmény vezető 2024 június 15.

 

VII.2. Csoportokban végzett ellenőrzés

 • Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, a csoportban végzett munkájának ellenőrzése a megfigyelési szempontok alapján.
 • A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (a napirend és a heti rend szerint), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett tevékenységek megfigyelése.
 • A pedagógus mindennapi munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata
S. Csoportlátogatások Pillangó

 

Katica Méhecske Időpont felelős
1. Gyermekekkel megismertetendő biztonsági szabályok /udvari, épületben / ismertetése, alkalmazása  

óvped.

óvped. óvped.  

2023. 09.

Szűcs Mónika
2. Beszoktatás módszerei, eredményessége óvped. óvped. óvped. 2023. 09-11. hó Szűcs Mónika
4. Szervezett tevékenységek, /Motiváció, szemléltetés, eszközhasználat/ óvped.

 

óvped. óvped. 2023. 10. hótól folyamatosan Szűcs Mónika
  Külső ellenőrzések          
1. Intézmény vezetőjének saját terve alapján       folyamatos Dr. Bódis Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési terv:

 

Új intézményegység lévén, az idei nevelési évben a költségvetésből nem tervezünk fejlesztéseket.

 

Szülői segítségből:

 • tisztasági felszerelések biztosítása egész nevelési évben
 • gyümölcs – zöldség adományok az egészséges életmód segítésére

 

CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

 

Felelős: a nevelőtestület tagjai

 

Folyamatos tevékenység

 • Kapcsolattatás a Pedagógiai Szakszolgálatok és az óvoda között.
 • Folyamatos tájékozódás a családok helyzetéről.
 • A szülők bátorítása az óvodai életbe történő bekapcsolódásra.
 • Honlap működtetése: információk az óvodai nevelésről, az óvoda életéről.
 • A szülők időbeni tájékoztatása az óvodai élet eseményeiről.
 • Pontos és megbízható információ nyújtása a gyermekek haladásáról /évente 2-szer, pedagógiai mérési-értékelési rendszer/.
 • Nyílt ünnepek szervezés.
 • Közös munka, és egyéb tevékenységek szervezése: kirándulás, sportolás stb.
 • A gyermekek szakemberhez juttatásának segítése /szakorvos, logopédus, pszichológus, stb./.
 • A gyermekvédelmi felelős koordinációs munkája.
 • A gyermekkirándulás segítése /alapítványi támogatás/.
 • Egészségfejlesztő – felvilágosító előadások (gyermekorvos, védőnő)

 

Kapcsolattartás szervezett formái:

1. Óvodavezetői fogadóóra Egyeztetés alapján
 

2.

 

Óvodapedagógusok

Napi informális beszélgetés

–          igény esetén

–          Nyílt ünnepek

–          Szülői értekezletek

–          fogadóóra

–          zárt csoportban

–          e-mailben

 

 

TISZTASÁGI SZEMLÉK

 

Tisztasági szemlét havi rendszerességgel a hónap első péntekén tartjuk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során kerül sor. Amennyiben szükséges, az óvónői és a dajkai értekezleten is sort kerítünk az értékelésre, a javaslatok megfogalmazására.

 

A tisztasági szemlék vezetője Szűcs Mónika, akit minden alkalommal egy dajka és egy óvónő segíti az értékelésben. Az óvónő és a dajka személye minden hónapban változik.

 

A szemle kiemelt területe Időpont
Átfogó szemle Szeptember
A melegítő konyha és helységei Október
Játéktárolók, szertárak, tornaterem November
Főbejárat, folyosók, csoportszobák December
Öltözők, mosdók, folyosók Január
Fejlesztő szoba, orvosi szoba, szertárak Február
Csoportszobák, tornaterem Március
Mosdók, egyéb kiszolgáló helyiségek Április
Textíliák, dajkai öltöző, mosoda Április
Játéktárolók, csoportszobák Május
Iroda helyiségek, könyvtár, tornaterem Június
Átfogó szemle Július
Udvar, kazánház +intézményi bejárás Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

 

   Pillangó csoport 5-6 éves korosztály IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2023. szeptember második hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február
  Katica csoport 2,5-3 éves korosztály  
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése

2023. szeptember második hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február
  Méhecske csoport 3-4 éves korosztály  
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2023. szeptember második hete
2. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2024.február

 

 • A helyes napirend és életrend fontossága.
 • A környezettudatos nevelés alapozásának fontossága.
 • A só szobás terápia jelentősége.
 • Mozgásgazdag életvitel megismertetése, egészségfejlesztés
 • Az egészséges táplálkozás jelentősége

 

Elsősorban a szülői értekezleten.

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEZLETEK

IDŐPONT FELADAT/TÉMA
2023. szeptember 2. hete A 2022/2023-es év feladatainak ismertetése. Cselekvési program megbeszélése, tisztségviselő választás.

A munkaterv elfogadása.

2023. november A nevelési év első felének áttekintése, ünnepek, rendezvények előkészítése, /advent, mikulás, karácsony/.
2024. február Az első félév eredményei, hiányosságai.

A második félév feladati.

Az óvoda féléves beszámolójának ismertetése.

A második félév aktuális eseményeire való felkészülés.

2024. május Az év végi rendezvények előkészítése.

A gyermeki jogok érvényesülésének áttekintése.