Főooldal
Munkarend 2022/23

Munkarend 2022/23

Szent József Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium

 

MUNKATERV

a 2022/2023. tanévre

Összeállította: dr. Bódis Zoltán

DEBRECEN

2022. AUGUSZTUS 31.

Tartalom

Bevezető. 5

Helyzetelemzés. 6

A nevelői létszám alakulása: 8

A diáklétszám alakulása. 11

Részletes munkatervek. 34

Óvodai munkaterv. 35

Alsós munkaközösség munkaterve. 60

Felsős munkaközösség munkaterve. 66

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve. 74

Emberi erőforrás munkaközösség munkaterve. 104

Közismereti tantárgyak munkaközösség munkaterve. 128

Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve. 152

Kollégiumi munkaterv. 166

Mérés-értékelés munkaközösség munkaterve. 180

Hitéleti munkaközösség munkaterve. 190

Arculati munkaközösség munkaterve. 197

Sportköri munkaterv. 202

 

 

 

 

Legitimációs záradék

A 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterv-javaslatot a tantestület és a munkaközösségek megvitatták, a 2022. augusztus 31. napján megtartott munkaközösségi értekezleten egyhangúan elfogadták.

 

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.                                                                                                     munkavállalók képviselője

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

 

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért.

 

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.                                                                             

                       diákönkormányzat képviselője

 

A Szülői közösség véleménynyilvánítása

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői közösség véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

 

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.                                                                                                   

szülői közösség  képviselője

 

Fenntartói véleménynyilvánítás

 

A jelen dokumentum tartalmát megismertem, az intézmény 2022/2023. évi munkatervével egyetértek.

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.

                                                                                        a fenntartó képviselője

 

 

 

Bevezető

 

A munkaterv jogszabályi háttere

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
 • 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
 • 137/2018. (VII.25) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet módosításáról
 • Kollégiumi nevelés országos alapprogramja
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
 • A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
 • A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet
 • A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Bővítések, átalakítások

 

Intézményünk az idei tanévet a újabb óvodai tagintézmény megnyitásával, illetve az általános iskolai épület emeletráépítése is befejeződött. Az év a külső homlokzat felújításával kezdődött meg.

 

 

Megoldandó problémák:

 

 

 1. Az energiaválság miatt ki kell dolgozni a takarékosság elveit.
 2. Kerekesszékes diákjaink számára a bejárathoz a rámpát át kell helyezni.

 

 

 

 

 

Gimnázium:

44 terem 

ebből:                                                                                                                     

csak osztályterem:                                                                                                 22 db      

szaktantermek:

 • fizikai előadó                                            1 db
 • biológia-kémia előadó               1 db
 • ének-zene                                                     1 db
 • informatika                                            4 db
 • nyelvi labor                                             1 db
 • tornaterem                                            2 db
  • egyéb:                                                                   11 db                

Általános Iskola:

felső tagozat: 8 terem

Alsó tagozat: 11 terem

csoportszoba: 4+4

 

Szent György Tagóvoda

 

4 csoportszoba + kiszolgáló helyiségek

 

Megtestesülés Tagóvoda

 

4 csoportszoba + kiszolgáló helyiségek

 

Kollégium:

24 háló

  5 tanulószoba

 

Személyi feltételeink

A nevelői létszám alakulása: 

 

Gimnázium, Általános Iskola:

 

4 fő vezető

68 fő (4 fő tartósan távol)

8 fő NOKS

 

Szent György Tagóvoda

 

8 fő óvodapedagógus

7 fő NOKS

 

Megtestesülés Tagóvoda

 

1 fő óvodapedagógus

3 fő NOKS

 

Kollégium:

 

1 fő vezető

7 fő kollégiumi nevelő

3 fő NOKS (1 fő tartós távollét)

 

           

 

 

A pedagógus munkát közvetlenül segítők létszáma

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő dolgozók 16 fő
Iskolatitkár 2 fő
Kollégiumi titkár 1 fő
Pedagógiai asszisztens 2 fő
Főállású könyvtáros 1 fő
Laboráns 2 fő
Kollégiumi ápoló 1 fő
Rendszergazda 2 fő
Dajka 7 fő

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi, pszichológiai feladatok, SNI-ellátás 

 

Iskolapszichológus (teljes állás) 1 fő
Gyermekvédelmi felelős (5 órában) 1 fő
Fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus (óraadó) 1 fő
Szomatopedagógus (óraadó) 1 fő
Tiflopedagógus (óraadó – még nincs ellátva) 1 fő

 

Munkaközösségek

 

Intézményünkben az alábbi munkaközösség működnek:

 

 1. általános iskolai munkaközösség. Alsós vezető: Bundáné Takács Brigitta,
 2. általános iskolai munkaközösség Felsős vezető: Jászai Mária
 3. osztályfőnöki munkaközösség. Vezető: Danyi Dorottya
 4. humán erőforrás munkaközösség. Vezető: dr. Kelemen Erzsébet
 5. idegen nyelvi munkaközösség: Vezető: Bordán Zsuzsa
 6. érettségi tantárgyak munkaközössége. Vezető: Baranyáné Milbik Erzsébet
 7. közismereti tantárgyak munkaközösség. Vezető: Sziráki László
 8. arculati munkaközösség. Vezető: Csombordiné Dienes Bernadett
 9. hitéleti munkaközösség. Vezető: Feketéné Nagy Magdolna
 10. mérés-értékelés munkaközösség Vezető: Varga Zsuzsa

 

 

A diáklétszám alakulása

 

Az iskolai tanulók száma a 2022/2023 tanévben: 948 fő
     
1. A Osztály 25,00
1. B Osztály 25,00
1. C Osztály 23,00
2. A Osztály 27,00
2. B Osztály 26,00
2. C Osztály 26,00
3. A Osztály 27,00
3. B Osztály 24,00
3. C Osztály 26,00
4. A Osztály 29,00
4. B Osztály 29,00
5. A Osztály 28,00
5. B Osztály 30,00
6. A Osztály 31,00
6. B Osztály 26,00
7. A Osztály 29,00
7. B Osztály 25,00
8. A Osztály 28,00
8. B Osztály 27,00
9. A Osztály 26,00
9. B Osztály 20,00
9. C Osztály 28,00
9. S Osztály 22,00
10. A Osztály 32,00
10. B Osztály 33,00
10. C Osztály 27,00
10. S Osztály 33,00
11. A Osztály 35,00
11. B Osztály 36,00
11. C Osztály 35,00
12. A Osztály 39,00
12. B Osztály 34,00
12. C Osztály 37,00

 

 

Az iskolai átlaglétszámok jellemzői

Iskolai átlag: 29,6 fő

Általános iskolai átlag: 27,15 fő (23)

Általános iskola 1-4. átlag: 26,5 fő (23)

Általános iskola 5-8. átlag: 29,3 fő (23)

Gimnáziumi átlag: 31,47 fő (28)

 

Az osztályonkénti áltaglétszám azt előző évekhez képest enyhe növekedést mutat.

 

Az átlaglétszámok minden esetben nagyobbak, mint a Köznevelési Törvény 4. sz. melléklete szerinti átlaglétszámok (zárójelben).

 

Az intézményben – nem tanórai keretek között – biztosított elfoglaltságok

         
 
A szakkör,
foglalkozás
megnevezése
Létszáma (fő) A költségek (térí-
tésmentes/
költségtérítéses, ez
esetben a
fizetendő összegek)
A szakkört, foglalkozást tartó személy neve A szakkör
jellege
robotika 3 térítésmentes Fejesné Satkovics Lívia Tehetséggondozás
iskolaújság 5 térítésmentes Sin Angelika Tehetséggondozás
angol 1.b 25 térítésmentes Varga Zsuzsanna Tehetséggondozás
angol 1.a 25 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 1.c 26 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.b 24 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.c 25 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 3.b 30 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
matematika 4 térítésmentes Gyernán György Tehetséggondozás
informatika 4 térítésmentes Böjtiné Tóth Henrietta Tehetséggondozás
java programozás 12 térítésmentes Málnás Szilárd Tehetséggondozás
dráma 14 térítésmentes Vékásné Balla Eszter Tehetséggondozás
történelem 3 térítésmentes Pintér József Tehetséggondozás
rajz 8 térítésmentes Lakatosné Virág Gabriella Tehetséggondozás
média 7 térítésmentes Milotai Geregő Tehetséggondozás
énekkar 29 térítésmentes Kocsis Zsófia Tehetséggondozás
angol 1.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 1.c 26 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 2.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 2.c 25 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
magyar 4 térítésmentes Máté-Léner Gabriella Felzárkóztatás
matematika 20 térítésmentes Tófalusiné Pusztai Enikő Felzárkóztatás
magyar 3 térítésmentes Sin Angelika Felzárkóztatás
matematika 5 térítésmentes Zara Melinda Felzárkóztatás
magyar 4 térítésmentes Ivánku Szilvia Felzárkóztatás
matematika 5 térítésmentes Csombordiné Dienes Bernadett Felzárkóztatás
magyar 2 térítésmentes Kosina Krisztina Felzárkóztatás
matematika 4 térítésmentes Milotai-Legény Renáta Felzárkóztatás
földrajz 8 térítésmentes Lakatosné Virág Gabriella Felzárkóztatás
magyar 7 térítésmentes Czoller Viktória Felzárkóztatás
német 2 térítésmentes Tőkés Dániel Felzárkóztatás
magyar 6 térítésmentes dr. Gáti Magdolna Virág Felzárkóztatás
német 5 térítésmentes dr. Gáti Magdolna Virág Felzárkóztatás
történelem 10 térítésmentes Pintér József Felzárkóztatás

 

 

 

 

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

Az intézményben bekövetkező infrastrukturális, illetve személyi változások miatt az iskolai dokumentumok felülvizsgálata és átalakítása megtörtént, és a további változásokat folyamatosan adminisztráljuk az intézményben. Legfontosabb változás az új tagóvodai intézményünk indulása, illetve a tagóvodák nevének váltoása.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

 1. A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Benadett (országos kompetenciamérés)

     Bánki András (Netfit)

     Bordán Zsuzsa (angol kompetencia)

     Lajmán Gréta (természettudományos kompetencia)

     Gyermán György (tehetségmérés – felkérésre)

 

 1. A minőségbiztosítással kapcsolatos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Benadett intézményvezető-helyettes

 

 1. Közös rendezvények megvalósítása egyházmegyei testvériskolákkal 

Határidő: folyamatos

Felelős: Lajmán Gréta, Farkas-Urbin Benadett intézményvezető-helyettes

 

 1. A házirendben meghatározottak következetes betartatása

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető

 

 1. A kollégium szabadidős tevékenységi körének szélesítése.

      Határidő: folyamatos

      Felelős: Daróczi Zoltán tagintézményvezető.

 

 1. A leendő diákok sikeres beiskolázásának megtervezése → intézkedési terv készítése és megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett iv.h

 

 1. A diákközgyűlés tapasztalatainak, kéréseinek átgondolása, a lehetőségek felkutatása.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vékásné Balla Eszter DÖK-segítő 

 

 1. A tervezett versenyek sikeres lebonyolítása 

Határidő: folyamatos

Felelős: Zombor Márta és Farkas-Urbin Benadett iv.h., munkaközösség-vezetők

 

 1. A tanítási órák védelme: lehetőség szerint a különböző rendezvények, orvosi vizsgálatok a reggeli és délutáni órákban, a felsősöknél a 6. és 7. órában történjenek, vagy a rövidített órák rendszerével valósuljanak meg. Csak rendkívüli esetben ad engedélyt az intézmény vezetője tanítási órák „elhagyására”, indokolt esetben a pótlásról gondoskodva.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett iv.h

 

 1. Diákönkormányzati nap 

Határidő: 03.19.

Felelős: Lajmán Gréta iv.h., Vékásné Balla Eszter, DÖK segítő

 

 1. Pályázatok megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta pályázati felelős, pályázati megvalósítók

 

 1. Az általános iskolákkal és óvodákkal való kapcsolattartás erősítése –

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Bernadett, Zombor Márta és Lajmán Gréta iv.h, Bundáné Takács Brigitta

 

 1. Iskolai hagyományaink megrendezése fontos feladatunk:

Az éves ütemterv szerinti rendben

Határidő: folyamatos

Felelős: Danyi Dorottya osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnökök és az iskola minden pedagógusa

 1. Intézkedési terv a leendő diákok beiskolázásához 

 

1. október 20. KIR-feltöltés, felvételi információk nyilvánosságra hozása dr. Bódis Zoltán
2. nov. 6. dec.1 Nyílt nap gimnázium (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
  január 7-8. Nyílt nap általános iskola (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
3. január 16.
január 21.
Írásbeli felvételi (központi)
Pótírásbeli felvételi
dr. Bódis Zoltán, Farkas-Urbin Benadett
4. február 27. Szóbeli felvételi dr. Bódis Zoltán, Zombor Márta
5. március 8-ig A felvételi eredményeinek kihirdetése dr. Bódis Zoltán
6. a központi határidő szerint Pótfelvételi hirdetése dr. Bódis Zoltán
7. június Beiratkozás (központi) dr. Bódis Zoltán
 1. Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások megtartásával csökkenteni kívánjuk a tanulók lemorzsolódását – kompetencia és tehetségfejlesztő órák keretében.

Határidő: folyamatos

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 1. Kisérettségi vizsgák előkészítése és lebonyolítása

   Határidő: folyamatos

               Felelős: munkaközösség-vezetők, Farkas-Urbin Benadett

 

 1. Osztály lelkigyakorlatok megszervezése

   Határidő: folyamatos

               Felelős: iskolai lelki vezető

 

 1. Osztálykirándulások megszervezése

Határidő: folyamatos

            Felelős: osztályfőnökök

 

 1. Közösségi szolgálat megszervezése.

            Határidő: folyamatos

Felelős: osztályfőnökök

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Információt

adó

Informálás tárgya Információt

kapó

Időgyakoriság Informálás

módja

Keletkező

dokumentum

Folyamat ellenőrzése
Intézményvezető 1.        Szakmai munka

·                           éves munkaterv

·                           éves munka értékelése

·                           középtávú terv (ped. program)

·                           SZMSZ (az iskola szervezeti működtetése)

·                           munkaköri leírás

·                           humánpolitika

2.        Intézmény működtetése

·                           tárgyi, személyi feltételek biztosítása

3.        A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

 

4.                 Az SZM működése

 

5.                 Az iskola gazdálkodása

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Írásban

Írásban 

Írásban

Írásban 

 

Írásban

Írásban 

Szóban

Szóban

 

Szóban

 

Írásban

 

Munkaterv

Beszámoló

Ped. Program

SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag

Leltárkönyv

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről
Intézményvezető-helyettesek

Intézményegység-vezetők

Napi munka szervezése

Meghatározott munkaközösségek szakmai irányítása

Beiskolázás

Iskolai pályaválasztási munka irányítása

Továbbképzések szervezése

Tanulmányi versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az iskolai adminisztráció irányítása

Minden dolgozó Folyamatos Szóban,

írásban

Helyettesítő napló

 

Havi programok,

tanulók

nyilvántartása

 

Versenyeredmények 

összesítése

Intézményvezető
Minőségbiztosítási 

munkacsoport

1. A minőségbiztosítási rendszer működtetése

2. A pedagógus értékelési rendszer működtetése

Minden dolgozó Folyamatos Írásban,

szóban,

beszámoló,

faliújság

A minőségbiztosí-tás dokumentumai,

munkajelentések

Intézményvezető
Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

2.                 Beszámolók készítése

3.                 Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.                 Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

5.                 Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.                 Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

Nevelő-

testület

Évente

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

Versenyek

dokumentumai

 

Jegyzőkönyv

Intézményvezető
Pedagógusok 1.      Szakmai továbbképzés

2.      Szakmai munka

Nevelő-

testület

Féléves Szóban   Intézményvezető-

helyettesek

DÖK

segítő

pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.                 Felnőtt ügylet

 

3.                 Tanár-diák közötti kapcsolattartás

4.                 Intézményi médiumok működtetése

5.                 Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi

 

Féléves

 

Folyamatos

Faliújság

 

Ügyeleti

táblázat

Szóban

A DÖK éves

munkaterve

Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Intézményvezető-

helyettesek

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

Tantárgyfelosztás ismertetése

 

Tankönyvek osztása

 

Javítóvizsgák lebonyolítása

 

Az órarend elkészítése

 

Javítóvizsgák záradékolása, dokumentálása

 

Javítóvizsgák eredményeinek beírása a bizonyítványba és törzslapba

 

Normatíva Ellenőrzések

 

szaktanárok

 

intézményvezető

 

tankönyvfelelős

 

intézményvezető-helyettesek

 

megbízott tanár

 

szaktanárok

munkaközösség – vezetők

intézményvezető-helyettes

 

osztályfőnökök,

 

munkaközösség- vezetők,

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető, fenntartó

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Tanulói létszám ellenőrzése, nyilvántartások elkészítése, változások jelentése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Bizonyítványok összegyűjtése, leadása, raktározása

 

Tanmenetek elkészítése

 

Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

Tűzvédelmi riadó megtartása

 

Normatíva Ellenőrzések

 

Központi mérések előkészítése

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

iskolatitkár,

intézményvezető-helyettesek

 

osztályfőnökök

intézményvezető-helyettesek

 

osztályfőnökök, iskolatitkár,

munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, 

 

DÖK vezető

munkaközösség-vezetők,

 

tűzvédelmi felelős

 

gazdasági vezető, intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség- vezetők

 

intézményvezető

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető, intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető

 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

 

intézményvezető

 

X.

Teremdekoráció ellenőrzése

 

Osztálystatisztikák, iskolastatisztika elkészítése 

 

Új tözslapok kitöltése

 

Óralátogatások

 

Az óraadó és részmunkaidős tanárok munkájának ellenőrzése

osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

 

iskolatitkár, új osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

XI.

Óralátogatások

 

Szakkörök látogatása

 

Az általános iskolák tájékoztatása az induló képzésekről

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

munkaközösség- vezető 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

XII.

 

 

Pályaválasztási dokumentumok beszerzése

 

Bukáspapírok kiosztása 

 

A kollégiumi csoportok munkájának ellenőrzése

 

Óralátogatások

 

A következő tanév tankönyvszükségletének felmérése

 

végzős osztályfőnökök

 

szaktanárok, osztályfőnökök

 

kollégiumi vezető

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

tankönyvfelelős, munkaközösségvezetők, szaktanárok

 

intézményvezető-helyettes

 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

I.

 

Az I. félévi osztályzatok lezárása

 

A félévi értesítők kiosztása

 

szaktanár,osztályfőnökök

 

osztályfőnökök

 

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető-helyettesek

 

II.

 

Az I. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Továbbtanulási adatlapok kitöltése, aláíratása, postázása

Érettségire jelentkezés

 

Óralátogatások

munkaközösség-

 vezetők

 

érintett osztályfőnökök,

iskolatitkár

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

III. Szent József-nap megrendezése

 

Óralátogatások

érintett osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető

 

intézményvezető

 

IV.

Az országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Óralátogatások

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

mérés-értékelés munkaközösség-vezető

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

intézményvezető

 

V.

Szakkörök/fakultációk látogatása

 

Óralátogatások

 

Idegennyelvi mérés

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

mérés-értékelés munkaközösség-vezető

helyi mérésvezető

intézményvezető 

 

intézményvezető

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítése

 

Naplók, bizonyítványok, törzslap hitelesítése

 

Év végi statisztikák elkészítése

 

Év végi leltározás, selejtezés

 

Érettségi vizsga

 

Normatíva Ellenőrzése

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

 

intézményvezető-helyettesek

osztályfőnökök

 

osztályfőnökök

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák vezetése
 • helyettesítési naplók vezetése, jelentés továbbítása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • tornacipő használata 
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, ebédlő, tantermek)
 • tantermek tisztasága, rendje

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV / tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Hónap Tanügyigazgatás Gazdálkodás Technikai (takarító) személyzet
 

VIII.

    Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

  dr. Bódis Zoltán intézményvezető

 

IX.

 

A személyi anyagok aktuális rendbetétele.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése:

Danyi Dorottya tk. felelős

 Nagy Henrietta               gazdaságvezető

 

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

 

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

 

 

 

 

X.

A tanulói nyilvántartás ellenőrzése. 

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó

             Jónásné Kániczki Noémi és iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Az őszi szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: konyha: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

 

XI.

A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint.

Felelős:  Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Az éves – kiadás bevétel ellenőrzése. Dologi maradvány elköltése. 

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

 

 

 

XII.

A diákigazolványok rendelésének, kezelésének és nyilvántartásoknak az ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A téli szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa, Szűcs Mónika

 

I.

A könyvvizsgálói ellenőrzés előkészítése és lebonyolítása

dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Nagy Henrietta gazdaságvezető

A jegyzőkönyvek iktatási rendjének ellenőrzése.

Felelős:  Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok            

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

 

 

II.

A jelenléti ívek vezetésének, lefűzésének ellenőrzése. 

Felelős:   Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

 

III.

A bizonyítvány – nyomtatványok vezetésének ellenőrzése.

Felelős:   Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

            

Az 1. negyedévi gazdálkodás (kiadás – bevétel) ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A tavaszi szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

IV.

Az intézményi leltár számítógépes nyilvántartásának ellenőrzése

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

V.

A szabadságolási ütemterv ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Nagy Henrietta gazdaságvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

VI.

Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

           Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

A 2. negyedévi gazdálkodás ellenőrzése. A dologi felhasználás, (betervezett) beszerzésének előkészítése, ellenőrzése. 

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A felújítási munkálatok előtti „rend” kialakításának ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              intézményvezető-helyettesek

 

A felújítási munkálatok ellenőrzése.

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős: 

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

mk.vezetők

Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az új tanév karbantartási munkálatainak előkészítése, (beszerzése), megtervezése, ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

dr. Bódis Zoltán

 intézményvezető

A nyári szünetben nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

A tanév aktuális, naptári lebontása elérhető itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/gimnazium/a-tanev-helyi-rendje

 

A 2022/2023. tanév kiemelt feladatai

Szervezési-vezetési terület

Az intézmény pedagógusaival és tanulóival kapcsolatosan számos szervezési feladat adódik, ezek közül kiemelt figyelmet fordítunk a tanév során:

 • az intézményi és pedagógus önértékelés folyamatának biztosítására a várható tanfelügyelet miatt
 • a fluktuáció csökkentése tekintetében igyekszünk megfelelő alternatívát nyújtani a jó képességű tanulóknak a évfolyamon
 • a hatékony fejlesztő munka érdekében a BTMN-es, és SNI-s tanulók támogatása
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának további csökkentése
 • a tanulóink családjaival való kapcsolattartás erősítése.
 • az sportegyesületekkel való kapcsolattartás eredményességének növelése.
 • a 2022/2023-ban esedékes országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések sikeres lebonyolítása.
 • a pedagógus minősítésben résztvevő kollégák munkájának segítése.
 • továbbá külső partnerek bevonása a programok szervezésébe, a feltételek javításába.
 • beiskolázás előkészítése

 

Oktatási terület

Az intézményünk nagy hangsúlyt helyez az alábbi feladatokra:

 

 • a diákok hatékony ismeretszerző képességének fejlesztésére.
 • a sportoló, vagy egészségügyi okból egyéni tanrendes diákok egyéni tanrendjének megszervezésére.
 • a digitális tanrend tapasztalatai alapján tanulóink önálló tanulás képességének fejlesztésére.
 • a differenciált óravezetésre, az egyéni fejlesztés hatékonyságának, az elvárások színvonalának növelésére.
 • tanulói aktivitás növelésére az órákon.
 • a munkafegyelem fenntartására.
 • adminisztrációs fegyelem javítására, a dokumentumok naprakész, pontos vezetésére, új adatszolgáltatási dokumentumok elkészítésére.
 • reflexiók bejegyzésére
 • a digitális adminisztrációs rendszer teljes körű alkalmazására a szülőkkel való kommunikáció elősegítése érdekében.

 

Nevelési terület

Az intézményünk fókuszába a nevelési területen az alábbi feladatok esnek:

 • a tanulók délutánjának hatékony, motiváló erejű megszervezése az érdeklődés, tehetség jegyében.
 • a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, kiemelten kezelve az emberi, erkölcsi értékek felismerését és a tiszteletére nevelést.
 • A környezettudatosságunk javítása, fejlesztése, amelyben megjelenik az igényes külső és az igényes környezet elvárása is.
 • a koncentráló képesség fejlesztése.
 • egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek feltárása, beépítése a
 • az iskolai fegyelem növelése.
 • módszertani kultúra fejlesztése, különösen az általános iskolai képzés felső tagozatán.

 

A célok megvalósításához elvégzendő feladatok, elvárt eredmények

 

Feladat Elvárt eredmény
önértékelési feladatok elvégzése a kijelölt pedagógusok eredményes

önértékelése, sikeres minősítések

a     tanítás-tanulás    színvonalának    növelése,

vonzó tartalmak megjelenítése; alternatívák felajánlása

sikeres tanulóink „megtartása” a 7- 8. évfolyamon
a BTMN-es, SNI-s tanulók támogatása hatékony fejlesztés
pályázatok figyelemmel kísérése;

külső partnerhálózat felépítése

tárgyi feltételek javítása
szülők bevonása a programok szervezésébe, különösen az általános iskolában -iskolai            programok          színvonalának növekedése

-szülőkkel való szorosabb, együttműködőbb kapcsolat kialakulása

egyéni tanrend biztosítása a tanulás hatékonyságának növekedése, a szervező munka koordinálása
differenciált óravezetés hatékony fejlesztés
a diákok aktivizálása tanórákon hatékony fejlesztés
fegyelmezett, pontos adminisztrálás kielégítő adatszolgáltatás
reflexiók bejegyzése a          tudatos        oktató-nevelő

színvonalának emelkedése

munka
hatékony napközi, önálló tanulás szervezése tantárgyi átlagok és továbbtanulási mutatók

javulása

viselkedéskultúra javítása az      iskola    légkörének,    hatékonyságának

javulása

környezeti       kultúra műveivel        és      a

megóvásával

javítása meglévő a tanulók környezet  

folyamatosan nívós környezet

a kompetencia méréseken alapuló cselekvési

terv kidolgozása

javuló mutatók
           

 

 

 

Részletes munkatervek

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Óvodai munkaterv

a

2022/2023. tanévre

 

 

II.1. Személyi feltételek

 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírások szerint:

 • csoportonként 2 főiskolát végzett óvodapedagógus
 • egy részmunkaidős főiskolát végzett óvodapedagógus
 • csoportonként 1 képesített dajka
 • az egész óvodára 1 képesített konyhás dajka
 • az egész óvodára egy gondnok/udvaros

Óvodánkban minden dolgozó azon munkálkodik, hogy óvodánk jól, és hatékonyan működjön.

 

II.2. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER

Óvodánk tárgyi felszereltsége új intézményegység lévén, kiemelkedő.

Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését. Felszereltségünk megfelelő a gyermek változó testméreteinek. Egészségük megőrzése érdekében biztonságos, a baleset-megelőzését szolgáló eszközöket használunk.

Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk. A szakmai munka magas szintű művelése és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kiemelkedő tárgyi feltételek megteremtésére és keressük a lehetőségeket arra, hogy ezeket folyamatosan bővíthessük.

 

III. 2022/2023. NEVELÉSI ÉV RENDJE

III.1. A nevelési év időtartama

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztériuma.

 • A nevelési év: 2021. szeptember 1- 2022. augusztus 31.
 • Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1- 2022. május 31.
 • / a szorgalmi időszakban a beszoktatás feladatai is nagyon fontosak, korcsoportoknak megfelelően kialakítva /
 • Nyári életrend: 2021. június 1 – 2022. augusztus 31.
 • Új gyermek fogadása: 2021. szeptember 1-től folyamatosan
 • A pedagógiai programban megfogalmazott külön tevékenységeket: 2021. október 1. – 2022. május 31. között tartjuk.
 • A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat: 2022. május 31-ig tartjuk.

 

III.2. Óvodánk nyitvatartása:

Hétfőtől- péntekig: 630-1730– ig.

Reggeli ügyelet: 700-730 összevont csoportban.

Délutáni ügyelet: 1630-1700 összevont csoportban.

 

Az iskolai szünetek nem befolyásolják óvodánk nyitvatartását.

Az iskolai szünetek alatt (őszi, téli, tavaszi, nyári), illetve nagyobb hiányzások esetén, az óvoda zavartalan működését biztosítva, a takarékosságot és az észszerűséget figyelembe véve, ha azt a csoportlétszámok indokolják, csoportösszevonásra kerülhet sor.

Rendkívüli esetben, ha a csoportlétszámok indokolják, a törvényi szabályozást figyelembe véve a csoportlétszámot illetően, csoport összevonásra kerülhet sor, az óvodapedagógusok előzetes véleményét figyelembe véve, melyről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli szünet a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

Új gyermek beíratása: a fenntartó által jóváhagyott időszakban. Várhatóan 2022. április 20. és május 20. között.

Új gyermek átvétele más óvodából a nevelési év folyamán lehetséges, ha arra a csoport létszám lehetőséget ad.

A nyári zárva tartás ideje: tervezetten július hónap.

Az óvoda nyári zárva tartásáról az intézmény vezetőivel egyeztetve a fenntartó dönt.

Ebben az időben történik a felújítás, karbantartás, nagytakarítás.  Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15-ig szülőket értesítjük a szülői megbeszélések során, illetve a csoportszobák öltözőiben faliújságokra kifüggesztve, valamint a zárt csoportokon keresztül.

 

III.3. Óvodánkban dolgozók munkarendje:

Óvodapedagógusok: heti 32 óra csoportban eltöltött munkaidő, heti váltásban. (Részmunkaidős óvodapedagógus heti 10 óra csoportban eltöltött munkaidő)

Intézményegység vezető: heti 26 óra csoportban eltöltött munkaidő.

Intézményegység- vezető munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 60%

24 óra/hét

heti 40%

36 óra/hét

teljes munkaidő Nevelési-gondozási feladatok ellátása vezetői feladatok, munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás, KIR adatszolgáltatás, ellenőrzési, értékelési feladatok, értekezletek, stb.

 

Óvodapedagógusok munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 80%

32 óra/hét

heti 20%

8 óra/hét

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

teljes munkaidő A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységekre kell fordítani. (Hétfőtől-csütörtökig 6,5 óra; pénteken 6 óra) A nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, eseti helyettesítés, kötetlen egyéb szakmai feladat

 

Részmunkaidős óvodapedagógus munkaideje heti 10 óra, munkarendje: 1000-1200.

A zárós óvodapedagógus: 1100-1730.

Dajka munkatársak munkaideje heti 40 óra, hétfőtől péntekig heti váltásban dolgoznak.

A gondnok/udvaros heti 40 óra.

  délelőtt délután
dajka 800-1600 1000-1800
pedagógiai asszisztens 600-1400  
gondnok 600-1400  

 

A munkaidő beosztásán, változtatásán a munkaidő keretet figyelembe véve, az aktuális helyzethez igazodva az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető helyettesítése:

 Az óvodavezetőt szabadsága és betegsége vagy tartós távolléte alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az arra kijelölt óvodapedagógus helyettesíti.

 

Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje:

 

 • A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő helyettesíti.
 • A távollét bejelentése betegség, vagy egyéb hirtelen felmerülő esetet kivéve legalább a hiányzást megelőző két nap.
 • Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt helyettesítővel pótoljuk a kieső pedagógus munkavégzését.
 • A túlmunka vagy helyettesítés elrendelése az intézményvezető rendeli el, az intézményegység-vezető tájékoztatását figyelembe véve.
 • Csoportösszevonás csak az intézményegység-vezető engedélyével történhet.

 

 IV.PEDAGÓGIAI TERV

IV.1. CSOPORTBEOSZTÁSOK

CSOPORT megnevezés beírt

létszám

ÓVODAPEDAGÓGUSOK DAJKA
Őzike

2,5-3 éves

25 fő Mézesné Makó Zsuzsa

Rehó Bianka

Dr. Váradiné Kovács Olívia

Simonné Kelemen Éva

 

Pillangó

3-4-5 éves

27 fő Gilányi Flóra

Szűcs Mónika

Horváth Sándorné

 

IV.2. A nevelési év kiemelt feladatai

 

 1. Szakmai munka

I.1.            Az óvoda életének, programjának minél zökkenőmentesebb elindítása, sajátosságaink, vallási neveléssel kapcsolatos feladataink kialakítása. Az óvoda kapcsolatainak (iskola, városrész, egyházközség, szakhatóságok, testvérintézmények stb.) kialakítása, ezek erősítése. Óvodánk jó hírének kialakítása szakmai, hitéleti emberi erősségeink által.

Vallásos és erkölcsi nevelés

Éves hitéleti programunk megtervezése óvoda lelkészünk szoros közreműködésével. A vallás-erkölcsi nevelés terén az óvodapedagógusok elhivatottak, nyitottak az újításokra, így a KETT módszer alapjaival ismerkednek meg az óvoda dolgozói külső szakemberek segítségével.

Cél:

 • Vallásos kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése.
 • A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati-szakmai munkában való megjelenítse.

Feladataink:

 • Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése, felismertetni, hogy Isten személyesen szeret mindannyiunkat.
 • A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül).
 • Napi elcsendesedések bensőségessé tételével Isten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket.
 • A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása.
 • A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása.
 • A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve: a nagyszülők példáját előtérbe helyezve, a sok segítségüket megköszönni.
 • Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal.

 

V.3. Fő tevékenységek, projektek

Szeptember

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
09.29 Szőlőpréselés, szüreti mulatság Néphagyományok őrzése, rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Óvodai tevékenység  

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, szülők (gyűjtőmunka)
09.30.

 

Népmese napja

(Magyar és nemzetközi mesék megismerése)

Hazaszeretet, néphagyományok őrzése. Óvodai tevékenység   A honlapon, facebookon való hír és fényképek. óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

Október

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
10.06. Termésáldás

Kiállítás szervezése a gyűjtött termésekből készített tárgyakból

Rózsafűzér készítése terményekből

Hálaadás a termények bőségéért.

 

A természet megáldása.

Rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Az iskolából meghívott vendégek megtekintik a kiállítást. Óvoda lelkész

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
10.04-10.05. Állatok világnapja

(állatsimogató)

Megemlékezés assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjéről     Honlapon való megjelenés. Óvodapedagógusok,

az óvoda dolgozói

10.19. Egymillió gyermek imádkozik Az ima ereje, közös ima gyakorlása     A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  

 

 

 

 

 

November

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
11.11 Szent Márton megemlékezés Szent Márton személye, története. Mécsesekkel átvonulás a templomba Az egyházközség hittanosaival közösen Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  

Óvodapedagógusok

11.18 Szent Erzsébet

(karitatív feladatok, látogatás a Józsai nyugdíjas klubban)

A szolgáló szentek megismerése Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Józsai nyugdíjas klub tagjai

 

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Óvodapedagógusok

 

11.22 Szent György templom felszentelésének évfordulója   Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése      
11.26. Adventi koszorúkészítés és annak megáldása a templomban A készülődés, várakozás jelképének megjelenítése.

Közösségépítés

Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Óvoda lelkész, Szülők A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Óvodapedagógusok

SzMK

11.29 I. Adventi gyertyagyújtás

     Óvoda

Közös ünneplés az óvoda közösségeivel   Iskola lelkész

 

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvodapedagógusok

 

December

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- Egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.01-12.05.

 

Mikulás hét

 

Szent Miklós megemlékezés

Mikulás ünnepség (ajándékozás)

Karitatív tevékenység

Vasárnap közös részvétel a szentmisén, találkozás Szent Miklóssal, együtt az egyházközség tagjaival Szülők, egyházközség tagjai A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, egyházközségi képviselőtestület tagjai
12.03. II. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.17 III. gyertyagyújtás Lelki felkészülés az ünnepre.   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek nagycsoportos óvodapedagógusok
12.14-15 Mézeskalácssütés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése Ajándékozás: az egyházközség tagjainak, intézmény vezetésének A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Minden dolgozó
12.16 Karácsonyfa díszítés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése       minden dolgozó

 

Január

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.02. Vízkereszt Tematikus nap szervezése       Az óvoda pedagógusai
12.06. „Házszentelés” Az óvoda szentelése Óvodalelkész

 

Fotók Az óvoda dolgozói

 

 

Február

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony a lelki vezető megszenteli a gyermekek által készített gyertyákat       minden óvodapedagógus
02.03. Balázs- áldás Szent Balázs története

Torok áldás

 

  nővérek, iskola lelkész fotók óvodavezető

óvodapedagógusok

 

02.18 Farsang Gyermekünnep   fotók Óvoda dolgozói

 

 

Március

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
03,02, Hamvazkodás Emlékezzünk, hogy porból vagyunk, és porrá leszünk.   óvoda lelkész fotók óvodapedagógusok,

óvoda lelkész

03.14. Március 15. Hazaszeretetre nevelés      –   Fotók Óvodapedagógus
03.18 Apák napja Az apák tiszteletére és szeretetére nevelés.

Szent József – Jézus nevelőapja

 

óvoda lelkés,z szülők fotók óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

Április

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
04,19. Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe
04.20-23. Óvodai beiratkozás Az intézmény

minden egységébe plakátok kihelyezése, Facebook megosztás

intézményvezető, helyettesek, szülők plakátok, hirdetések kihelyezése, a

városban és környező településeken

óvodavezető és óvodapedagógusok
  Föld napja. A teremtett világ szépségének erősítése. Környezetvédelem. Az egész intézmény szépítése   fotók szülők, dolgozók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
05. Évzáró műsorok és anyák napi megemlékezés.

 

 

A szülők megajándékozása az év közben tanult irodalmi és zenés anyagból, dramatizálás.  Szülők, rokonok Fotók Pedagógusok
05. Csoportkirándulások Közösségépítés

(óvoda-család)

A teremtett és épített világ szépségei)

Szülők

Gyermekek

Pedagógusok

Fotók,

Dokumentálás

 

Pedagógusok

SzK

 

 

 

 

 

 1. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK
S. Esemény-téma Felelős
1. Intézményi alakuló értekezlet Intézmény vezetői
2. Egyházmegyei tanévnyitó Egyházmegye
3. Óvodai nyitó értekezlet intézményegység-vezető
4. Félévi nevelési értekezlet intézményegység-vezető
5. Tanévzáró értekezlet intézmény vezetői
6. Nevelőtestületi kirándulás, zarándoklat intézmény vezetősége,

gazdaság vezető

7. Évzáró értekezlet intézményegység-vezető

 

VI.1. Nevelés nélküli munkanapok

Egy évben öt nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeket a nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra használunk fel. A nevelőtestület minden tagja részt vesz az értekezleteken, helyi továbbképzések alkalmain. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák, pedagógiai asszisztensek) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

A nevelés nélküli munkanapokról a szülők tájékoztatása legalább 7 nappal előtte.

 

Időpontjai:

Időpont Téma Feladat Felelős
2021. 11. – beszoktatás tapasztalatai

– a munkahelyi légkör elemzése

– önértékelés folyamata,

nyomon követése, feladatok elvégzése

 

gyakorlati tanácsok

módszerek áttekintése

Int.egység vezető,

munkaközösség vezető

2022. 03. az egyházmegyei fenntartású

óvodák munkatársainak találkozója

„egy közösséghez tartozunk, egy a célunk” egyházmegye óvodáinak vezetői
2022. 06. -évzáró értekezlet: nevelőmunka értékelése, felkészülés a nyári életre, a következő nevelési év előkészítése.    
2022. 08. (2 nap) Lelki gyakorlat.

 

Az új nevelési évre lelkiekben is meg kell erősödnünk Intézményvezető, int.egység vezető

 

 

 

A pedagógiai munkát segítők megbeszélései:

 • Munkaidőbeosztás, évkezdéssel kapcsolatos aktualitások, feladatok elosztása
 • Kiemelt feladatok (vírushelyzet)
 • Felmerülő problémák megbeszélése
 • A nevelőtestületi értekezletet követően aktuális feladatok megbeszélése

 

 

VI.2. RÉSZVÉTEL SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEN

A továbbképzések finanszírozására a törvényben előírtak alapján van lehetőség.  Megpróbálunk élni az ingyenesen felajánlott lehetőségekkel. Országos, megyei, online továbbképzéseken veszünk részt. A KAPI által szervezett képzéseket a testvér intézmények tapasztalatai alapján előnyben részesítjük. Az online meghirdetett képzéseken is részt vesznek a pedagógusok saját érdeklődési körüknek megfelelően. A szakmai továbbképzésen kívül a nagyon fontosnak tartjuk az önképzést. Belső képzésnek tartjuk a hospitálásokat, esetleg bemutató tevékenységeket, valamint a mindennap előforduló szakmai beszélgetéseket is.

S. Továbbképzés tárgya Helye Ideje Finanszírozás
1. Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport

 

Budapest KAPI 2021.10.20.

2021.11.25.

2022.02.17.

2022.03.31.

Útiköltség térítés intézményi
2. A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása az óvodában Budapest KAPI 2022.02.03.

2022.03.17.

Útiköltség térítés intézményi
3. Óvodai pedagógiai asszisztensek találkozója Budapest KAPI 2022.01.12. Útiköltség térítés intézményi
4. Katolikus Óvodákban Dolgozó Dajkák XV. Találkozója Budapest KAPI 2022.02.08. Útiköltség térítés intézményi

 

 

VI.3. BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

Belső képzések:

 • a betervezett feladatokkal kapcsolatos képzések
 • a megszerzett tudás átadása.
 • tapasztalatokról képzésen részt vevő kolléga beszámolót tart a nevelőtestület részére.
 • Az óvodán belül fontos a tudás szabad áramlása.
 • Korlátai, technikai akadályai nincsenek.

 

 

 

 

VI.4. ÉRTEKEZLETEK

 

S.sz. TÉMA, FELADAT FELELŐS IDŐPONT
1. Munkarend pontosítása, változások beépítése. intézményegység vezető 2021.augusztus 27.
2. Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére   2021. szeptember
3. A 2022/2023-es nevelési év kiemelt feladatainak és rendezvényeinek ismertetése. intézményegység vezető 2021. szeptember
4. A nevelési év első részének értékelése, további feladatok intézményegység vezető 2022. január 2.hete
5. A munkarend beválása. Korrekciók.

A következő időszak feladatai.

intézményegység vezető 2022. február 2. hete
6. Felkészülés az aktuális feladatokra.

 

intézményegység vezető folyamatos
7. Év végi rendezvények segítése.

Éves tapasztalatok összegyűjtése

intézményegység vezető 2022. április 3. hete
8. A nyári karbantartás, nagytakarítás előkészítése intézményegység vezető 2022. június 3. hete

 

VII. ELLENŐRZÉSI TERV

 

S. Téma/feladat Felelős Határidő
1. Belépéshez szükséges dokumentumok-, eü kiskönyv ellenőrzése Nagy Henrietta 2021. szeptember 2.
2. Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése:
2020/2021-es nevelési év dokumentumainak zárása, leadása

2022/2023-es nevelési év naplójának megnyitása

 

Mézesné Makó Zsuzsa

 

 

2021. szeptember

3. Felvételi-mulasztási napló megnyitása   2021. szeptember 2.
4. Gyermekvédelmi felelős részére adatok megadása   2021. szeptember
5. Féléves tervezés, statisztikai adatok, naplóvezetés   2021. szeptember
6. Gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentumok ellenőrzése   2021. november 3. hét
7. Féléves értékelés, tovább haladás tervezése

Statisztikai adatok

  2022. február
8. A felvételi mulasztási naplók naprakész vezetése   2022. január
9. II. Félév értékelésének ellenőrzés   2022. május
10. Éves időszakos értékelés   2022. június 15.

 

VII.2. Csoportokban végzett ellenőrzés

 • Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, a csoportban végzett munkájának ellenőrzése a megfigyelési szempontok alapján.
 • A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (a napirend és a hetirend szerint), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett tevékenységek megfigyelése.
 • A pedagógus mindennapi munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata

 

 

S. Csoportlátogatások Őzike  

Pillangó

Időpont felelős
1. Gyermekekkel megismertetendő biztonsági szabályok /udvari, épületben / ismertetése, alkalmazása  

+

 

+

 

2021. 09.

 

Mézesné Makó Zsuzsa

2. Beszoktatás módszerei, eredményessége + + 2021. 09-11. hó Mézesné Makó Zsuzsa
3. Szervezett tevékenységek, /Motiváció, szemléltetés, eszközhasználat/ +

2021.10

+

2021.10

2021. 10. hótól folyamatosan Mézesné Makó Zsuzsa
  Külső ellenőrzések        
1. Intézmény vezetőjének saját terve alapján     folyamatos Dr. Bódis Zoltán

 

FEJLESZTÉSI TERV

Új intézményegység lévén, az idei nevelési évben a költségvetésből nem tervezünk fejlesztéseket, az esetleges hiányzó eszközök, bútorok stb. kiegészítését valósítjuk meg.

 

Szülői segítségből:

 • tisztasági felszerelések biztosítása egész nevelési évben
 • gyümölcs – zöldség adományok az egészséges életmód segítésére

 

CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

 

Felelős: a nevelőtestület tagjai

 

Folyamatos tevékenység

 • Kapcsolattatás a Pedagógiai Szakszolgálatok és az óvoda között.
 • Folyamatos tájékozódás a családok helyzetéről.
 • A szülők bátorítása az óvodai életbe történő bekapcsolódásra.
 • Honlap működtetése: információk az óvodai nevelésről, az óvoda életéről.
 •  
 • A szülők időbeni tájékoztatása az óvodai élet eseményeiről.
 • Pontos és megbízható információ nyújtása a gyermekek haladásáról /évente 2-szer, pedagógiai mérési-értékelési rendszer/.
 • Nyílt ünnepek szervezés.
 • Közös munka, és egyéb tevékenységek szervezése: kirándulás, sportolás stb.
 • A gyermekek szakemberhez juttatásának segítése /szakorvos, logopédus, pszichológus, stb./.
 • A gyermekvédelmi felelős koordinációs munkája.
 • A gyermekkirándulás segítése /alapítványi támogatás/.
 • Egészségfejlesztő – felvilágosító előadások (gyermekorvos, védőnő)

 

Kapcsolattartás szervezett formái:

1. Óvodavezetői fogadóóra Egyeztetés alapján
 

2.

 

Óvodapedagógusok

Napi informális beszélgetés

–          igény esetén

–          családlátogatás

–          Nyílt ünnepek

–          Szülői értekezletek

 

TISZTASÁGI SZEMLÉK

 

Tisztasági szemlét havi rendszerességgel a hónap első péntekjén tartjuk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során kerül sor. Amennyiben szükséges, az óvónői és a dajkai értekezleten is sort kerítünk az értékelésre, a javaslatok megfogalmazására.

 

A tisztasági szemlék vezetője Mézesné Makó Zsuzsa, akit minden alkalommal egy dajka és egy óvónő segíti az értékelésben. Az óvónő és a dajka személye minden hónapban változik.

 

 

 

 

A szemle kiemelt területe Időpont
Átfogó szemle Szeptember
A melegítő konyha és helységei Október
Játéktárolók, szertárak, tornaterem November
Főbejárat, folyosók, csoportszobák December
Öltözők, mosdók, folyosók Január
Fejlesztő szoba, orvosi szoba, elkülönítő, sószoba Február
Csoportszobák, tornaterem Március
Mosdók, egyéb kiszolgáló helyiségek Április
Textíliák, felnőtt öltöző, mosoda Április
Teraszok, játéktárolók, csoportszobák Május
Iroda helyiségek, könyvtár, tornaterem Június
Átfogó szemle Július
Udvar, gépészeti terek +intézményi bejárás Augusztus

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

 

  VEGYES KOSZTÁLYÚ CSOPORT (Pillangó) IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2021. június
2. A beszoktatás tapasztalatai.

Az önkiszolgálás, önállósodás jelentősége a gyermek életében. Közös feladatok a családdal.

2022. szeptember 24.
3. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2022. május
  KISCSOPORT (Őzike) IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2021. június
2. A beszoktatás tapasztalatai.

Az önkiszolgálás, önállósodás jelentősége a gyermek életében. Közös feladatok a családdal.

2021. szeptember 29.
3. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2022. május

 

 

 

 • A helyes napirend és életrend fontossága.
 • A környezettudatos nevelés alapozásának fontossága.
 • A sószobás terápia jelentősége.
 • Mozgásgazdag életvitel megismertetése, egészségfejlesztés
 • Az egészséges táplálkozás jelentősége

 

Elsősorban a szülői értekezleten.

 

 

 

 

FELELŐSÖK – RESZORT FELADATOK

S.sz. NÉV FELADAT
1. Mézesné Makó Zsuzsa Óvodavezető, KIR, Ovped.hu

 

2. Szűcs Mónika Gyermekvédelmi felelős
3. Gilányi Flóra KETT felelős
4. Rehó Bianka logopédia, honlapfelelős
5. Dr. Váradiné Kovács Olívia Dekorációfelelős

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEZLETEK

IDŐPONT FELADAT/TÉMA
2021. szeptember 2. hete A 2022/2023-es év feladatainak ismertetése. Cselekvési program megbeszélése, tisztségviselő választás.

Az SZK munkatervének elfogadása.

2021. november A nevelési év első felének áttekintése, ünnepek, rendezvények előkészítése, /advent, mikulás, karácsony/.
2022. február Az első félév eredményei, hiányosságai.

A második félév feladati.

Az óvoda féléves beszámolójának ismertetése.

A második félév aktuális eseményeire való felkészülés.

2022. május Az év végi rendezvények előkészítése.

A gyermeki jogok érvényesülésének áttekintése.

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Alsós munkaközösség munkaterve

 

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 11 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • 5 csoportszoba az angol nyelv és a hittanórák csoport bontásához 
 1. Személyi feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

Sin Angelika (1.a osztályfőnök)

Kissné Harsányi Szilvia (1.a osztályfőnök helyettes)

Tófalusiné Pusztai Enikő (1.b osztályfőnök helyettes)

Zara Melinda (1.b osztályfőnök helyettes)

Kovácsné Papp Ágnes (1.c osztályfőnök)

Varga Zsuzsanna (1.c osztályfőnök helyettes)

Bundáné Takács Brigitta (2.a osztályfőnök)

Csombordiné Dienes Bernadett (2.a osztályfőnök helyettes)

Nagyné Kiss Melinda (2.b osztályfőnök)

Csoknyainé Papp Emőke (2.b osztályfőnök helyettes)

Máté-Léner Gabriella (2.c osztályfőnök)

Balázsiné Máté Anita (2. c osztályfőnök helyettes)

Almási Enikó (3.a osztályfőnök)

Ivánku Szilvia (3.a osztályfőnök helyettes)

Milotai-Legény Renáta (3.b osztályfőnök)

Vincze Attila (3.b osztályfőnök helyettes)

Kosina Krisztina (3.c osztályfőnök)

Juhászné Hüse Anikó (4.a osztályfőnök)

Fejesné Satkovics Lívia (3.b osztályfőnök) 

Betanító kollégák:

Cooper Wilman (angol)

Bodrogvári-Csikó Attila (testnevelés)

Feketéné Nagy Magdolna (római hittan)

Papp László atya (római hittan)

Szilágyi Gáborné (görög hittan)

Molnárné Bokross Márta (református hittan)

Baráth Enikő (református hittan)

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az elektronikus napló-KRÉTA bevezetése, folyamatos vezetése
 • Pedagógiai program frissítése, kiegészítése
 • NAT változások
 • Házirend megújítása

 

 1. Kiemelt Feladataink a  2022/2023.  tanévben
 • Beiskolázás (Iskolakóstolgató, nyílt napok)
 •  Berendezkedés, az új iskola ,,belakása”
 •  Osztály és iskolai szintű programok megvalósítása
 •  Osztályszintű Lelki napok, Családi misék 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium

Alsós munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • tantermek dekorálása
 • elsősök fogadása (Varázsceruza nap)
 • munkaterv elkészítése
tanítók

elsős tanítók

 

Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

 

igazgató, ig.h.

IX.
 • tanévnyitó
 • Nyakkendő avató
 • tanmenetek leadása
 • szülői értekezletek
 • levelezős

versenyek beindítása

 • Népmese napja
Bundáné Takács Brigitta, Papp László atya

elsős tanítók

tanítók

 

osztályfőnökök 

Bundáné Takács Brigitta

Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető, igazgató, ig.h.

mk. vezető

igazgató, ig.h.

 

munkaközösség vezető

X.
 • Zene Világnapja
 • Aradi Vértanúk okt.6.
 • 1956-os forradalom megemlékezés
Nagyné Kiss Melinda

osztályfőnökök

4. évfolyam 

munkaközösség vezető

 

munkaközösség vezető

XI.
 • fogadóórák
 • Iskolakóstolgató
osztályfőnökök, tanítók

tanítók, testnevelők, Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

XII.
 • Mikulás
 • Advent, Betlehem
 • osztálykarácsonyok
 • Családi mise
osztályfőnökök

 

2. évfolyam

                        osztályfőnökök, tanítók

        Papp László, Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

 

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

I.
 • féléves jegyek áttekintése
 • Nyílt napok a leendő első osztályosoknak
 • felvételi elbeszélgetés leendő első osztályosoknak
tanítók, osztályfőnökök

leendő elsős osztályfőnökök

testnevelők

Bundáné Takács Brigitta, tanítók, testnevelők

munkaközösség vezető

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

II.
 • 2. félév tervezése
 • Farsang
 • szülői értekezletek
tanítók, munkaközösség vezető

osztályfőnökök, tanítók

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

III. 
 • 1848.március 15.
 • „Barátunk a könyv”-olvasás csapatverseny 1-4. évfolyam
 • A víz világnapja
 • Szent József nap-Apák napja
3. évfolyam

Bundáné Takács Brigitta

 

Csoknyainé Papp Emőke

osztályfőnökök

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

munkaközösség vezető

munkaközösség vezető

IV.
 • A költészet napja
 • A Föld napja (Fenntarthatósági témahét keretében)
 • fogadóórák
 • lelki-napok, Húsvét
osztályfőnökök

Gólya Gerda                

 

  osztályfőnökök, tanítók

Papp László, hitoktatók, tanítók

munkaközösség vezető

      

 

      igazgató, ig.h.

V.
 • Madarak, fák napja-rajzverseny
 • anyák napja
 • gyereknap
Tófalusiné Pusztai Enikő

                              osztályfőnökök

osztályfőnökök, tanítók

osztályfőnökök

munkaközösség vezető
VI.
 • Pedagógus nap
 • Nemzeti összetartozás

napja

 • osztálykirándulás
 • év végi jegyek áttekintése
 • tanévzáró
osztályfőnökök

Sin Angelika

 

osztályfőnökök 

osztályfőnökök, tanítók

Papp László atya, Bundáné Takács Brigitta 

1.4. évfolyam 

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

 

igazgató, ig.h.       

igazgató, ig.h.

munkaközösség- vezető

igazgató, ig.h.

 

 

 

 

Szent József óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium

 

Felsős munkaközösség munkaterve

 

20122/2023. tanév

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 6 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • több csoportszoba az angol nyelv és a hittan órák csoportbontásához
 • 1 tornaterem
 • 1 tornacsarnok
 • műfüves pálya

 

 1. Személyi Feltételeink

 

Osztályfőnökök:

Czoller Viktória 5.a

Vékásné balla eszter 5.b

Jászai mária 6.A

Orensteinné Emődi izabella 6.b

kocsia Zsófia 7.A

danyi Dorottya 7.b

 

Munkaközösségünk tagjai:

Jászai Mária munkaközösségvezető, matematika, technika, o.fő

Beck Martina matematika

Guti Veronika magyar nyelv és irodalom

Gyermán György digitális kultúra

Szászné Mikus Anna kémia, fizika

Kozsup István fizika

Danyi Dorottya biológia, o.fő

Dr. Pappné Dalanics Gabriella történelem, földrajz

Lakatosné Virág Gabriella vizuális kultúra

Kosina Krisztina vizuális kultúra

Medve József hon-és népismeret történelem

Csontos Afrodité angol nyelv

Orensteinné Emődi Izabella o.fő

Bodrogvári Csikó Attila, természettudomány, testnevelés

Czoller Viktória, magyar nyelv és irodalom, o.fő

Kocsia Zsófia ének, o.fő

Szűcs Lászlóné magyar nyelv és irodalom

Vékásné Balla Eszter magyar nyelv és irodalom, történelem, drámapedagógia, o.fő

Kovácsné Papp Ágnes Klára digitális kultúra

Zombor Márta Erzsébet technika

 

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az KRÉTA elektronikus napló folyamatos vezetése
 • Folyamatosan aktualizáljuk az érvényben lévő házirendet, digitális oktatási rendet, járványügyi eljárást, pedagógiai programot, igazgató úrral együtt kialakítottuk az éves rendet, a fegyelmező intézkedések rendszerét, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat

 

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023.  tanévben

 

 • Felsős arculat kialakítása
 • Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás
 • Magatartásproblémák kezelése a házirend szerint
 • Mérések beindítása
 • A fenntarthatóság jegyében energiatakarékosság
 • Családi misék, lelki élet
 • Versenyek szervezése, versenyekre nevezés
 • Témahetekbe bekapcsolódás : Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét, Pénz7

 

 

Ütemterv a 2022/2023. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII. §  tantermek dekorálása

§  Kerecsen nap

§  munkaterv elkészítése

 

 

osztályfőnökök

Jászai Mária

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

IX. §  tanévnyitó

§  tanmenetek leadása

§  szülői értekezletek

§  nyakkendőavatás

§  levelezős

versenyek beindítása

§  Népmese napja

 

 

 

szaktanárok

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

X. §  Zene Világnapja

§  Állatok Világnapja

 

§  Aradi Vértanúk okt.6.

§  1956-os forradalom megemlékezés

§  mérések beindítása

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

XI. §  fogadóórák

§  Egészségtudatos nap

§  óralátogatások

osztályfőnökök, szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető
XII. §  Mikulás

§  Advent

§  Christmas party

§  Roráté misék

§  Kézműveskedés tanárokkal

 

osztályfőnökök

szaktanárok

munkaközösség-vezető
I. §  féléves jegyek áttekintése

§  Vízkereszt, házszentelés

§  A magyar kultúra napja

§  Dugonics matem.verseny

osztályfőnökök,szaktanárok

Papp László atya

szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

II. §  2. félév tervezése

§  farsang

§  szülői értekezletek

 munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

III. §  Hamvazószerda

§  1848.március 15.

§  Gyümölcsoltó Boldogasszony

§  A víz világnapja

§  Szent József nap

§  Kulturális tehetség nap

 

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető
IV. §  Digitális témahét

§  Holocaust áldozatainak emléknapja

§  A költészet napja, Olvasási házi verseny

§  A Föld napja

§  Fenntarthatósági témahét

 

munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

V. §  Madarak, fák napja-rajzverseny

§  Anyák napja

§  Nyelvi mérés

§  Kompetencia mérés

§  Nyáresti zsongás

 

                              osztályfőnökök

szaktanárok

Kocsis Zsófia, Jászai Mária, Vékásné B. Eszter

munkaközösség-vezető

 

 

ig., mk.vez.

VI. §  Pedagógus nap

§  Nemzeti összetartozás

napja

§  osztálykirándulás

§  év végi jegyek áttekintése

§  tanévzáró

 

 

osztályfőnökök

                             szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Minden osztály kapott saját (nem szaktanterem is egyben) osztálytermet, IKT-val felszerelve. A korosztályokat sikerült elkülöníteni (alsó tagozat a 19.sz alatt, felsősök a 17. sz. alatti új folyosón).

A 17. sz. alatti épületben a pici termek nehezítik a mozgásos játékokat, ennek orvoslására osztályfőnöki órákon a dísztermet, a néptánc- és dráma termet, alkalmanként a tornaszobát is használhatjuk. Az építkezés állványzata miatt a régi épületrészben a diákságnak a folyosókon kell töltenie a szüneteket, kulturált leültetésükről, elhelyezésükről kell gondolkodnunk.

A felsős folyosón szülői adományokból egy beszélgető sarok formálódik (szőnyeg, babzsákok), cipőspolcokra lenne még szükségünk. Ökoiskolaként vállaltuk, hogy kiemelten figyelünk a termek növényesítésére, dekorálására, tisztaságára, szelektív szemetesek használatára, utóbbiban van segítségre szükségünk.

Az iskolarádió technikai alapjai kiépültek, folyamatosan telik tartalommal.

A könyvtár egyre több programmal és kölcsönözhető könyvvel várja a diákokat.

Szülőkkel, vendégekkel, diákokkal való beszélgetéshez a tanári folyosón vannak ülőhelyek.

 

 1. Személyi Feltételeink

      Osztályfőnökök listája a mellékletben.

      Osztályfőnökhelyettesek kinevezése egyre nehezebb, idén az egy évfolyamon dolgozó osztályfőnökök fokozottabb együttműködését, a tapasztaltabbak vezető, mentori szerepét kérjük, és évfolyamhelyettesek kijelölését próbáljuk.

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

Folyamatosan aktualizáljuk az érvényben lévő házirendet, pedagógiai programot, igazgató úrral együtt kialakítottuk az éves rendet, a fegyelmező intézkedések rendszerét, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat, megújítani szeretnénk az Arisona szoba szabályzatát..

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

Az iskolánkba érkező családok és diákok hit felé terelgetése, a liturgiákon méltó, értő viselkedés tanítása, ehhez misemagyarázó alkalmak ősszel.

Az iskolai fegyelmi és neveltségi problémák növekedtével kiemelt feladat a fegyelmezés megújítása, Arisona szoba, osztálykonferenciák, módszertani segítség.

Ünnepek osztályonkénti feldolgozása, műsorok készítése, kulturális programok felajánlása, színházi nevelési programok kiemelten.

Ökoiskolai munkaterv kidolgozása és zöldülés. Ehhez Fenntarthatóság c. akkreditált továbbképzés (akár érettségi tárgyként is megjelenhet).

Osztályszentek és imaélet gondozása, osztálymisék, lelkigyakorlatok.

Közösségépítés, személyiségbontogatás iskolai kereteken belül és kívül.

Családsegítő- és ifjúságvédelmi felelős segítségével is lelkigondozás.

Tanulássegítés, fejlesztő pedagógus kolléganők szaktudását is felhasználva, rendszeres belső képzések Vékásné Balla Eszter, dr. Gáti Magdolna és Kovács Noémi játékos eszköztárának megosztása.

Közösségi szolgálat szervezése, a felelős kolléga megkeresése, utánkövetés, az osztályfőnökök szerepe hangsúlyozódik.

A DÖK munkájának megújítása, Kiss Fruzsina vezetésével.

Tanári imák, lelki órák és lelkigyakorlatok szervezése Papp László atya segítségével, tanári rekreáció iskolán kívüli formái, a

„közösen építés” attitűdjének alakítása.

Az alsós, felsős és gimnáziumi osztályokat átszövő kapcsolatok programok, ünnepek segítségével, az egység erősítése.

Élő kapcsolat a többi munkaközösséggel.

Szülői támogató kör szervezése Intézményvezető úr vezetésével.

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezető

1.       Éves munkaterv készítése

2.       Beszámolók készítése

3.       Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.       Szupervízió kis csoportokban

5.       Hétkezdő értekezletek tantestülettel

6.       Osztályfőnöki körlevél (programok, inspiráció, szakirodalom)

7.       Munkaközösségen belül javaslattétel új osztályfőnökökre és helyettesekre

8.       Módszertani tapasztalatok átadása

Munkaközösség tagjai

 

Évente

Félévente

alkalmanként

alkalmanként

hétfőnként

hetente

 

folyamatosan

 

Félévi, év végi

értekezlet, „belső képzési” alkalmak

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

Szóban

Írásban,

szóban

Szóban

 

Szóban

 

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

Levelek

 

 

 

Jegyzőkönyv,

jegyzetek

Intézményvezető

 

 

 

Munkaközösség vezetői ellenőrzési rend, 2022/2023. tanév

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

osztályfőnökök

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség- vezetők

 

 

Intézményvezető

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

osztályfőnökök,

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

munkaközösség-vezető

 

Intézményvezető-h,

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

 

X.

 

Szakórák, programok látogatása

 

 

Országos kompetencia-mérés – folyamatosan

 

 

 

ofők

 

 

mérésvezető, Intézményvezető-helyettesek

 

 

Intézményvezető és helyettesek,

munkaközösség- vezető

Intézményvezető

XI.  

Szakórák, programok és szakkörök látogatása

 

 

ofők

 

 

Intézményvezető és helyettesek,

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

ofők

 

 

munkaközösség- vezető

 

III.  

Szent József nap szervezése, rendezése

 

 

ofők,

munkaközösség- vezetők,

 

 

Intézményvezető

 

IV.  

A 2021/2022. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése, új mérések felhasználása.

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

 

munkaközösség-vezetők,

mérési megbízott,

 

 

munkaközösség-vezetők, Intézményvezető-helyettesek

 

Intézményvezető

 

 

Intézményvezető

 

V.

 

 

osztályfőnöki órák és negyedórák és programok látogatása

 

Országos kompetencia-mérés – folyamatosan

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

mérésvezető, Intézményvezető-helyettesek

 

Intézményvezető

 

 

Intézményvezető

VI.  

Az év tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,

a következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

 

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség- vezetők, Intézményvezető-helyettesek

 

 

Intézményvezető

 

Intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • hiányzások (igazolt és igazolatlan), együttműködésben a családsegítő munkatársával
 • közösségi órák ütemezése, adminisztrálása
 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme, tantermek tisztasága, rendje, folyamatos fertőtlenítés
 • ügyelet ellátása, óraközi szünetek rendje
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság
  BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2022/2023. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

Hónap Tanügyigazgatás
VIII. Dokumentumok ellenőrzése (törzslap, beírási napló, iskolai napló, bizonyítvány), tankönyv- támogatási igazolások
IX. A személyi anyagok aktualizálása, osztályok és csoportok névsora a naplóba.

Felelős: osztályfők, e-napló adminisztrátora, iskolatitkár

A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése: Danyi Dorottya tankönyvfelelős

Osztálytermi leltár

Szent Imre és Útravaló pályázatokhoz adminisztrációja, ajánlások – osztályfők, mk-vezető

Osztályfőnöki tanmenetek, felelőse: mk- vezető

X. A tanulói nyilvántartás frissítése folyamatosan, napra készen

Felelős: iskolatitkár

XI. A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint folyamatosan

Felelős: osztályfők, gazdasági ügyintéző

XII. Hiányzások és közösségi szolgálatos órák összesítése

Felelős: minden osztályfőnök

Lelkigyakorlatok szervezése, programja: minden osztályfő, Bancsi Zoltán atya, mk-vezető

I. Félévi értesítők, osztályfőnöki jelentések

Felelős: minden osztályfő, mk- vezető

II. Érettségire és felvételire jelentkezés, felelőse: végzős osztályfők, iskolatitkár
III. Nagy Gergő- díj és Rátky- pályázatok

minden osztályfő, mk-vezető

IV. végzősök bizonyítványa, felelősek az osztályfők
V. Óralátogatások, felelőse: mk-vezető

Tanulmányi kirándulás programja, költségei, felelőse: osztályfőnökök, mk-vezető

VI. Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása

Felelős: osztályfők, vezetőség., iskolatitkár

VII. A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              Intézményvezető-helyettesek

VIII. A pótvizsga rendjének előkészítése

Felelős: ig.h., mk.vezetők, iskolatitkár   

 

 

 

A Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

osztályfőnöki munkaközösségének ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

Folyamatos feladatok a munkaközösség – vezető részére:

 

                – ünnepségek szervezésének kísérése

– pályázatok működtetése (Szent Imre, Útravaló, Rátky, Balesetmentes Iskola program, tervezői gondolkodás, ökoiskola, Határtalanul)

                – kapcsolattartás az iskolarendőrrel (börtönlátogatás, előadások)

                – kapcsolattartás a pályaválasztási tanácsadóval, a Forrással, a Fehér Bot Alapítvánnyal, a Debreceni Máltai Csoporttal

                – kulturális programok ajánlása osztályfőnököknek (színház, bábszínház, kiállítás, filharmónia)

                – kapcsolattartás a Vojtina Bábszínházzal és a Csokonai Színházzal – színházi nevelési program

                – családsegítő bevonása az osztályok életébe

                – KatPed továbbképzések népszerűsítése, részvétel

– szakmai képzésen részt vevő és/vagy más szakos kollégák (tehetséggondozás, fejlesztés, informatika) tudásmegosztó alkalmainak szervezése

– osztályok és tanárok lelkigyakorlatának inspirálása

– tanulmányi kirándulások alakulásának követése

– tanári imaalkalmak szervezése

– iskolai szülői munkaközösség számára (akár online) programok szervezése

– a CSÉN- és FÉK órák megalapozása, munkacsoport létrehozása

– problémamegoldó osztálykonferenciák szervezése

– balesetmentes iskolai program alkalmainak szervezése, vezetése

– ökoiskolai programok megvalósításának ösztönzése

– tervezői gondolkodás gyakoroltatásának lehetőségét szervezni, vezetni

– jelenléti, esetleg digitális oktatásban alkalmazható tanulási stratégiák megismerése, megismertetése

 

 

 

Céljaink, feladataink aktuálisan, folyamatosan:

 

                – pedagógiai egységünk erősítése, egységes nevelési elvek, bár nem egységes módszerek

– a módszerekben a folyamatos megújulás inspirálása

                – összehangolt munka az osztályközösségekkel (minimum évfolyami szinten), a vezetőséggel

                – családi háttér térképezése, védelem

– jól működő, stabil értékrendű, elfogadó osztályközösségek alakítása

– hatékony konfliktuskezelés és kommunikáció működtetése, tanulása

– egészséges életmód szokássá változtatása, káros szenvedélyek következményeinek mérlegelése, környezettudatos lét

– munkára nevelés, alkotókedv alakítása

– együttműködés, élő kapcsolat: szülőkkel, kollégiumi nevelővel és szaktanárokkal, családsegítővel, diákönkormányzattal, iskolarendőrrel, védőnővel, öregdiákokkal és más meghívott vendégekkel

– testvériskolai kapcsolatok ápolása (Szepsi, Nagykároly, Nagyvárad), új kapcsolatok keresése

– szülői találkozók (családi napok, előadások, színházlátogatás, kirándulás) szervezése

 

– havonként különösen:

 

augusztus javító vizsgák, kerecsen-nap, tankönyvosztás

Osztályfőnökök tréningje

szeptember Veni Sancte

misemagyarázó alkalmak

Forrásponton 11. évfolyam

végzősök lelkigyakorlata

nyakkendőavatás: végzős osztályok, DD; Szent Kereszt felmagasztalása – osztályimák,

Kisboldogasszony és az olvasás napja- DD

 

Színházi nevelési program – Vojtina 7.B és 8.A

Autómentes világnap 10.A, BZS, DD

Szent Imre, Útravaló pályázatok, Nyilas Misi Ösztöndíj

Szülőértekezletek

Szülői munkaközösség alakulása

Élelmiszerpazarlás elleni küzdelem, Teremtésvédelmi hét, Egyházmegyei Fotópályázat – (öko) DD

Kutatók éjszakája

Szalagtűző

október misemagyarázó alkalmak

A Zene és az idősek napja – KZs és az énekkar, JM

11. évfolyam lelkigyakorlata

Az állatok és Szent Ferenc – DD

Tanulásmódszertani felmérés (online kérdőív) és tanácsadás – DD, VG, KZS

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése – szupervízió, együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel

október 6. – 6. A és 9. C

Sziklakórház Pályázat – énekkarosok jutalomkirándulása

közösségi szolgálat nyitó szentmiséje, Magyarok Nagyasszonya, rózsafüzér

72 óra kompromisszum nélkül (öko) – JM

Színházlátogatások

’56-os emlékezés 8. B és 9.S

Belső képzés

november fogadóórák

filharmónia 1.

színházi nevelési programok

osztályos lelkinapok

teremtésvédelmi napok

december adventi gyertyagyújtások – alsós osztályok és énekkar, KZs

adventi köszöntő tanároknak és Mikulásváró alsósoknai is 11. C

Szeplőtelen Fogantatás, szentmise – osztályos

Rorate

Szülői munkaközösség találkozója

Belső képzés

bukásértesítők

osztályos karácsonyvárók

iskolai karácsonyváró kicsiknek 5. B, nagyoknak 9. A alsósok betlehemes/ meseelőadása

tanári adventi vándorlás

január vízkereszt szentmise, pályaorientációs nap

tantárgyi vizsgák

Víz napja nálunk (öko) – DD

osztályozó és félévi konf., értesítők kiosztása

Filharmónia 2.

február Gyertyaszentelő – liturgia; fény- és vizes élőhelyek (öko) – DD

filharmónia 3.

színházi nevelési program

Szülőértekezlet

kommunista diktatúra áldozatai 9. B

hamvazószerda

farsang és nagyböjti lelki út – DD

március Belső képzés

Pénz7- témahét

színházlátogatás szülőkkel

’48-as ünnepség 7. B és 10. C

Szent József nap szervezése, előadás Szent Józsefről 5. A, Tehetségkutató – 6. B, Sportnap – 10. S

Méhek napja nálunk (öko) – KBÁ

Gyümölcsoltó Boldogasszony liturgia, erdők – (öko) DD

Költészet napja – 10. B

Tanári lelki alkalom szervezése

április Fenntarthatósági témahét, Föld Napja (öko)

nagyböjti lelki nap

Belső képzés

Fogadóórák, bukásértesítők

Holokauszt áldozataira emlékező – 10. A

május végzős osztályozó értekezlet

ballagás: 11. és 12. évf. és alsósok

június tanulmányi kirándulások

nemzeti összetartozás napja műsoros kicsiknél 7. A, nagyoknál 8. A, programos alsósokka

környezetvédelmi nap, hagyományos életmód

pedagógusköszöntő alsósok és DÖK

Nyáresti zsongás – KZs és VBE

sport/DÖK-nap

osztályozó konferencia

Te Deum, bizonyítványosztás

érettségi vizsgák

beiratkozás

július évértékelő foglalkozások

tanári lelkigyakorlat

évzáró konferencia

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimációs záradékok

 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó munkaterv-javaslatot a nevelőtestület megvitatta, a 2022. augusztus 31-én megtartott tanévnyitó konferencián egyhangúan elfogadta.

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.

                                                                                                                                                                                             tantestületi képviselő

 

A jelen dokumentumot jóváhagyom.

Debrecen, 2022. augusztus 31.

                                                                                                                                                                                             intézményvezető

 

A jelen dokumentum tartalmával egyetértek.

 

Debrecen, 2022. augusztus 31.

                                                                                                                                                                                             a fenntartó képviselője

 

 

Melléklet

 

 

terem osztály osztályfőnök
Ú102 5. A Czoller Viktória
Ú103 7. A Kocsis Zsófia
Ú104 6. A Jászai Mária
Ú105 7. B Danyi Dorottya
Ú107 5. B Vékásné Balla Eszter
Ú108 6. B Orensteinné Eődi Izabella
     
21 10. A Bordán Zsuzsa
103 8. A Csontos Afrodité
104 8. B Bodrogvári-Csikó Attila
106 10. C Böjtiné Tóth Henrietta
114 12. B Sziráki László
115 12. C Harangozó Boglárka
119 10. S Bánki András
120 12. A Vadné Markovics Viktória
203 9. A Sápy Cecília
204 9. B Medve József
206 10. B Baranyáné Milbik Erzsébet
207 9. C Szűcs Lászlóné
208 9. S dr. Gáti Magdolna Virág
216 11. B Pappné Dalanics Gabriella
220 11. A Vass Gabriella
221 11. C Lakatosné Virág Gabriella

 

 

 

 

1 1. A Sin Angelika
2 3. B Milotai-Legény Renáta
3 1. B Tófalusiné Pusztai Enikő
4 2. B Nagyné Kiss Melinda
5 2. A Bundáné Takács Brigitta
6 3. A Almási Enikő
7 4. B Fejesné Satkovics Lívia
8 4. A Juhászné Hüse Anikó
9 3. C Kosina Krisztina
10 1. C Kovácsné Papp Ágnes
11 2. C Máté-Léner Gabriella

 

 

Osztályfőnök-helyettesek

 1. AB Mikus Anna
 2. AB Szabolcsi-Nagy Szilvia
 3. AB Kiss Fruzsina
 4. AB Beck Martina

 

 1. A Zombor Márta
 2. B Gyermán György

9.C Csordásné Bálint Melinda

 1. S Kozsup István!

 

 1. A Drabbant Bertics Ida!, Szűcs Zsolt
 2. B Pintér József
 3. C Drabbant Bertics Ida!
 4. S Vad Tibor!

 

 1. A Tőkés Dani

11.B Kozsup István!

11.C Oláhné Csoma Ildikó, Tőkés Dani!

 

 1. A Vad Tibi!
 2. B Lajmán Gréta
 3. C Rajta Kasia

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

 

 Emberi erőforrás munkaközösség munkaterve

 

 

2022/2023. tanév

 

 

 

 

 

 

Az emberi erőforrások munkaközösség munkaterve

2022-2023. tanév

 

Munkaközösségi tagok:

A korábbi humán-művészeti munkaközösség tagjai:

Dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes

Czoller Viktória

Dr. Gáti Magdolna

Harangozó Boglárka

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető

Kocsis Zsófia

Lakatosné Virág Gabriella

Medve József

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Pintér József

Sin Angelika

Szűcs László Csabáné

Tőkés Dániel

Vékásné Balla Eszter

Valamint az ememhez tartoznak még a Területek címszó alatt megnevezett kollégák (lásd 3. oldal), a testnevelés szakos tanárok és az éppen aktuális feladathoz tartozó, csatlakozó általános iskolai tanító/tanár kollégák.

 

 • HELYZETELEMZÉS

Humán erőforrások alakulása

A korábbi humán-művészeti munkaközösségünk átalakult emberi erőforrások munkaközösségévé. Mivel a munkaközösség vertikálisan is próbálja koordinálni a feladatokat és átfogni a kollegiális erőket, ezért a régebbi tagokhoz csatlakoztak az általános iskolában tanító kollégák, valamint a testnevelés szakosok is. A feladataink sokrétűek lesznek.

 

Területeink:

 • Tehetséggondozás
 • Iskolaújság: Sin Angelika vezetésével
 • Szent József napok/esték: történelmi előadások neves előadókkal a keresztény-nemzeti identitás erősítésére – Medve József irányításával
 • Színjátszókör és egyéb kulturális programok szervezése: Vékásné Balla Eszter
 • Kiemelt figyelmet igénylő tanulók (I. gyermekvédelem; II. különleges bánásmódot igénylő tanulók: 1. kiemelten tehetségesek, 2. BTM, 3. SNI) – Vass Gabriella
 • Szociális, gyermekvédelmi: Baranyáné Milbik Erzsébet
 • Lelki-szellemi egészségvédelem: az iskolalelkész és az iskolapszichológus
 • Könyvek világa: az iskolánk könyvtára – Bécsiné Kléri Ágota
 • Testnevelés, sport: testnevelés szakos kollégák

 

 • Tárgyi, gazdasági feltételek, munkakörülmények
 • Nagy öröm, hogy újabb épületrésszel gazdagodott, bővült az intézményünk: ez segíti az oktató-, nevelő- és képzőmunkát.

 

 

PEDAGÓGIAI, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Év eleji feladat:

 • Az új munkaközösségek megalakítása
 • Év eleji munkaközösségi megbeszélés, kollégák felkérése a feladatok végzésére, az éves terv egyeztetése
 • A 2020-as Nat bevezetése a harmadik, a hetedik és a tizenegyedik évfolyamokon is.
 • A testnevelés szakos kollégák rögzítik a sportegyesületeknél tagságban lévő tanulók névsorát. Határidő: szeptember 19.
 • A tanmenetek elkészítése (Határidő: szeptember 30.)
 • Kisérettségik megbeszélése
 • Munkaalkalmassági vizsgálatra való bejelentkezés

 

Összefüggő féléves szakmai gyakorlat az iskolánkban

 • A Debreceni Egyetem egyéves szakmai gyakorlatra immár évek óta küld hallgatókat az intézményünkbe. A kistanárok gyakorlati és elméleti vezetését az iskolánkból kijelölt mentortanárok és konzulensek végzik. Az új tanévben a munkaközösségünkből két kolléga kapott megbízatást egy történelem-földrajz és egy történelem-erkölcstan szakos gyakornok szakmai irányítására.

 

 

Név Szakpár Mentortanár Konzulens
Balogh Bianka történelem-földrajz Medve József Sziráki László
Kocsis Márk történelem-erkölcstan Pintér József Vékásné Balla Eszter

 

Versenyek szervezése

A KaPI által kiírt pályázatokon/versenyeken  részt kívánunk venni.

A versenyeket szeretnénk – az új munkaközösség elképzelt vertikális struktúrája szerint – egységben szervezni: az általános iskola és a gimnázium kicsinyeit, nagyjait egységesen bevonni a megmérettetésekbe, feladatteljesítésbe. A házi versenyeket is ennek megfelelően szervezzük.

                       

Az oktató-, nevelő- és képzőmunkához kapcsolódó programok, egyéb szervezése

Szakmai műhelynap a Szent József Gimnáziumban:

A Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársai és a szaktanácsadók továbbképzésen és műhelymunkán vesznek részt az iskolánkban. A Papp Tibor-kiállítótermünket fogják megtekinteni, és a vizuális költészettel, annak iskolai alkalmazásával, módszertanával, tanításával fognak megismerkedni.

Időpont: 2022. szeptember 28.

Előadó és a tárlat vezetője: Dr. Kelemen Erzsébet

 

Vendégszereplés Érmindszenten:

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, L. Simon László érmindszenti vendégszereplésre kérte fel az iskolánk tanulóit Ady Endre emlékszobrának a felállítása alkalmából. Az ünnepség Érmindszenten 2022. november 22-én lesz, a költő születésének 145. évfordulója alkalmából.

Szervező: Dr. Kelemen Erzsébet

A kulturális programért felelős: Kocsis Zsófia és Vékásné Balla Eszter

 

Megjegyzés: Az Ady-műsorral (az irodalmi színpad és az énekkar műsorösszeállításával) az iskolánk tanulóit is szeretnénk gazdagítani: a díszteremben ünnepélyes keretek között majd megtekinthetik a verses-énekes előadást.

 

Szent József-napok/esték

A korábbi évek hagyományához szeretnénk visszatérni, és a nagy múltú Szent József-estéket ismét visszavezetni az iskolánk életébe. Neves előadók meghívásával a keresztény-nemzeti identitást kívánjuk erősíteni a ránk bízottakban, a tanítványainkban. Ennek finanszírozását (útiköltség, tiszteletdíj) szeretnénk kérni a Fenntartónktól.

Szervező: Medve József

 

A színjátszókör működtetése, erősítése

Felelős: Vékásné Balla Eszter

 

Az iskolaújság szerkesztése

Felelős: Sin Angelika

(Megjegyzés: az iskolaújság kiválóan prezentálja az új munkaközösségek elképzelt struktúráját: a lapban a piciktől a legnagyobbakig jelen vannak írásaikkal, kisebb műveikkel a tanulók.)

 

A Papp Tibor-kiállítóterem működtetése: megemlékezés Papp Tiborról, a költő születésnapján, április 2-án.

Felelős: Dr. Kelemen Erzsébet

 

Aktívan bekapcsolódunk a KIT újabb eseményébe.

 

Jelentkezés az OKTV-re.

 

Bekapcsolódunk a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett diákkonferencia regényeket feldolgozó programjába.

Felelős: Vékásné Balla Eszter

 

A költészet napja alkalmából a Déri Múzeum által szervezett programon is részt kívánunk venni.

 

Rendhagyó irodalom- és rajzórák tartása (múzeumban, könyvtárban, az iskolai kiállítótermünkben stb.)

Élménypedagógiai órák folytatása

Könyvtárlátogatások

Sportversenyek – az eredményeket folyamatosan továbbítjuk Csombordiné Dienes Bernadettnek, aki az iskolai honlapra előkészíti a versenyadatokat, fotókat.

 

Differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás

Tehetségfejlesztés:

Az új tanévben:

 • A vers- és prózaírókat Kelemen Erzsébet ösztönzi újabb és újabb alkotásokra.
 • A zenei talentumokkal, a zenészekkel Bódis Zoltán igazgató úr és Kocsis Zsófia tanárnő foglalkozik.
 • Énekkar vezetése: Kocsis Zsófia
 • Furulyaoktatás: Kocsis Zsófia
 • Rajzszakkört a tehetséges és rajzolni szerető tanulóknak Lakatosné Virág Gabriella tart
 • Az íjászképzést Medve József vezeti
 • Retorikai képzés: Gáti Magdolna Virág
 • Az emelt magyar és történelemoktatást Gáti Magdolna Virág és Pintér József vezeti.
 • A színjátszókört koordinálja, vezeti: Vékásné Balla Eszter

 

Tehetséggondozó műhelycsoport működése.

Résztvevők: Kocsis Zsófia, Lakatosné Virág Gabriella, Vékásné Balla Eszter

 

Pedagógusok továbbképzése

Figyelemmel kísérjük a KaPI által meghirdetett szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket.

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MŰHELYMUNKÁK

 • Vékásné Balla Eszter bemutatóórája (2023 tavaszán)
 • Albert Andrea meghívása. Téma: Online minialkalmazások, az alkalmazások használata az oktatásban (symbaloo, képmetsző, slidely, photo peach)

 

 • PEDAGÓGIAI, SZAKMAI KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG
 • Testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

Medve József és Pintér József tanár úr segítségével újabb intézményekkel a testvériskola-kapcsolat kiépítése

 • PÁLYÁZATOK

Terv: A következő pályázati lehetőségekkel kívánunk élni:

 • A Rákóczi Szövetség pályázatain való részvétel. Felelős: Medve József és Tőkés Dániel
 •  
 • ÓRALÁTOGATÁSOK

(Bejelentés, előzetes egyeztetés alapján)

 

A korábbi gyakorlatok alapján: havonta óralátogatás.

Medve József szakértő és mentortanár a történelemtanárok munkáját segíti. Tanár úr a szakértelmével a tanfelügyelet előtt álló kollégáknak is tanácsot ad.

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető és szaktanácsadó a kollégák órájának látogatásán túl a kollégák szakmai tevékenységét is segíti.

 

 • MINŐSÍTÉS

A 2022-2023. évi pedagógus-minősítés: folyamatban.

 

 • PAPP TIBOR KIÁLLÍTÓTEREM

A vendégiskolák és látogatók fogadását, a tárlatvezetést dr. Kelemen Erzsébet végzi. De a humán munkaközösség tagjai az új tanévben is igyekeznek kihasználni a kiállítóterem atmoszféráját, szellemi kincseit (humán tagozatos órák tartása a teremben, rendhagyó irodalomórák).

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Érettségi tantárgyak munkaközösség

munkaterve

a

2022/2023. tanévre

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Rendelkezésünkre áll:

Az iskola tantermei, melyek közül előnyben részesítjük az interaktív táblás termeket.

 

 1. Személyi Feltételeink

 

A nevelői létszám alakulása: 

 

Magyar nyelv és irodalom:

 

Dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes

Czoller Viktória

Dr. Gáti Magdolna

Dr. Kelemen Erzsébet

Szűcs László Csabáné

Vékásné Balla Eszter

 

 

Történelem:

 

Harangozó Boglárka

Medve József

Milotai Gergő

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Pintér József

Tőkés Dániel

 

Matematika:

 

Árvai-Nagyházi Melinda,

Baranyáné Milbik Erzsébet,

Beck Martina,

Csordásné Bálint Melinda

Gyermán György,

Jászai Mária,

Kiss Fruzsina,

Lajmán Gréta,

 

 

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, ezzel együtt figyeljük az érettségivel kapcsolatos változásokat.

 

A kerettantervnek megfelelően elkészített helyi tantervhez illeszkedő tanmenetek készítése.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

Bemeneti mérések megszervezése és kiértékelése

            Felelősök: valamennyi szaktanár, intézményvezető

 

Fakultációk, szakkörök szervezése, tehetségfejlesztés, korrepetáció, lemaradók felzárkóztatása

            Felelősök: valamennyi szaktanár

 

A tanév folyamán meghirdetett tanulmányi versenyek, pályázatok kiválasztása, tehetségfejlesztés

            Felelősök: valamennyi szaktanár, aktuálisan meghirdetett versenyekre jelentkező diákok felkészítő tanárai

 

Külső szakmai támogatókkal való kapcsolat tartása, látogatások megszervezése és lebonyolítása

            Felelősök: szaktanár

 

Nyílt nap(ok)on szakórát látogató vendégek fogadása

            Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

A felvételi eljárásban való részvétel, írásbeli dolgozatok javítása, szóbeli vizsgák értékelése

            Felelősök: valamennyi szaktanár

 

 

KIT-en való eredményes részvétel

Felelősök: valamennyi szaktanár a meghirdetett kategóriák tükrében 

 

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás

            Felelősök: valamennyi kolléga

 

Szent József nap szervezésében való részvétel az iskola keretein belül

            Felelősök: valamennyi kolléga

 

Országos kompetencia mérés  a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a szövegértési és a  matematikai alapkészségek vizsgálata

Felelősök: valamennyi szaktanár, kiemelten a mérést szervezők

 

Tantárgyi vizsgák 

Felelős: a csoportban, az osztályban tanító szaktanár.

 

Érettségi vizsgák (2023. május – június)

            Felelősök: a csoportban, az osztályban tanító szaktanárok.

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

 

Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

 

2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.      Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND

2022/2023. TANÉV

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

Munkaközösségi munkatervek összeállítása, leadása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

 

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Tanmenetek elkészítése

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

intézményvezetőhelyettesek

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető, 

 

 

X.

Óralátogatások

 

munkaközösség-vezetők intézményvezető helyettesek

intézményvezető

 

 

XI.

Óralátogatások

 

Szakkörök látogatása

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

intézményvezető

intézményvezető helyettesek

 

munkaközösség-vezető 

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása 

 

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

munkaközösség-vezető

 

 

II.

 

Tantárgyi vizsgák témaköreinek felülvizsgálata, pontosítása, kihírdetése

szaktanárok, munkaközösség- vezetők, ig.h munkaközösség- vezetők,

intézményvezető

 

III.

Szent József nap megrendezése munkaközösség- vezetők, ig.h

 

intézményvezető

 

 

IV.

 

A 2021/2022. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Tantárgyi vizsga előkészítése, lebonyolítása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

 

V.

 

 

Szakkörök látogatása

 

Országos Kompetencia-mérés

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Naplók, szakköri naplók lezárása

 

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

 

munkaközösség-vezetők

 

munkaközösség-vezetők

 

intézményvezető

 

 

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • energiatakarékosság betartása

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

érettségi tantárgyak munkaközösségének ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

A javítóvizsga megszervezése és lebonyolítása

 

Alakuló értekezlet

 

Éves terv elkészítése

 

Tanmenetek előkészítése

 

Szintfelmérő dolgozat összeállítása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

IX.

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

Versenynaptár összeállítása

 

Jelentkezés versenyekre

 

Iskolán kívüli előadások keresése

 

Szakirányú továbbtanulás támogatása

 

Szakkörök,fakultációk beindítása

 

Jelentkezés az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető,

intézményvezető

 

 

X.

 

Munkaközösségi megbeszélés – érettségi rendszer, törvényi változások

 

2022. szeptember 26.- október 7. A bemeneti mérés lebonyolítása 10. évfolyam

2022. október 10. – október 21. A bemeneti mérés lebonyolítása 8. évfolyam

2022. október 24. – november 11. A bemeneti mérés lebonyolítása 6. évfolyam

 

 

Versenyfelkészítés

 

Jelentkezés az Országos Próbaérettségire

 

Projektek, kiállítások, a DE programjainak látogatása

 

Az első féléves tantárgyi vizsga témaköreinek kijelölése (okt. 15-ig)

10. évfolyam-hittan

11. évfolyam-idegen nyelv

 

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

 

szaktanárok

 

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

 

 

intézményvezető-helyettes

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Továbbtanulást, pályaválasztást segítő programok szervezése

 

Lemaradók kiemelt segítése

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető 

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

 

 

XII.

 

 

Munkaközösségi megbeszélés – az érettségi rendszerrel kapcsolatos legfrissebb információk

 

Óralátogatások

 

Tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

 

Tanulmányi eredmények áttekintése, bukás értesítő

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

 

I.

 

A féléves munka értékelése

 

Központi írásbeli felvételi dolgozatok javítása 

 

Az első féléves tantárgyi vizsga megszervezése és lebonyolítása (jan. 2., 3. hete)

10. évfolyam-hittan

11. évfolyam-idegen nyelv

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

intézményvezető

 

 

II.

 

Szóbeli felvételi vizsga

 

Munkaközösségi megbeszélés

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

 

III.

 

KIT-en való részvétel (A pontos időpont függvényében)

 

Szent József nap megrendezésében részvétel

 

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás

a) „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

b) Digitális Témahét

 

A második féléves tantárgyi vizsga témaköreinek kijelölése (márc. 15-ig)

9. évfolyam-matematika

10. évfolyam-történelem

11. évfolyam-magyar irodalom

 

Érettségi vizsga tematikájának közzététele

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

intézményvezető

munkaközösség-vezető

 

IV.

 

c) Fenntarthatósági Témahét

 

2023. március 6.-június 9. később meghatározott ütemezés szerint  a kimeneti mérés lebonyolítása 4., 5., 6., 7. 8., 9., 10., 11. évfolyam

 

Lemaradók kiemelt segítése

 

Év végi tantárgyi, próbaérettségi vizsgák előkészítése

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

V.

 

 

Tanórák látogatása

 

Írásbeli érettségi vizsgák

 

Országos Kompetencia-mérés

 

A második féléves tantárgyi vizsgák megszervezése és lebonyolítása

9. évfolyam-matematika

10. évfolyam-történelem

11. évfolyam-magyar irodalom

 

 

Év végi tantárgyi eredmények értékelése,

 bukásértesítők

 

Szóbeli érettségi tételek ellenőrzése

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

helyi mérésvezető

 

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető,

 

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Szóbeli érettségi vizsgák

 

Tanári továbbképzések nyomon követése

 

A következő évi célok, kitűzések előkészítés

 

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

 

 

 

 

Közismereti tantárgyak munkaközösség munkaterve

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

A 2021/2022. tanévben még természettudományos néven működő munkaközösség jelentősen megváltozott, átalakult. A 2022/2023. tanévtől kezdve ezen tömörülés a nem érettségi tantárgyak munkaközösség részét képezi. Ide sorolhatók mindazon tantárgyak, amelyekből nem kötelező érettségi tantárgyat tenni. Egy átfogó tantárgykör alakult így ki, amelybe a klasszikus természettudományos tantárgyakon kívül beletartozik a készségtárgyak (ének-zene, a rajz és vizuális kultúra és a testnevelés) is. Természetesen ezekből a tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni – gondoljunk csak a választható érettségi tantárgyra – és szerencsére minden évben szinte mindegyikből vannak is jelentkezők.

A munkaközösség sajátossága, hogy a „nem érettségi tantárgyak” kifejezés talán azt sugallhatja, hogy egy – fogalmazzunk úgy – kevésbé fontos, kisebb jelentőségű tantárgycsoportról van szó, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a legtöbben innen választják ötödik (esetleg hatodik) érettségi tantárgyaikat, valamint a továbbtanulás szempontjából is sokaknak ezekre a tantárgyakra van szükségük.

A munkaközösséghez tartozó tantárgyakat két csoportba soroltam

A, Természettudományos tantárgyak

B, Készségtárgyak

 

A, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAK

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Rendelkezésünkre áll:

fizika – matematika előadó (14-es terem) interaktív táblával

kémia – biológia előadó (109-es terem) interaktív táblával

fizikaszertár, kémia szertár, biológiaszertár

 

Szükség lenne egy földrajzi szertárra, mivel a térképek és egyéb segédeszközök tárolása a tanáriban illetve annak melléküregében történik meg.

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

      Szakos ellátottság:

 

Minden tantárgyat minden osztályban szakos kolléga tanít. ezt a mai világban csak a jó iskolák mondhatják el magukról!

Új tantárgy a természettudomány a 11. évfolyamon

 

            Gyermán György: matematika-fizika-informatika szakos

            Lakatosné Virág Gabriella: földrajz-vizuális kultúra szakos

            Kozsup István: fizika-kémia szakos

            Lajmán Gréta: matematika-kémia szakos

            Bordán Zsuzsa: angol-biológia szakos

            Danyi Dorottya: biológia-latin szakos

            Sziráki László: földrajz-német szakos

            Dr. Pappné Dalanics Gabriella: történelem-földrajz szakos

Szabó-Sütő Henrietta: matematika-fizika szakos – anyai örömök elé néz, jelenleg nem aktív pedagógus

Szászné Mikus Anna: biológia-kémia szakos

Bodrogvári-Csikó Attila: biológia-testnevelés

           

     

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A belső vizsgarendünk felülvizsgálása.

Az elektronikus napló folyamatos vezetése. A tavalyi esztendőben használt MOZANAPLÓ-t a KRÉTA váltotta az idei tanévben.

Az új NAT felmenő rendszerben történő megfelelő alkalmazása, helyi tanterv aktualizálása.

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

A járványhelyzet elmúltával ismét a jelenléti oktatásra lehet fókuszálni.

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.

Beiskolázással kapcsolatos rendezvények szervezése

Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.

Szent József nap szervezése.

KIT-en való részvétel.

Aktuális pályázatok figyelése.

Versenyeken, pályázatokon való részvétel.

A két tannyelvű osztályok munkájának nyomon követése.

Környezettudatos nevelés hatásfokának növelése.

Kisebb kirándulások, természetjárás szervezése.

Kapcsolattartás: NI, Agrár Egyetem

Leltárak rendszerezése, frissítése.

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

9.       Éves munkaterv készítése

 

 

10.   Beszámolók készítése

 

 

 

 

11.   Munkaközösségi foglalkozások tartása

 

 

12.   Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

 

 

 

13.   Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

14.   Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Szaktanárok

mk.vezetők

 

 

Szaktanárok

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

 

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

Írásban

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2022/2023. TANÉV

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

 

 

munkaközösség- vezetők

 

igazgató

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

 

 

 

Szakkörök látogatása

 

 

szaktanárok

 

 

 

szaktanárok

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

igazgató

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

munkaközösség- vezetők, ig.h

 

igazgató

 

 

 

 

IV.

A 2021/2022. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

Tantárgyi vizsga előkészítése

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

igazgató

 

igazgató

 

 

 

V.

 

Szakkörök látogatása

 

 

 

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • elektronikus napló ellenőrzése
 • szünetekben történő felügyeletek

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2022/2023. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

Hónap Tanügyigazgatás Gazdálkodás Technikai (takarító) személyzet
 

 

IX.

szaktantermi, tantermi gondok, feladatok tisztázása

felelős: szaktanárok

   
 

 

X.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

XI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

XII.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

I.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

II.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

III.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

IV.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

V.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

VI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              igazgatóhelyettesek

 

   
 

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős:

igazgató

igazgatóhelyettesek

mk.vezetők

iskolatitkár           

   

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

nem érettségi tantárgyak munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
IX. Ember és környezete, kapcsolatunk a természettel

 

feladatokért felelősek az adott szak tanárai munkaközösség- vezető

 

X. Beiskolázási rendezvényen való részvétel

 

NI Akadémia programjainak látogatása

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

 

XI. Aktuális rendezvényeken, programokon való részvétel

 

szaktanárok munkaközösség- vezető
XII. NI Akadémia programjainak látogatása szaktanárok munkaközösség- vezető
I. A féléves jegyek áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
II. 2. félév tervezése szaktanárok munkaközösség- vezető
III. Érettségi tematikák, témakörök közzététele szaktanárok munkaközösség- vezető
IV. A tanulmányi eredmények áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
V. Az évzárás előkészítése szaktanárok munkaközösség- vezető
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

szaktanárok munkaközösség- vezető

 

 

 

B, KÉSZSÉGTÁRGYAK (TESTNEVELÉS, ÉNEK-ZENE, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA)

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

        17,80×26,70m-es tornaterem térelválasztóval,

12×25m-es tornaterem,

20×40m-es műfüves labdarúgó pálya,
1×60m2-es kondicionáló terem,

szabadtéri kondicionáló park,

rajz szaktanterem

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

 

 1. TESTNEVELÉS:

Bánki András

Sápy Cecília

Vad Tibor

            Vadné Markovics Viktória

            Vincze Attila

Villás Attila

Vórincsák Sándor

 1. ÉNEK-ZENE:

Kocsis Zsófia

 1. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA:

Lakatosné Virág Gabriella

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata. A korábban elfogadott Pedagógiai program, illetve a később megújított SZMSZ és házirend képezi az új tanév megszervezésének az alapját. Képzési rendszerünk folyamatos változásban van.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

 • A zenei talentumokkal, a zenészekkel Bódis Zoltán igazgató úr és Kocsis Zsófia tanárnő foglalkozik.
 • Énekkar vezetése: Kocsis Zsófia
 • Rajzszakkört a tehetséges és rajzolni szerető tanulóknak Lakatosné Virág Gabriella tart

A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések, adminisztrációs feladatok elvégzése.
Határidő: Központilag előírt időszak
Felelős: testnevelők

Versenyeztetés, MDSZ, versenyek, KIDS versenyek (amennyiben lehetőség lesz rá). Határidő: folyamatos
Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:
Bánki András: atlétika, szertorna;
Vad Tibor-labdarúgás(fiú-lány);

            Sápy Cecília: floorball;

            Vadné Markovics Viktória: szertorna;

            Daróczi Zoltán: röplabda;

            Vincze Attila: floorball;

            Fekete Tibor-kollégiumi versenyek.

Iskolai sportrendezvények szervezése.
Határidő: folyamatos
Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:

Szakkörök.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

 

2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések tartása

4.      Tantárgyi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Munkaközösségen belüli javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2022/2023. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, baleset-megelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Felmentések, (orvosi, du. testnevelés órák)

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető,

igazgató h.

 

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető,

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Versenyeztetési feladatok, nevezések (atlétika, labdajátékok, csapatsportágak),

szaktárgyi továbbképzések

 

 

munkaközösség- vezető, testnevelők

 

Igazgató h.

munkaközösség- vezető,

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

Nevezések úszás, kézilabda, labdarúgás, röplabda sportágakból

 

Munkaközösség-vezető igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Szaktárgyi jegyek, felmérések

Sportszerek karbantartása

Nyílt napok, bemutató órák

 

testnevelők

 

munkaközösség- vezető

 

I. Netfit, I. félév zárása

Felmentések aktualizálása a II. félévre

Továbbképzésekre jelentkezések

munkaközösség- vezető,

 

Igazgató h.

 

 

 

 

II-III.

Érettségire történő jelentkezések, sportversenyek, iskolai bajnokság (labdarúgás, röplabda, atlétika, úszás, stb.) Szt. József nap sportversenyei testnevelők

munkaközösség-vezető

 

 

Igazgató h.

 

 

 

IV-V.

 

Sportkörök látogatása

csatlakozás városi sportrendezvényekhez

 

Netfit, adatok feldolgozása

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,
Érettségi biztosítása

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezető

testnevelők

munkaközösség – vezető

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák megtartása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • a diák és felnőtt ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • sportfelszerelések használata
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, iskolai udvar, kondicionáló park)
 • tornaterem, pálya tisztasága, rendje
 • sportszerek, sporteszközök állapota
 • elsősegélynyújtás alapvető eszközei
 • tisztálkodás, személyi higiénia
 • vagyonvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2022/2023. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Testnevelés munkaközösség

 

Hónap tanügyi, tantervi feladatok megvalósulás ellenőrzés
 

VIII.

Tanév előkészítése Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele. Felelős: ig.h.

munkaközösség-vezető

 

 

IX.

Éves leltár elkészítése, sporteszközök ellenőrzése, selejtezés

Felelős: testnevelők

A tantervi dokumentumok elkészítése, versenyeztetési terv
Felelős: testnevelők

Jegyzőkönyv elkészítése.

 

 

 

 

Elektronikus levelezés formájában.

Kijelölt időpont szerinti ellenőrzés.

 

 

 

 

 

X.

Orvosi felmentések,

du. testnevelés órák alóli felmentések, sportági nevezések, szalagtűző ünnepség biztosítása, tornaterem berendezése, kipakolása

Elektronikus rendszer szerint, és

papíron

–          testnevelők

Testnevelők, saját csoportjaikban, és a

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

Sportkörök látogatása, Project nap

Sportudvar rendjének kialakítása, takarítási feladatok

Óralátogatások

Papír alapú nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

sportmezek mosása, technikai dolgozók mozgósítása

testnevelők, osztályfőnökök

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

Sportversenyek, rendezvények biztosítása, sportági nevezések, versenyeztetési feladatok, városi, megyei karácsonyi versenyek nevezési lapok kitöltése, hitelesítési folyamat

felszerelések kiadás és visszavétele

sportmezek mosása

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

I.

Sportszerek karbantartása, felmérések előkészítése, biztosítása, Netfit elkezdése, I. félév zárása, dokumentumok, beszámolók elkészítése, Project nap Papír alapú és elektronikus nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

II.

Sportfoglalkozások, iskolai bajnokságok szervezése, új nevezések, versenyeztetési feladatok, rendezvények biztosítása

 

sportszerek biztosítása,

nevezési lapok elkészítése,

sportszerek leltári számbavétele, kiadott sportszerek és mezek visszavétele

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

III.

Szent József napi rendezvények, KIT, szabadidős és egyéb mezei, utcai futóversenyek Rendezői feladatok aktualizálása

sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése,

nevezések, felszerelések, biztosítása

 

 

 

 

IV.

Városi sportversenyekhez csatlakozás, takarítási, szertárrendezési feladatok Nevezések összegyűjtése

sportmezek mosása,

sportszerek felújítása

testnevelők
 

 

V.

Iskolai és osztályszintű kirándulások szervezése, támogatása, Érettségi folyamatának és a felmérések lebonyolításának biztosítása

 

Tornatermi és szertár rend kialakítása, sportszerek biztosítása, technikai segítség biztosítása,

technikai dolgozók mozgósítása

felelős testnevelők,

munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

VI.

Osztálynaplók, jegyek, hiányzások, beszámolók, osztálykirándulás, érettségi biztosítása Enapló, törzskönyvek, bizonyítványok, tornaterem, sportudvar rendjének kialakítása Iskolavezetés,

testnevelői munkaközösség

 

 

VIII.

Kapcsolatfelvétel az osztályozóvizsgásokkal, pótvizsgázókkal  

 

 

iskolatitkár,

intézményvezetés

 

 

 

Szent József ÓVODA, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

 

 

Idegen nyelvi munkaközösség munkaterve

 

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

 

Helyzetelemzés

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Az évfolyamokon felső tagozattól kezdve sávos rendszerben folyik a nyelvoktatás. A főépületben és az új szárnyban tantermeinkben rendelkezésünkre állnak digitális táblák, projektorok. Az általános iskola alsó tagozatának otthont adó épület csoportszobáiban – ahol a nyelvi órák nagy része zajlik – még nem biztosított a digitális felületek elérése. Ezekben a termekben a hagyományos CD-lejátszók és USB kimenettel rendelkező lejátszók segítik a diákok hallott szöveg értésének fejlesztését. Szeretnénk a kéttannyelvű – és gimnáziumi képzésben részt vevő diákok számára elérhető nyelvi könyvtárat létrehozni pl. 5 Perc Angol magazin, illetve könnyített olvasmányok beszerzésével. A nyelvszakos kollégák számára szeretnénk egy éves előfizetéssel egy közös Wordwall felületet létrehozni, ahol a szaktanárok saját digitális segédanyagokat, interaktív feladatlapokat (kvízek, szókereső, keresztrejtvény, szerencsekerék stb.) tudnának létrehozni és egyúttal egy közös feladatbank formájában egymással megosztani. Az egykori idegen nyelvi labor jelenleg osztályteremként funkcionál.

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

Angol nyelv: Almási Enikő, Bordán Zsuzsa, Csontos Afrodité, Drabbant-Bertics Ida, Harangozó Boglárka, Kiss Fruzsina, Kissné Harsányi Szilvia, Kunkli-Szabó Eszter, Balázsiné Máté Anita Ágnes, Szabolcsi-Nagy Szilvia, Orensteinné Emődi Izabella, Rajta Katarzyna, Varga Zsuzsanna

Francia nyelv: Oláhné Csoma Ildikó

Német nyelv: dr. Bódis Zoltán, Czoller Viktória, dr. Gáti Magdolna Virág, Sziráki László, Tőkés Dániel, Kissné Szűcs Anikó – kisbabájával otthon

Olasz nyelv: Vass Gabriella

Anyanyelvi lektor: Cooper Douglas Willman

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

Munkaközösség vezetőként feladatom a folyamatosan változó törvények, szabályok nyomon követése, rögzítése az iskolai dokumentumokban, az iskola honlapján, továbbá az aktualitások továbbítása az érintett kollégák felé. Az 2020-as NAT alapján készített tanmenetek ellenőrzése. A pedagógiai program idegen nyelvekre vonatkozó részének felülvizsgálata.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

1.) B2-es nyelvvizsgák propagálása a diákok körében. Ehhez kapcsolódó teendők:

tájékoztatás – osztályfőnökök, szülői értekezletek, szaktanárok

nyelvvizsgára való felkészítés szakórákon

                        – sikeres nyelvvizsgák adatbázisának működtetése

                        nyelvvizsga előadások szervezése (Euroexam)

                        – próbavizsgák szervezése (LanguageCert)

                        – LangCert és Euroexam nyelvvizsgaközpontokkal való kapcsolattartás

            Felelősök: a munkaközösség tagjai, hangsúlyosan az angolos kollégák

2.) Közép- és emelt szintű vizsgákra, előrehozott érettségi vizsgákra való készítés:

            -szakórákon

            -az előrehozott érettségi vizsgákhoz kapcsolódó osztályozóvizsgák lebonyolítása.

Felelősök: a munkaközösség tagjai

 

3.) Érettségi vizsgák és előrehozott érettségi vizsgák szervezése az új törvényi előírásoknak megfelelően

 

4.) Országos célnyelvi mérés a kéttannyelvű általános iskolai részen (6. évfolyam) és kompetencia mérés idegen nyelvből a 6. és 8. évfolyamokon (2023 májusa)

Felelősök: mérés munkaközösség vezetője és a 6. és 8. osztályban tanító angol szakos kollégák, munkaközösség-vezető

 

5.) Tehetséggondozás és felzárkóztatás szakórákon.

                        Felelősök: munkaközösség tagjai

 

6.) Nyílt napokon szakórát látogató vendégek fogadása

Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

7.) Versenyek:

Kiemelt feladatunk a két tanítási nyelvű osztályok/csoportok diákjait minél több angol nyelvi versenyen indítani.

– külső versenyfigyelő (a járványhelyzetnek megfelelően) versenynaptár létrehozása, majd versenyfelkészítés és versenyeken való részvétel és szervezés.

8.) Iskolai nyelvi programok, rendezvények az éves rend különböző pontjain (pl.  adventi időszakban, a DÖK nap, Szent József nap vagy farsang alkalmával) diáksereg motiválása céljából.

 

1.-4. évfolyam: Christmas Party

3.-4. évfolyam: „Spelling Bee” Competition

 5.-6. évfolyam: Santa Contest

                  7.-8. évfolyam: St. Patrick’s Day

       9.-10. évfolyam: Thanksgiving Day

Felelősök: munkaközösség tagjai

9.) A második idegen nyelv választását segítő rendezvények:

            Francia Nyelvhét

            Cuciniamo in Italiano

La Befana, vízkereszt olasz módra

Advent in Deutschland

            Felelősök: munkaközösség tagjai, második idegen nyelvet oktató kollégák

 

10.) Félévente egy alkalom: „ami nekem működött…”: jógyakorlatok megosztása a munkaközösségen belül

            Felelősök: munkaközösség tagjai

 

11.) „Hétköznapi csodák”: igényes diákmunkák kiállítása a folyosókon

            Felelősök: munkaközösség tagjai

12.) Óralátogatás helyett: tanuljunk egymástól!

            Felelősök: munkaközösség vezető + tagok

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

 

Munkaközösség-

vezetők

15.  Éves munkaterv készítése

 

 

16.  Beszámolók készítése

17.  Munkaközösségi foglalkozások tartása

18.  Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

19.  Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

20.  Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Mk. tagjai

Mk. tagjai

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Intézmény-vezető

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2022/2023. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, konzultációk

Munkaközösségi értekezletek

(alsó tagozat, kéttannyelvű osztályok, gimnázium)

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

Idegen nyelvi lektorral való szakmai együttműködés, kapcsolattartás

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

intézményvezető, fenntartó

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szintfelmérés, csoportbeosztások

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

 

 

 

szaktanárok

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

intézményvezető-helyettesek

 

 

 

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

 

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

 

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

Idegen nyelvi bemeneti mérés a kéttannyelvű osztályokban

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

munkaközösség-vezetők

 

Mérés-értékelés munkaközösség,

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

intézményvezető

 

mérés-értékelés munkaközösség vezető, általános iskolai intézményegység vezető

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

 

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

I.

 

Félévi eredmények zárása

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

II.  

Érettségi-, és előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés

 

Kisérettségi vizsga angol nyelvből (11. évfolyam)

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

 

munkaközösség-vezetők, intézményvezető helyettesek

 

 

intézményvezető

 

 

 

IV.

 

Szakkörök látogatása

Előrehozott érettségi vizsgákhoz szükséges osztáyozóvizsgák

 

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

V.

 

 

Országos Kompetencia-mérés, célnyelvi mérés

 

munkaközösség-vezető,

mérés-értékelés munkaközösség

vezető

 

intézményvezető

 

 

VI.

Szóbeli vizsga a kéttannyelvű felsős évfolyamok számára (5.-8. évfolyam)

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezetők

 

 

munkaközösség-vezetők

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • a tanórai fegyelem
 • óraközi szünetek rendje (folyosók, tantermek)
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • tantermek tisztasága, rendje
 • digitális tanrend esetén heti beszámolók
 • digitális tanrend esetén a nyelvórák, ezen belül a megfelelő számú kontakt órák megtartásának ellenőrzése

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

idegen nyelvi munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozóvizsgákra idegen nyelvekből, konzultációk

 

Munkaközösségi értekezletek

(alsó tagozat, kéttannyelvű osztályok, gimnázium)

 

Szakmai programok, az éves terv elkészítése

 

Új idegen nyelvi lektor fogadása

 

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Szintfelmérés, nyelvi csoportok kialakítása

 

Tanmenetek elkészítése

 

Szakkörök, tehetséggondozó-, felzárkóztató- és fejlesztő csoportok, faktok beindítása az erre biztosított órakeret függvényében

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

intézményvezető

munkaközösség-vezető

 

 

X.

 

 

Idegen nyelvi bemeneti mérés a kéttannyelvű osztályokban

 

 

 

Próbanyelvvizsga a gimnáziumi képzésben részt vevő diákoknak

 

Óralátogatások

 

Munkaközösségi megbeszélés

 

 

 

szaktanárok, mérés-munkaközösség

vezető, idegen nyelvi munkaközösség

vezető, szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

idegen-nyelvi munkaközösség tagjai

 

 

mérés-munkaközösség vezető, általános iskolai intézményegységvezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Thanksgiving Day

 

Nyelvvizsga előadás

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

angol nyelvi lektor, szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

XII.

 

 

 Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Christmas Party and the Santa Contest

 

Advent in Deutschland

 

Munkaközösségi megbeszélés – jógyakorlatok megosztása

 

Óralátogatások

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

angolos kollégák, idegen nyelvi lektor, általános iskolai angol szakos kollégák

 

 

németes kollégák

 

szaktanárok

 

 

szaktanár

 

intézményvezető-helyettes

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető-helyettes

 

I.

 

A féléves munka értékelése

 

La Befana, azaz Vízkereszt olasz módra

 

Féléves kisérettségi vizsga angol nyelvből a 11. évfolyam számára

 

 

munkaközösség-vezető

 

olaszos kolléga

 

szaktanárok

 

 

intézményvezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

II.

 

Spelling Bee Competition

 

Francia Nyelvhét

 

Nyelvvizsga előadás

 

Óralátogatások

 

 

általános iskolai angol szakos kollégák, idegen nyelvi lektor

 

francia szakos kolléganő

 

munkaközösség vezető

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

általános iskolai intézményegységvezető

munkaközösség-vezető

 

III.

Saint Patrick’s Day

 

Szent József nap megrendezése

                     Cuciniano di Itliano!

 

Óralátogatások

 

Nyelvvizsga előadás

 

szaktanárok, idegen nyelvi lektor

 

olaszos szaktanár

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

IV.

 

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségizőknek

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

V.

 

 

Óralátogatások

 

Írásbeli érettségik idegen nyelvből

 

 

Országos Kompetencia-mérés és célnyelvi mérés angol nyelvből

 

Év végi szóbeli vizsga a kéttannyelvű osztályok részére (5.-8. évfolyam)

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

 

szaktanárok, idegen nyelvi lektor

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

intézményvezető

 

munkaközösség-vezető,

intézményvezető

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Szóbeli érettségik idegen nyelvből

 

Nyelvvizsgák számának, tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

 

A következő évi célok, kitűzések előkészítése

 

munkaközösség-vezetők

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, szaktanárok

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes, intézményvezető

 

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Kollégiumi munkaterv

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. tárgyi feltételeink

 

 

A tavalyi tanévben kialakított vagy áthelyezett helyiségek beváltak, az első emeleten a fiúk, a második emeleten a lányok laknak a kollégiumban. Nagy öröm számunkra, hogy a teakonyhákba sikerült alig használt konyhabútorokat szerezni, ami igényesebbe tetté a teakonyhákat, a diákok is jobban magukénak érzik a helyiségeket, jobban vigyáznak a rendre és eszközökre is.

A földszinten találhatóak a kollégium hivatalos helyiségei (vezetői iroda, titkárság) illetve a kápolna. Egy koedukált társalgó kialakítása is sikerült, így a nemek közötti társas kapcsolatok kialakulásának megvannak a megfelelő keretei. Ezen kívül itt sok diákprogram valósul meg, főleg a DÖK kezdeményezésére. A földszinten jelenleg két karanténszoba áll rendelkezésre, ezen kívül még kettő helyiség fogható be ilyen célra. A porta, védőnő szobája, vizesblokkok maradtak a régi helyükön.

 Az első emeleten 14 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha,1 technikai személyzeti öltöző, a második emeleten 13 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha, 1 technikai személyzeti öltöző, 1 könyvtár áll rendelkezésre.

Pince szinten hőközpont („karbantartó műhely”) és egy félig használaton kívüli rész található. Ez a rész új bejárat létesítésével valódi karbantartó műhellyé alakítható, vagy egyéb közösségi célra használható. Pl.: Itt tartja Zolcsák Miklós atya az ikon festő szakkört.

Nyáron az eszközbeszerzések, karbantartási feladatok nem valósultak meg, ezeknek a pótlása folyamatban van. A rendszeres dugulás elhárítására is megtörténtek a megfelelő lépések. Köszönjük a Fenntartó eddigi támogatásait, amelyekkel a kollégiumot egyre otthonosabbá, modernebbé tehetjük.

Itt említem meg, hogy a padlás ürítése folyamatos, a katasztrófa védelem már nem kifogásolhatja a padlás állapotát.

 

 

 1. Személyi feltételeink

 

A nevelői létszám alakulása: 1 fő kollégiumvezető, 7 fő nevelőtanár (3 prefekta, 4 prefektus),

Munkánkat segítik még: 1 fő kollégiumi titkár, 1 fő kollégiumi ápoló, 1 fő portás, 3 fő takarító

 

beosztás név
kollégium vezető Daróczi Zoltán
prefekta Zakuczki Sára
prefekta Balázs Éva
prefekta Magyar Barbara
prefekta
prefektus Bécsi Géza
prefektus Csáki József Gedeon
prefektus Fekete Tibor
prefektus Szűcs Zsolt
kollégiumi titkár Fekete Judit
kollégiumi ápoló Fegyveres Éva
portás Hutóczki László
takarítónő Balogh Tiborné
takarítónő Pócsi Jánosné
takarítónő Virágos Péterné

 

 

Személyi változás történt a kollégiumban. Bogáti-Bojté Eszter újra anyai örömökben részesült, helyette Fekete Judit látja el a kollégiumi titkár feladatait.  A személyi állomány között jó az együttműködés. Nézeteltérések, konfliktusok is voltak, de megbeszélésekkel orvosolódtak a problémák.

 

 

 

Diáklétszám alakulása: A kollégistáink 7 csoportba vannak beosztva: 3 lány és 4 fiú csoport.

 

  2021. 09. 01.  Szent Józsefes külsős összesen
  FIÚK 54 43 97
  LÁNYOK 31 43 74
  ÖSSZESEN 85 86 171
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 14 fő  
Családjában három vagy több gyermeket nevelnek: 36 fő  
Tartósan beteg: 5 fő  
HH: 0 fő  
HHH: 4 fő  
SNI: 2 fő  
BTMN: 1 fő  
           

 

 

 

 1. A kollégium alapdokumentumok megújulása

 

 

A digitális napló bevezetése úgy néz ki, hogy az idei tanévben megvalósul. De a biztonság kedvéért még maradunk a papíralapú naplóknál (csoportnapló, ügyeleti napló, kollégiumi törzskönyv) addig, amíg a KRÉTA rendszert biztonságosan tudjuk kezelni és használni. Reményeink szerin a tematikus foglalkozásokat, illetve a szabadon választható kötelező foglalkozásokat is lehet majd az elektronikus naplóba vezetni. Tavaly előtt a kollégium dokumentumait felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, így idén erre most nincs szükség. Bár egy diákok igénye alapján módosított napirendet fogunk kipróbálni, és ha sikere lesz, akkor szükséges a változást az intézményi dokumentumban is feltüntetni.  Továbbra is vezetjük a digitális táblázatokat, statisztikákat, hogy minél több információ álljon rendelkezésre és mindenkinek elérhetőek legyenek a szükséges adatok. Illetve ezek a táblázatok a gyorsabb adatszolgáltatást is segítik.

 

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. Tanévben

 

 

Az elmúlt tanév szerencsére vírus miatti bezárásoktól mentes volt. Most volt először alkalmam arra, hogy egy teljes tanévet figyelhessem a kollégiumi életet, az ott folyó munkát, munkálatokat, pedagógiai folyamatokat. Nagyon sok jó dolgot, tartalmas programokat, minőségi pedagógiai munkát láttam. Persze voltak nehézségek is.

A kollégium fő célja az eredményes felkészülés segítése, koordinálása a következő napi tanórákra, és a katolikus értékekre, értékrendre nevelés. Az utóbbinál nem vagyunk könnyű helyzetben, ugyanis a külsős kollégisták nem az egyházi kollégium miatt választanak, hanem egyszerűen nincs máshol hely. Saját diákjaink között is vannak szép számmal, akik nem ilyen értékrend szerint éltek/élnek. Nagy reményeket fűzünk Pap László atyához, akitől azt várjuk, hogy segítsen, irányítson, tanítson bennünket annak érdekében, hogy az egyházi, katolikus nevelésben minél sikeresebbek lehessünk. Továbbra is nagy az igény az egyéni lelki gondozásra. Folytatjuk az együtt imádkozásokat, elmélkedéseket. Rendszeresen tartjuk a lelki perceket, a lelki félórákat.  A kápolna áthelyezése remek lehetőséget teremtett fiúknak, lányoknak, az imádságos lelkület kialakítására, elmélyítésére.

A vírus helyzet lehetősége továbbra is fennáll, ennek megfelelően a tavaly kialakított eljárásrendek érvényben maradtak, vész esetén hatályba lépnek. Fokozottan figyelünk a higiéniás előírások betartására, betartatására. Az elkülönítő helyiségek rendelkezésre állnak.

Igyekezetünk kell minél hamarabb alakuljon ki a közösséghez tartozás pozitív élménye csoport és kollégiumi szinten egyaránt, sikeresnek mondható. Az egymás elfogadása, a konfliktusok megbeszélése, az egymásra utaltság, kölcsönös segítségnyújtás, tolerancia fogalmak, továbbra s mindennapjaink része kell, hogy legyen.

Nagyon fontos, hogy az elmúlt tanévben a tanulmányokban bekövetkezett javulás tovább folytatódjon. Folyamatos a tanulás segítése, a korrepetálások, a kikérdezések, a különböző tanulási módszerek átadása.

 

 

Tematikus csoportfoglalkozások

 

TÉMAKÖR 1–8. 9. évfolyam, 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13–14. évfolyam
évfolyam 9./N évfolyam,
  9./Kny. évfolyam,
  9./Ny. évfolyam
A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1
Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 2 1 1
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 1 2 2 2 1 2
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 1 1
A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3
Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 2
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 2 1 1
Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 2
Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2
Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 2 3 3
Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1
Összesen 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra

 

 

Kötelezően szabadon választható foglalkozások
1. Kosárlabda Szűcs Zsolt
2. Röplabda Fekete Tibor
3. Hazafias történelem és közélet Bécsi Géza
4. Filmklub Zakuczki Sára
5. Drámakör Balázs Éva
6. Ifjúsági 6×6: Hétköznapi idézetek a Bibliából Csáki József Gedeon
7. Történelem érettségi előkészítő Magyar Barbara

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022. TANÉV ÉVES ÜTEMTERVE  
Hónap  Program Program felelős 
Szeptember Csoportok, szobák beosztása prefekták, prefektusok
  Beköltözés, Ismerkedős játék új kollégistáknak      prefekták, prefektusok
  Házirend, tűzvédelem ismertetése prefekták, prefektusok
     Csoportok megismerkedése, diákok adatainak felvétele, egyeztetése, igazolások, iratok begyűjtése prefekták, prefektusok
  Kollégiumvezetői évnyitó, havi lelki félóra a kollégisták számára Daróczi Zoltán, Pap László atya
       Kollégiumi Diákönkormányzat megalakulása Balázs Éva
  Színházlátogatás kéthavonta Magyar Barbara
  Tűzriadó gyakorlása Daróczi Zoltán
  Gyónási lehetőség, beszélgetés Pap László atya
  Gulyás Kupa Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
Október   Rózsafüzér imádság hetente prefekták, prefektusok
      Kötelezően szabadon választható foglalkozások         beindítása

 

prefekták, prefektusok
      Fiatalok kupája, Balásházy Kupa Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
  Havi lelki félóra Daróczi Zoltán, Pap László atya
  Korosztályos csoportok játékos ismerkedése Balázs Éva
  Kollégiumi verébavató DÖK
  72 óra kompromisszumok nélkül prefekták, prefektusok
November   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Halottak napjáról és Mindenszentekről megemlékezés

 

prefekták, prefektusok
  Advent kezdete, kollégium díszítése Pap László atya prefekták, prefektusok
  FAVÉD Nyíregyháza  
December   Mikulás a kollégiumban prefekták, prefektusok
  Karácsonyi hangverseny, betlehemezés Fekete Tibor, Bécsi Géza
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Kézműves foglalkozás prefekták, prefektusok
 Január  Kollégiumi gyűlés. Félév értékelése Daróczi Zoltán prefekták, prefektusok
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Házszentelés, vízkereszt Pap László atya, Daróczi Zoltán
 Február  Gyertyaszentelés, Balázs áldás Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Farsangi díszítés, álarc, totó prefekták, prefektusok
  Házi bajnokságok szervezése prefektusok
  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Házi légpuskalövészet verseny Bécsi Géza, Csáki Gedeon
  Katolikus Bál  
Március  Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Nagyböjt kezdete Hamvazó Szerda, hamvazkodás Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Nőnap prefektusok, Darócz Zoltán
  Gyümölcsoltó boldog asszony prefekták, prefektusok
       Március 15 prefekták, prefektusok
  Szent József  ” kollégiumi hét” programjai prefekták, prefektusok
  Kolimpia Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
Április   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
      Húsvéti készülődés, kézműveskedés prefekták, prefektusok
  Hadisírgondozás Csáki Gedeon
      Végzősök búcsúztatója, ballagás prefekták, prefektusok
     
Május   Havi lelki félóra Pap László atya, Daróczi Zoltán
  Gulyás – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
   Galopp – napok  Fekete –Bécsi – Szűcs
   Deák – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
  Egyházmegyei gyermeknap  
  KÖVET Kisvárda  
 Június Évzáró nyárindító koncert Fekete Tibor
  Év értékelés Daróczi Zoltán, prefekták, prefektusok
     

 

 

Kollégiumi ünnepek

·         Veni Sancte

·         október 6-ai megemlékezés

·         1956-os megemlékezés

·         Advent köszöntő mise, adventi koszorúk megáldása, rekollekció

·         Vízkereszt, házszentelés

·         A magyar kultúra napja

·         1848. március 15.-ei megemlékezés

·         Szent József- nap

·         Nemzeti összetartozás napja

 

Információk átadási rendszere

Információt

adó

Informálás tárgya Információt

kapó

Időgyakoriság Informálás

módja

Keletkező

dokumentum

Folyamat ellenőrzése
Intézményegység-vezető 1.  Szakmai munka

–      éves munkaterv

–      éves munka értékelése

–      középtávú terv (ped. program)

–      SZMSZ (az iskola szervezeti működtetése)

–      munkaköri leírás

–      humánpolitika

2.  Intézmény működtetése

–      tárgyi, személyi feltételek biztosítása

3.  A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

 

4.  Az SZM működése

 

5.  Az iskola gazdálkodása

Minden dolgozó

 

 

 

 

 

 

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos

 

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Írásban

Írásban

Írásban

Írásban

 

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

 

Szóban

 

Írásban

 

Munkaterv

Beszámoló

Ped. Program

SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag

Leltárkönyv

 

 

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről
  Napi munka szervezése

Beiskolázás

kollégium pályaválasztási munka irányítása

Továbbképzések szervezése

Tanulmányi versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az kollégiumi adminisztráció irányítása

Minden dolgozó Folyamatos Szóban,

írásban

 

Havi programok,

tanulók

nyilvántartása

 

 

Versenyeredmények

összesítése

Intézményegység-vezető
Pedagógusok 1.      Szakmai továbbképzés

Szakmai munka

Nevelő-

testület

Féléves Szóban   Intézményegység-vezető
DÖK

segítő

pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.      Felnőtt ügylet

 

3.      Tanár-diák közötti kapcsolattartás

4.      Intézményi médiumok működtetése

21.  Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi

 

Féléves

 

Folyamatos

Faliújság

 

Ügyeleti

táblázat

Szóban

A DÖK éves

munkaterve

Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Intézményegység-vezető
                   

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

Mérés-értékelés munkaközösség munkaterve

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Az általános iskola alsós osztályai a Szent Anna u. 19. szám alatt, a felső tagozat a 17. szám új szárnyában töltik mindennapjaikat. A gimnáziumi osztályok a 17. szám alatti régi épületben tanulnak. Az iskolai belső mérések egyelőre papír alapon történnek, amihez a tanári szobákban és a titkárságon elhelyezett fénymásolók, nyomtatók biztosítják a feltételeket.

 

 1. Személyi Feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

A tanulók készség- és képességfejlődésének mérése, értékelése, fejlesztése az egész tantestület közös ügye. A mérések lebonyolításában és a feladatlapok javításában a tantestület minden tagja részt vesz.

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az általános iskolai mérési eredményekről osztály- és egyéni profilok létrehozása

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2022/2023. tanévben
 • Bemeneti mérések megszervezése, kiértékelése
 • Kontroll mérések megszervezése, kiértékelése
 • Tanulási motivációs kérdőív felvétele, kiértékelése
 • Tanulási stílus kérdőív felvétele, kiértékelése
 • Országos mérések
 • Kimeneti mérések megszervezése, kiértékelése

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

22.  Éves munkaterv készítése

 

 

23.  Beszámolók készítése

24.  Munkaközösségi foglalkozások tartása

25.  Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

26.  Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

27.  Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Intézményvezető

 

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2022/2023. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

   VIII.

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

     IX.

 

 

Mérések összeállítása

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

 

X.

 

Bemeneti mérések, javítás

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

     XI-XII.

 

 

Fejlesztés

 

Osztály- és egyéni profilok elkészítése

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

 

I.                      

Kontroll-mérések, javítás

 

A I. félév mérési munkájának elemzése, értékelése

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

II-III.  

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

 

IV.

 

Kimeneti mérések, javítás

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

V.

 

Kimeneti mérések, javítás

OKM

 

szaktanárok

Lajmán Gréta, mérésvezetők

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

VI.

 

A II. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • mérések utasítás szerinti lebonyolítása, javítása
 • fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

mérés-értékelés munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

Mérések összeállítása

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

X.

 

Bemeneti mérések, javítás

–          műveleti sebesség mérése 2-9. évfolyam

–          angol kompetencia mérés 3-6. évfolyam

–          tanulási stílus, tanulási motiváció kérdőív 5. évfolyam

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Bemeneti mérések, javítás

–          szókincs, íráskészség, olvasáskészség mérése 4. évfolyam

 

Fejlesztés

 

Osztály- és egyéni profilok elkészítése

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

 

 

XII.

 

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

 

 

 

I.

 

 

Kontroll-mérések, javítás

–          műveleti sebesség kontroll-mérés 2-9. évfolyam

 

A I. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

 

II.

 

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

III. Fejlesztés szaktanárok munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek
 

IV.

 

Kimeneti mérések, javítás

–          műveleti sebesség kontroll-mérés 2-9. évfolyam

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

V.

 

Kimeneti mérések, javítás

–          angol kompetencia mérés 2-6. évfolyam

 

OKM

 

szaktanárok

 

Lajmán Gréta, mérésvezetők

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

VI.

 

Szülői elégedettségi kérdőív

A II. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

 

 

 

intézményvezető

intézményvezető

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Hitéleti munkaközösség munkaterve

 

a

20122/2023. tanévre

 

 

 

 

 

 

 

Személyi Feltételeink:

Papp László iskolalelkész

 

Munkaközösségünk tagjai:

 

Vékásné Balla Eszter

Medve József

Feketéné Nagy Magdolna

 

 

betanító kollégák:

 

Sziklai Dávid (római katolikus hittan)

Csapó Márton (római katolikus hittan)

Urbán Evariszt (görögkatolikus hittan)

Zolcsák Miklós (görögkatolikus hittan)

Dr Krasznay Mónika (görögkatolikus hittan)

Szilágyi Gáborné (görögkatolikus hittan)

Baráth Enikő (református hittan)

Molnárné Bokross Márta (református hittan)

Szabó Anna Boglárka  (református hittan)

Baráthné Szalánczi Tímea (református hittan)

Bogyó Zsófia (református hittan)

Iván Barna (református hittan)

Kubinyiné Mikó Ágnes (református hittan)

 

 

 

Kiemelt Feladataink a  2022/2023.  tanévben

 

 • Tantárgyi vizsga (kisérettségi) 10. évfolyamon
 • Tematikus imanapok
 • Iskolai hittanverseny
 • Osztályszintű lelkigyakorlatok, lelkinapok
 • Osztály szentmisék, szentmise magyarázó alkalmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium

Hitéleti munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • Tanévnyitó szentmisék előkészítése
 • Munkaterv elkészítése
 

 

munkaközösség vezető

 

 

igazgató, ig.h.

IX.
 • Tanévnyitó szentmisék
 • ForrásPont
 • Tanmenetek leadása

 

Papp László

osztályfőnökök

hittantanárok

 

 

 igazgató, ig.h

 

 

X. ·         Rózsafüzér imádkozás osztályonként

·         Imaszándékok gyűjtése

·         „Az ima erőt ad” imanap

·         Csatlakozás az „Egymillió gyermek imája a békéért”

·         Imaest a tiszta szerelemért

Papp László, hittantanárok

 

                        hittantanárok

Papp László, hittantanárok

hittantanárok

 

hittantanárok

igazgató,ig.h

 

 

 

 

XI. ·         Mindenszentek ünnepe

·         FAVÉT

·         Szent Erzsébet ünnepe

·         Advent kezdete, adventi koszorúk megáldása, első gyertyagyújtás

hittantanárok

osztályfőnökök,

hittantanárok

 

Papp László, hittantanárok

igazgató, ig.h.

 

XII. ·         Adventi Lelki Nap osztályonként

·         Bűnbánati alkalmak a gimnáziumban

·         Adventi gyertyagyújtás

·         Osztálykarácsony

 

Papp László, hittantanárok

 

Papp László

 

hittantanárok

osztályfőnök, hittantanárok

 

 

 

igazgató, ig.h.

 

 

igazgató, ig.h.

 

I. ·         Házszentelés

·           Tantárgyivizsga           10.évfolyam

·           Egyházmegyei Szavalóverseny Debreceni kerületi forduló

·           Ökumenikus Imahét

Papp László

hitantanárok

 

                      

 

Feketéné Nagy Magdolna

 

 

 

igazgató,ig.h

II.
 • Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
 • Szent Balázs ünnepe

Balázs-áldás

§  „Gyógyulás napja” imanap

·         Hamvazószerda, Nagyböjt kezdete, hamvazkodás

Papp László, hittantanárok

 

Papp László, hittantanárok

 

PPapp László, hittantanárok

Papp László, hittantanárok

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

 

III. ·         Bűnbánati alkalmak osztályonként a gimnáziumban

·         Keresztúti ájtatosság

 • Nagyböjti lelkinap
 • Szent József nap
 • Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

(Görögkatolikus liturgia)

P Papp László, hittantanárok

 

 

 

Papp László, hittantanárok

Osztályfőnökök, hittantanárok

Görögkatolikus atyák

Hittantanárok, osztályfőnökök

h

 

igazgató, ig.h.

 

 

IV.
 • Házi hittanverseny évfolyamonként
 • Húsvéti örömút imádkozása osztályonként

 

Hittantanárok

 

Hittantanárok

 
V.
 • Urunk mennybemenetelének ünnepe, (szentmise, zsolozsma)
 •  Egyházmegyei gyereknap Harangodon (3-8. évfolyam)
 • Pünkösdi készület osztályonként             
Papp László, hittantanárok

              

 

 

 

hittantanárok, osztályfőnökök

 

hittantanárok

igazgató, ig h
VI.
 • Te Deum
Papp László, hittantanárok, osztályfőnökök igazgató, ig.h.

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

 

Arculati munkaközösség munkaterve

 

a

2022/2023. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

Az arculat munkaközösség egy újonnan alakult munkaközösség iskolánkban.

Az arculat azon célok, tulajdonságok összessége, melyet az iskola önmagáról szeretne bemutatni, tudatosítani – bizalmat kelteni –, a kialakult kép pedig az a jelentéstartalom, melyet a környezet azonosít az iskolával kapcsolatban.

Az arculat tudatos menedzselése egyrészről a beiskolázási projekttervben és megvalósításában jelenik meg, másrészről azonban – az iskolák közötti szoros versenyben – mindennapos feladatokat is ad az iskolavezetés számára.

A tanulói létszám alakulása azt mutatja, hogy a terveknek megfelelő a beiskolázási program hatékonysága.

A beiskolázási programban a különböző érintetteket (óvodák, szülők, gyerekek, stb.) egyaránt meg kell célozni, ezt viszont csak egy egységes arculat kialakítása után lehet megtenni, hiszen a stabilitást, a megbízhatóságot és a minőséget is el kell juttatni a szülőkhöz, a gyerekekhez és az egyéb érintettekhez egyaránt.

A iskola PR tevékenysége az elmúlt években egyre intenzívebbé válik – a helyi sajtóban gyakran jelenik meg cikk, tudósítás az iskola életéről.

Intézményi design

Minden intézmény érdeke, hogy stílusos, egységes design elemeket tudhasson magáénak, hiszen az érintettek nagyon gyakran vonnak le következtetéseket egy-egy szervezetről, vállalatról akár egy termék csomagolása vagy egy névjegykártya alapján.

A különböző rendezvényeken történő egységes megjelenés, „intézményi design” érdekében szentjoe-s emblémával ellátott sálat, pólót készíttetett az intézmény.

A hivatalos levelezéshez, nyomtatott tájékoztatáshoz egységes fejléccel ellátott papírt használnak, illetve egységes betűtípus és betűméret használata jellemző.

 

        Személyi feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

A tantestület összes pedagógusa és dolgozója

  Kiemelt Feladataink a  2022/2023.  tanévben

 • Szórólap készítése az óvodák számára
 •  A honlap folyamatos frissítése
 • Az iskola újság határidőre történő minőségi megjelenése

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium

Arculat munkaközösség ütemterve

a 2022/2023. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • Célok megfogalmazása
 • munkaterv elkészítése
pedagógusok

 

    Csombordiné Dienes Bernadett

m       munkaközösség vezető

 

 igazgató, ig.h.

IX.
 • A lehetőségek, körülmények megismerése
 • A feladatok megszervezése
 • A honlap frissítése-fogadóórák helye, időpontja
 • Az iskola névtáblájának kihelyezése
Dr. Bódis Zoltán

Csombordiné Dienes Bernadett

       munkaközösség vezető, igazgató, ig.h.

 

X.
 • Szórólap készítése az óvodák részére
 • Az iskola tárgyi feltételeinek felülvizsgálata –hibák kijavítása
Bundáné Takács Brigitta
Csombordiné Dienes Bernadett

Karbantartók, rendszergazdák 

munkaközösség vezető

igazgató és helyettesei

 

XI.
 • Az iskolaújság első számának megjelenése
Sin Angelika munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

XII.  

 • Az iskola logójával ellátott pólók, tárgyak elkészíttetése, igény esetén
Daróczi Zoltán
osztályfőnökök

 

 

munkaközösség vezető

 

igazgató, ig.h.

 

I.
 • Az iskola honlapjának aktualizálása
 • Nyílt napok a leendő első osztályosoknak
tanítók, osztályfőnökök

leendő elsős osztályfőnökök

testnevelők

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

II.
 • 2. félév tervezése
 • Az új épület aulájának berendezése, barátságosabbá tétele
tanítók, karbantartók igazgató, ig.h.

munkaközösség vezető

III.   

 • A gimnázium aulájának dekorálása
Lakatos Gabriella munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

IV.
 • Az iskolaújság második számának megjelenése
Sin Angelika munkaközösség vezető

      

 

      igazgató, ig.h.

V.
 • Az iskola honlapjának aktualizálása-sport-és tanulmányi versenyeredmények
Dr. Bódis Zoltán

osztályfőnökök, tanítók testnevelők

munkaközösség vezető
VI.
 • Az éves munka értékelése
A tantestület tagjai munkaközösség- vezető

 

 

igazgató, ig.h.       

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Sportköri munkaterv

 

2022-2023. tanév

 

 

A sportkör célja és feladatai:

 

 • Rendszeres sportolási, játék, testgyakorlási és versenyzési lehetőség nyújtása a diákokrészére, a mindennapos testedzés biztosítása.
 • Az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése.
 • A máshol rendszeresen nem sportoló fiatalok számára vonzó, kellemes sportprogramok, foglalkozások felkínálása.
 • A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, biztosítása.
 • Sportrekreációs tevékenységek biztosítása az intézmény tanulói számára.
 • Intézményen belüli házi bajnokságok, játékok, versengések, sportprogramok szervezése és lebonyolítása.

A tehetségek kiválasztása, gondozása, valamint sportegyesületbe irányítása.

 • A sportrendezvényeken, diákolimpiai versenyeken iskolánk hírnevének öregbítése.
 • Hagyományok fenntartása, ápolása, gyarapítása.

 

Sportfoglalkozások:

Szertorna

 

Foglalkozásvezető: Vadné Markovics Viktória, Bánki András

Korosztály: 1-6. évfolyam

A foglalkozás célja:

Megismerkedés a torna sportág alapjaival. Kezdő szintről indulva a sportág sikeres űzéséhez elengedhetetlen alapmozgások, (állások, támaszhelyzetek, dinamikus, statikus mozgásformák,) készség szintű begyakorlása. A tornán keresztül az alapvető fizikális

képességek fejlesztése.

 

2022. Folyamat tervezése: tevékenységek Támogatás
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.  
Foglalkozások időpontjainak kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása.  
Egyeztetés az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.

Szintfelmérés.

 
október Diákolimpiai versenyzők regisztrálása az MDSZ honlapján.  
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.  
november Foglalkozások megtartása. Háziverseny szervezése.  
Diákolimpiai versenyeken való részvétel. Intézményi költség
December Foglalkozások tartása.  
2023.

január

Foglalkozások tartása.  
február Foglalkozások tartása.  
március Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
április Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
május KIDS Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés. Intézményi költség

 

Floorball

 

Foglalkozásvezető: Sápy Cecília

Korosztály: 1-8. évfolyam

A foglalkozás célja:

A sportág alapjainak megismertetése. A sportág megszerettetése a diákokkal. A kezdő szintről eljuttatnia diákokat a versenyeken való részvételig (háziversenyek, diákolimpia). Közösségi élmény biztosítása a csapatsportok révén.

2022. Folyamat tervezése: tevékenységek Támogatás
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.  
Foglalkozások időpontjainak kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása.  
Egyeztetés az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.

Szintfelmérés.

 
október Diákolimpiai versenyzők regisztrálása az MDSZ honlapján.  
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.  
november Foglalkozások megtartása. Háziverseny szervezése.  
Diákolimpiai versenyeken való részvétel. Intézményi költség
December Foglalkozások tartása.  
2023.

január

Foglalkozások tartása.  
február Foglalkozások tartása.  
március Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
április Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
május Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés. Intézményi költség

 

 

Röplabda

 

Foglalkozásvezető: Daróczi Zoltán

Korosztály: 7-12. évfolyam

A foglalkozás célja:

 Az intézmény bővülése következtében beiskolázásra kerülő új diákok minél nagyobb számban való bekapcsolódása az iskolai szintű sportoktatásba és a későbbiek folyamán a versenyeztetés rendszerébe.  Elsődleges feladat a sportág minél szélesebb körben való megszerettetése, illetve a tanulók szabadidejének közösségformáló és egészséges eltöltését szolgáló tevékenység biztosítását.

Az intézmény által biztosított foglalkozásokra beintegrált diákokkal megismertetni a játékvezetés fortélyait, hogy minél szélesebb ismeretanyag birtokában tudjanak a jövőben érvényesülni. Iskolánkban a délutáni testnevelés foglalkozásokon kívül edzéslehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy korosztályonként heti 2 alkalommal fejleszthessék tudásukat. Több versenyrendszerben is játéklehetőséghez jutnak diákok. Az edzéseinken, versenyeinken az éppen nem játszó sportolók lehetőséget kapnak jegyzőkönyvvezetésre, illetve háziversenyeinken akár játékvezetésre is. Az új diákok számára felzárkóztató edzéslehetőségek biztosítása, hogy minél hamarabb utolérjék társaik technikai és taktikai tudását.

 

 
2022. Folyamat tervezése: tevékenységek Produktumok Támogatás
augusztus Felkészülés a szezonkezdésre, alapozás.    
Szakmai továbbképzés a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében   Saját költségen
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.    
Edzésidőpontok kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása az edzésekbe.   Intézmény által ingyenes
Egyeztetés a testnevelő kollégákkal és az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.    
október Diákolimpiai csapatok összeállítása korosztályonként két csapattal.    
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.    
Diákolimpiai mérkőzések megkezdése.    
A tesztfeladatok végrehajtása, a második év első tesztje. határidő október 30.  
A felmérő feladatok adatainak rögzítése, második állapotfelmérés a nyári szünet és az augusztusi alapozó időszak után.    
Elméleti képzés: röplabda mérkőzés jegyzőkönyv vezetésének alapjai.    
november Edzések megtartása, összehangolása a versenyekkel.    
Diákolimpiai mérkőzéseken való részvétel.   Intézményi költség
Vendégcsapatok meghívása edzőmérkőzésekre.    
December Versenyeztetés (Diákolimpia, Karácsony Kupa)   Intézményi költség
2023.

január

Edzések, versenyek.   Intézményi költség
február Tesztfelmérések: az év második felmérése.    
Edzések, versenyek.   Intézményi költség
március Edzések, versenyek.   Intézményi költség
Háziversenyek, jegyzőkönyv vezetés és mérkőzésvezetés gyakorlása.    
április Edzések, versenyek.   Intézményi költség
Háziversenyek, jegyzőkönyv vezetés és mérkőzésvezetés gyakorlása.    
május KIDS Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés.   Intézményi költség
Harmadik tesztfelmérés lebonyolítása.    
Az év teszteredményeinek elemzése.    
Értékelés, önértékelés: az éves munkában résztvevők (intézményvezetés, diákok, kollégák) visszajelzései alapján az önértékelés elvégzése.
Közzététel: a tanévben elért eredmények ismertetése az intézmény facebook oldalán, valamint az éves beszámoló elkészítése és előadása az év végi záróértekezleten.