Főooldal
Munkarend 2021/22

Munkarend 2021/22

Szent József Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium

MUNKATERV

a 2021/2022. tanévre

Összeállította: dr. Bódis Zoltán

DEBRECEN

2021. AUGUSZTUS 30.

 

Tartalom

Bevezető. 4

Helyzetelemzés. 5

Óvodai munkaterv. 33

Alsós munkaközösség munkaterve. 58

Felsős munkaközösség munkaterve. 66

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve. 74

A humán-művészeti munkaközösség munkaterve. 96

Természettudományos munkaközösség munkaterve. 110

Idegennyelvi munkaközösség munkaterve. 124

Informatika(digitális kultúra) munkaközösség munkaterv. 138

Testnevelés munkaközösség. 150

Kollégiumi munkaterv. 160

Mérés-értékelés munkaközösség munkaterve. 172

Tehetségfejlesztési munkaközösség munkaterve. 181

Sportköri munkaterv. 185

 

 

 

 

Legitimációs záradék

A 2021/2022. tanévre vonatkozó munkaterv-javaslatot a tantestület és a munkaközösségek megvitatták, a 2021. augusztus 27. napján megtartott munkaközösségi értekezleten egyhangúan elfogadták.

 

 

Debrecen, 2021. augusztus 29.                                                                                                     munkavállalók képviselője

 

 

A Diákönkormányzat véleménynyilvánítása

 

Az intézmény diákönkormányzata munkaterv készítése során a tanulókat érintő programokat véleményezte, azokkal egyetért.

 

 

Debrecen, 2021. augusztus 29.                                                                             

                       diákönkormányzat képviselője

 

A Szülői közösség véleménynyilvánítása

 

Az iskolai munkaterv készítése során a szülői közösség véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.

 

 

Debrecen, 2021. augusztus 29.                                                                                                   

szülői közösség  képviselője

 

Fenntartói véleménynyilvánítás

 

A jelen dokumentum tartalmát megismertem, az intézmény 2021/2022. évi munkatervével egyetértek.

 

Debrecen, 2021. augusztus 31.

                                                                                        a fenntartó képviselője

 

 

Bevezető

 

A munkaterv jogszabályi háttere

 

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)
 • 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet 1. számú melléklet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról
 • 137/2018. (VII.25) Kormányrendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17) Kormányrendelet módosításáról
 • Kollégiumi nevelés országos alapprogramja
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
 • Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
 • A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
 • A tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet
 • A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Bővítések, átalakítások

 

Intézményünk az idei tanévet az óvodai tagintézmény megnyitásával, illetve az általános iskolai épület emeletráépítésével kezdte meg, újabb kiváló lehetőségekkel gazdagodva.

 

 

 

Megoldandó problémák:

 

 

 1. a könyvtár megújításához szükséges a könyvtárterem részleges átalakítása.
 2. Kerekesszékes diákjaink számára a bejárathoz rámpát kell kialaktani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnázium:

44 terem 

ebből:                                                                                                                     

csak osztályterem:                                                                                                 22 db      

szaktentermek:

 • fizikai előadó                                            1 db
 • biológia-kémia előadó               1 db
 • ének-zene                                                     1 db
 • informatika                                            4 db
 • nyelvi labor                                             1 db
 • tornaterem                                            2 db
  • egyéb:                                                                   11 db                

 

Általános Iskola:

8 + 11 terem

egyéb/csoportszoba           4+4 db

 

Kollégium:

24 háló

  5 tanulószoba

 

 

 

2.  Személyi feltételeink

A nevelői létszám alakulása: 

 

Pedagógus munkakörben dolgozók 85 fő
Vezetői munkakörben 5 fő
Tanári munkakörben dolgozik az intézményben 73 fő
1.        főállásban 61  fő
2.        részmunkaidős 3 fő
3.        óraadó 6 fő
3.        hitoktató (ebből 1 fő lelki vezető) 3 fő*
Tanári munkakörben dolgozik a kollégiumban 7 fő

 

            *+ Más felekezetekből: 4 fő görög katolikus, 7 fő református hitoktató 

 

A pedagógus munkát közvetlenül segítők létszáma

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítő dolgozók 10 fő
Iskolatitkár 2 fő
Kollégiumi titkár 1 fő
Pedagógiai asszisztens 1 fő
Főállású könyvtáros 1 fő
Laboráns 2 fő
Kollégiumi ápoló 1 fő
Rendszergazda 2 fő

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi, pszichológiai feladatok, SNI-ellátás 

 

Iskolapszichológus (teljes állás) 1 fő
Gyermekvédelmi felelős (5 órában) 1 fő
Fejlesztőpedagógus-gyógypedagógus (óraadó) 1 fő
Szomatopedagógus (óraadó) 1 fő
Tiflopedagógus (óraadó) 1 fő

 

Munkaközösségek

 

Intézményünkben az alábbi munkaközösség működnek:

 

 1. általános iskolai munkaközösség. Alsós vezető: Bundáné Takács Brigitta,
 2. általános iskolai munkaközösség Felsős vezető: Jászai Mária
 3. osztályfőnöki munkaközösség. Vezető: Danyi Dorottya
 4. humán munkaközösség. Vezető: dr. Kelemen Erzsébet
 5. idegen nyelvi: Vezető: Bordán Zsuzsa
 6. informatika-matematika munkaközösség. Vezető: Baranyáné Milbik Erzsébet
 7. természettudományos munkaközösség. Vezető: Sziráki László
 8. testnevelő munkaközösség. Vezető: Kovács Judit
 9. tehetségfejlesztő munkaközösségi. Vezető: Gyermán György
 10. Mérés-értékelés munkaközösség Vezető: Varga Zsuzsa

 

 

A diáklétszám alakulása

 

Az iskolai tanulók száma a 2021/2022 tanévben: 888 fő
Az osztályok és az osztálylétszámok:
Évfolyam Osztály Osztálylétszám Az egész napos oktatás keretében a délutáni, nem tanórai foglalkozásokat várhatóan igénybe vevők létszáma
1. évfolyam 1. A 27 27
  1. B 25 25
  1. C 26 26
2. évfolyam 2. A 27 27
  2. B 24 24
  2. C 25 25
3. évfolyam 3. A 29 29
  3. B 30 30
4. évfolyam 4. A 23 23
  4. B 29 29
5. évfolyam 5. A 31 28
  5. B 28 21
6. évfolyam 6. A 29 27
7. évfolyam 7. A 25  
  7. B 24  
8. évfolyam 8. A 40  
9. évfolyam 9. A 33  
  9. B 28  
  9. C 30  
  9. S 34  
10. évfolyam 10. A 35  
  10. B 35  
  10. C 31  
11. évfolyam 11. A 39  
  11. B 36  
  11. C 36  
12. évfolyam 12. A 31  
  12. B 33  
  12. C 18  
  12. D 27  

 

Az iskolai átlaglétszámok jellemzői

Iskolai átlag: 29,6 fő

Általános iskolai átlag: 27,15 fő (23)

Általános iskola 1-4. átlag: 26,5 fő (23)

Általános iskola 5-8. átlag: 29,3 fő (23)

Gimnáziumi átlag: 31,47 fő (28)

 

Az osztályonkénti áltaglétszám azt előző évekhez képest enyhe növekedést mutat.

 

Az átlaglétszámok minden esetben nagyobbak, mint a Köznevelési Törvény 4. sz. melléklete szerinti átlaglétszámok (zárójelben).

 

Az intézményben – nem tanórai keretek között – biztosított elfoglaltságok

         
 
A szakkör,
foglalkozás
megnevezése
Létszáma (fő) A költségek (térí-
tésmentes/
költségtérítéses, ez
esetben a
fizetendő összegek)
A szakkört, foglalkozást tartó személy neve A szakkör
jellege
robotika 3 térítésmentes Fejesné Satkovics Lívia Tehetséggondozás
iskolaújság 5 térítésmentes Sin Angelika Tehetséggondozás
angol 1.b 25 térítésmentes Varga Zsuzsanna Tehetséggondozás
angol 1.a 25 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 1.c 26 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.b 24 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 2.c 25 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
angol 3.b 30 térítésmentes Shaun McCanna Tehetséggondozás
matematika 4 térítésmentes Gyernán György Tehetséggondozás
informatika 4 térítésmentes Böjtiné Tóth Henrietta Tehetséggondozás
java programozás 12 térítésmentes Málnás Szilárd Tehetséggondozás
dráma 14 térítésmentes Vékásné Balla Eszter Tehetséggondozás
történelem 3 térítésmentes Pintér József Tehetséggondozás
rajz 8 térítésmentes Lakatosné Virág Gabriella Tehetséggondozás
média 7 térítésmentes Milotai Geregő Tehetséggondozás
énekkar 29 térítésmentes Kocsis Zsófia Tehetséggondozás
angol 1.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 1.c 26 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 2.a 27 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
angol 2.c 25 térítésmentes Shaun McCanna Felzárkóztatás
magyar 4 térítésmentes Máté-Léner Gabriella Felzárkóztatás
matematika 20 térítésmentes Tófalusiné Pusztai Enikő Felzárkóztatás
magyar 3 térítésmentes Sin Angelika Felzárkóztatás
matematika 5 térítésmentes Zara Melinda Felzárkóztatás
magyar 4 térítésmentes Ivánku Szilvia Felzárkóztatás
matematika 5 térítésmentes Csombordiné Dienes Bernadett Felzárkóztatás
magyar 2 térítésmentes Kosina Krisztina Felzárkóztatás
matematika 4 térítésmentes Milotai-Legény Renáta Felzárkóztatás
földrajz 8 térítésmentes Lakatosné Virág Gabriella Felzárkóztatás
magyar 7 térítésmentes Czoller Viktória Felzárkóztatás
német 2 térítésmentes Tőkés Dániel Felzárkóztatás
magyar 6 térítésmentes dr. Gáti Magdolna Virág Felzárkóztatás
német 5 térítésmentes dr. Gáti Magdolna Virág Felzárkóztatás
történelem 10 térítésmentes Pintér József Felzárkóztatás

 

 

 

 

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

Az intézményben bekövetkező infrastrukturális, illetve személyi változások miatt az iskolai dokumentumok felülvizsgálata és átalakítása megtörtént, és a további változásokat folyamatosan adminisztráljuk az intézményben. Legfontosabb változás a névváltozással kapcsolatos átalakulás: a technikum kikerült az iskola nevéből, az óvoda pedig nevünk része lett.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

 1. A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Benadett (országos kompetenciamérés)

     Kovács Judit (Netfit)

     Bordán Zsuzsa (angol kompetencia)

     Lajmán Gréta (természettudományos kompetencia)

     Gyermán György (tehetségmérés)

 

 1. A minőségbiztosítással kapcsolatos mérések, értékelések sikeres elvégzése.

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Benadett intézményvezető-helyettes

 

 1. Közös rendezvények megvalósítása egyházmegyei testvériskolákkal 

Határidő: folyamatos

Felelős: Lajmán Gréta, Farkas-Urbin Benadett intézményvezető-helyettes

 

 1. A házirendben meghatározottak következetes betartatása

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető

 

 1. A kollégium szabadidős tevékenységi körének szélesítése.

      Határidő: folyamatos

      Felelős: Daróczi Zoltán iv.h.

 

 1. A leendő diákok sikeres beiskolázásának megtervezése → intézkedési terv készítése és megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett iv.h

 

 1. A diákközgyűlés tapasztalatainak, kéréseinek átgondolása, a lehetőségek felkutatása.

Határidő: folyamatos

Felelős: Vékásné Balla Eszter DÖK-segítő 

 

 1. A tervezett versenyek sikeres lebonyolítása 

Határidő: folyamatos

Felelős: Zombor Márta  és Farkas-Urbin Benadett iv.h., munkaközösség-vezetők

 

 1. A tanítási órák szigorú védelme: lehetőség szerint a különböző rendezvények, orvosi vizsgálatok a reggeli és délutáni órákban, a felsősöknél a 6. és 7. órában történjenek, vagy a rövidített órák rendszerével valósuljanak meg. Csak rendkívüli esetben ad engedélyt az intézmény vezetője tanítási órák „elhagyására”.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta, Zombor Márta, Farkas-Urbin Benadett iv.h

 

 1. Diákönkormányzati nap 

Határidő: 03.19.

Felelős: Lajmán Gréta iv.h., Vékásné Balla Eszter, DÖK segítő

 

 1. Pályázatok megvalósítása.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető, Lajmán Gréta pályázati felelős, pályázati megvalósítók

 

 1. Az általános iskolákkal és óvodákkal való kapcsolattartás erősítése –

Határidő: folyamatos

Felelős: Farkas-Urbin Bernadett, Zombor Márta és Lajmán Gréta iv.h, Kovács Judit, Bundáné Takács Brigitta

 

 1. Iskolai hagyományaink megrendezése fontos feladatunk:

Az éves ütemterv szerinti rendben

Határidő: folyamatos

Felelős: Danyi Dorottya osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnökök és az iskola minden pedagógusa

 1. Intézkedési terv a leendő diákok beiskolázásához 

 

1. október 20. KIR-feltöltés, felvételi információk nyilvánosságra hozása dr. Bódis Zoltán
2. nov. 6. dec.1 Nyílt nap gimnázium (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
  január 7-8. Nyílt nap általános iskola (vírushelyzettől függően) dr. Bódis Zoltán
3. január 16.
január 21.
Írásbeli felvételi (központi)
Pótírásbeli felvételi
dr. Bódis Zoltán, Farkas-Urbin Benadett
4. február 27. Szóbeli felvételi dr. Bódis Zoltán, Zombor Márta
5. március 8-ig A felvételi eredményeinek kihirdetése dr. Bódis Zoltán
6. a központi határidő szerint Pótfelvételi hirdetése dr. Bódis Zoltán
7. június Beiratkozás (központi) dr. Bódis Zoltán
 1. Egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások megtartásával csökkenteni kívánjuk a tanulók lemorzsolódását – kompetencia és tehetségfejlesztő órák keretében.

Határidő: folyamatos

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 1. Kisérettségi vizsgák előkészítése és lebonyolítása

   Határidő: folyamatos

               Felelős: munkaközösség-vezetők, Farkas-Urbin Benadett

 

 1. Osztály lelkigyakorlatok megszervezése

   Határidő: folyamatos

               Felelős: osztályfőnökök, iskolai lelki vezető

 

 1. Osztálykirándulások megszervezése

Határidő: folyamatos

            Felelős: osztályfőnökök

 

 1. Közösségi szolgálat megszervezése.

            Határidő: folyamatos

Felelős: osztályfőnökök

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Információt

adó

Informálás tárgya Információt

kapó

Időgyakoriság Informálás

módja

Keletkező

dokumentum

Folyamat ellenőrzése
Intézményvezető 1.        Szakmai munka

·                           éves munkaterv

·                           éves munka értékelése

·                           középtávú terv (ped. program)

·                           SZMSZ (az iskola szervezeti működtetése)

·                           munkaköri leírás

·                           humánpolitika

2.        Intézmény működtetése

·                           tárgyi, személyi feltételek biztosítása

3.        A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

 

4.                 Az SZM működése

 

5.                 Az iskola gazdálkodása

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Írásban

Írásban 

Írásban

Írásban 

 

Írásban

Írásban 

Szóban

Szóban

 

Szóban

 

Írásban

 

Munkaterv

Beszámoló

Ped. Program

SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag

Leltárkönyv

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről
Intézményvezető-helyettesek

Intézményegység-vezetők

Napi munka szervezése

Meghatározott munkaközösségek szakmai irányítása

Beiskolázás

Iskolai pályaválasztási munka irányítása

Továbbképzések szervezése

Tanulmányi versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az iskolai adminisztráció irányítása

Minden dolgozó Folyamatos Szóban,

írásban

Helyettesítő napló

 

Havi programok,

tanulók

nyilvántartása

 

Versenyeredmények 

összesítése

Intézményvezető
Minőségbiztosítási 

munkacsoport

1. A minőségbiztosítási rendszer működtetése

2. A pedagógus értékelési rendszer működtetése

Minden dolgozó Folyamatos Írásban,

szóban,

beszámoló,

faliújság

A minőségbiztosí-tás dokumentumai,

munkajelentések

Intézményvezető
Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

2.                 Beszámolók készítése

3.                 Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.                 Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

5.                 Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.                 Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

Nevelő-

testület

Évente

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

Versenyek

dokumentumai

 

Jegyzőkönyv

Intézményvezető
Pedagógusok 1.      Szakmai továbbképzés

2.      Szakmai munka

Nevelő-

testület

Féléves Szóban   Intézményvezető-

helyettesek

DÖK

segítő

pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.                 Felnőtt ügylet

 

3.                 Tanár-diák közötti kapcsolattartás

4.                 Intézményi médiumok működtetése

5.                 Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi

 

Féléves

 

Folyamatos

Faliújság

 

Ügyeleti

táblázat

Szóban

A DÖK éves

munkaterve

Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Intézményvezető-

helyettesek

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022 TANÉV

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

Tantárgyfelosztás ismertetése

 

Tankönyvek osztása

 

Javítóvizsgák lebonyolítása

 

Az órarend elkészítése

 

Javítóvizsgák záradékolása, dokumentálása

 

Javítóvizsgák eredményeinek beírása a bizonyítványba és törzslapba

 

Normatíva Ellenőrzések

 

szaktanárok

 

intézményvezető

 

tankönyvfelelős

 

intézményvezető-helyettesek

 

megbízott tanár

 

szaktanárok

munkaközösség – vezetők

intézményvezető-helyettes

 

osztályfőnökök,

 

munkaközösség- vezetők,

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető, fenntartó

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Tanulói létszám ellenőrzése, nyilvántartások elkészítése, változások jelentése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Bizonyítványok összegyűjtése, leadása, raktározása

 

Tanmenetek elkészítése

 

Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

Tűzvédelmi riadó megtartása

 

Normatíva Ellenőrzések

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

iskolatitkár,

intézményvezető-helyettesek

 

osztályfőnökök

intézményvezető-helyettesek

 

osztályfőnökök, iskolatitkár,

munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, 

 

DÖK vezető

munkaközösség-vezetők,

 

tűzvédelmi felelős

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség- vezetők

 

intézményvezető

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető, intézményvezető-helyettes

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető

 

intézményvezető, intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

X.

Teremdekoráció ellenőrzése

 

Osztálystatisztikák, iskolastatisztika elkészítése 

 

Új tözslapok kitöltése

 

Óralátogatások

 

Az óraadó és részmunkaidős tanárok munkájának ellenőrzése

osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

 

iskolatitkár, új osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

XI.

Óralátogatások

 

Szakkörök látogatása

 

Az általános iskolák tájékoztatása az induló képzésekről

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

munkaközösség- vezető 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

XII.

 

 

Pályaválasztási dokumentumok beszerzése

 

Bukáspapírok kiosztása 

 

A kollégiumi csoportok munkájának ellenőrzése

 

Óralátogatások

 

A következő tanév tankönyvszükségletének felmérése

 

végzős osztályfőnökök

 

szaktanárok, osztályfőnökök

 

kollégiumi vezető

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

tankönyvfelelős, munkaközösségvezetők, szaktanárok

 

intézményvezető-helyettes

 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

I.

 

Az I. félévi osztályzatok lezárása

 

A félévi értesítők kiosztása

 

szaktanár,osztályfőnökök

 

osztályfőnökök

 

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető-helyettesek

 

II.

 

Az I. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Továbbtanulási adatlapok kitöltése, aláíratása, postázása

Érettségire jelentkezés

 

Óralátogatások

munkaközösség-

 vezetők

 

érintett osztályfőnökök,

iskolatitkár

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

III. Szent József-nap megrendezése

 

Óralátogatások

érintett osztályfőnökök

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

intézményvezető

 

intézményvezető

 

IV.

A 2020/2021 tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Óralátogatások

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

mérés-értékelés munkaközösség-vezető

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

intézményvezető

 

V.

Szakkörök/fakultációk látogatása

 

Óralátogatások

 

Idegennyelvi mérés

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

osztályfőnökök,

intézményvezető-helyettes

munkaközösség- vezetők

 

mérés-értékelés munkaközösség-vezető

helyi mérésvezető

intézményvezető 

 

intézményvezető

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítése

 

Naplók, bizonyítványok, törzslap hitelesítése

 

Év végi statisztikák elkészítése

 

Év végi leltározás, selejtezés

 

Érettségi vizsga

 

Normatíva Ellenőrzése

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

 

intézményvezető-helyettesek

osztályfőnökök

 

osztályfőnökök

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettesek

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes

intézményvezető

 

intézményvezető

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák vezetése
 • helyettesítési naplók vezetése, jelentés továbbítása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • tornacipő használata 
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, ebédlő, tantermek)
 • tantermek tisztasága, rendje

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2021/2022 TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Hónap Tanügyigazgatás Gazdálkodás Technikai (takarító) személyzet
 

VIII.

    Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

  dr. Bódis Zoltán intézményvezető

 

IX.

 

A személyi anyagok aktuális rendbetétele.

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése:

Danyi Dorottya tk. felelős

 Nagy Henrietta               gazdaságvezető

 

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

 

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

 

 

 

 

X.

A tanulói nyilvántartás ellenőrzése. 

Felelős: Tóthné Pataki Ildikó

             Jónásné Kániczki Noémi és iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Az őszi szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: konyha: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

 

XI.

A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint.

Felelős:  Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Az éves – kiadás bevétel ellenőrzése. Dologi maradvány elköltése. 

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

 

 

 

XII.

A diákigazolványok rendelésének, kezelésének és nyilvántartásoknak az ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A téli szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

 

I.

A könyvvizsgálói ellenőrzés előkészítése és lebonyolítása

dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Nagy Henrietta gazdaságvezető

A jegyzőkönyvek iktatási rendjének ellenőrzése.

Felelős:  Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok            

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

 

 

II.

A jelenléti ívek vezetésének, lefűzésének ellenőrzése. 

Felelős:   Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

 

 

III.

A bizonyítvány – nyomtatványok vezetésének ellenőrzése.

Felelős:   Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

            

Az 1. negyedévi gazdálkodás (kiadás – bevétel) ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A tavaszi szünet alatt nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

IV.

Az intézményi leltár számítógépes nyilvántartásának ellenőrzése

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

V.

A szabadságolási ütemterv ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Nagy Henrietta gazdaságvezető

kollégium: Daróczi Zoltán

Iskola: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Óvoda: Mézesné Makó Zsuzsa

Az összesítő jelentés alapján – havonta.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

Alkalomszerű ellenőrzés

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

VI.

Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

           Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

A 2. negyedévi gazdálkodás ellenőrzése. A dologi felhasználás, (betervezett) beszerzésének előkészítése, ellenőrzése. 

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

A felújítási munkálatok előtti „rend” kialakításának ellenőrzése.

Felelős: Farkas-Urbin Benadett iv.h.

Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              intézményvezető-helyettesek

 

A felújítási munkálatok ellenőrzése.

Felelős: dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős: 

Farkas-Urbin Benadett iv.h.

mk.vezetők

Tóthné Pataki Ildikó és Jónásné Kániczki Noémi iskolatitkárok

Az új tanév karbantartási munkálatainak előkészítése, (beszerzése), megtervezése, ellenőrzése.

Felelős: Nagy Henrietta

              gazdaságvezető

dr. Bódis Zoltán

 intézményvezető

A nyári szünetben nagytakarítás.

Felelős: Kotánné Sándor Ibolya élelmezésvezető

 

A tanév aktuális, naptári lebontása elérhető itt: https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/gimnazium/a-tanev-helyi-rendje

 

A 2021/2022. tanév kiemelt feladatai

Szervezési-vezetési terület

Az intézmény pedagógusaival és tanulóival kapcsolatosan számos szervezési feladat adódik, ezek közül kiemelt figyelmet fordítunk a tanév során:

 • az intézményi és pedagógus önértékelés folyamatának biztosítására a várható tanfelügyelet miatt
 • a fluktuáció csökkentése tekintetében igyekszünk megfelelő alternatívát nyújtani a jó képességű tanulóknak a évfolyamon
 • a hatékony fejlesztő munka érdekében a BTMN-es, és SNI-s tanulók támogatása
 • a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának további csökkentése
 • a tanulóink családjaival való kapcsolattartás erősítése.
 • az sportegyesületekkel való kapcsolattartás eredményességének növelése.
 • a 2021/2022-ben esedékes országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések sikeres lebonyolítása.
 • a pedagógus minősítésben résztvevő kollégák munkájának segítése.
 • továbbá külső partnerek bevonása a programok szervezésébe, a feltételek javításába.
 • beiskolázás előkészítése

 

Oktatási terület

Az intézményünk nagy hangsúlyt helyez az alábbi feladatokra:

 

 • a diákok hatékony ismeretszerző képességének fejlesztésére.
 • a sportoló, vagy egészségügyi okból egyéni tanrendes diákok egyéni tanrendjének megszervezésére.
 • a digitális tanrend tapasztalatai alapján tanulóink önálló tanulás képességének fejlesztésére.
 • a differenciált óravezetésre, az egyéni fejlesztés hatékonyságának, az elvárások színvonalának növelésére.
 • tanulói aktivitás növelésére az órákon.
 • a munkafegyelem fenntartására.
 • adminisztrációs fegyelem javítására, a dokumentumok naprakész, pontos vezetésére, új adatszolgáltatási dokumentumok elkészítésére.
 • reflexiók bejegyzésére
 • a digitális adminisztrációs rendszer teljes körű alkalmazására a szülőkkel való kommunikáció elősegítése érdekében.

 

Nevelési terület

Az intézményünk fókuszába a nevelési területen az alábbi feladatok esnek:

 • a tanulók délutánjának hatékony, motiváló erejű megszervezése az érdeklődés, tehetség jegyében.
 • a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, kiemelten kezelve az emberi, erkölcsi értékek felismerését és a tiszteletére nevelést.
 • A környezettudatosságunk javítása, fejlesztése, amelyben megjelenik az igényes külső és az igényes környezet elvárása is.
 • a koncentráló képesség fejlesztése.
 • egészséges életre nevelés, egészségtudatos viselkedésformák bevezetése lehetőségeinek feltárása, beépítése a
 • az iskolai fegyelem növelése.
 • módszertani kultúra fejlesztése, különösen az általános iskolai képzés felső tagozatán.

 

A célok megvalósításához elvégzendő feladatok, elvárt eredmények

 

Feladat Elvárt eredmény
önértékelési feladatok elvégzése a kijelölt pedagógusok eredményes

önértékelése, sikeres minősítések

a     tanítás-tanulás    színvonalának    növelése,

vonzó tartalmak megjelenítése; alternatívák felajánlása

sikeres tanulóink „megtartása” a 7- 8. évfolyamon
a BTMN-es, SNI-s tanulók támogatása hatékony fejlesztés
pályázatok figyelemmel kísérése;

külső partnerhálózat felépítése

tárgyi feltételek javítása
szülők bevonása a programok szervezésébe, különösen az általános iskolában -iskolai            programok          színvonalának növekedése

-szülőkkel való szorosabb, együttműködőbb kapcsolat kialakulása

egyéni tanrend biztosítása a tanulás hatékonyságának növekedése, a szervező munka koordinálása
differenciált óravezetés hatékony fejlesztés
a diákok aktivizálása tanórákon hatékony fejlesztés
fegyelmezett, pontos adminisztrálás kielégítő adatszolgáltatás
reflexiók bejegyzése a          tudatos        oktató-nevelő

színvonalának emelkedése

munka
hatékony napközi, önálló tanulás szervezése tantárgyi átlagok és továbbtanulási mutatók

javulása

viselkedéskultúra javítása az      iskola    légkörének,    hatékonyságának

javulása

környezeti       kultúra műveivel        és      a

megóvásával

javítása meglévő a tanulók környezet  

folyamatosan nívós környezet

a kompetencia méréseken alapuló cselekvési

terv kidolgozása

javuló mutatók
           

 

 

 

Részletes munkatervek

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Óvodai munkaterv

a

2021/2022. tanévre

 

 

II.1. Személyi feltételek

 

Az óvoda személyi ellátottsága a törvényi előírások szerint:

 • csoportonként 2 főiskolát végzett óvodapedagógus
 • egy részmunkaidős főiskolát végzett óvodapedagógus
 • csoportonként 1 képesített dajka
 • az egész óvodára 1 képesített konyhás dajka
 • az egész óvodára egy gondnok/udvaros

Óvodánkban minden dolgozó azon munkálkodik, hogy óvodánk jól, és hatékonyan működjön.

 

II.2. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER

Óvodánk tárgyi felszereltsége új intézményegység lévén, kiemelkedő.

Tárgyi feltételeink biztosítják a gyermekek mozgás- és játékigényeinek kielégítését. Felszereltségünk megfelelő a gyermek változó testméreteinek. Egészségük megőrzése érdekében biztonságos, a baleset-megelőzését szolgáló eszközöket használunk.

Az óvodai munkatársaknak megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk. A szakmai munka magas szintű művelése és fejlesztése érdekében kiemelt figyelmet fordítottunk a kiemelkedő tárgyi feltételek megteremtésére és keressük a lehetőségeket arra, hogy ezeket folyamatosan bővíthessük.

 

III. 2021/2022. NEVELÉSI ÉV RENDJE

III.1. A nevelési év időtartama

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztériuma.

 • A nevelési év: 2021. szeptember 1- 2022. augusztus 31.
 • Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 1- 2022. május 31.
 • / a szorgalmi időszakban a beszoktatás feladatai is nagyon fontosak, korcsoportoknak megfelelően kialakítva /
 • Nyári életrend: 2021. június 1 – 2022. augusztus 31.
 • Új gyermek fogadása: 2021. szeptember 1-től folyamatosan
 • A pedagógiai programban megfogalmazott külön tevékenységeket: 2021. október 1. – 2022. május 31. között tartjuk.
 • A készség és képességfejlesztő foglalkozásokat: 2022. május 31-ig tartjuk.

 

III.2. Óvodánk nyitvatartása:

Hétfőtől- péntekig: 630-1730– ig.

Reggeli ügyelet: 700-730 összevont csoportban.

Délutáni ügyelet: 1630-1700 összevont csoportban.

 

Az iskolai szünetek nem befolyásolják óvodánk nyitvatartását.

Az iskolai szünetek alatt (őszi, téli, tavaszi, nyári), illetve nagyobb hiányzások esetén, az óvoda zavartalan működését biztosítva, a takarékosságot és az észszerűséget figyelembe véve, ha azt a csoportlétszámok indokolják, csoportösszevonásra kerülhet sor.

Rendkívüli esetben, ha a csoportlétszámok indokolják, a törvényi szabályozást figyelembe véve a csoportlétszámot illetően, csoport összevonásra kerülhet sor, az óvodapedagógusok előzetes véleményét figyelembe véve, melyről az óvodavezető dönt. 

Rendkívüli szünet a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

Új gyermek beíratása: a fenntartó által jóváhagyott időszakban. Várhatóan 2022. április 20. és május 20. között.

Új gyermek átvétele más óvodából a nevelési év folyamán lehetséges, ha arra a csoport létszám lehetőséget ad.

A nyári zárva tartás ideje: tervezetten július hónap.

Az óvoda nyári zárva tartásáról az intézmény vezetőivel egyeztetve a fenntartó dönt.

Ebben az időben történik a felújítás, karbantartás, nagytakarítás.  Ennek az időpontjáról legkésőbb február 15-ig szülőket értesítjük a szülői megbeszélések során, illetve a csoportszobák öltözőiben faliújságokra kifüggesztve, valamint a zárt csoportokon keresztül.

 

III.3. Óvodánkban dolgozók munkarendje:

Óvodapedagógusok: heti 32 óra csoportban eltöltött munkaidő, heti váltásban. (Részmunkaidős óvodapedagógus heti 10 óra csoportban eltöltött munkaidő)

Intézményegység vezető: heti 26 óra csoportban eltöltött munkaidő.

Intézményegység- vezető munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 60%

24 óra/hét

heti 40%

36 óra/hét

teljes munkaidő Nevelési-gondozási feladatok ellátása vezetői feladatok, munkaszervezés, továbbképzés, fenntartói adatszolgáltatás, KIR adatszolgáltatás, ellenőrzési, értékelési feladatok, értekezletek, stb.

 

Óvodapedagógusok munkarendje

Heti 100%

40 óra/hét

heti 80%

32 óra/hét

heti 20%

8 óra/hét

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

4 óra/ hét

kötött munkaidő feletti

teljes munkaidő A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységekre kell fordítani. (Hétfőtől-csütörtökig 6,5 óra; pénteken 6 óra) A nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, eseti helyettesítés, kötetlen egyéb szakmai feladat

 

Részmunkaidős óvodapedagógus munkaideje heti 10 óra, munkarendje: 1000-1200.

A zárós óvodapedagógus: 1100-1730.

Dajka munkatársak munkaideje heti 40 óra, hétfőtől péntekig heti váltásban dolgoznak.

A gondnok/udvaros heti 40 óra.

  délelőtt délután
dajka 800-1600 1000-1800
pedagógiai asszisztens 600-1400  
gondnok 600-1400  

 

A munkaidő beosztásán, változtatásán a munkaidő keretet figyelembe véve, az aktuális helyzethez igazodva az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető helyettesítése:

 Az óvodavezetőt szabadsága és betegsége vagy tartós távolléte alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az arra kijelölt óvodapedagógus helyettesíti.

 

Óvodapedagógusi hiányzások helyettesítési rendje:

 

 • A bejelentett hiányzó pedagógust az első két munkanap a csoportos kolleganő helyettesíti.
 • A távollét bejelentése betegség, vagy egyéb hirtelen felmerülő esetet kivéve legalább a hiányzást megelőző két nap.
 • Huzamosabb hiányzás esetén, túlmunkával, csoport összevonással vagy kijelölt helyettesítővel pótoljuk a kieső pedagógus munkavégzését.
 • A túlmunka vagy helyettesítés elrendelése az intézményvezető rendeli el, az intézményegység-vezető tájékoztatását figyelembe véve.
 • Csoportösszevonás csak az intézményegység-vezető engedélyével történhet.

 

 IV.PEDAGÓGIAI TERV

IV.1. CSOPORTBEOSZTÁSOK

CSOPORT megnevezés beírt

létszám

ÓVODAPEDAGÓGUSOK DAJKA
Őzike

2,5-3 éves

25 fő Mézesné Makó Zsuzsa

Rehó Bianka

Dr. Váradiné Kovács Olívia

Simonné Kelemen Éva

 

Pillangó

3-4-5 éves

27 fő Gilányi Flóra

Szűcs Mónika

Horváth Sándorné

 

IV.2. A nevelési év kiemelt feladatai

 

 1. Szakmai munka

I.1.            Az óvoda életének, programjának minél zökkenőmentesebb elindítása, sajátosságaink, vallási neveléssel kapcsolatos feladataink kialakítása. Az óvoda kapcsolatainak (iskola, városrész, egyházközség, szakhatóságok, testvérintézmények stb.) kialakítása, ezek erősítése. Óvodánk jó hírének kialakítása szakmai, hitéleti emberi erősségeink által.

Vallásos és erkölcsi nevelés

Éves hitéleti programunk megtervezése óvoda lelkészünk szoros közreműködésével. A vallás-erkölcsi nevelés terén az óvodapedagógusok elhivatottak, nyitottak az újításokra, így a KETT módszer alapjaival ismerkednek meg az óvoda dolgozói külső szakemberek segítségével.

Cél:

 • Vallásos kultúránk közvetítése által a gyermeki személyiség harmonikus testi, szellemi, érzelmi fejlődésének elősegítése.
 • A nevelési programban rögzített értékrendszerek, nevelési elvek gyakorlati-szakmai munkában való megjelenítse.

Feladataink:

 • Gyermekeink hitének ébresztése és fejlesztése, felismertetni, hogy Isten személyesen szeret mindannyiunkat.
 • A gyermekek bevezetése az Egyház életébe (ünnepeken, szentségeken keresztül).
 • Napi elcsendesedések bensőségessé tételével Isten megismerésére és szeretetére elvezetni a gyermekeket.
 • A közös imádságokkal, beszélgetésekkel, történetek elmondásával, ill. eljátszásával erkölcsi értékek átadása.
 • A gyermekeken keresztül a szülők evangelizálása.
 • A családi nevelés elsődlegességét figyelembe véve: a nagyszülők példáját előtérbe helyezve, a sok segítségüket megköszönni.
 • Az egyházi év jelentősebb ünnepeire a szülőket is próbáljuk lelkileg felkészíteni, közös programokkal.

 

V.3. Fő tevékenységek, projektek

Szeptember

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
09.29 Szőlőpréselés, szüreti mulatság Néphagyományok őrzése, rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Óvodai tevékenység  

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, szülők (gyűjtőmunka)
09.30.

 

Népmese napja

(Magyar és nemzetközi mesék megismerése)

Hazaszeretet, néphagyományok őrzése. Óvodai tevékenység   A honlapon, facebookon való hír és fényképek. óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

Október

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
10.06. Termésáldás

Kiállítás szervezése a gyűjtött termésekből készített tárgyakból

Rózsafűzér készítése terményekből

Hálaadás a termények bőségéért.

 

A természet megáldása.

Rácsodálkozás a teremtett világra.

 

Az iskolából meghívott vendégek megtekintik a kiállítást. Óvoda lelkész

 

A honlapon, facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
10.04-10.05. Állatok világnapja

(állatsimogató)

Megemlékezés assisi Szent Ferencről, az állatok védőszentjéről     Honlapon való megjelenés. Óvodapedagógusok,

az óvoda dolgozói

10.19. Egymillió gyermek imádkozik Az ima ereje, közös ima gyakorlása     A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  

 

 

 

 

 

November

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
11.11 Szent Márton megemlékezés Szent Márton személye, története. Mécsesekkel átvonulás a templomba Az egyházközség hittanosaival közösen Óvoda lelkész A honlapon, Facebookon való hír és fényképek  

Óvodapedagógusok

11.18 Szent Erzsébet

(karitatív feladatok, látogatás a Józsai nyugdíjas klubban)

A szolgáló szentek megismerése Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Józsai nyugdíjas klub tagjai

 

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Óvodapedagógusok

 

11.22 Szent György templom felszentelésének évfordulója   Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése      
11.26. Adventi koszorúkészítés és annak megáldása a templomban A készülődés, várakozás jelképének megjelenítése.

Közösségépítés

Óvoda-egyházközség kapcsolatának erősítése Óvoda lelkész, Szülők A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Óvodapedagógusok

SzMK

11.29 I. Adventi gyertyagyújtás

     Óvoda

Közös ünneplés az óvoda közösségeivel   Iskola lelkész

 

A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvodapedagógusok

 

December

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda- Egyházközség/ iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.01-12.05.

 

Mikulás hét

 

Szent Miklós megemlékezés

Mikulás ünnepség (ajándékozás)

Karitatív tevékenység

Vasárnap közös részvétel a szentmisén, találkozás Szent Miklóssal, együtt az egyházközség tagjaival Szülők, egyházközség tagjai A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói, egyházközségi képviselőtestület tagjai
12.03. II. gyertyagyújtás Hitélet gyakorlása   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Az óvoda dolgozói
12.17 III. gyertyagyújtás Lelki felkészülés az ünnepre.   Óvodai tevékenység A honlapon, Facebookon való hír és fényképek nagycsoportos óvodapedagógusok
12.14-15 Mézeskalácssütés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése Ajándékozás: az egyházközség tagjainak, intézmény vezetésének A honlapon, Facebookon való hír és fényképek Minden dolgozó
12.16 Karácsonyfa díszítés Az ünnep érzelmi, hangulati előkészítése       minden dolgozó

 

Január

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
12.02. Vízkereszt Tematikus nap szervezése       Az óvoda pedagógusai
12.06. „Házszentelés” Az óvoda szentelése Óvodalelkész

 

Fotók Az óvoda dolgozói

 

 

Február

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
02.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony a lelki vezető megszenteli a gyermekek által készített gyertyákat       minden óvodapedagógus
02.03. Balázs- áldás Szent Balázs története

Torok áldás

 

  nővérek, iskola lelkész fotók óvodavezető

óvodapedagógusok

 

02.18 Farsang Gyermekünnep   fotók Óvoda dolgozói

 

 

Március

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
03,02, Hamvazkodás Emlékezzünk, hogy porból vagyunk, és porrá leszünk.   óvoda lelkész fotók óvodapedagógusok,

óvoda lelkész

03.14. Március 15. Hazaszeretetre nevelés      –   Fotók Óvodapedagógus
03.18 Apák napja Az apák tiszteletére és szeretetére nevelés.

Szent József – Jézus nevelőapja

 

óvoda lelkés,z szülők fotók óvodapedagógusok

 

 

 

 

 

 

Április

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-egyházközség/iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
04,19. Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe
04.20-23. Óvodai beiratkozás Az intézmény

minden egységébe plakátok kihelyezése, Facebook megosztás

intézményvezető, helyettesek, szülők plakátok, hirdetések kihelyezése, a

városban és környező településeken

óvodavezető és óvodapedagógusok
  Föld napja. A teremtett világ szépségének erősítése. Környezetvédelem. Az egész intézmény szépítése   fotók szülők, dolgozók

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

Idő Esemény Vallásos nevelés tartalma Óvoda-iskola kapcsolata Egyéb résztvevők Óvoda PR tevékenység Felelősök
05. Évzáró műsorok és anyák napi megemlékezés.

 

 

A szülők megajándékozása az év közben tanult irodalmi és zenés anyagból, dramatizálás.  Szülők, rokonok Fotók Pedagógusok
05. Csoportkirándulások Közösségépítés

(óvoda-család)

A teremtett és épített világ szépségei)

Szülők

Gyermekek

Pedagógusok

Fotók,

Dokumentálás

 

Pedagógusok

SzK

 

 

 

 

 

 1. NEVELŐTESTÜLETI TANÁCSKOZÁSOK
S. Esemény-téma Felelős Időpont
1. Intézményi alakuló értekezlet Intézmény vezetői 2021. augusztus 16.
2. Egyházmegyei tanévnyitó Egyházmegye 2021. augusztus 27.
3. Óvodai nyitó értekezlet intézményegység-vezető 2021. szeptember 20.
4. Félévi nevelési értekezlet intézményegység-vezető 2022. február
5. Tanévzáró értekezlet intézmény vezetői 2022. június
6. Nevelőtestületi kirándulás, zarándoklat intézmény vezetősége,

gazdaság vezető

2022. június
7. Évzáró értekezlet intézményegység-vezető 2022.augusztus

 

VI.1. Nevelés nélküli munkanapok

Egy évben öt nevelés nélküli munkanapot tervezünk, melyeket a nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra használunk fel. A nevelőtestület minden tagja részt vesz az értekezleteken, helyi továbbképzések alkalmain. A nevelőmunkát segítő munkatársak (dajkák, pedagógiai asszisztensek) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.

A nevelés nélküli munkanapokról a szülők tájékoztatása legalább 7 nappal előtte.

 

Időpontjai:

Időpont Téma Feladat Felelős
2021. 11. – beszoktatás tapasztalatai

– a munkahelyi légkör elemzése

– önértékelés folyamata,

nyomon követése, feladatok elvégzése

 

gyakorlati tanácsok

módszerek áttekintése

Int.egység vezető,

munkaközösség vezető

2022. 03. az egyházmegyei fenntartású

óvodák munkatársainak találkozója

„egy közösséghez tartozunk, egy a célunk” egyházmegye óvodáinak vezetői
2022. 06. -évzáró értekezlet: nevelőmunka értékelése, felkészülés a nyári életre, a következő nevelési év előkészítése.    
2022. 08. (2 nap) Lelki gyakorlat.

 

Az új nevelési évre lelkiekben is meg kell erősödnünk Intézményvezető, int.egység vezető

 

 

 

A pedagógiai munkát segítők megbeszélései:

 • Munkaidőbeosztás, évkezdéssel kapcsolatos aktualitások, feladatok elosztása
 • Kiemelt feladatok (vírushelyzet)
 • Felmerülő problémák megbeszélése
 • A nevelőtestületi értekezletet követően aktuális feladatok megbeszélése

 

 

VI.2. RÉSZVÉTEL SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEN

A továbbképzések finanszírozására a törvényben előírtak alapján van lehetőség.  Megpróbálunk élni az ingyenesen felajánlott lehetőségekkel. Országos, megyei, online továbbképzéseken veszünk részt. A KAPI által szervezett képzéseket a testvér intézmények tapasztalatai alapján előnyben részesítjük. Az online meghirdetett képzéseken is részt vesznek a pedagógusok saját érdeklődési körüknek megfelelően. A szakmai továbbképzésen kívül a nagyon fontosnak tartjuk az önképzést. Belső képzésnek tartjuk a hospitálásokat, esetleg bemutató tevékenységeket, valamint a mindennap előforduló szakmai beszélgetéseket is.

S. Továbbképzés tárgya Helye Ideje Finanszírozás
1. Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport

 

Budapest KAPI 2021.10.20.

2021.11.25.

2022.02.17.

2022.03.31.

Útiköltség térítés intézményi
2. A drámapedagógia eszközeinek alkalmazása az óvodában Budapest KAPI 2022.02.03.

2022.03.17.

Útiköltség térítés intézményi
3. Óvodai pedagógiai asszisztensek találkozója Budapest KAPI 2022.01.12. Útiköltség térítés intézményi
4. Katolikus Óvodákban Dolgozó Dajkák XV. Találkozója Budapest KAPI 2022.02.08. Útiköltség térítés intézményi

 

 

VI.3. BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

Belső képzések:

 • a betervezett feladatokkal kapcsolatos képzések
 • a megszerzett tudás átadása.
 • tapasztalatokról képzésen részt vevő kolléga beszámolót tart a nevelőtestület részére.
 • Az óvodán belül fontos a tudás szabad áramlása.
 • Korlátai, technikai akadályai nincsenek.

 

 

 

 

VI.4. ÉRTEKEZLETEK

 

S.sz. TÉMA, FELADAT FELELŐS IDŐPONT
1. Munkarend pontosítása, változások beépítése. intézményegység vezető 2021.augusztus 27.
2. Munkavédelmi oktatás minden dolgozó részére   2021. szeptember
3. A 2021/2022-es nevelési év kiemelt feladatainak és rendezvényeinek ismertetése. intézményegység vezető 2021. szeptember
4. A nevelési év első részének értékelése, további feladatok intézményegység vezető 2022. január 2.hete
5. A munkarend beválása. Korrekciók.

A következő időszak feladatai.

intézményegység vezető 2022. február 2. hete
6. Felkészülés az aktuális feladatokra.

 

intézményegység vezető folyamatos
7. Év végi rendezvények segítése.

Éves tapasztalatok összegyűjtése

intézményegység vezető 2022. április 3. hete
8. A nyári karbantartás, nagytakarítás előkészítése intézményegység vezető 2022. június 3. hete

 

VII. ELLENŐRZÉSI TERV

 

S. Téma/feladat Felelős Határidő
1. Belépéshez szükséges dokumentumok-, eü kiskönyv ellenőrzése Nagy Henrietta 2021. szeptember 2.
2. Tanügy igazgatási dokumentumok ellenőrzése:
2020/2021-es nevelési év dokumentumainak zárása, leadása

2021/2022-es nevelési év naplójának megnyitása

 

Mézesné Makó Zsuzsa

 

 

2021. szeptember

3. Felvételi-mulasztási napló megnyitása   2021. szeptember 2.
4. Gyermekvédelmi felelős részére adatok megadása   2021. szeptember
5. Féléves tervezés, statisztikai adatok, naplóvezetés   2021. szeptember
6. Gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentumok ellenőrzése   2021. november 3. hét
7. Féléves értékelés, tovább haladás tervezése

Statisztikai adatok

  2022. február
8. A felvételi mulasztási naplók naprakész vezetése   2022. január
9. II. Félév értékelésének ellenőrzés   2022. május
10. Éves időszakos értékelés   2022. június 15.

 

VII.2. Csoportokban végzett ellenőrzés

 • Az ellenőrzött pedagógus pedagógiai felkészültségének, a csoportban végzett munkájának ellenőrzése a megfigyelési szempontok alapján.
 • A teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek rendszerében (a napirend és a hetirend szerint), a gyermekekkel közvetlenül eltöltött időben szervezett tevékenységek megfigyelése.
 • A pedagógus mindennapi munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata

 

 

S. Csoportlátogatások Őzike  

Pillangó

Időpont felelős
1. Gyermekekkel megismertetendő biztonsági szabályok /udvari, épületben / ismertetése, alkalmazása  

+

 

+

 

2021. 09.

 

Mézesné Makó Zsuzsa

2. Beszoktatás módszerei, eredményessége + + 2021. 09-11. hó Mézesné Makó Zsuzsa
3. Szervezett tevékenységek, /Motiváció, szemléltetés, eszközhasználat/ +

2021.10

+

2021.10

2021. 10. hótól folyamatosan Mézesné Makó Zsuzsa
  Külső ellenőrzések        
1. Intézmény vezetőjének saját terve alapján     folyamatos Dr. Bódis Zoltán

 

FEJLESZTÉSI TERV

Új intézményegység lévén, az idei nevelési évben a költségvetésből nem tervezünk fejlesztéseket, az esetleges hiányzó eszközök, bútorok stb. kiegészítését valósítjuk meg.

 

Szülői segítségből:

 • tisztasági felszerelések biztosítása egész nevelési évben
 • gyümölcs – zöldség adományok az egészséges életmód segítésére

 

CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

 

Felelős: a nevelőtestület tagjai

 

Folyamatos tevékenység

 • Kapcsolattatás a Pedagógiai Szakszolgálatok és az óvoda között.
 • Folyamatos tájékozódás a családok helyzetéről.
 • A szülők bátorítása az óvodai életbe történő bekapcsolódásra.
 • Honlap működtetése: információk az óvodai nevelésről, az óvoda életéről.
 •  
 • A szülők időbeni tájékoztatása az óvodai élet eseményeiről.
 • Pontos és megbízható információ nyújtása a gyermekek haladásáról /évente 2-szer, pedagógiai mérési-értékelési rendszer/.
 • Nyílt ünnepek szervezés.
 • Közös munka, és egyéb tevékenységek szervezése: kirándulás, sportolás stb.
 • A gyermekek szakemberhez juttatásának segítése /szakorvos, logopédus, pszichológus, stb./.
 • A gyermekvédelmi felelős koordinációs munkája.
 • A gyermekkirándulás segítése /alapítványi támogatás/.
 • Egészségfejlesztő – felvilágosító előadások (gyermekorvos, védőnő)

 

Kapcsolattartás szervezett formái:

1. Óvodavezetői fogadóóra Egyeztetés alapján
 

2.

 

Óvodapedagógusok

Napi informális beszélgetés

–          igény esetén

–          családlátogatás

–          Nyílt ünnepek

–          Szülői értekezletek

 

TISZTASÁGI SZEMLÉK

 

Tisztasági szemlét havi rendszerességgel a hónap első péntekjén tartjuk. A tapasztalatok rögzítésére, valamint a fejlesztési javaslatok megfogalmazására a szemle során kerül sor. Amennyiben szükséges, az óvónői és a dajkai értekezleten is sort kerítünk az értékelésre, a javaslatok megfogalmazására.

 

A tisztasági szemlék vezetője Mézesné Makó Zsuzsa, akit minden alkalommal egy dajka és egy óvónő segíti az értékelésben. Az óvónő és a dajka személye minden hónapban változik.

 

 

 

 

A szemle kiemelt területe Időpont
Átfogó szemle Szeptember
A melegítő konyha és helységei Október
Játéktárolók, szertárak, tornaterem November
Főbejárat, folyosók, csoportszobák December
Öltözők, mosdók, folyosók Január
Fejlesztő szoba, orvosi szoba, elkülönítő, sószoba Február
Csoportszobák, tornaterem Március
Mosdók, egyéb kiszolgáló helyiségek Április
Textíliák, felnőtt öltöző, mosoda Április
Teraszok, játéktárolók, csoportszobák Május
Iroda helyiségek, könyvtár, tornaterem Június
Átfogó szemle Július
Udvar, gépészeti terek +intézményi bejárás Augusztus

 

 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

 

  VEGYES KOSZTÁLYÚ CSOPORT (Pillangó) IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2021. június
2. A beszoktatás tapasztalatai.

Az önkiszolgálás, önállósodás jelentősége a gyermek életében. Közös feladatok a családdal.

2022. szeptember 24.
3. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2022. május
  KISCSOPORT (Őzike) IDEJE
1. Alakuló szülői értekezlet.

Házirend és a szükséges ismertetők átvétele, aláírása. Ismerkedés az óvodával.

Aktuális teendők, beszoktatás megbeszélése.

2021. június
2. A beszoktatás tapasztalatai.

Az önkiszolgálás, önállósodás jelentősége a gyermek életében. Közös feladatok a családdal.

2021. szeptember 29.
3. A gyerekek fejlődésének ismertetése.

Mérés-értékelés

2022. május

 

 

 

 • A helyes napirend és életrend fontossága.
 • A környezettudatos nevelés alapozásának fontossága.
 • A sószobás terápia jelentősége.
 • Mozgásgazdag életvitel megismertetése, egészségfejlesztés
 • Az egészséges táplálkozás jelentősége

 

Elsősorban a szülői értekezleten.

 

 

 

 

FELELŐSÖK – RESZORT FELADATOK

S.sz. NÉV FELADAT
1. Mézesné Makó Zsuzsa Óvodavezető, KIR, Ovped.hu

 

2. Szűcs Mónika Gyermekvédelmi felelős
3. Gilányi Flóra KETT felelős
4. Rehó Bianka logopédia, honlapfelelős
5. Dr. Váradiné Kovács Olívia Dekorációfelelős

 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG ÉRTEKEZLETEK

IDŐPONT FELADAT/TÉMA
2021. szeptember 2. hete A 2021/2022-es év feladatainak ismertetése. Cselekvési program megbeszélése, tisztségviselő választás.

Az SZK munkatervének elfogadása.

2021. november A nevelési év első felének áttekintése, ünnepek, rendezvények előkészítése, /advent, mikulás, karácsony/.
2022. február Az első félév eredményei, hiányosságai.

A második félév feladati.

Az óvoda féléves beszámolójának ismertetése.

A második félév aktuális eseményeire való felkészülés.

2022. május Az év végi rendezvények előkészítése.

A gyermeki jogok érvényesülésének áttekintése.

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Alsós munkaközösség munkaterve

 

a

20121/2022. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 10 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • 3 csoportszoba az angol nyelv és a hittan órák csoport bontásához
 • 2 tornaterem

 

 1. Személyi Feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

 

Bundáné Takács Brigitta (1.a osztályfőnök)

Csombordiné Dienes Bernadett (1.a osztályfőnök helyettes)

Csoknyainé Papp Emőke (1.b osztályfőnök helyettes)

Nagyné Kiss Melinda (1.b osztályfőnök)

Máté-Léner Gabriella (1.c osztályfőnök)

Vad Tibor (1.c osztályfőnök helyettes)

Almási Enikó (2.a osztályfőnök)

Ivánku Szilvia (2.a osztályfőnök helyettes)

Milotai-Legény Renáta (2.b osztályfőnök)

Vincze Attila (2.b osztályfőnök helyettes)

Kosina Krisztina (2.c osztályfőnök)

Tófalusiné Pusztai Enikő (2.c osztályfőnök helyettes)

Juhászné Hüse Anikó (3.a osztályfőnök)

Balázsiné Máté Anita (3.a osztályfőnök helyettes)

Fejesné Satkovics Lívia (3.b osztályfőnök)

Szalánczyné Zara Melinda (3.b osztályfőnök helyettes)

Sin Angelika (4.a osztályfőnök)

Kissné Harsányi Szilvia (4.a osztályfőnök helyettes)

Kovácsné Papp Ágnes (4.b osztályfőnök)

Varga Zsuzsanna (4.b osztályfőnök helyettes)

 

betanító kollégák:

 

Shaun Mccanna (angol)

Kovács Judit (testnevelés)

Szalai Csilla (testnevelés)

Feketéné Nagy Magdolna (római hittan)

Szilágyi Gáborné (görög hittan)

Molnárné Bokross Márta (református hittan)

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása

 

 • Az elektronikus napló folyamatos vezetése
 • Az esetleges digitális vagy hibrid oktatásra való felkészülés
 • Pedagógiai program frissítése, kiegészítése
 • Házirend megújítása

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022.  tanévben

 

 • Beiskolázás (Iskolakóstolgató, nyílt napok)
 • Berendezkedés, az új iskola ,,belakása”
 • Osztály és iskolai szintű programok megvalósítása
 • Osztályszintű Lelki napok, Családi misék

 

 

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, és Kollégium

Alsós munkaközösség ütemterve

a 2021/2022. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII.
 • tantermek dekorálása
 • elsősök fogadása (Varázsceruza nap)
 • munkaterv elkészítése
tanítók

elsős tanítók

 

Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

 

 

igazgató, ig.h.

IX.
 • tanévnyitó
 • Nyakkendő avató
 • tanmenetek leadása
 • szülői értekezletek
 • levelezős

versenyek beindítása

 • Népmese napja
Bundáné Takács Brigitta, Bancsi Zoltán

elsős tanítók

osztályfőnökök

 

Bundáné Takács Brigitta

 

Kovácsné Papp Ágnes

munkaközösség vezető, igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

 

 

 

 

 

munkaközösség vezető

X.
 • Zene Világnapja
 • Aradi Vértanúk okt.6.
 • 1956-os forradalom megemlékezés
Nagyné Kiss Melinda

osztályfőnökök

 

Juhászné Hüse Anikó

munkaközösség vezető

 

 

munkaközösség vezető

 

XI.
 • fogadóórák
 • Iskolakóstolgató 1.
osztályfőnökök, tanítók

tanítók, testnevelők, Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

XII.
 • Mikulás
 • Advent
 • osztálykarácsonyok
 •  Családi mise
 • Iskolakóstolgató 2.
osztályfőnökök

2. évfolyam osztályfőnökei

osztályfőnökök, tanítók, Bancsi Zoltán,

Bancsi Zoltán, Bundáné Takács Brigitta

tanítók, testnevelők, Bundáné Takács Brigitta

munkaközösség vezető

 

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

 

I.
 • féléves jegyek áttekintése
 • Nyílt napok a leendő első osztályosoknak
 • felvételi elbeszélgetés leendő első osztályosoknak
tanítók, osztályfőnökök

leendő elsős osztályfőnökök

testnevelők

 

Bundáné Takács Brigitta, tanítók, testnevelők

munkaközösség vezető

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

igazgató, ig.h.

II.
 • 2. félév tervezése
 • Farsang
 • szülői értekezletek
tanítók, munkaközösség vezető

osztályfőnökök, tanítók

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

III.
 • 1848.március 15.
 • „Tavaszi szél vizet áraszt…”szavaló verseny
 • A víz világnapja
 • Szent József nap-Apák napja
Fejesné Satkovics Lívia

Bundáné Takács Brigitta

 

Csoknyainé Papp Emőke

osztályfőnökök

munkaközösség vezető

igazgató, ig.h.

 

munkaközösség vezető

munkaközösség vezető

IV.
 • családi mise
 • A költészet napja
 • A Föld napja (Fenntarthatósági témahét keretében)
 • fogadóórák
 • lelki-napok
Bancsi Zoltán, Bundáné Takács Brigitta

osztályfőnökök

tanítók, osztályfőnökök

 

 

                  osztályfőnökök, tanítók

 

Bancsi Zoltán, hitoktatók, tanítók

igazgató, ig.h.

munkaközösség vezető

munkaközösség vezető

     

 

      igazgató, ig.h.

 

munkaközösség vezető

V.
 • Madarak, fák napja-rajzverseny
 • anyák napja
 • gyereknap
Kosina Krisztina

                              osztályfőnökök

osztályfőnökök, tanítók

osztályfőnökök

munkaközösség vezető
VI.
 • Pedagógus nap
 • Nemzeti összetartozás

napja

 • osztálykirándulás
 • év végi jegyek áttekintése
 • tanévzáró
osztályfőnökök

Sin Angelika

 

osztályfőnökök, tanítók

tanítók

Bancsi Zoltán, Bundáné Takács Brigitta

4. évfolyam osztályfőnökök

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

 

igazgató, ig.h.      

igazgató, ig.h.

munkaközösség- vezető

igazgató, ig.h.

 

 

 

 

Szent József óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, kollégium

 

Felsős munkaközösség munkaterve

 

20121/2022. tanév

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Rendelkezésünkre áll:

 • 3 osztályterem, interaktív táblával felszerelve
 • több csoportszoba az angol nyelv és a hittan órák csoportbontásához
 • 1 tornaterem
 • 1 tornaszoba

 

 1. Személyi Feltételeink

 

Osztályfőnökök:

Jászai mária 5.A

Orensteinné Emődi izabella 5.b

kocsia Zsófia 6.A

 

 

 

 

Munkaközösségünk tagjai:

Jászai Mária munkaközösségvezető, matematika, technika

Almási Enikő digitális kultúra, angol nyelv

Kosina Krisztina, vizuális kultúra

Kissné Harsányi Szilvia, angol nyelv

Csontos Afrodité, angol nyelv

Orensteinné Emődi Izabella, angol nyelv

Bodrogvári Csikó Attila, természettudomány, testnevelés

Bordán Zsuzsa, angol, természettudomány

Milotai Gergő, magyar nyelv és irodalom, történelem

Czoller Viktória, magyar nyelv és irodalom

Kocsia Zsófia, ének

Harangozó Boglárka, angol

Zombor Márta, technika

Medve József, hon-és népismeret

Kovács Judit, testnevelés

Bánki András , testnevelés

 

 

betanító kollégák:

 

Shaun McCanna angol nyelvi civilizáció

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az elektronikus napló folyamatos vezetése.
 • A digitális oktatásra való felkészülés
 • Intézkedési terv
 • Házirend ismertetése

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022.  tanévben

 

 • Felsős arculat kialakítása
 • Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás
 • Mérések beindítása
 • Családi misék, lelki élet
 • Versenyek szervezése, versenyekre nevezés
 • Témahetekbe bekapcsolódás : Digitális témahét, Fenntarthatósági témahét

 

Ütemterv a 2021/2022. tanévre

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
VIII. §  tantermek dekorálása

§  Kerecsen nap

§  munkaterv elkészítése

 

 

osztályfőnökök

Jászai Mária

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

IX. §  tanévnyitó

§  tanmenetek leadása

§  szülői értekezletek

§  nyakkendőavatás

§  levelezős

versenyek beindítása

§  Népmese napja

 

 

 

szaktanárok

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

X. §  Zene Világnapja

§  Állatok Világnapja

 

§  Aradi Vértanúk okt.6.

§  1956-os forradalom megemlékezés

§  mérések beindítása

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

XI. §  fogadóórák

§  Egészségtudatos nap

§  óralátogatások

osztályfőnökök, szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető
XII. §  Mikulás

§  Advent

§  Christmas party

§  Roráté misék

§  Kézműveskedés tanárokkal

 

osztályfőnökök

szaktanárok

munkaközösség-vezető
I. §  féléves jegyek áttekintése

§  Vízkereszt, házszentelés

§  A magyar kultúra napja

§  Dugonics matem.verseny

osztályfőnökök,szaktanárok

Bancsi Zoltán atya

szaktanárok

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

II. §  2. félév tervezése

§  farsang

§  szülői értekezletek

§  A kommunizmus áldozatainak emléknapja

 munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

osztályfőnökök

igazgató, ig.h.

munkaközösség-vezető

III. §  Hamvazószerda

§  1848.március 15.

§  Gyümölcsoltó Boldogasszony

§  A víz világnapja

§  Szent József nap

§  Kulturális tehetség nap

 

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető
IV. §  Digitális témahét

§  Holocaust áldozatainak emléknapja

§  A költészet napja, Olvasási házi verseny

§  A Föld napja

§  Fenntarthatósági témahét

 

munkaközösség-vezető

osztályfőnökök

 

 

szaktanárok

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

V. §  Madarak, fák napja-rajzverseny

§  Anyák napja

§  Nyelvi mérés

§  Kompetencia mérés

 

                              osztályfőnökök

szaktanárok

munkaközösség-vezető
VI. §  Pedagógus nap

§  Nemzeti összetartozás

napja

§  osztálykirándulás

§  év végi jegyek áttekintése

§  tanévzáró

 

 

osztályfőnökök

                             szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

igazgató, ig.h.

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

17 + 3 (felsős) + 10 (alsós) osztályterem:

a 12. osztályok átmenetileg a Szt. Anna u. 17. sz. alá költöztek,

két osztály előadótermekben kapott helyet,

a termek felszerelése (szekrényekkel, kereszttel s képekkel, IKT-val, hulladékgyűjtőkkel) folyamatosan történik, ökoiskolaként vállaltuk, hogy   kiemelten figyelünk a termek növényesítésére, dekorálására, tisztaságára

iskolarádió technikai alapjai kiépültek, reményeink szerint folyamatosan telik tartalommal,

a könyvtár egyre elérhetőbbé válik a diákok számára,

szülőkkel, vendégekkel, diákokkal való beszélgetéshez a tanári folyosón vannak ülőhelyek

 

 1. Személyi Feltételeink

Az 5-12. évfolyamon osztályfőnök-helyettesek felkérése egyre nehezebb, kell találnunk új lehetőséget az osztályfőnökök támogatására.

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

Folyamatosan aktualizáljuk az érvényben lévő házirendet, digitális oktatási rendet, járványügyi eljárást, pedagógiai programot, igazgató úrral együtt kialakítottuk az éves rendet, a fegyelmező intézkedések rendszerét, a tűz- és balesetvédelmi szabályzatokat. A tantárgyi vizsgák rendjét ismét át kell gondolnunk.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

Az iskolánkba érkező családok és diákok hit felé terelgetése, a liturgiákon méltó, értő viselkedés tanítása.

Az iskolai fegyelmi és neveltségi problémák növekedtével kiemelt feladat a fegyelmezés megújítása.

Ünnepek osztályonkénti feldolgozása, műsorok készítése, kulturális programok felajánlása – online gyakorlat megteremtése.

Ökoiskolai munkaterv kidolgozása és zöldülés.

Osztályszentek és imaélet gondozása, osztálymisék, lelkigyakorlatok (bizonytalan a forma).

Közösségépítés, személyiségbontogatás iskolai kereteken belül és kívül.

Családsegítő- és ifjúságvédelmi felelős segítségével is lelkigondozás.

Tanulássegítés, fejlesztő pedagógus kolléganők szaktudását is felhasználva.

Közösségi szolgálat szervezése, a felelős kolléga megkeresése, utánkövetés, az osztályfőnökök szerepe hangsúlyozódik.

A DÖK munkájának kiterjesztése.

Tanári imák, lelki órák és lelkigyakorlatok szervezése Bancsi Zoltán atya segítségével, tanári rekreáció iskolán kívüli formái, a

„közösen építés” attitűdjének alakítása.

Az alsós, felsős és gimnáziumi osztályok és munkaközösségek összehangolása, az egység erősítése

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezető

1.       Éves munkaterv készítése

2.       Beszámolók készítése

3.       Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.       Szupervízió kis csoportokban

5.       Hétkezdő értekezletek tantestülettel

6.       Osztályfőnöki körlevél (programok, inspiráció, szakirodalom)

7.       Munkaközösségen belül javaslattétel új osztályfőnökökre és helyettesekre

8.       Módszertani tapasztalatok átadása

Munkaközösség tagjai

 

Évente

Félévente

alkalmanként

alkalmanként

hétfőnként

hetente

 

folyamatosan

 

Félévi, év végi

értekezlet, „belső képzési” alkalmak

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

Szóban

Írásban,

szóban

Szóban

 

Szóban

 

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

Levelek

 

 

 

Jegyzőkönyv,

jegyzetek

Intézményvezető

 

 

Munkaközösség vezetői ellenőrzési rend, 2021/2022. tanév

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

osztályfőnökök

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség- vezetők

 

 

Intézményvezető

IX.

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

osztályfőnökök,

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

munkaközösség-vezető

 

Intézményvezető-h,

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

 

X.

 

Szakórák, programok látogatása

 

 

 

 

ofők

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettesek,

munkaközösség- vezető

 

XI.  

Szakórák, programok és szakkörök látogatása

 

 

ofők

 

 

Intézményvezető és helyettesek,

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

ofők

 

 

munkaközösség- vezető

 

III.  

Szent József nap szervezése, rendezése

 

 

ofők,

munkaközösség- vezetők,

 

 

Intézményvezető

 

IV.  

A 2020/2021. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

 

Tantárgyi vizsga előkészítése

 

munkaközösség-vezetők,

mérési megbízott,

 

 

munkaközösség-vezetők, Intézményvezető-helyettesek

 

Intézményvezető

 

 

Intézményvezető

 

V.

 

 

osztályfőnöki órák és negyedórák és programok látogatása

 

Országos kompetencia-mérés

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

mérésvezető, Intézményvezető-helyettesek

 

Intézményvezető

 

 

Intézményvezető

VI.  

Az év tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,

a következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

 

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség- vezetők, Intézményvezető-helyettesek

 

 

Intézményvezető

 

Intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • hiányzások (igazolt és igazolatlan), együttműködésben a családsegítő munkatársával
 • közösségi órák ütemezése, adminisztrálása
 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme, tantermek tisztasága, rendje, folyamatos fertőtlenítés
 • ügyelet ellátása, óraközi szünetek rendje
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2021/2022. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

Hónap Tanügyigazgatás
VIII. Dokumentumok ellenőrzése (törzslap, beírási napló, iskolai napló, bizonyítvány), tankönyv- támogatási igazolások
IX. A személyi anyagok aktualizálása, osztályok és csoportok névsora a naplóba.

Felelős: osztályfők, e-napló adminisztrátora, iskolatitkár

A tankönyvellátás adminisztrációjának ellenőrzése: Danyi Dorottya tankönyvfelelős

Osztálytermi leltár

Szent Imre és Útravaló pályázatokhoz adminisztrációja, ajánlások – osztályfők, mk-vezető

Osztályfőnöki tanmenetek, felelőse: mk- vezető

X. A tanulói nyilvántartás frissítése folyamatosan, napra készen

Felelős: iskolatitkár

XI. A térítési díj beszedésének ellenőrzése a szabályzat szerint folyamatosan

Felelős: osztályfők, gazdasági ügyintéző

XII. Hiányzások és közösségi szolgálatos órák összesítése

Felelős: minden osztályfőnök

Lelkigyakorlatok szervezése, programja: minden osztályfő, Bancsi Zoltán atya, mk-vezető

I. Félévi értesítők, osztályfőnöki jelentések

Felelős: minden osztályfő, mk- vezető

II. Érettségire és felvételire jelentkezés, felelőse: végzős osztályfők, iskolatitkár
III. Nagy Gergő- díj és Rátky- pályázatok

minden osztályfő, mk-vezető

IV. végzősök bizonyítványa, felelősek az osztályfők
V. Óralátogatások, felelőse: mk-vezető

Tanulmányi kirándulás programja, költségei, felelőse: osztályfőnökök, mk-vezető

VI. Osztálynaplók, törzslapok rendezése, irattározása

Felelős: osztályfők, vezetőség., iskolatitkár

VII. A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              Intézményvezető-helyettesek

VIII. A pótvizsga rendjének előkészítése

Felelős: ig.h., mk.vezetők, iskolatitkár   

 

 

 

Ütemterv a 2021/2022. tanévre

 

Folyamatos feladatok a munkaközösség – vezető részére:

 

            – ünnepségek szervezésének kísérése

– pályázatok működtetése (Szent Imre, Útravaló, Rátky, Balesetmentes Iskola program, tervezői gondolkodás, ökoiskola)

            – kapcsolattartás az iskolarendőrrel (börtönlátogatás, előadások)

            – kapcsolattartás a pályaválasztási tanácsadóval, a Forrással, a Fehér Bot Alapítvánnyal, Debreceni Máltai Csoporttal

            – kulturális programok ajánlása osztályfőnököknek (színház, bábszínház, kiállítás, filharmónia, akár online, akár kiscsoportos formák előnyben)

            – kapcsolattartás a Vojtina Bábszínházzal és a Csokonai Színházzal – színházi nevelési program

            – családsegítő bevonása az osztályok életébe

            – KatPed továbbképzések népszerűsítése, részvétel

– szakmai képzésen részt vevő és/vagy más szakos kollégák (tehetséggondozás, fejlesztés, informatika) tudásmegosztó alkalmainak szervezése

– osztályok és tanárok lelkigyakorlatának inspirálása

– tanulmányi kirándulások alakulásának követése

– tanári imaalkalmak szervezése

– iskolai szülői munkaközösség számára (akár online) programok szervezése

– a CSÉN- és FÉK órák megalapozása, munkacsoport létrehozása

– problémamegoldó osztálykonferenciák szervezése

– balesetmentes iskolai program alkalmainak szervezése, vezetése

– ökoiskolai programok megvalósításának ösztönzése

– tervezői gondolkodás gyakoroltatásának lehetőségét szervezni, vezetni

– jelenléti és digitális oktatásban alkalmazható tanulási stratégiák megismerése, megismertetése

 

 

 

Céljaink, feladataink aktuálisan, folyamatosan:

 

            – pedagógiai egységünk erősítése, egységes nevelési elvek, bár nem egységes módszerek

– a módszerekben a folyamatos megújulás inspirálása

            – összehangolt munka az osztályközösségekkel (minimum évfolyami szinten), a vezetőséggel

            – családi háttér térképezése, védelem

– jól működő, stabil értékrendű, elfogadó osztályközösségek alakítása

– hatékony konfliktuskezelés és kommunikáció működtetése, tanulása

– egészséges életmód szokássá változtatása, káros szenvedélyek következményeinek mérlegelése, környezettudatos lét

– munkára nevelés, alkotókedv alakítása

– együttműködés, élő kapcsolat: szülőkkel, kollégiumi nevelővel és szaktanárokkal, családsegítővel, diákönkormányzattal, iskolarendőrrel, védőnővel, öregdiákokkal és más meghívott vendégekkel

– testvériskolai kapcsolatok ápolása (Szepsi, Nagykároly, Nagyvárad), új kapcsolatok keresése

– szülői találkozók (családi napok, előadások, színházlátogatás, kirándulás) szervezése

 

– havonként különösen:

 

augusztus javító vizsgák, kerecsen-nap, tankönyvosztás

Osztályfőnökök tréningje 2 csoportban

szeptember Veni Sancte, idén is liturgikus szervező Vass Gabriella

NEK programok (Forrásponton végzősök, záró misén 5. évfolyamtól)

nyakkendőavatás: végzős osztályok, DD; Szent Kereszt felmagasztalása – osztályimák,

Hátránycsökkentő pályázat alkalmai (végzősök és szülők részvételével)

Színházlátogatás (5. évf.)

Autómentes világnap (öko)

Kiállítás Magyarország békáiról (öko)

Hallássérültek világnapja, édességgyűjtés (alsósok és vendég előadó és pályaorientáció)

Szent Imre, Útravaló pályázatok

Szülőértekezletek

Szülői munkaközösség alakulása

Élelmiszerpazarlás elleni küzdelem (öko)

Szalagtűző

október Tehetség és játék pályázat alkalmai

Tanulásmódszertani felmérés (online kérdőív) és tanácsadás

Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése – szupervízió, együttműködés a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel

Nagymarosi Ifj. Találkozó: LG

október 6. – 10. A

közösségi szolgálat nyitó szentmiséje, Magyarok Nagyasszonya

72 óra kompromisszum nélkül (öko)

osztálymisék rendje: Bancsi Zoltán

’56-os emlékezés 9. A

november fogadóórák – online

filharmónia 1.

színházlátogatás

osztályos lelkinapok

teremtésvédelmi napok

december adventi gyertyagyújtások (alsós osztályok)

adventi köszöntő tanároknak és Mikulásváró 7. A

Szeplőtelen Fogantatás, szentmise – osztályos

Rorate

Szülői munkaközösség találkozója

bukásértesítők

osztályos karácsonyvárók,

iskolai karácsonyváró kicsiknek 6. A, nagyoknak 9. C, alsósok betlehemes/ meseelőadása

tanári adventi vándorlás

január vízkereszt szentmise, pályaorientációs nap

Víz napja nálunk (öko)

Magyar Kultúra napja – 12. D

osztályozó és félévi konf., értesítők kiosztása

február Gyertyaszentelő – osztályos mise

filharmónia 2.

Félévi értesítők

színházi nevelési program

Szülőértekezlet

kommunista diktatúra áldozatai 10. B

hamvazószerda

farsang és nagyböjti lelki út – 5. B és DÖK és 12. D

március Belső képzés

Pénz7- témahét

színházlátogatás szülőkkel

’48-as ünnepség 7. A és 10. C

Szent József nap szervezése, előadás Szent Józsefről: 5. A és B

Méhek napja nálunk (öko)

Gyümölcsoltó Boldogasszony – osztályos mise

Teremtésvédelmi témahét nálunk (öko)

Tanári lelki alkalom szervezése

április Fenntarthatósági témahét (öko)

nagyböjti lelki nap

Belső képzés

tanári lelkigyakorlat

filharmónia 3.

Fogadóórák, bukásértesítők

Holokauszt áldozataira emlékező – 9. B

május végzős osztályozó értekezlet

ballagás: 11. és 12. évf.

június tanulmányi kirándulások

nemzeti összetartozás napja kicsiknél 8. A, nagyoknál 9. S

pedagógusköszöntő (alsósok)

sport/DÖK-nap

osztályozó konferencia

Te Deum, bizonyítványosztás

érettségi vizsgák

beiratkozás

július évértékelő foglalkozások

tanári lelkigyakorlat

évzáró konferencia

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

 

A humán-művészeti munkaközösség munkaterve

 

 

2021/2022. tanév

 

 

 

 

 

 

Munkaközösségi tagok (15 fő):

 

Dr. Bódis Zoltán intézményvezető

Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes

Czoller Viktória

Dr. Gáti Magdolna

Harangozó Boglárka

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető

Kocsis Zsófia

Lakatosné Virág Gabriella

Medve József

Milotai Gergő

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Pintér József

Szűcs László Csabáné

Tőkés Dániel

Vékásné Balla Eszter

 

 

 • HELYZETELEMZÉS

Humán erőforrások alakulása

A humán-művészeti munkaközösségünk létszáma az új tanévben csökkent: Gulyásné Felkai Ágnes és Tóth Mária hagyta itt az iskolánkat. Reméljük, hogy megtalálják a helyüket. A Jóisten segítse őket! Az új kolléganőt, Czoller Viktóriát pedig szeretettel köszöntjük!

 

 

 

PEDAGÓGIAI, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Év eleji feladat:

 • Év eleji munkaközösségi megbeszélés, a feladatok egyeztetése, kiosztása (Megtartva: 2021. augusztus 26-án)
 • Az Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén való részvétel (szeptember 12-én).
 • A 2020-as Nat bevezetése az ötödik és a kilencedik után a hatodik és a tizedik évfolyamokon.
 • A tavaszi digitális oktatás miatt most különösen fontos az év eleji rendszerező ismétlés, ami az előző éves tananyagnak nemcsak az elmélyítését jelenti, de esetleg az egyes részek összefoglaló újratanítását is.
 • A tanmenetek elkészítése (Határidő: szept. 30.)
 • Munkaalkalmassági vizsgálatra való bejelentkezés

 

Összefüggő féléves szakmai gyakorlat az iskolánkban

 • A Debreceni Egyetem 2021. szeptember 1-jével ismét küldött hallgatókat az intézményünkbe egyéves szakmai gyakorlatra. A hallgatók gyakorlati és elméleti vezetését az iskolánkból kijelölt mentortanárok és konzulensek végzik. A munkaközösségünkből három kolléga kapott megbízatást egy történelem-földrajz és két történelem-német szakos gyakornok szakmai irányítására.

 

 

Név Szakpár Mentortanár Konzulens
Garancsi Annamária történelem-német Medve József Sziráki László
Polgári Zsolt történelem-földrajz Pintér József Lakatosné Virág Gabriella
Tímári Kristóf történelem-német Medve József Sziráki László

Versenyek szervezése

A vírus miatt inkább az online-vetélkedőket kísérjük figyelemmel, de a személyes megjelenésen alapuló versenyekre is szívesen jelentkezünk majd.

 

A KaPI által kiírt pályázaton/versenyeken  részt kívánunk venni.

 

Pilinszky János születésének 100. és halálának 40. évfordulója alkalmából helyi versenyt szervezünk.

 

Az oktató-, nevelő- és képzőmunkához kapcsolódó programok, egyéb szervezése

A színjátszókör működtetése, erősítése

Felelősök: Szűcs Lászlóné, Vékásné Balla Eszter

 

A Papp Tibor-kiállítóterem működtetése: megemlékezés Papp Tiborról, a költő születésnapján, április 2-án.

Felelős: Dr. Kelemen Erzsébet

Aktívan bekapcsolódunk a KIT újabb eseményébe.

Jelentkezés az OKTV-re.

Bekapcsolódunk a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett diákkonferencia regényeket feldolgozó programjába.

Felelős: Vékásné Balla Eszter

 

A költészet napja alkalmából a Déri Múzeum által szervezett programon is részt kívánunk venni.

 

Rendhagyó irodalom- és rajzórák tartása (múzeumban, könyvtárban, az iskolai kiállítótermünkben stb.)

Élménypedagógiai órák folytatása

Könyvtárlátogatások

Kisérettégik megszervezése, lebonyolítása

 

Differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás

Tehetségfejlesztés:

Az új tanévben:

 • A vers- és prózaírókat Kelemen Erzsébet ösztönzi újabb és újabb alkotásokra.
 • A zenei talentumokkal, a zenészekkel Bódis Zoltán igazgató úr és Kocsis Zsófia tanárnő foglalkozik.
 • Énekkar vezetése: Kocsis Zsófia
 • Rajzszakkört a tehetséges és rajzolni szerető tanulóknak Lakatosné Virág Gabriella tart
 • Az íjászképzést Medve József vezeti
 • Az emelt magyar és történelemoktatást Kelemen Erzsébet, Pintér József és Szűcs Lászlóné vezeti.
 • A színjátszókört koordinálja, vezeti: Szűcs László Csabáné és Vékásné Balla Eszter

 

Tehetséggondozó műhelycsoport alakult.

Résztvevők: Kocsis Zsófia, Lakatosné Virág Gabriella, Vékásné Balla Eszter

 

Pedagógusok továbbképzése

Az új Nat szerint a mozgóképkultúra és médiaismeret majd a 11-12. évfolyamon kerül bevezetésre. A dráma és színház tantárgy pedig a felső tagozat valamelyik évfolyamán (nálunk a 7. évfolyamon) heti egy órában kötelezően, valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként választható. A helyi tanterv e két tantárgyának oktatásához két kolléga végzi az egyetemi tanulmányokat: Milotai Gergő és Vékásné Balla Eszter.

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MŰHELYMUNKÁK

 • Vékásné Balla Eszter bemutatóórája (2022 tavaszán)
 • A II. félévben Albert Andrea meghívása. Téma: Online minialkalmazások, az alkalmazások használata az oktatásban (symbaloo, képmetsző, slidely, photo peach) Megjegyzés: Tavaly, a vírushelyzet miatt a műhelymunka elmaradt.

 

 • PEDAGÓGIAI, SZAKMAI KÜLSŐ TEVÉKENYSÉG
 • Testvériskolai kapcsolatok kiépítése, ápolása

Medve József és Pintér József tanár úr segítségével újabb intézményekkel a testvériskola-kapcsolat kiépítése.

 

 • PÁLYÁZATOK

Terv: A következő pályázati lehetőségekkel kívánunk élni:

 • A Rákóczi Szövetség pályázatain való részvétel. Felelős: Medve József.

 

 • ÓRALÁTOGATÁSOK

(Bejelentés, előzetes egyeztetés alapján)

 

Medve József szakértő és mentortanár a történelemtanárok munkáját segíti. Medve József tanár úr szakértelmével a tanfelügyelet előtt álló kollégáknak is tanácsot ad.

Dr. Kelemen Erzsébet munkaközösség-vezető és szaktanácsadó a kollégák órájának látogatásán túl a kollégák szakmai tevékenységét is segíti.

 

 • Tervezett óralátogatások:
Hónap Feladat
 

 

IX.

Munkaterv összeállítása

Felelős: munkaközösség-vezető

Tanmenetek elkészítése

szeptember 30-ig.

Felelősök: szaktanárok

 

 

 

X.

 

Konzultációk,

kollégák segítése

Felelős:

munkaközösség-vezető

 

Óralátogatások:

Czoller Viktória

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Tőkés Dániel

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető és

Medve József szakértő,

mentortanár

 

 

 

XI.

 

Óralátogatások:

Kocsis Zsófia

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Dr. Gáti Magdolna

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

 

Óralátogatások:

Harangozó Boglárka

Az órát látogatja: munkaközösség-vezető és

Medve József szakértő

 

 

 

I.

 

Óralátogatások:

Lakatosné Virág Gabriella

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

II.

 

Óralátogatások:

Czoller Viktória

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Tőkés Dániel

Az órát látogatja:

Medve József mentortanár

 

 

 

 

III.

 

Óralátogatások:

Szűcs Lászlóné

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

IV.

 

Óralátogatások:

Vékásné Balla Eszter

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

 

Dr. Pappné Dalanics Gabriella

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető és Medve József szakértő

 

 

V.

 

Óralátogatások:

Czoller Viktória

Az órát látogatja:

munkaközösség-vezető

Tőkés Dániel

Az órát látogatja:

Medve József mentortanár

 

VI.

 

Osztálynaplók, törzslapok rendezése

Felelősök: szaktanárok

 

VII.  
 

 

VIII.

 

A pótvizsga rendjének és az  új tanév feladatainak előkészítése

   

 

 • MINŐSÍTÉS

A 2021-2022. évi pedagógus-minősítésen a következő kollégák vesznek részt:

Lakatosné Virág Gabriella – 2021. október 7.

Szűcs Lászlóné – 2021. október 22.

 

 

 • PAPP TIBOR KIÁLLÍTÓTEREM

A vendégiskolák és látogatók fogadását, a tárlatvezetést (amennyire a vírushelyzet engedi) dr. Kelemen Erzsébet végzi. De a humán munkaközösség tagjai az új tanévben is igyekeznek kihasználni a kiállítóterem atmoszféráját, szellemi kincseit (humán tagozatos órák tartása a teremben, rendhagyó irodalomórák).

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

Természettudományos munkaközösség munkaterve

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

A járványhelyzetre való tekintettel (és az előző tanév mintegy hat hónapos digitális tanrendjéből kiindulva) szeretném leszögezni, hogy a változás joga az egész tanév folyamán fennáll. Így kiemelt feladatnak tekinthető, hogy a kollégák és a diákság is felkészüljenek egy esetleges ismételt digitális oktatási periódusra, melynek sem kezdete, sem az időintervallum hossza nem ismeretes.

A 2020. november 11.-2021. május 10. közötti időszakban – mely az előző tanév mintegy kétharmadát jelentette – végzett digitális oktatás következtében a munkaterv jelentős része nem valósult meg illetve módosításra szorult.

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Rendelkezésünkre áll:

      fizika – matematika előadó (14-es terem) interaktív táblával

      kémia – biológia előadó (109-es terem) interaktív táblával

      fizika szertár, kémia szertár, biológia szertár

Szükség lenne egy földrajzi szertárra, mivel a térképek és egyéb segédeszközök tárolása a tanáriban illetve annak melléküregében történik meg.

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

      Szakos ellátottság:

 

Minden tantárgyat minden osztályban szakos kolléga tanít. ezt a mai világban csak a jó iskolák mondhatják el magukról!

 

            Gyermán György: matematika-fizika-informatika szakos

            Lakatosné Virág Gabriella: földrajz-vizuális kultúra szakos

            Kozsup István: fizika-kémia szakos

            Lajmán Gréta: matematika-kémia szakos

            Bordán Zsuzsa: angol-biológia szakos

            Danyi Dorottya: biológia-latin szakos

            Sziráki László: földrajz-német szakos

            Dr. Pappné Dalanics Gabriella: történelem-földrajz szakos

Szabó-Sütő Henrietta: matematika-fizika szakos

Mikus Anna: biológia-kémia szakos

Bodrogvári-Csikó Attila: biológia-testnevelés

           

     

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A belső vizsgarendünk (kisérettségi) felülvizsgálása.

Az elektronikus napló folyamatos vezetése.

A NAT megfelelő alkalmazása, helyi tanterv aktualizálása.

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

A járványhelyzetre való tekintettel (és az előző tanév mintegy hat hónapos digitális tanrendjéből kiindulva) szeretném leszögezni, hogy a változás joga az egész tanév folyamán fennáll. Így kiemelt feladatnak tekinthető, hogy a kollégák és a diákság is felkészüljenek egy esetleges ismételt digitális oktatási periódusra, melynek sem kezdete, sem az időintervallum hossza nem ismeretes.

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése.

Beiskolázással kapcsolatos rendezvények szervezése

Tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.

Szent József nap szervezése.

KIT-en való részvétel.

Aktuális pályázatok figyelése.

Versenyeken, pályázatokon való részvétel.

A két tannyelvű osztályok munkájának nyomon követése.

Környezettudatos nevelés hatásfokának növelése.

Kisebb kirándulások, természetjárás szervezése.

Erőmű látogatása vezetéssel.

Leltárak rendszerezése, frissítése.

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

9.       Éves munkaterv készítése

 

 

10.   Beszámolók készítése

 

 

 

 

11.   Munkaközösségi foglalkozások tartása

 

 

12.   Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

 

 

 

13.   Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

14.   Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Szaktanárok

mk.vezetők

 

 

Szaktanárok

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

 

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

Írásban

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Munkaközösségi, DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

igazgatóhelyettesek

 

 

szaktanárok

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

 

 

munkaközösség- vezetők

 

igazgató

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

 

 

 

Szakkörök látogatása

 

 

szaktanárok

 

 

 

szaktanárok

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

igazgató

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

munkaközösség- vezetők, ig.h

 

igazgató

 

 

 

 

IV.

A 2019/2020. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

Tantárgyi vizsga előkészítése

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

 

igazgató

 

igazgató

 

 

 

V.

 

Szakkörök látogatása

 

 

 

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezetők

 

munkaközösség – vezetők

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • elektronikus napló ellenőrzése
 • szünetekben történő felügyeletek

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2021/2022. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

 

Hónap Tanügyigazgatás Gazdálkodás Technikai (takarító) személyzet
 

 

IX.

szaktantermi, tantermi gondok tisztázása

felelős: szaktanárok

   
 

 

X.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

XI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

XII.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

I.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

II.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

III.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

IV.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

V.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

VI.

óralátogatások

felelős: mk. vezetők

   
 

 

VII.

A következő törvényességi ellenőrzés előkészítése.

 

Felelős: adminisztratív dolgozók

              mk.vezetők

              igazgatóhelyettesek

 

   
 

 

VIII.

A pótvizsga rendjének előkészítése

 

Felelős:

igazgató

igazgatóhelyettesek

mk.vezetők

iskolatitkár           

   

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Természettudományos munkaközösség ütemterve

a 2021/2022. tanévre

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
IX. Ember és környezete, kapcsolatunk a természettel

 

feladatokért felelősek az adott szak tanárai munkaközösség- vezető

 

X. Beiskolázási rendezvényen való részvétel

 

NI Akadémia programjainak látogatása

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

 

XI. Erőmű látogatás

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

munkaközösség- vezető

 

munkaközösség- vezető

munkaközösség- vezető

XII. NI Akadémia programjainak látogatása szaktanárok munkaközösség- vezető
I. A féléves jegyek áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
II. 2. félév tervezése szaktanárok munkaközösség- vezető
III. Érettségi tematikák közzététele szaktanárok munkaközösség- vezető
IV. A tanulmányi eredmények áttekintése szaktanárok munkaközösség- vezető
V. Az évzárás előkészítése szaktanárok munkaközösség- vezető
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

szaktanárok munkaközösség- vezető

 

 

Szent József ÓVODA, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

 

Idegennyelvi munkaközösség munkaterve

 

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

 

Az évfolyamokon sávos rendszerben folyik a nyelvoktatás. Tantermeinkben rendelkezésünkre állnak digitális táblák, projektorok. A CD lejátszók helyett egyre több kolléga használja a tanári laptopokat, a digitális táblákat és saját digitális eszközöket hanganyagok lejátszására. USB kimenettel rendelkező lejátszók is segítik a diákok hallott szöveg értésének fejlesztését. Szeretnénk a kéttannyelvű – és gimnáziumi képzésben részt vevő diákok számára elérhető nyelvi könyvtárat létrehozni pl. 5 Perc Angol magazin, illetve könnyített olvasmányok beszerzésével. A nyelvszakos kollégák számára szeretnénk egy éves előfizetéssel egy közös Wordwall felületet létrehozni, ahol a szaktanárok saját digitális segédanyagokat, interaktív feladatlapokat (kvízek, szókereső, keresztrejtvény, szerencsekerék stb.) tudnának létrehozni és egyúttal egy közös feladatbank formájában egymással megosztani. Az idegen nyelvi labor az általános iskolai emeletráépítés miatt jelenleg nem üzemel.

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

Angol nyelv: Csontos Afrodité, Drabbant-Bertics Ida, Harangozó Boglárka, Kunkli-Szabó Eszter, Orensteinné Emődi Izabella, Rajta Katarzyna, Bordán Zsuzsa

Francia nyelv: Oláhné Csoma Ildikó

Német nyelv: Czoller Viktória, Dr. Gáti Magdolna Virág, Sziráki László, Szűcs Anikó – kisbabájával otthon, Tőkés Dániel

Olasz nyelv: Vass Gabriella

Anyanyelvi lektor: Shaun Timothy MCCanna

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

Munkaközösség vezetőként feladatom a folyamatosan változó törvények, szabályok nyomon követése, rögzítése az iskolai dokumentumokban, az iskola honlapján, továbbá az aktualitások továbbítása az érintett kollégák felé. Az 2020-as NAT alapján tanmenetek elkészítése, ellenőrzése. A pedagógiai program idegen nyelvekre vonatkozó részének felülvizsgálata.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

1.) B2-es nyelvvizsgák propagálása a diákok körében. Ehhez kapcsolódó teendők:

tájékoztatás – osztályfőnökök, szülői értekezletek, szaktanárok

nyelvvizsgára való felkészítés szakórákon

                        – sikeres nyelvvizsgák adatbázisának működtetése

                        nyelvvizsga előadások szervezése

                        – próbavizsgák szervezése

                        – LangCert kapcsolattartás

            Felelősök: a munkaközösség tagjai, hangsúlyosan az angolos kollégák

 

2.) Közép- és emelt szintű vizsgákra, előrehozott érettségi vizsgákra való készítés:

            -szakórákon és fakton.

            -az előrehozott érettségi vizsgákhoz kapcsolódó osztályozó vizsgák lebonyolítása.

 

3.) Országos célnyelvi mérés a kéttannyelvű általános iskolai részen (6. évfolyam) és kompetencia mérés idegen nyelvből a 6. és 8. évfolyamokon (2022 májusa)

 

Felelősök: mérés munkaközösség vezetője és a 6. és 8. osztályban tanító angol szakos kollégák, munkaközösség-vezető

 

4.) Kompetenciafejlesztés:

                        feladatbank összeállítása, helyettesítések alkalmával történő rendszeres használata.

           

Felelősök: nyelvszakos kollégák

 

5.) Tehetséggondozás és felzárkóztatás szakórákon és az idegen nyelvi munkaközösség számára biztosított szakköri, tehetséggondozó óraszámok függvényében.

                        Felelősök: munkaközösség tagjai

 

 

6.) Nyílt napokon szakórát látogató vendégek fogadása

           

Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

7.) Versenyek:

 

 1. külső versenyfigyelő (a járványhelyzetnek megfelelően) versenynaptár létrehozása, majd versenyfelkészítés és versenyeken való részvétel és szervezés.

 

 1. hangsúly a belső/ házi versenyeken, hogy a nyelvtanulást a kötelező, szakórai kategóriából kimozdítsuk az élményszerű irányába

-terveink között: kéttannyelvű 5. évfolyam részére prózamondó verseny

    5.-6. osztályokban meghirdetett Santa Contest

    7.-8. évfolyam: Saint Joseph’s and Saint Patrick’s Day

    9.-11. évfolyam: Thanksgiving Day

 

Felelősök: angolos kollégák

 

 1. kiemelt terület: általános iskola 3.-4. évfolyama számára rendezett házi verseny, már a gimnázium épületében

(terveink között: „Bridge”)

 

Felelősök: általános iskolai angolos kollégák, a kéttannyelvű részen tanító angolos kollégák

 

8.) Idegen nyelvi rendezvények az éves rend különböző pontjain (pl.  adventi időszakban, a DÖK nap, Szent József nap vagy farsang alkalmával) diáksereg motiválása céljából, illetve a második idegen nyelv választást segítő szándékkal.

            (terveink között: Christmas Party, Thanksgiving Day, Francia Nyelvhét, Cuciniamo in Italiano!)

           

            Felelősök: munkaközösség tagjai

 

9.) Kéthavonta: „ami nekem működött…”: jógyakorlatok megosztása a munkaközösségen belül

 

            Felelősök: munkaközösség tagjai

 

10.) „Hétköznapi csodák”: igényes diákmunkák kiállítása a folyosókon

            Felelősök: munkaközösség tagjai

 

11.) Óralátogatás helyett: tanuljunk egymástól!

 

            Felelősök: munkaközösség vezető + tagok

 

12.) Érettségi vizsgák és előrehozott érettségi vizsgák szervezése az új törvényi előírásoknak megfelelően (2020 ősze, 2021. május-júniusi érettségi időszak)

 

            Felelősök: a csoportban tanító szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

 

 

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

15.  Éves munkaterv készítése

 

 

16.  Beszámolók készítése

17.  Munkaközösségi foglalkozások tartása

18.  Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

19.  Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

20.  Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

Mk. tagjai

Mk. tagjai

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Intézmény-vezető

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, konzultációk

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

Idegen nyelvi lektor fogadása

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

intézményvezető, fenntartó

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása

 

Szintfelmérés, csoportbeosztások

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

DÖK munkatervek összeállítása, leadása

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

osztályfőnökök

intézményvezető-helyettesek

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK vezető

 

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

 

 

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

Idegen nyelvi bemeneti mérés a kéttannyelvű osztályokban

 

Próbanyelvvizsga

 

munkaközösség-vezetők

 

Mérés-értékelés munkaközösség,

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

 

szaktanárok

 

intézményvezető

 

mérés-értékelés munkaközösség vezető, általános iskolai intézményegység vezető

 

munkaközösség-vezető

 

XI.

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

 

 

intézményvezető-helyettesek

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

 

 

Bukáspapírok kiosztása

 

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

III. Szent József nap megrendezése

 

 

munkaközösség-vezetők, intézményvezető helyettesek

 

intézményvezető

 

 

 

IV.

 

Szakkörök látogatása

 

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

V.

 

 

Országos Kompetencia-mérés, célnyelvi mérés

 

munkaközösség-vezető,

mérés-értékelés munkaközösség

vezető

 

intézményvezető

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség-vezetők

 

 

munkaközösség-vezetők

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • a tanórai fegyelem
 • óraközi szünetek rendje (folyosók, tantermek)
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • tantermek tisztasága, rendje
 • digitális tanrend esetén heti beszámolók
 • digitális tanrend esetén a nyelvórák, ezen belül a megfelelő számú kontakt órák megtartásának ellenőrzése

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

idegen nyelvi munkaközösség ütemterve

a 2021/2022. tanévre

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára, osztályozóvizsgákra idegen nyelvekből

 

Szakmai programok, az éves terv elkészítése

 

Új idegen nyelvi lektor fogadása

 

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

intézményvezető

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Szintfelmérés, nyelvi csoportok kialakítása

 

Tanmenetek elkészítése

 

Szakkörök, tehetséggondozó-, felzárkóztató- és fejlesztő csoportok, faktok beindítása az erre biztosított órakeret függvényében

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

intézményvezető

munkaközösség-vezető

 

 

X.

 

Kompetenciafejlesztő-feladatbank összeállítása

 

Idegen nyelvi bemeneti mérés a kéttannyelvű osztályokban

 

 

 

Próbanyelvvizsga a gimnáziumi képzésben részt vevő diákoknak

 

Óralátogatások

 

Munkaközösségi megbeszélés – jógyakorlatok megosztása

 

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok, mérés-munkaközösség

vezető, idegen nyelvi munkaközösség

vezető, szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

 

szaktanárok

 

idegen-nyelvi munkaközösség tagjai

 

munkaközösség-vezető

 

mérés-munkaközösség vezető, általános iskolai intézményegységvezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Óralátogatások

 

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Thanksgiving Day

 

Nyelvvizsga előadás

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

angol nyelvi lektor, szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

intézményvezető-helyettes

 

munkaközösség-vezető

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

XII.

 

 

 Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül

 

Christmas Party and the Santa Contest

 

Advent in Deutschland

 

Munkaközösségi megbeszélés – jógyakorlatok megosztása

 

Óralátogatások

 

munkaközösség-vezető

szaktanárok

 

angolos kollégák

 

németes kollégák

 

szaktanárok

 

 

szaktanár

 

intézményvezető-helyettes

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető-helyettes

 

I.

 

A féléves munka értékelése

 

La Befana, azaz Vízkereszt olasz módra

 

munkaközösség-vezető

 

olaszos kolléga

 

intézményvezető

 

munkaközösség-vezető

 

II.

 

Francia Nyelvhét

 

Nyelvvizsga előadás

 

The Bridge: általános iskolásaink számára hirdetett belső verseny

 

 

Óralátogatások

 

 

francia szakos kolléganő

 

munkaközösség vezető

 

általános iskolai- és gimnáziumi angol szakos kolléganők, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

általános iskolai intézményegységvezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

III.

Saint Patrick’s Day

 

Szent József nap megrendezése

                     Cuciniano di itliano!

 

Óralátogatások

 

Nyelvvizsga előadás

 

szaktanárok

 

olaszos szaktanár

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető-helyettes

 

IV.

 

Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségizőknek

 

Próbanyelvvizsga

 

Óralátogatások

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

V.

 

 

Óralátogatások

 

Írásbeli érettségik idegen nyelvből

 

 

Országos Kompetencia-mérés és célnyelvi mérés angol nyelvből

 

Év végi tantárgyi vizsgák

 

 

szaktanárok

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

intézményvezető

 

munkaközösség-vezető,

intézményvezető

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

 

Szóbeli érettségik idegen nyelvből

 

Nyelvvizsgák számának, tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

 

A következő évi célok, kitűzések előkészítése

 

munkaközösség-vezetők

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

munkaközösség-vezető, szaktanárok

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető

 

intézményvezető-helyettes

 

intézményvezető-helyettes, intézményvezető

 

 

 

 

 

SZENT JÓZSEF ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MATEMATIKA-

Informatika(digitális kultúra) munkaközösség munkaterv

A

2021/2022. TANÉVRE

 

 

 

 

HELYZETELEMZÉS

A NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA KÖRÜLMÉNYEI

 

 1. TÁRGYI FELTÉTELEINK

 

Rendelkezésünkre áll:

 1. terem – 12 munkaállomás, a tanári géphez nagyképernyős tv kivetítőként csatlakoztatható

33/A. terem – 28 munkaállomás, a tanári géphez Mimio interaktív tábla és projektor csatlakoztatható

 1. terem – 22 munkaállomás, a tanári géphez, interaktív tábla csatlakoztatható
 2. terem – 30 munkaállomás, a tanári géphez projektor csatlakoztatható

Az iskola többi tanterme, melyek közül előnyben részesítjük az interaktív táblás termeket. Szemléltető eszközök a geometria tanításához.

 

 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEINK

 

A nevelői létszám alakulása:

 

Matematika:

Árvai-Nagyházi Melinda, Baranyáné Milbik Erzsébet, Gyermán György,

Jászai Mária, Lajmán Gréta,

Szabó-Süttő Henrietta

 

 

Informatika (Digitális kultúra):

Böjtiné Tóth Henrietta,

Gyermán György,

Málnás Szilárd Konrád

 

 1. AZ ISKOLAI DOKUMENTUMOK MEGÚJULÁSA

 

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, ezzel együtt figyeljük a matematika és informatika érettségivel kapcsolatos változásokat.

 

A kerettantervnek megfelelően elkészített helyi tantervhez illeszkedő tanmenetek készítése.

 

 1. KIEMELT FELADATAINK A 2021/2022. TANÉVBEN

 

Bemeneti mérések megszervezése és kiértékelése Felelősök: matematika tanárok

 

Fakultációk, szakkörök szervezése, tehetségfejlesztés, korrepetáció, lemaradók felzárkóztatása Felelősök: valamennyi szaktanár

 

A tanév folyamán meghirdetett tanulmányi versenyek, pályázatok kiválasztása, tehetségfejlesztés

Felelősök: valamennyi szaktanár, aktuálisan meghirdetett versenyekre jelentkező diákok felkészítő tanárai

 

Külső szakmai támogatókkal való kapcsolat tartása, látogatások megszervezése és lebonyolítása Felelősök: szaktanár

 

Nyílt nap(ok)on szakórát látogató vendégek fogadása Felelősök: a szakórát tartó pedagógus

 

A felvételi eljárásban való részvétel, írásbeli dolgozatok javítása, szóbeli vizsgák értékelése Felelősök: matematika tanárok

 

KIT-en való eredményes részvétel

Felelősök: valamennyi szaktanár a meghirdetett kategóriák tükrében

 

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás Felelősök: valamennyi kolléga

 

Szent József nap szervezésében való részvétel az iskola keretein belül Felelősök: valamennyi kolléga

 

Országos kompetencia mérés a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálata Felelősök: valamennyi szaktanár, kiemelten a mérést szervezők

 

Tantárgyi vizsgák

Felelős: a csoportban tanító szaktanár.

 

Érettségi vizsgák (2022. május – június) Felelősök: a csoportban tanító szaktanárok.

 

 

 

 

 

AZ INFORMÁCIÓK ÁTADÁSÁNAK RENDSZERE

 

 

 

Munkaközösség- vezetők 1. Éves munkaterv készítése Mk. tagjai Iskola

vezetősége

Évente Írásban Munkaterv Beszámolók Igazgató
  2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások tartása

4.      Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

 

 

 

 

 

Nevelő- testület

Félévente Havonta

 

Folyamatos Évente

Félévi, év végi

értekezlet

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

 

 

 

 

Versenyek dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezetők,

 

 

 

   

Munkaközösségi, munkatervek összeállítása, leadása

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, balesetmegelőző oktatások megtartása Tanmenetek elkészítése

 

osztályfőnökök szaktanárok

 

osztályfőnökök intézményvezetőhelyettesek

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető munkaközösség-vezetők

 

osztályfőnöki munkaközösség- vezető,

 

X.

 

A szerződéssel dolgozó kollégák munkájának ellenőrzése

 

unkaközösség-vezetők

 

intézményvezető

 

 

XI.

Óralátogatások

 

 

Szakkörök látogatása

szaktanárok

 

 

szaktanárok

intézményvezető intézményvezetőhelyettesek

 

munkaközösség-vezető

 

XII.

 

Bukáspapírok kiosztása

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

III. Szent József nap megrendezése munkaközösség- vezetők, ig.h intézményvezető
 

 

IV.

A 2020/2021. tanév országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése

Tantárgyi vizsga előkészítése

munkaközösség-vezető munkaközösség-vezető intézményvezető
 

V.

Szakkörök látogatása

 

 

Országos Kompetencia-mérés

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés munkaközösség-vezetők munkaközösség-vezetők intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (folyosók, tantermek)
 • tantermek tisztasága, rendje

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

matematika-informatika munkaközösség ütemterve

 

2021/2022. tanévre

 

Hónap FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javító vizsgára matematikából A javító vizsga

Alakuló értekezlet, az éves terv elkészítése Tanmenetek előkészítése

Szintfelmérő dolgozat összeállítása

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

Tanmenetek elkészítése

Versenynaptár összeállítása

Iskolán kívüli informatika és matematika előadások keresése Szakirányú továbbtanulás támogatása

Szakkörök,fakultációk esetén igények felvétele és beiindítása

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

X.

 

Munkaközösségi megbeszélés – érettségi rendszer, törvényi változások NI Akadémia, Agora, DE programjainak látogatása

Versenyfelkészítés

Jelentkezés az Országos Próbaérettségire Projektek, kiállítások

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-veze tő

 

intézményvezető

 

 

intézményvezető-helyett es

 

XI.

 

Óralátogatások

Nyílt napon vendégek fogadása tanórák keretein belül Továbbtanulást, pályaválasztást segítő programok szervezése Lemaradók kiemelt segítése

 

munkaközösség-veze tő

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető intézményvezető

intézményvezető-helyett es

 

XII.

 

Munkaközösségi megbeszélés – az érettségi rendszerrel kapcsolatos legfrissebb információk

Óralátogatások

Tanári továbbképzéseknek a nyomon követése

Tanulmányi eredmények áttekintése, bukás értesítő

 

munkaközösség-veze tő

szaktanárok

 

intézményvezető intézményvezető-helyettes

munkaközösség-vezető

 

I.

 

A féléves munka értékelése

   

intézményvezető

  Központi írásbeli felvételi dolgozatok javítása

A tantárgyi vizsga témaköreinek kijelölése (jan. 31-ig)

munkaközösség-veze tő

szaktanárok

 
 

II.

 

Szóbeli felvételi vizsga

Munkaközösségi megbeszélés

 

szaktanárok munkaközösség-veze tő

 

intézményvezető intézményvezető-helyettes munkaközösség-vezető

 

III.

 

KIT-en való részvétel (A pontos időpont függvényében) Szent József nap megrendezésében részvátel

A tanévre meghirdetett projekthetekhez való csatlakozás

a)   „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

b)  Digitális Témahét

Érettségi vizsga tematikájának közzététele

 

munkaközösség-veze tő

szaktanárok

 

intézményvezető munkaközösség-vezető

 

IV.

 

c) Fenntarthatósági Témahét Lemaradók kiemelt segítése

Év végi tantárgyi, próbaérettségi vizsgák előkészítése

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

V. Tanórák látogatása

Írásbeli érettségi vizsgák matematikából Írásbeli érettségi vizsgák informatikából Országos Kompetencia-mérés

Év végi tantárgyi, próbaérettségi vizsgák 11. évfolyamon Eredmények értékelése, bukásértesítők

Szóbeli érettségi tételek ellenőrzése

 

szaktanárok munkaközösség-veze tő

helyi mérésvezető

 

intézményvezető intézményvezető-helyett es

munkaközösség-vezető,

 

VI.

 

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése

   

intézményvezető

  Szóbeli érettségik matematikából és informatikából Tanári továbbképzések nyomon követése

A következő évi célok, kitűzések előkészítés

munkaközösség-veze tő

szaktanárok

intézményvezető-helyett es

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Testnevelés munkaközösség

 

MUNKATERV

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

        17,80×26,70m-es tornaterem térelválasztóval,

12×25m-es tornaterem,

20×40m-es műfüves labdarúgó pálya,
1×60m2-es kondicionáló terem,

szabadtéri kondicionáló park,

 

 1. Személyi Feltételeink

A nevelői létszám alakulása:

A testnevelési munkaközösség létszáma: 8 fő

 

Munkaközösség vezető munkakörben 1 fő
Testnevelő tanári munkakörben dolgozik az intézményben 7 fő
 1. Főállásban testnevelő
8 fő
 1. DSE munka, kollégiumi sport
2 fő

 

 

 1. Az iskolai dokumentumok megújulása

 

A köznevelés rendszerének átalakulása miatt szükséges az iskolai dokumentumok folyamatos felülvizsgálata. A 2021 tavaszán elfogadott Pedagógiai program, illetve a később megújított SZMSZ és házirend képezi az új tanév megszervezésének az alapját. Képzési rendszerünk folyamatos változásban van. A munkaközösség a belépő, új évfolyamokra minden évben elkészítette a testnevelés kerettanterv előírásainak megfelelő dokumentumokat. Azokat beépítette a pedagógia programba. A Netfit, országos kompetencia mérés elemei is bekerültek ezekbe az anyagokba. Az érettségivel kapcsolatos előírások az elmúlt években nem módosultak. A követelmények változatlanul hagyása mellett, csak kisebb hangsúly áthelyeződések történtek (pl. a lehető legtöbb szabad levegőn végezhető mozgásforma beépítése az oktatásba). Ezek nem befolyásolták a dokumentumok tartalmát.

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

 1. A tanév helyi rendjében meghatározott országos mérések, értékelések, adminisztrációs feladatok elvégzése.
  Határidő: Központilag előírt időszak (2021.01.01-2022.05.30)
  Felelős: Kovács Judit (NETFIT), testnevelők
 2. Versenyeztetés, MDSZ, versenyek, KIDS versenyek (amennyiben lehetőség lesz rá). Határozatlan ideig felfüggesztették a Diákolimpia versenyeit, amint feloldják a zárlatot, elkezdjük a munkát.
  Határidő: folyamatos
  Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:
  Bánki András: atlétika, szertorna;

Kovács Judit: úszás, kézilabda;
Vad Tibor-labdarúgás(fiú-lány);

            Sápy Cecília: floorball;

            Szalai Csilla: úszás, atlétika;

            Vadné Markovics Viktória: szertorna;

            Daróczi Zoltán: röplabda;

            Vincze Attila: floorball;

            Fekete Tibor-kollégiumi versenyek.

 1. Iskolai sportrendezvények szervezése.
  Határidő: folyamatos
  Felelős – testnevelők, kollégiumi nevelők:
 2. Úszásoktatás megvalósítása (1-4. osztályokban): Kovács Judit, Szalai Csilla
 3. Szakkörök.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

1.      Éves munkaterv készítése

 

 

2.      Beszámolók készítése

3.      Munkaközösségi foglalkozások, megbeszélések tartása

4.      Tantárgyi versenyek szervezése, dokumentálása

5.      Munkaközösségen belüli javaslattétel tantárgyfelosztásra

6.      Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Igazgató

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Felkészítés a javítóvizsgára

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség- vezetők,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

Naplók, szakköri naplók megnyitása

Szakmai programok elkészítése

 

Munkavédelmi, baleset-megelőző oktatások megtartása

 

 

Tanmenetek elkészítése

 

 

Felmentések, (orvosi, du. testnevelés órák)

 

 

 

 

osztályfőnökök

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető,

igazgató h.

 

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető,

 

 

 

igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezetők

 

munkaközösség- vezető,

 

munkaközösség- vezető, igazgató

 

igazgató

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Versenyeztetési feladatok, nevezések (atlétika, labdajátékok, csapatsportágak),

szaktárgyi továbbképzések

 

 

munkaközösség- vezető, testnevelők

 

Igazgató h.

munkaközösség- vezető,

 

 

 

 

XI.

Óralátogatások

Nevezések úszás, kézilabda, labdarúgás, röplabda sportágakból

 

Munkaközösség-vezető igazgatóhelyettesek

munkaközösség- vezető

 

 

XII.

 

 

Szaktárgyi jegyek, felmérések

Sportszerek karbantartása

Nyílt napok, bemutató órák

 

testnevelők

 

munkaközösség- vezető

 

I. Netfit, I. félév zárása

Felmentések aktualizálása a II. félévre

Továbbképzésekre jelentkezések

munkaközösség- vezető,

 

Igazgató h.

 

 

 

 

II-III.

Érettségire történő jelentkezések, sportversenyek, iskolai bajnokság (labdarúgás, röplabda, atlétika, úszás, stb.) Szt. József nap sportversenyei testnevelők

munkaközösség-vezető

 

 

Igazgató h.

 

 

 

IV-V.

 

Sportkörök látogatása

csatlakozás városi sportrendezvényekhez

 

Netfit, adatok feldolgozása

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, helyi mérésvezető

munkaközösség- vezető

 

igazgató

 

 

VI.

A II. félév tanulmányi munkájának elemzése, értékelése,
Érettségi biztosítása

A következő évi tantárgyfelosztás előkészítés

munkaközösség – vezető

testnevelők

munkaközösség – vezető

 

igazgató

 

 

igazgató

 

 

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok időarányos teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • helyettesítések, túlórák megtartása
 • az intézmény tisztasága, rendje, fegyelme
 • a diák és felnőtt ügyelet ellátása
 • a tanórai fegyelem és a szünetek fegyelme
 • sportfelszerelések használata
 • pontos órakezdés, órabefejezés
 • naplók, csoportnaplók, szakköri naplók vezetése
 • érdemjegyek számszerű ellenőrzése
 • energiatakarékosság betartása
 • óraközi szünetek rendje (tornaterem, öltözők, iskolai udvar, kondicionáló park)
 • tornaterem, pálya tisztasága, rendje
 • sportszerek, sporteszközök állapota
 • elsősegélynyújtás alapvető eszközei
 • tisztálkodás, személyi higiénia
 • vagyonvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 2021/2022. TANÉV

/ tanügyigazgatás – gazdálkodás – technikai személyzet ellenőrzése /

 

Testnevelés munkaközösség

 

Hónap tanügyi, tantervi feladatok megvalósulás ellenőrzés
 

VIII.

Tanév előkészítése Takarítási, karbantartási munkák befejezése; felújítási munkák átvétele. Felelős: Farkas Urbin Bernadett ig.h.

Kovács Judit munkaközösség-vezető

 

 

IX.

Éves leltár elkészítése, sporteszközök ellenőrzése, selejtezés

Felelős: testnevelők

A tantervi dokumentumok elkészítése, versenyeztetési terv
Felelős: testnevelők

Jegyzőkönyv elkészítése.

 

 

 

 

Elektronikus levelezés formájában.

Kijelölt időpont szerinti ellenőrzés.

Felelős: Kovács Judit

 

 

 

 

X.

Orvosi felmentések,

du. testnevelés órák alóli felmentések, sportági nevezések, szalagtűző ünnepség biztosítása, tornaterem berendezése, kipakolása

Elektronikus rendszer szerint, és

papíron

–          testnevelők

Testnevelők, saját csoportjaikban, és a

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

Sportkörök látogatása, Project nap

Sportudvar rendjének kialakítása, takarítási feladatok

Óralátogatások

Papír alapú nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

sportmezek mosása, technikai dolgozók mozgósítása

testnevelők, osztályfőnökök

munkaközösség-vezető

 

 

 

XII.

Sportversenyek, rendezvények biztosítása, sportági nevezések, versenyeztetési feladatok, városi, megyei karácsonyi versenyek nevezési lapok kitöltése, hitelesítési folyamat

felszerelések kiadás és visszavétele

sportmezek mosása

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

I.

Sportszerek karbantartása, felmérések előkészítése, biztosítása, Netfit elkezdése, I. félév zárása, dokumentumok, beszámolók elkészítése, Project nap Papír alapú és elektronikus nevezés,

szerszámok és a tisztálkodás biztosítása,
sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése

technikai dolgozók mozgósítása

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

II.

Sportfoglalkozások, iskolai bajnokságok szervezése, új nevezések, versenyeztetési feladatok, rendezvények biztosítása

 

sportszerek biztosítása,

nevezési lapok elkészítése,

sportszerek leltári számbavétele, kiadott sportszerek és mezek visszavétele

sportágakért felelős testnevelők, munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

 

III.

Szent József napi rendezvények, KIT, szabadidős és egyéb mezei, utcai futóversenyek Rendezői feladatok aktualizálása

sportszerek biztosítása, cselekvési terv készítése,

nevezések, felszerelések, biztosítása

 

 

 

 

IV.

Városi sportversenyekhez csatlakozás, takarítási, szertárrendezési feladatok Nevezések összegyűjtése

sportmezek mosása,

sportszerek felújítása

testnevelők
 

 

V.

Iskolai és osztályszintű kirándulások szervezése, támogatása, Érettségi folyamatának és a felmérések lebonyolításának biztosítása

 

Tornatermi és szertár rend kialakítása, sportszerek biztosítása, technikai segítség biztosítása,

technikai dolgozók mozgósítása

felelős testnevelők,

munkaközösség-vezető

igazgató h.

 

 

VI.

Osztálynaplók, jegyek, hiányzások, beszámolók, osztálykirándulás, érettségi biztosítása Enapló, törzskönyvek, bizonyítványok, tornaterem, sportudvar rendjének kialakítása Iskolavezetés,

testnevelői munkaközösség

 

 

VIII.

Kapcsolatfelvétel az osztályozóvizsgásokkal, pótvizsgázókkal  

 

 

iskolatitkár,

intézményvezetés

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Kollégiumi munkaterv

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. tárgyi feltételeink

 

 

A tavalyi tanévhez képest a kollégium helyiségei részben át lettek helyezve.

 A földszinten megszűntek a diákhálók, így éjszakánként most már nincsennek közvetlen felügyelet nélküli diákok.

A földszintre kerültek a kollégium hivatalos helyiségei (vezetői iroda, titkárság) illetve a kápolna is it kapott helyet. A kápolnát így már nem csak a fiúk, de a lányok is használhatják. Egy koedukált társalgó kialakítása is folyamatban van, így a nemek közötti társas kapcsolatok kialakulása már nem a lépcsőházban fog történni, szabályozott keretei lesznek. A földszinten jelenleg két karanténszoba áll rendelkezésre, ezen kívül még kettő helyiség fogható be ilyen célra. A porta, védőnő szobája, vizesblokkok maradtak a régi helyükön

 Az első emeleten így már 14 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha,1 technikai személyzeti öltöző, a második emeleten 13 háló, 2 tanuló terem, 2 vizesblokk, 1 prefektusi szoba, 1 teakonyha, 1 technikai személyzeti öltöző, 1 könyvtár áll rendelkezésre.

Pince szinten hőközpont („karbantartó műhely”) és egy használaton kívüli rész található. Ez a rész új bejárat létesítésével valódi karbantartó műhellyé alakítható.

Nyáron az eszközbeszerzések megtörténtek, nagyon örülünk az új dolgoknak. (hűtők, mosógépek, számítógépek.)

 

 

 1. Személyi Feltételeink

 

A nevelői létszám alakulása: 1 fő kollégiumvezető, 7 fő nevelőtanár (3 prefekta, 4 prefektus),

Munkánkat segítik még: 1 fő kollégiumi titkár, 1 fő kollégiumi ápoló, 1 fő portás, 3 fő takarító

 

beosztás név
kollégium vezető Daróczi Zoltán
prefekta Zakuczki Sára
prefekta Balázs Éva
prefekta Magyar Barbara
prefektus Bécsi Géza
prefektus Csáki József Gedeon
prefektus Fekete Tibor
prefektus Szűcs Zsolt
kollégiumi titkár Bogáti-Bojté Eszter
kollégiumi ápoló Fegyveres Éva
portás Hutóczki László
takarítónő Balogh Tiborné
takarítónő Pócsi Jánosné
takarítónő Virágos Péterné

 

 

A személyi állomány között egyre jobb az együttműködés, esetleges nézeteltéréseket igyekszem rendbe rakni.

 

 

 

 

 

 

 

Diáklétszám alakulása: A kollégistáink 7 csoportba vannak beosztva: 3 lány és 4 fiú csoport.

 

2021. 09. 01.  Szent Józsefes külsős összesen
FIÚK 47 51 98
LÁNYOK 38 41 79
ÖSSZESEN 85 92 177

 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 15 fő

Családjában három vagy több gyermeket nevelnek: 37 fő
Tartósan beteg: 4 fő
HH: 1 fő
HHH: 5 fő
SNI: 3 fő
BTMN: 1 fő

 

 

 

 1. A kollégium alapdokumentumok megújulása

 

 

A digitális napló bevezetése még mindig várat magára a kollégiumban, addig maradunk a papíralapú naplóknál: csoportnapló, ügyeleti napló, kollégiumi törzskönyv. Idéntől a tematikus foglalkozásokat külön naplóban kell vezetni, kérésemnek megfelelően. Tavaly a kollégium dokumentumait felülvizsgáltuk, aktualizáltuk, így idén erre most nincs szükség. A papíralapú dokumentumok mellett digitális táblázatokat, statisztikákat is vezetünk, hogy minél több információ álljon rendelkezésre és mindenkinek elérhetőek legyenek a szükséges adatok.

 

 

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. Tanévben

 

A vírus helyzet lehetősége továbbra is fennáll, ennek megfelelően a tavaly kialakított eljárásrendek érvényben maradtak, vész esetén hatályba lépnek. Fokozottan figyelünk a higiéniás előírások betartására, betartatására. Az elkülönítő helyiségek rendelkezésre állnak.

A kollégiumban újra kell indítanunk a kollégiumi életet. Visszaszoktatni a diákokat a közösségben való élethez, mert nagyon elszoktak tőle. Igyekeznünk kell minél hamarabb újra kialakítani a közösséghez tartozás pozitív élményét csoport és kollégiumi szinten egyaránt. Az egymás elfogadása, a konfliktusok megbeszélése, az egymásra utaltság, kölcsönös segítségnyújtás, tolerancia fogalmak mindennapjaink része kell, hogy legyen.

Nagyon fontos, hogy az elmúlt tanévben a tanulmányokban esetlegesen keletkezett hiányosságok, lemaradások pótlásában minél több segítséget adjunk diákjainknak. Jó tanulmányi eredmények elérésére sarkaljuk, továbbtanulásra buzdítsuk kollégistáinkat.

A lelki életet igyekeztünk a digitális térben is megvalósítani, főleg az egyéni lelki gondozásra volt igény. Élnünk kell a lehetőséggel, hogy újra együtt, személyes részvétellel imádkozhatunk, elmélkedhetünk, lelki perceket, félórákat tarthatunk. A kápolna áthelyezése remek lehetőséget teremt fiúknak, lányoknak, esetleg vegyesen az imádságos lelkület kialakítására, elmélyítésére.

 

 

 

Tematikus csoportfoglalkozások

 

TÉMAKÖR 1–8. 9. évfolyam, 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13–14. évfolyam
évfolyam 9./N évfolyam,
  9./Kny. évfolyam,
  9./Ny. évfolyam
A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1
Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 2 1 1
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 1 2 2 2 1 2
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 1 1
A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3
Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 2
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 2 1 1
Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 2
Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2
Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 2 3 3
Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1
Összesen 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra

 

 

Kötelezően szabadon választható foglalkozások
1. Kosárlabda Szűcs Zsolt
2. Röplabda Fekete Tibor
3. Hazafias történelem és közélet Bécsi Géza
4. Filmklub Zakuczki Sára
5. Drámakör Balázs Éva
6. Ifjúsági 6×6: Hétköznapi idézetek a Bibliából Csáki József Gedeon
7. Történelem érettségi előkészítő Magyar Barbara

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022. TANÉV ÉVES ÜTEMTERVE  
Hónap  Program Program felelős 
Szeptember Beköltözés, Ismerkedős játék új kollégistáknak      Zakuczik Sára
  Kollégium gyűlés (szülők) Daróczi Zoltán
  Házirend, tűzvédelem ismertetése prefekták, prefektusok
  Csoportok megismerkedése prefekták, prefektusok
  Havi lelki félóra a kollégisták számára Daróczi Zoltán
       Kollégiumi Diákönkormányzat megalakulása Szűcs Zsolt
  Színházlátogatás kéthavonta Magyar Barbara
  Tűzriadó gyakorlása Daróczi Zoltán
  Gyónási lehetőség, beszélgetés Bancsi Zoltán atya
     
Október   Rózsafüzér imádság hetente prefekták, prefektusok
      Fiatalok kupája, Balásházy Kupa Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
  Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Korosztályos csoportok játékos ismerkedése Balázs Éva
  Kollégiumi verébavató DÖK
     
November   Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Advent kezdete Bancsi Zoltán atya, Daróczi Zoltán
December   Mikulás a kollégiumban prefekták, prefektusok
  Karácsonyi koncert Fekete Tibor
  Havi lelki félóra Daróczi Zoltán
  Kézműves foglalkozás prefekták
 Január  Kollégiumi gyűlés. Félév értékelése Daróczi Zoltán prefekták, prefektusok
  Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Házszentelés Bancsi Zoltán atya
 Február  Házi bajnokságok szervezése prefektusok
  Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Házi légpuskalövészet verseny Bécsi Géza, Csáki Gedeon
Március  Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Szent József  ” kollégiumi hét” programjai prefekták, prefektusok
  Kolimpia Fekete Tibor, Szűcs Zsolt
Április   Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Hadisírgondozás Csáki Gedeon
Május   Havi lelki félóra Bécsi Géza
  Gulyás – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
   Galopp – napok  Fekete –Bécsi – Szűcs
   Deák – napok Fekete –Bécsi – Szűcs
 Június Évzáró nyárindító koncert Fekete Tibor
  Év értékelés Daróczi Zoltán, prefekták, prefektusok

 

 

Kollégiumi ünnepek

·         Veni Sancte

·         október 6-ai megemlékezés

·         1956-os megemlékezés

·         Advent köszöntő mise, adventi koszorúk megáldása, rekollekció

·         Vízkereszt, házszentelés

·         A magyar kultúra napja

·         1848. március 15.-ei megemlékezés

·         Szent József- nap

·         Nemzeti összetartozás napja

 

Információk átadási rendszere

 

Információt

adó

Informálás tárgya Információt

kapó

Időgyakoriság Informálás

módja

Keletkező

dokumentum

Folyamat ellenőrzése
Intézményegység-vezető 1.  Szakmai munka

–      éves munkaterv

–      éves munka értékelése

–      középtávú terv (ped. program)

–      SZMSZ (az iskola szervezeti működtetése)

–      munkaköri leírás

–      humánpolitika

2.  Intézmény működtetése

–      tárgyi, személyi feltételek biztosítása

3.  A fenntartóval történő kapcsolattartásról tájékoztatás

 

4.  Az SZM működése

 

5.  Az iskola gazdálkodása

Minden dolgozó

 

 

 

 

 

 

Minden dolgozó

 

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Minden dolgozó

Folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos

 

 

Folyamatos

 

Folyamatos

 

Írásban

Írásban

Írásban

Írásban

 

Írásban

Írásban

Szóban

Szóban

 

Szóban

 

Írásban

 

Munkaterv

Beszámoló

Ped. Program

SZMSZ

 

Személyi anyag

 

Személyi anyag

Leltárkönyv

 

 

 

Beszámoló

Törvényességi és szakmai ellenőrzés a fenntartó részéről
  Napi munka szervezése

Beiskolázás

kollégium pályaválasztási munka irányítása

Továbbképzések szervezése

Tanulmányi versenyek gondozása

Ünnepségek szervezése

Az kollégiumi adminisztráció irányítása

Minden dolgozó Folyamatos Szóban,

írásban

 

Havi programok,

tanulók

nyilvántartása

 

 

Versenyeredmények

összesítése

Intézményegység-vezető
Pedagógusok 1.      Szakmai továbbképzés

Szakmai munka

Nevelő-

testület

Féléves Szóban   Intézményegység-vezető
DÖK

segítő

pedagógus

1.      Diákügyelet

 

2.      Felnőtt ügylet

 

3.      Tanár-diák közötti kapcsolattartás

4.      Intézményi médiumok működtetése

21.  Diákrendezvények segítése

Minden

dolgozó

Havi

 

Féléves

 

Folyamatos

Faliújság

 

Ügyeleti

táblázat

Szóban

A DÖK éves

munkaterve

Ügyeleti rend

 

DÖK jegyzőkönyv

Intézményegység-vezető
                   

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

Mérés-értékelés munkaközösség munkaterve

a

2021/2022. tanévre

 

 

 

 

Helyzetelemzés

 

A Nevelő – Oktató Munka Körülményei

 

 1. Tárgyi Feltételeink

Az általános iskola osztályai jelenleg a főépület régi és új szárnyában kapnak helyet: az új részen 8, a régi épületben 5 osztály. A tanév során az alsó tagozat 10 osztálya költözni fog a Szent Anna u. 19. szám alá, amint az építkezés befejeződik.

 

 1. Személyi Feltételeink

Munkaközösségünk tagjai:

A tanulók készség- és képességfejlődésének mérése, értékelése, fejlesztése az egész tantestület közös ügye. A mérések lebonyolításában és a feladatlapok javításában a tantestület minden tagja részt vesz.

 

 1. Iskolai dokumentumok megújulása
 • Az általános iskolai mérési eredményekről osztály- és egyéni profilok létrehozása

 

 1. Kiemelt Feladataink a 2021/2022. tanévben
 • Bemeneti mérések megszervezése, kiértékelése
 • Kontroll mérések megszervezése, kiértékelése
 • Tanulási motivációs kérdőív felvétele, kiértékelése
 • Tanulási stílus kérdőív felvétele, kiértékelése
 • Országos mérések
 • Kimeneti mérések megszervezése, kiértékelése

 

 

Az Információk Átadásának Rendszere

 

Munkaközösség-

vezetők

22.  Éves munkaterv készítése

 

 

23.  Beszámolók készítése

24.  Munkaközösségi foglalkozások tartása

25.  Tanulmányi versenyek szervezése, dokumentálása

26.  Saját munkaközösségen belül javaslattétel tantárgyfelosztásra

27.  Módszertani tapasztalatok átadása

Mk. tagjai

Iskola

vezetősége

 

 

 

 

 

 

Nevelő-

testület

Évente

 

 

Félévente

Havonta

 

Folyamatos

 

Évente

 

Félévi, év végi

értekezlet

Írásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóban

Munkaterv

Beszámolók

 

 

 

 

 

Versenyek

dokumentumai

 

 

Jegyzőkönyv

Intézményvezető

 

 

 

 

 

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI REND 2021/2022. TANÉV

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

   VIII.

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

     IX.

 

 

Mérések összeállítása

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

 

X.

 

Bemeneti mérések, javítás

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

     XI-XII.

 

 

Fejlesztés

 

Osztály- és egyéni profilok elkészítése

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

 

I.                      

Kontroll-mérések, javítás

 

A I. félév mérési munkájának elemzése, értékelése

 

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

II-III.  

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

 

IV.

 

Kimeneti mérések, javítás

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

V.

 

Kimeneti mérések, javítás

OKM

 

szaktanárok

Lajmán Gréta, mérésvezetők

 

munkaközösség-vezető

intézményvezető

 

 

VI.

 

A II. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

munkaközösség-vezető

 

 

 

intézményvezető

 

 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZÖTT FELADATOK

 

 • munkatervi feladatok teljesítése
 • adminisztrációs feladatok elvégzése
 • mérések utasítás szerinti lebonyolítása, javítása
 • fejlesztések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

mérés-értékelés munkaközösség ütemterve

a 2021/2022. tanévre

 

 

 

HÓNAP FELADATOK FELELŐSÖK ELLENŐRZI
 

VIII.

 

Munkaközösségi munkaterv összeállítása, leadása

 

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

IX.

 

 

Mérések összeállítása

 

szaktanárok, munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető

 

X.

 

Bemeneti mérések, javítás

–          műveleti sebesség mérése 2-6. évfolyam

–          angol kompetencia mérés 3-6. évfolyam

–          tanulási stílus, tanulási motiváció kérdőív 5-6. évfolyam

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

 

XI.

 

Fejlesztés

 

Osztály- és egyéni profilok elkészítése

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

intézményvezető

 

 

XII.

 

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

 

 

 

I.

 

 

Kontroll-mérések, javítás

–          műveleti sebesség kontroll-mérés 2-6. évfolyam

 

A I. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

munkaközösség-vezető

 

 

intézményvezető

 

 

II.

 

Fejlesztés

 

szaktanárok

 

munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek

III. Fejlesztés szaktanárok munkaközösség-vezető, intézményvezető-helyettesek
 

IV.

 

Kimeneti mérések, javítás

–          műveleti sebesség kontroll-mérés 2-6. évfolyam

 

 

szaktanárok

 

 

munkaközösség-vezető

 

V.

 

Kimeneti mérések, javítás

–          angol kompetencia mérés 2-6. évfolyam

 

OKM

 

szaktanárok

 

Lajmán Gréta, mérésvezetők

 

munkaközösség-vezető

 

intézményvezető

 

VI.

 

A II. félév mérési munkájának elemzése, értékelése, beszámoló készítése

 

munkaközösség-vezető

 

 

 

intézményvezető

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

 

Tehetségfejlesztési munkaközösség munkaterve

 

 

2021/2022. TANÉV

 

 

A munkaközösség tagjai széles spektrumon dolgoznak (1-12. évfolyamig). Mivel mindenki számára megfelelő a munka koordinálása miatt nehéz találni, ezért a munkaközösség vezetője és a tagok közötti megbeszélések eredményeképpen folyamatos a kapcsolattartás, munkaegyeztetés, problémamegoldás. A tanévben a munkaközösség tagjaira váró feladatok:

 1. Mindegyik tag döntse el, miből szeretne tehetségeket fejleszteni!
 2. A fejlesztésre alkalmas tanulókat válogassa ki a saját megfigyelése vagy kollégái javaslatai alapján!
 3. A saját, a tanulói órarendeket a tantermi lefedettséggel összevetve állapítsák meg a fejlesztő foglalkozások helyét és idejét!
 4. A kiválasztott tanulók szüleit tájékoztassák a tehetségfejlesztés lehetőségéről és kérjék beleegyezésüket a foglalkozásokhoz!
 5. Az első foglalkozáson a foglalkozásokat vezetők ismertessék a tanulókkal a fejlesztés célját, és amennyiben indokolt, tanulói javaslatokra módosítsák azt!
 6. Vegyék át a tehetségfejlesztés dokumentációjához szükséges „fejlesztő naplókat”, amelyeket rendszeresen vezessenek!
 7. Lehetőség szerint a tanulókat irányítsák a projekt módszerek felé!
 8. A végzett munkáról a foglalkozásokat vezetők rendszeresen (pl. havonta) tájékoztassák a munkaközösség vezetőjét!
 9. A foglalkozások vezetői rendszeresen értekezzenek a tanulók tanáraival!
 10. A foglalkozásokat vezetők félévente tájékoztassák a szülőket!
 11. Terveink szerint a tanév folyamán a foglalkozásokról, azok eredményeiről rövidfilmek készülnek, amelyek az iskolát népszerűsíthetik a honlapon és a közösségi oldalakon (felelősök a projektvezetők és a média foglalkozások vezetője).
 12. A tehetségfejlesztés minden tanárnak feladata, ezért a tehetségígéretek felderítése miatt a velük való konzultáció létfontosságú (felelősek a mkvez és a foglalkozást vezető szaktanárok).
 13. Kapcsolattartás külső tényezőkkel (NI, IT, DE, stb.- felelősek a foglalkozásokat vezetők és a mkvez.)
 14. Ebben a tanévben először történik országunkban a 9. évfolyamosok tehetségmérése a Nemzeti Tehetség Központ által. Ebben részt veszünk. Ezeket október végéig le kell bonyolítani. (Felelős mkvez.)
 15. Tavasszal online mérjük az 5. évfolyamot (NTK)!
 16. A kollégák által „tehetséggyanúsnak” megállapított tanulókkal speciális teszteket íratunk a megerősítés érdekében. (mkvez)
 17. Az iskolapszichológussal rendszeresen értekezünk.
 18. A meghirdetett továbbképzéseken lehetőségeink szerint legalább 1-1 képviselővel részt veszünk.
 19. A munkaközösség vezetője foglalkozásokat látogat meg a szükséges és a lehetséges mennyiségben.
 20. A meghirdetett, releváns versenyeken tanulóink részt vesznek.
 21. A foglalkozások „eredményeihez” (pl. iskolaújság, elkészült projektek) a tanulóközösséget engedjük hozzáférni, azokat számukra fejlődésük érdekében hasznosítani.
 22. A pályázati kiírásokat folyamatosan figyeljük, és a ránk vonatkozókban részt veszünk.
 23. Elért eredményeinkről a tanulóközösséget tájékoztatjuk pl. szünetekben a folyosón található televíziókban.
 24. Értekezleteket szükség szerint tartunk a releváns tagok részvételével.

 

 

 

 

 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

 

Sportköri munkaterv

 

2021-2022. tanév

 

 

A sportkör célja és feladatai:

 

 • Rendszeres sportolási, játék, testgyakorlási és versenyzési lehetőség nyújtása a diákokrészére, a mindennapos testedzés biztosítása.
 • Az egészséges életmódra nevelés, a testi – lelki egészség megőrzése.
 • A máshol rendszeresen nem sportoló fiatalok számára vonzó, kellemes sportprogramok, foglalkozások felkínálása.
 • A különböző mozgásformák megismertetése, a szabadidő hasznos eltöltésének, biztosítása.
 • Sportrekreációs tevékenységek biztosítása az intézmény tanulói számára.
 • Intézményen belüli házi bajnokságok, játékok, versengések, sportprogramok szervezése és lebonyolítása.

A tehetségek kiválasztása, gondozása, valamint sportegyesületbe irányítása.

 • A sportrendezvényeken, diákolimpiai versenyeken iskolánk hírnevének öregbítése.
 • Hagyományok fenntartása, ápolása, gyarapítása.

 

Sportfoglalkozások:

Szertorna

 

Foglalkozásvezető: Vadné Markovics Viktória, Bánki András

Korosztály: 1-6. évfolyam

A foglalkozás célja:

Megismerkedés a torna sportág alapjaival. Kezdő szintről indulva a sportág sikeres űzéséhez elengedhetetlen alapmozgások, (állások, támaszhelyzetek, dinamikus, statikus mozgásformák,) készség szintű begyakorlása. A tornán keresztül az alapvető fizikális

képességek fejlesztése.

 

2021. Folyamat tervezése: tevékenységek Támogatás
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.  
Foglalkozások időpontjainak kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása.  
Egyeztetés az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.

Szintfelmérés.

 
október Diákolimpiai versenyzők regisztrálása az MDSZ honlapján.  
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.  
november Foglalkozások megtartása. Háziverseny szervezése.  
Diákolimpiai versenyeken való részvétel. Intézményi költség
December Foglalkozások tartása.  
2022.

január

Foglalkozások tartása.  
február Foglalkozások tartása.  
március Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
április Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
május KIDS Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés. Intézményi költség

 

Floorball

 

Foglalkozásvezető: Sápy Cecília

Korosztály: 1-8. évfolyam

A foglalkozás célja:

A sportág alapjainak megismertetése. A sportág megszerettetése a diákokkal. A kezdő szintről eljuttatnia diákokat a versenyeken való részvételig (háziversenyek, diákolimpia). Közösségi élmény biztosítása a csapatsportok révén.

2021. Folyamat tervezése: tevékenységek Támogatás
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.  
Foglalkozások időpontjainak kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása.  
Egyeztetés az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.

Szintfelmérés.

 
október Diákolimpiai versenyzők regisztrálása az MDSZ honlapján.  
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.  
november Foglalkozások megtartása. Háziverseny szervezése.  
Diákolimpiai versenyeken való részvétel. Intézményi költség
December Foglalkozások tartása.  
2022.

január

Foglalkozások tartása.  
február Foglalkozások tartása.  
március Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
április Foglalkozások tartása, versenyek. Intézményi költség
május Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés. Intézményi költség

 

Atlétika

 

Foglalkozásvezető: Kovács Judit, Szalai Csilla

Korosztály: 1-6. évfolyam

A foglalkozás célja:

Atlétikus ügyességfejlesztés, komplex mozgásfejlesztés, a sportág alapjainak megismertetése. A kölyökatlétika versenyszabályainak, versenyrendszerének megismertetése. Az intézmény tanulóinak versenyeztetése, versenylehetőségek biztosítása. Háziversenyek szervezése, diákolimpiákon való részvétel, kölyökatlétika versenyeken való részvételi lehetőség biztosítása. Tehetségek kiválasztása.

 

2021. Folyamat tervezése: tevékenységek Támogatás
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.  
Foglalkozások időpontjainak kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása.  
Egyeztetés az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.

Megyei Mezeifutás Diákolimpia, WizzAir Futás

 
október Diákolimpiai versenyzők regisztrálása az MDSZ honlapján.  
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.  
november Foglalkozások megtartása, összehangolása a versenyekkel.  
Diákolimpiai versenyeken, Kölyökatlétikai versenyeken való részvétel. Intézményi költség
December Versenyeztetés (Diákolimpia, Mikulás Kupa, háziversenyek) Intézményi költség
2022.

január

Edzések, versenyek. Intézményi költség
  Edzések, versenyek. Intézményi költség
március Edzések, versenyek. Intézményi költség
április Edzések, versenyek. Intézményi költség
május KIDS Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés. Intézményi költség

 

 

 

Röplabda

 

Foglalkozásvezető: Daróczi Zoltán

Korosztály: 7-12. évfolyam

A foglalkozás célja:

 Az intézmény bővülése következtében beiskolázásra kerülő új diákok minél nagyobb számban való bekapcsolódása az iskolai szintű sportoktatásba és a későbbiek folyamán a versenyeztetés rendszerébe.  Elsődleges feladat a sportág minél szélesebb körben való megszerettetése, illetve a tanulók szabadidejének közösségformáló és egészséges eltöltését szolgáló tevékenység biztosítását.

Az intézmény által biztosított foglalkozásokra beintegrált diákokkal megismertetni a játékvezetés fortélyait, hogy minél szélesebb ismeretanyag birtokában tudjanak a jövőben érvényesülni. Iskolánkban a délutáni testnevelés foglalkozásokon kívül edzéslehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy korosztályonként heti 2 alkalommal fejleszthessék tudásukat. Több versenyrendszerben is játéklehetőséghez jutnak diákok. Az edzéseinken, versenyeinken az éppen nem játszó sportolók lehetőséget kapnak jegyzőkönyvvezetésre, illetve háziversenyeinken akár játékvezetésre is. Az új diákok számára felzárkóztató edzéslehetőségek biztosítása, hogy minél hamarabb utolérjék társaik technikai és taktikai tudását.

 

Megvalósítás időszaka 2021. augusztus 15 – 2022. június 30.
2021. Folyamat tervezése: tevékenységek Produktumok Támogatás
augusztus Felkészülés a szezonkezdésre, alapozás.    
Szakmai továbbképzés a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében   Saját költségen
szeptember Beiskolázás, csoportok kialakítása.    
Edzésidőpontok kialakítása, az éves munka megbeszélése. A fiatalabb korosztály (új diákok) bevonása az edzésekbe.   Intézmény által ingyenes
Egyeztetés a testnevelő kollégákkal és az intézményvezetővel a tanév feladatairól. Eszközigények felmérése, hiányosságok pótlása.    
október Diákolimpiai csapatok összeállítása korosztályonként két csapattal.    
Nevezés az MDSZ nevezési felületén a diákolimpiára.    
Diákolimpiai mérkőzések megkezdése.    
A tesztfeladatok végrehajtása, a második év első tesztje. határidő október 30.  
A felmérő feladatok adatainak rögzítése, második állapotfelmérés a nyári szünet és az augusztusi alapozó időszak után.    
Elméleti képzés: röplabda mérkőzés jegyzőkönyv vezetésének alapjai.    
november Edzések megtartása, összehangolása a versenyekkel.    
Diákolimpiai mérkőzéseken való részvétel.   Intézményi költség
Vendégcsapatok meghívása edzőmérkőzésekre.    
December Versenyeztetés (Diákolimpia, Karácsony Kupa)   Intézményi költség
2022.

január

Edzések, versenyek.   Intézményi költség
február Tesztfelmérések: az év második felmérése.    
Edzések, versenyek.   Intézményi költség
március Edzések, versenyek.   Intézményi költség
Háziversenyek, jegyzőkönyv vezetés és mérkőzésvezetés gyakorlása.    
április Edzések, versenyek.   Intézményi költség
Háziversenyek, jegyzőkönyv vezetés és mérkőzésvezetés gyakorlása.    
május KIDS Országos Döntőre való felkészülés, versenyeztetés.   Intézményi költség
Harmadik tesztfelmérés lebonyolítása.    
Az év teszteredményeinek elemzése.    
Értékelés, önértékelés: az éves munkában résztvevők (intézményvezetés, diákok, kollégák) visszajelzései alapján az önértékelés elvégzése.
Közzététel: a tanévben elért eredmények ismertetése az intézmény facebook oldalán, valamint az éves beszámoló elkészítése és előadása az év végi záróértekezleten.